On-line slovarček statističnih pojmov

 

Matej Kovačič

 

 

 

OSNOVNA STATISTIČNA ANALIZA

 

Frekvenčna razporeditev

    Frekvenčna razporeditev spremenljivke je porazdelitev vrednosti spremenljivke in njihovih frekvenc. Frekvence ponavadi zapišemo v obliki relativnih frekvenc oziroma strukturnih odstotkov.

 

Aritmetična sredina ()

    Aritmetična sredina je poleg mediane, modusa, geometrijske in harmonične sredine ena izmed najbolj uporabljanih reprezentančnih vrednosti za spremenljivko. Definirana je kot vsota vseh vrednosti, deljena s številom enot v populaciji (oziroma v našem primeru v vzorcu). Primerna je za številske, približno normalno (unimodalno) porazdeljene spremenljivke.

Analitično jo izračunamo s pomočjo naslednje formule:

 

Standardni odklon (SD, s)

    Standardni odklon je ena izmed mer razpršenosti (variabilnosti). Definiran je kot kvadratni koren iz variance, ki je prav tako ena izmed mer razpršenosti.

Varianco analitično izračunamo spomočjo naslednje formule:

    Aritmetična sredina in standardni odklon zelo dobro opisujeta približno normalno in unimodalno porazdeljeno spremenljivko. Vendar pa je unimodalna spremenljivka lahko bolj ali manj asimetrična (v levo ali v desno, odvisno kam se vleče “rep”) ter bolj ali manj sploščena (oziroma koničasta). Zato je nujno potrebno izračunati še stopnjo asimertije in stopnjo sploščenosti. To storimo z naslednjimi dvemi koeficienti.

 

Koeficient asimetrije (skewness)[1]

    Z njim merimo asimetrijo spremenljivke. Kritične vrednosti:

·         večji od 0 - asimetrija v desno

·         enak 0 - spremenljivka je simetrična (porazdeljuje se normalno)

·         manjši od 0 - asimetrija v levo

 

Koeficient sploščenosti (kurtosis)[2]

    Z njim merimo stopnjo sploščenosti spremenljivke. Kritične vrednosti:

·         večji od 0 - koničasta porazdelitev

·         enak 0 - spremenljivka se porazdeljuje normalno

·         manjši od 0 - sploščena porazdelitev

 

Interval zaupanja (za aritmetično sredino)

    Interval zaupanja, ki ga določata njegova spodnja in njegova zgornja meja, je interval, v katerem se z dano gotovostjo (ponavadi določimo 95 odstotno) nahaja ocenjevani parameter. Interpretacija je naslednja: z verjetnostjo tveganja a se parameter nahaja v tem intervalu.

Analitična formula za izračun intervala zaupanja za aritmetično sredino je naslednja:

Pri formuli smo vzeli 95 odstotno gotovost, oziroma 5 odstotno stopnjo tveganja.

 

T-test

    S pomočjo t-testa preverjamo domneve o enakosti dveh povprečij. To storimo tako, da izberemo neko (neodvisno) spremenljivko, ki vzorec razdeli na dva dela (dve skupini), nato pa za vsak del izračunamo povprečje izbrane spremenljivke, povprečji pa med seboj primerjamo. Hkrati tudi določimo stopnjo značilnosti (a), na podlagi katere določimo kritično območje.

Analitična formula za t-test:

Formula za oceno populacijske variance:

 

    Na vzorčnih podatkih izračunamo eksperimentalno vrednost statistike, in če le-ta pade v kritično območje, ničelno domnevo zavrnemo in sprejmemo osnovno domnevo ob že prej določeni stopnji značilnosti a, sicer pa rečemo, da vzorčni podatki kažejo na statistično neznačilne razlike med parametrom in vzorčno oceno.

    V svoji analizi sem s pomočjo Levenovega testa enakosti varianc ugotovil ali sta varianci v obeh skupinah enaki (P ³ 0,05) ali ne (P < 0,05) in to tudi upošteval pri analizi.

