KONCEPTI DELAVNIC RAČUNALNIŠKEGA USTVARJANJA IN OPISMENJEVANJA

pETERPurg, dr. phil.


1. PLETIMO SKUPAJ!
delavnica večmedijskega ustvarjanja z odprtokodnimi (open source) programi

2. VIDIM TE, SLIŠIŠ ME - KAJ PRAVIŠ?
delavnica dialoga v spletnih klepetalnicah in videokonferencah

3. ZMEŠAJMO ŽIVO SLIKO!
delavnica osnov mešanja digitalne slike v živo - VJinga (program Resolume)

4. I TALK U SHOOT
delavnica angleškojezikovne retorike in snemanja

>> o vodji delavnic
>>> o pravicah

Izvedba vseh delavnic je na voljo v slovenskem, nemškem, angleškem in srbskem oziroma hrvaškem jeziku: pETERPurg(A)pleter.net ali +38641609736.1. PLETIMO SKUPAJ!
delavnica vecmedijskega ustvarjanja z odprtokodnimi (open source) programi

Obseg: 4 - 16 ur, 4 - 16 udeležencev.

Kratek uvod na temo "Literatura na umreženem racunalniku" bo razcistil osnovne pojme in mite o svetovnem spletu ter ponudil nekatera orodja za soocenje z literarnim v digitalnem kontekstu. Odgovore na bistvena vprašanja o vse digitalnejši besedi in vse bolj medijski komunikaciji nasploh bomo sprva skušali poiskati na presecišcu literature (kot "stare”" umetnosti) in racunalnika (kot "novega" medija), preko racunalniskih mrež in njihovih kreativnih praks. Spoznanja in izkušnje bomo spotoma umešcali v polji medijske pedagogike in racunalniškega opismenjevanja.

V intenzivni delavnici vecmedijskega pletenja bomo skupaj ustvarili konkreativni tekst v smislu prepletanja (lat. texere) razlicnih digitalih medijev. Pri tem bomo uporabljali izkljucno aktualne odprtokodne (open source) in prosto dostopne (freeware) programe, ki predstavljajo pomembno alternativo praviloma dragi in omejeno dostopni programski opremi. Osredotocili se bomo na hyperlink kot sredstvo neposrednega povezovanja tako sorodnih kot razlicnih vsebinskih ter oblikovnih izrazov (hypermedia). Razmišljali bomo tako o poucevalnem procesu (vidiki strateškega urejanja in oblikovanja gradiv, podpora pedagoški situaciji), kakor tudi o samem procesu racunalniško podprtega ucenja (splet kot kvaziobjektivni vir informacij, osebni racunalnik kot njegov intimni/skupinski/javni medij). Spotoma bomo preizprašali tudi obljubo o vecpredstavnosti (multimedia) kot osrednjemu gibalu novih oblik ucenja. V elektronski komunikaciji se ponuja priložnost za nov pogled na medcloveško sporazumevanje (metakomunikacija), skozi le-to pa dragocena možnost refleksije orodij in procesov novih oblik podajanja/usvajanja znanja, vkljucno z nekaterimi nujnimi socialnimi ter ekonomskimi zadržki pred vsesplošno tehnoevforijo.

V tehnologiji, ki vse bolj zaznamuje naše vsakdanje življenje in komunikacijo, bomo iskali možnosti kreativnih in estetskih presežkov na (sponatno in skupinsko) izbrano temo. Udeleženke in udeleženci bodo s pomocjo multimedijske platforme v medsebojno mrežo in z internetom povezanih racunalnikov ter drugih digitalnih medijev (fotoaparati, kamere, avdio-naprave) soustvarili edinstven preplet vizualnih, zvocnih in besedilnih vsebin. Beseda, slika, gibanje ter zvok se bodo stekli v tako vsebinsko kot oblikovno odprto - spletno stran. Mimogrede se bomo dotaknili nekaterih osnov spletnega oblikovanja in postavitve spletnih strani ter pomembnih vidikov kreativne, suverene uporabe digitalne snemalne opreme in nosilcev. Ustvarjali bomo v okolju Windows z odprtokodnimi programi kot so OpenOffice (urejanje besedila), Gimp (zahtevnejša obdelava slike), Audacity (obdelava zvoka), VirtalDub (osnovni rez, kodiranje videa) in Filezilla (upravljanje z datotekami na strežniku) ter nekaterimi priljubljenimi prosto dostopnimi programi kot npr. IrfanView (preprostejša obdelava slike) ali Helix Producer (priprava audia in videa za internetno oddajanje - streaming).

Udeleženke in udeleženci seminarja bodo po želji lahko delali na svojih digitalnih napravah in prenosnikih, ki jih tudi sicer uporabljajo v vsakdanu oz. pri poucevanju. Vsa programska oprema bo na voljo tudi po zakljucku seminarja. Ker je odprtokodno programje v mnogih pogledih precej podobno najbolj razširjenim placljivim programom, bo prehajanje med obema opcijama za udeležence v prihodnje preprostejše, ucni ucinek delavnice pa najmanj dvojen.

Oprema in podpora:
Za popolno izvedbo intenzivne oblike (nad 6 ur, nad 6 udeležencev) je potreben najmanj en asistent za predhodnjo namestitev programov, v primeru vecje skupine tudi za racunalniško-pedagoško podporo pri samem seminarju. Tehnicna pogoja sta možnost instalacije odprtokodne programske opreme in delujoce omrežje v ucilnici ter dostop do interneta, zaželen je tudi dostop do minimalnega prostora na skupnem omrežnem disku ali serverju. Udeleženci lahko sodelujejo tudi z lastnimi prenosniki in opremo.


Viri:
Purg, Peter (2004): Texten nebeneinander im Netz. Konkreativität zwischen lokalem und globalem Computernetzwerk. Digitalna objava v spletni reviji Dichtung Digital (Brown University). 1/2004. <www.dichtung-digital.com/2004/1-Purg.htm>.(de)

“trAce Online Writing Centre", <http://trace.ntu.ac.uk/>.(en)


2. VIDIM TE, SLIŠIŠ ME - KAJ PRAVIŠ?
delavnica angleškojezikovne retorike in snemanja

Obseg: 4 - 12ur, 4 - 16 udeležencev

(en) Electric technology began supporting human communication almost two centuries ago and computer mediated interaction has been increasingly relevant for almost two decades. Now what are those differences between computer-based chat and face-to-face talk that matter? Global as well as local mobility has become factual circumstance, but the need to talk things out has hardly lost any of its traditional relevance. In what ways do individuals within a group interact with each other on-line as compared to on-site, and how do interactions between groups take place? What are the new strategies of leading and problem solving in the face of new economies, following (or indeed introducing) new social relations and informational contents - through new media?

Participants of the seminar will engage in different varieties of computer-mediated and presence dialogue, one-to-one as well as in and among small groups. In combination with roleplay, a problem-solving situation will be simulated in order to offer participants a realistic background for filtering out the best of the bodily and the electronic media as well as think about the possibilities of their reconciliation. Special attention will be drawn to the key aspects of the so called dialogue culture: listening, suspending, respecting and voicing as ways to a balanced kind of (communicative) leadership and problem solving. What are the possibilities of blending dialogue culture with computer culture in everyday communication? Especially intriguing will be to test the basic aspects of successful human interaction (on-site) in the context of computerized communication (on-line) and discover which must be readily reflected upon in advance. This only to assure that new technologies really hold their promise of supporting human contact and solving some problems - rather than posing too many new ones! So what can be done to live up to the "traditional" qualities of the face-to-face dialogue in the world of telepresence? Is the proverbial multimedialisation, as for instance in video telephony, really the only way of switching "back" to a "natural" number and complexity of communication channels?

Once the representation through (not only verbal) signs in a chat or a virtual classroom destabilizes the communicative certainty, naturally deriving from the multifaceted mutual presence of bodies within the same space, the arbitrary character of language becomes slippery ground for successful communication. The fact that identity is hard to control within and between hyperlinked digital worlds opens not only new horizons of human contact, but also further questions as to how (complex) do we want to encode ourselves and what decoding strategies are necessary for successful communication - across timezones as well as in situ. In the "space" of textual, audial and visual communication participants will be encouraged to try out different virtual hats and play with electronic identities, thus stimulated to (bodily as well as mentally) reflect on the issue of internet communication.

Oprema in podpora:
Za izvedbo je potrebna racunalniška ucilnica z dostopom do interneta in predhodnja namestitev dogovorjenega programa (Skype, Yahoo Messenger, MSN Messenger ipd.), možen je tudi prenos v pedagoški kontekst (e-ucilnica). Zagotoviti je treba tudi zadostno število naglavnih kompletov (headsetov) - mikrofonov in slušalk. Udeleženci lahko sodelujejo tudi z lastnimi prenosniki in opremo.