 

Koeficient korelacije med dvema spremenljivkama

    Pearsonov koeficient korelacije meri korelacijsko (stohastično) linearno povezanost med dvema spremenljivkama. Zavzema lahko vrednosti v intervalu  [-1, 1]. Kritične vrednosti:

·         0: med spremenljivkama ni povezanosti

·         + 1: pozitivna povezanost (z večanjem vrednosti ene spremenljivke se veča tudi vrednost druge)

·         - 1: negativna povezanost (z večanjem vrednosti prve spremenljivke, se manjša vrednost druge)

 

Pearsonov koeficient korelacije analitično izračunamo s pomočjo naslednje formule:

pri čemer je formula za kovarianco (ki meri linearno povezanost med spremenljivkama) naslednja:

 

 

RAZVRŠČANJE V SKUPINE

 

Računanje evklidske razdalje

    Da bi enote lahko razvrstili v skupine, moramo najprej izmeriti podobnost med posameznima enotama. Podobnost ugotovimo z mero podobnosti, ki je v bistvu preslikava, ki vsakemu paru enot (v našem primeru: vsakemu paru študentov iz vzorca) priredi neko realno število.

    Pri razvrščanju enot, določenih s samimi številskimi spremenljivkami, se najpogosteje uporablja evklidska razdalja, ki sem jo v svoji nalogi uporabil tudi sam.

Evklidsko razdaljo med enotama X in Y, ki sta opisani z m številskimi spremenljivkami

izračunamo po naslednji formuli:

    V svoji nalogi sem kot opis enot (študentov iz vzorca) vzel 19 odvisnih spremenljivk iz sklopa “Ambicije za dosego ciljev”.

 

3.2. Združevanje v skupine po Wardovi metodi

    Wardovo metodo združevanja v skupine štejemo med hierarhične metode združevanja v skupine, ker temelji na zaporednem združevanju (zlivanju) dveh ali več skupin v novo skupino. Mero različnosti med novo skupino, sestavljeno iz skupin in  in neko drugo skupino  v postopku združevanja v skupine po Wardovi metodi določimo takole:

pri čemer  predstavlja število enot v ,  pa težišče skupine .

 

3.3 Drevo združevanja (dendrogram)

    Potek združevanja lahko grafično ponazorimo z drevesom združevanja oz. tim. dendrogramom. Listi tega drevesa so enote, točke združitve (točke, kjer se ena veja cepi na več manjših) pa sestavljene skupine. Višina točke ali nivo združevanja (ang. level of fusion) je sorazmerna meri različnosti med skupinama.

    S pomočjo oblike dendrograma se nato lahko odločimo v koliko skupin bomo razvrstili dane enote. To storimo tako, da dendrogram na nekem nivoju “odrežemo” (tam, kjer nivoji združevanja kažejo čimvečjo različnost med skupinami) ter tako dobimo določeno število odrezanih “vej” drevesa. Število vej nam nato predstavlja število skupin v katere bomo razvrstili enote.

 

 

RAZVRŠČANJE V SKUPINE S POMOČJO METODE GLAVNIH KOMPONENT

 

Metoda glavnih komponent

    Metoda glavnih komponent je ena najpogosteje uporabljanih multivariatnih metod. Osnovna zamisel metode je opisati razpršenost n enot v m razsežnem prostoru - ki je določen z m merjenimi spremenljivkami - z množico nekoreliranih spremenljivk (komponent), ki so linearne kombinacije originalnih merjenih spremenljivk. Nove spremenljivke - komponente so urejene od najpomembnejše - to je tiste, ki pojasnjuje kar največ razpršenosti osnovnih podatkov - do najmanj pomembne - tiste, ki pojasnjuje najmanjši del razpršenosti opazovanih spremenljivk.

    Cilj te metode je poiskati nekaj prvih komponent, ki pojasnjujejo čim večji del razpršenosti analiziranih podatkov. Metoda glavnih komponent torej zmanjša razsežnost podatkov, pri tem pa poizkuša izgubiti čim manj informacij.

 

    Z metodo glavnih komponent želimo torej poiskati take linearne kombinacije opazovanih spremenljivk, ki kar se da močno korelirajo z opazovanimi spremenljivkami, oz. pojasnijo kar se da veliko razpršenosti (variacije) opazovanih spremenljivk. Zato je potrebno pri metodi glavnih komponent določiti uteži pri linearni kombinaciji spremenljivk tako, da je varianca te linearne kombinacije največja. Ko izračunamo prvo komponento z največjo varianco, poiščemo drugo komponento (z največjo varianco), ki pa s prvo ne sme korelirati. Postopek ponavljamo do zadnje komponente.

    Pomembno je, da predno računamo glavne komponente spremenljivke standardiziramo.

 

    V naslednjem koraku moramo ugotoviti koliko komponent je najpomembnejših. V literaturi obstaja za določanje števila najpomembnejših komponent več pravil:

1.      izbrano število komponent naj pojasni vsaj 80% skupne variance;

2.      izbrano število komponent naj pojasni vsaj 50% skupne variance (velja v družboslovju);

3.      lastne vrednosti komponent naj bodo večje kot povprečna vrednost lastnih vrednosti;

4.      odstotek pojasnjene variance zadnje še izbrane komponente naj bo vsaj 5 %;

5.      število komponent določimo na osnovi grafične predstavitve lastnih vrednosti s pomočjo scree diagrama: v koordinatni sistem nanašamo na abscisno os število komponent, na ordinatno os pa ustrezne lastne vrednosti. Tam kjer se krivulja na grafu lomi je sugestija za število komponent.

 

Prikaz komponent

    Nove spremenljivke - komponente pridobljene s pomočjo metode glavnih komponent sem potem prikazal v dvorazsežnem razsevnem grafikonu, v katerega sem vključil kontrolno spremenljivko: SKUP (skupina, dobljena pri razvrščanju v skupine s pomočjo Wardove metode), uspeh v zadnjem letniku srednje šole (od odličen do zadosten), vernost (veren/neveren), kraj bivanja (mesto/primestje/vas) in spol (moški/ženski).

 

 

MULTIPLA REGRESIJA

 

Konstrukcija Likartove lestvice

    Likartovo lestvico konstruiramo iz večjega števila spremenljivk, ki nam vse merijo isti koncept. Merjeni koncept želimo zaobjeti v eno samo spremenljivko, ki jo konstruiramo na naslednji način: vrednosti vseh spremenljivk, ki jih vključimo v konstrukcijo nove spremenljivke seštejemo ter dobljeno vsoto delimo s številom spremenljivk. Pri tem pa je seveda potrebno paziti, da so vse spremenljivke “obrnjene v isto smer”, oz. da vrednosti posamezne spremenljivke pri vsaki spremenljivki pomenijo oz. na enak način merijo isto. Nova (konstruirana) spremenljivka je intervalnega tipa.

 

Multipla regresija

    Regresijska funkcija  nam kaže, kakšen bi bil vpliv spremenljivk  na spremenljivko Y, če razen teh vplivov ne bi bilo nobenih drugih vplivov. Spremenljivke  so neodvisne spremenljivke, spremenljivka Y je odvisna spremenljivka, E pa je člen napake, ki mu včasih rečemo tudi motnja ali disturbanca. Za i-to enoto seveda velja: . Regresijski model pa lahko zapišemo tudi matrično: Y = Xß + E, pri čimer je:

                      

Ko zgradimo regresijski model, seveda nastopi vprašanje, koliko je regresijski model prilagojen podatkom. Če vemo, da za i-to enoto velja:

, pri čemer je  prava vrednost,  regresijska ocena,  pa razlika, potem mora (po metodi najmanjših kvadratov) veljati:

da bo regresijski model čimbolj točen.