Viri:
Isaacs, William N. (1999): Dialogic Leadership. Pegasus Communications - The Systems Thinker, 10/1. <www.dialogos.com/publications/systhink.pdf>.(en)

Purg, Peter (2005): Körper im elektronischen Raum. Modelle für Menschen und interaktive Systeme. Universität Erfurt, digitalna objava na spletnem strežniku Deutsche Bücherei pod <http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=2934> (URN: urn:nbn:de:gbv:547-200400725).(de)3. ZMEŠAJMO ŽIVO SLIKO!
delavnica osnov mešanja digitalne slike v živo - VJinga (program Resolume)

Obseg: 4 - 12 ur, 4 - 16 udeležencev

Uvod v podrocje VJinga bo najprej razcistil z osnovnimi pojmi digitalne obdelave (gibljive in negibljive) slike, osvetlili bomo tudi odnose zvok-slika in slika-slika ter spoznali posebnosti mešanja le-teh v živo. Osvojili bomo osnove priprave slikovnega materijala ter nacrtovanja VJ-seta oziroma posameznega namizja. Kako organiziramo in pripravimo vizualne vire, da bomo lasten estetski in vsebinski okus ter izbor lahko (sprotno) prilagajali razmeram na sceni pod oziroma pred platnom, steno, stropom?

Na primeru najbolj razširjenega in (tudi neizkušenim) uporabnikom prijaznega programa “Resolume” bomo spoznali osnovne prijeme mešanja slike v živo in se pregledno seznanili s specifikami vizualnih efektov. Kako je mogoce obvladati tri plasti slike hkrati - in ob tem še plesati? Katere so najbolj ucinkovite kombinacije filtrov in genaratorjev na eni ter minimalisticnih slikovnih virov na drugi strani? Lotili se bomo tako pripovednih oziroma dokumentarnih pristopov kot tudi bolj formalisticnih in simbolisticnih oblik sprotnega skladanja slike, ki se odziva na okolico - naj bo to oder tehnokluba, rokovskega koncerta, gledališke predstave ali pa zgolj ulicni zid, nemara domaca stena? Prakticne izkušnje si bodo udeleženci pridobili z individualnim delom na preizkusni verziji programa, delavnico pa bomo zakljucili s skupinskim nastopom v okviru konkretnega odrskega dogodka. Materijale bomo iskali na internetu in jih razvijali na kraju samem (animacija, delo s kamero, digitalni rez), na voljo pa bodo tudi nekatere vnaprej pripravljene vizualije.

Delo bo potekalo izmenicno individualno in skupinsko. Na koncu se bomo vprašali še o drugih programskih rešitvah za VJing ter možnostih nadaljnjih vmesnikov, ki se poleg tipkovnice in miške ponujajo za bolj “telesno” krmiljenje slike in tako odpirajo nove možnosti interakcije med ustvarjalcem, publiko in vizualijo. Kakšne so možnosti povezovanja z drugimi racunalniškimi programi in sorodnimi oblikami "igranja na inštrument"?

Oprema in podpora:
Za izvedbo je potrebna racunalniška ucilnica z dostopom do interneta in predhodnja namestitev dogovorjenega programa (Skype, Yahoo Messenger, MSN Messenger ipd.), možen je tudi prenos v pedagoški kontekst (e-ucilnica). Udeleženci lahko sodelujejo tudi z lastnimi prenosniki in opremo.

Preizkusna verzija VJ-programa Resolume je dostopna na naslovu www.resolume.com, kjer je na voljo tudi bogat spletni forum, ucni materiali in druge koristne vsebine - priporocamo obširen predogled!)4. I TALK U SHOOT
d elavnica angleškojezikovne retorike in snemanja

Obseg: 4 - 16 ur, 4 - 16 udeležencev.

Delavnica povezuje prvine vec aktualnih podrocij - od sporazumevanja in (poljubno izbrane) strokovne terminologije v tujem jeziku, psihologije medosebnih odnosov ter poslovnega sporazumevanja do osnov snemanja in rabe novih medijev. ter snemalne tehnike.

Udeleženci se spoznajo z osnovami govornega nastopanja: pomenom javnega govornega nastopanja, nacinom zasnove in zgradbe govornega nastopa, priprave na nastop, izvedbo samega nastopa ter njegovo evalvacijo. Vzporedno spoznajo delo s preprosto video kamero, s katero snemajo govorne nastope svojih kolegov. Tudi snemanje in posnetek sta podvržena skupni konstruktuvni kritiki, namenjena pa sta tudi boljši evalvaciji nastopa ter služita kot individualno arhivsko gradivo.