Velja torej:

 

oz. celotna varianca (SST) = pojasnjena varianca (SSR) + nepojasnjena varianca (SSE).

 

Vektorsko lahko to zapišemo takole:

Determinacijski koeficient, ali kvadrat multiplega koeficienta korelacije, ki nam pove odstotek pojasnjene variance analitično nato izračunamo takole:

Ker je pri determinacijskem koeficientu števec odvisen od števila neodvisnih spremenljivk, ga je potrebno popraviti:

Celotni regresijski model testiramo z F-testom:

Manjša kot je statistična značilnost F-statistike, boljši je regresijski model.

 

 

FAKTORSKA ANALIZA

 

Faktorska analiza

    Faktorska analiza je ena izmed metod za redukcijo podatkov. Pri faktorski analizi gre za študij povezav med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti novo množico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. Množica novih spremenljivk mora biti seveda manjša od množice merjenih spremenljivk. Z drugimi besedami: faktorska analiza poizkuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. Metoda je uporabna v vseh tistih primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje neke spremenljivke ni možno. V tem primeru merimo samo indikatorje pojma oz. konstrukta, ki ga neposredno ne moremo meriti. S faktorsko analizo nato ugotovimo ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev.

 

Splošni faktorski model

    Osnova faktorskega modela je domneva, da med spremenljivkami  (i = 1, ..., m),  (r = 1, ..., k) in  (i = 1, ..., m) velja zveza:

 ; i = 1, ..., m in k < m

pri čemer so  merjene spremenljivke,  skupni faktorji,  pa specifični faktor, ki vpliva samo na ,  pa je faktorska utež, ki kaže na vpliv faktorja  na .

V matrični obliki splošni faktorski model zapišemo takole:

X = F A’ + E

 

Na osnovi naslednjih predpostavk splošnega faktorskega modela:

·         specifični faktorji so pravokotni med seboj

(cov (, ) = 0, če velja i ¹ j)

·         vsak specifični faktor  je pravokoten na vsak skupni faktor

(cov (,) = 0, za vsak i in j)

·         skupni faktorji so pravokotni med seboj

(cov (, ) = 0, če velja i ¹ j)

·         spremenljivke ,  in  naj bodo centrirane

(E() = E() = E() = 0)

lahko izpeljemo naslednjo faktorsko enačbo:

S = A A’ + y

Enačbo lahko zapišemo tudi drugače:

, pri čemer je  varianca skupnih faktorjev,  pa varianca specifičnih faktorjev (slednja mora biti seveda čim manjša).

    S tem smo varianco merjene spremenljivke  razbili na del, ki je pojasnjen s kupnimi faktorji in na specifično varianco. Delež variance, ki je pojasnjena s skupnimi faktorji imenujemo tudi komunaliteta, označujemo pa jo z

 

    V prvem delu faktorske analize moramo najprej izračunati neznane parametre faktorskega modela: faktorske uteži A in specifične variance y. Pred tem pa je potrebno preveriti:

·         identifikabilnost faktorskega modela (ugotoviti moramo, ali faktorske uteži A in specifične faktorje y sploh lahko ocenimo)

    Potreben (ne pa tudi zadosten) pogoj za identifikacijo faktorskega modela je:

, pri čemer je m število spremenljivk vključenih v faktorski model, k pa število faktorjev.

    Če ta pogoj ni izpolnjen, je model prefaktoriziran, kar pomeni, da imamo faktorje, ki že opisujejo merske napake. Sum na prefaktorizacijo nastopi takrat, ko npr. korelacijski koeficienti padejo iz intervala [-1, 1] ali ko se pojavi negativna varianca.

·         enoličnost ocen parametrov (ali lahko te parametre ocenimo enolično - z eno samo oceno)

    Pri enoličnosti pa nastopi problem da se parametra A sploh ne da enolično izračunati. Zato računamo v dveh korakih: najprej izračunamo y (zakoličimo skupni prostor - ocenimo komunalitete), nato pa na podlagi tega izračunamo A. Postopek ponovimo večkrat, dokler model ne skonvergira.