Na podlagi dihalnih, govornih in drugih telesnih vaj udeleženci spoznajo pomen neverbalnih komunikacijskih spretnosti in kakovostne priprave na nastop ter pridobijo osnovne vešcine dobrega govornega oziroma javnega nastopanja. Te nadgrajujejo s skupinsko evalvacijo krajših (nekajminutnih) govornih nastopov, zakljucijo pa s pripravo dajlšega (5- do 10-minutnega) govornega nastopa. Izkušnje in znanja o samostojnem govornem nastopu oplemenitijo še skozi skupinsko simulacijo pogajanja v (skupinsko izbranem) improviziranem poslovnem okolju.

Možna je tudi razširjena izvedba z eno dodatno posamezno predstavitvijo vsakega udeleženca (na nadaljnjo temo) ter vnovicno skupinsko in samostojno evalvacijo (na osnovi predelane snovi in pridobljenih izkušenj) v trajanju dodatne 4 ure.

Izvedba delavnice je možna tudi v slovenskem, nemškem ali hrvaškem (srbskem, bosanskem) jeziku. V vsakem primeru se govorni nastop navezuje na posamezno jezikovno in pričakovano kulturno okolje.

Oprema in podpora:
Za izvedbo je potrebna ucilnica z dostopom do interneta in projekcijsko površino ter ozvocenjem (glej spodaj). Učilnica mora imeti na voljo prazen prostor -minimalno 4 x 6 m za individualne nastope.
Osvetljavo mora biti mogoce ustrezno nadzorovati (sencila, loceno ugasljive luci). Udeleženci lahko sodelujejo tudi z lastno opremo (kamera, prenosnik).

Za okoli 15 udeležencev je potrebno:
- projektor in racunalniško ozvocenje oziroma prostorsko (govorno) ozvocenje
- DV kamera z možnostjo rocnega zooma in fokusa; z ustreznimi kabli
- zaželjena tudi vecja ustrezna televizija s prikljucki za kamero, sicer se uporabi projektor
- 90-minutna prazna DV kaseta

Viri:
www.mediacollege.com

www.wikipedia.org

Interna seminarska gradiva in individualne študije s podrocja govorne vzgoje, nastopanja in gledališke igre na Univerzi v Leipzigu (Nemcija) 1999 - 2002.


>> o vodji delavnic (pETER Purg, dr. phil.):
Po diplomi iz anglistike in germanistike na Univerzi v Ljubljani je na "Inštitutu za literaturo in medije" Univerze Erfurt (Nemcija) decembra lani zakljucil doktorski študij s podrocja hibridnih umetniških in medijskih teorij ter praks z disertacijo na temo "Telesa v elektronskem prostoru"<http://diss.pleter.net>. Vzporedno raziskuje na podrocju digitalne literature s poudarkom na aktiviranju vecmedijskih kreativnih potencialov (medijska pedagogika). Koncepte delavnic racunalniškega opismenjevanja-kot-ustvarjanja je doslej preizkusil na Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji. Vodil je delavnice in predaval na nemški Univerzi Erfut, Oddelku za germanistiko Filozofske Fakultete v Ljubljani, na Fakulteti za humanisticne študije Primorske Univerze v Kopru ter na Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani. Vrsto let deluje na podrocju (digitalno razširjenega) ulicnega gledališca in performansa, sveže pristope k VJingu razvija v okviru divizije d'ViziBulz (Bobnars United, Ljubljana). Trenutno predava "Osnove multimedijev" na IZ HERAv Ljubljani, deluje v Centru za e-izobraževanje Fakultete za management v Kopru ter kot vodja oddelka za raziskave in razvoj na Inštitutu in akademiji za multimedije (IAM) v Ljubljani.


>>> o pravicah
Nekatere pravice pridržane. Vsebina avtorsko zašcitena po licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License, ki dovoljuje nekomercialno kopiranje, razširjanje, izvedbo in nadgradnjo ter spreminjanje dela pod pogojem navedbe prvotnega avtorja. V primeru nadgradnje ali spremembe vsebine oziroma oblike je razširjanje dovoljeno le pod enakimi licencnimi pogoji, ki jih je potrebno navesti. Vsakega od licencnih pogojev je mogoce spremeniti z dokazljivo privolitvijo avtorja - pETERPurg, 2006.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.