 

    Pri tem delu faktorske analize lahko uporabimo več različnih metod. Kratek opis štirih najbolj pogostih, ki sem jih tudi uporabil v svoji nalogi podajam v spodnji tabeli:

ime metode

osnovni princip

ocena komunalitete

metoda glavnih osi

maksimizira varianco skupnih faktorjev

več načinov, kvadrat koeficienta multiple korelacije

image

vsako spremenljivko regresira z ostalimi

iterativno

metoda najmanjšega verjetja

poišče najboljšo oceno za reprodukcijo variančno kovariančne-matrike S

iterativno

alfa

maksimizira generabilnost faktorjev

iterativno

 

Rotacije

    Drugi korak faktorske analize je rotacija. S pomočjo rotacije prečistimo strukturo. Bistvo rotiranja namreč je, da dobimo teoretično pomembne faktorje in čim enostavnejšo faktorsko strukturo. Če namreč dobljene rešitve ne moremo dobro interpretirati, lahko dobljeno rešitev v skupnem prostoru, ki je določen s skupnimi faktorji transformiramo tako, da jo zarotiramo. Matematično to pomeni, da matriko A pomnožimo z transformacijsko matriko M (A* = A M). Rešitev A* enako dobro reproducira originalne podatke kot prvotna rešitev A.

    Za rotacijo se odločamo predvsem takrat, ko skupnih faktorjev ne moremo smiselno interpretirati - če so npr. projekcije iste spremenljivke precejšnje na več faktorjih, ali pa če imamo splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor so precejšnje). Ločimo dve vrsti rotacij:

·         pravokotne, kjer so rotirani faktorji neodvisni med seboj (znana metoda je npr. varimax, ki maksimizira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem poenostavlja strukturo po stolpcih);

·         poševne, kjer so rotirani faktorji odvisni med seboj, med njimi ni pravega kota in faktorji med seboj korelirajo (pri tem sem uporabil metodo oblimin). V primeru poševnih rotacij lahko spremenljivke (točke v poševnem koordinatnem sistemu) projiciramo na poševne faktorje na dva načina:

·         vzporedno, pri čemer dobimo pattern uteži, ki so parcialni koeficienti korelacije med spremenljivko in faktorjem in. predstavljajo “suhi vpliv” spremenljivke na faktor;

·         pravokotno, s čemer dobimo strukturne uteži, ki so navadni koeficienti korelacije med spremenljivko in faktorjem.

V primeru pravokotnih faktorjev so pattern in strukturne uteži seveda enake.

 

    Vsebinsko so poševne rotacije boljše, v praksi pa nastopijo problemi s kriterijsko funkcijo. Zato ponavadi najprej naredimo poševno rotacijo, nato pa pogledamo kakšne so korelacije med faktorji. Če so korelacije med faktorji majhne (manj od 0,20), naredimo pravokotno rotacijo, sicer pa ne, saj bi bila v slednjem primeru struktura preveč vsiljena.

 

Določitev faktorskih vrednosti na enotah

    V tretji, zadnji fazi faktorske analize določimo še faktorske uteži na posameznih enotah. Eden izmed načinov za določitev teh uteži je regresijska ocena faktorske vrednosti. Pri tem dobimo ocenjeno faktorsko vrednost  in ne prave faktorske vrednosti F. Korelacije med  zato ne bodo take kot med F, lahko pa se spremeni tudi smer faktorja .

 

 

DISKRIMINANTNA ANALIZA

 

Diskriminantna analiza

    Osnovni cilj diskriminantne analize je poiskati tako linearno kombinacijo merjenih spremenljivk, da bodo vnaprej določene skupine med seboj čimbolj različne, napaka pri uvrščanju enot v skupine pa bo čim manjša. Pri diskriminantni analizi tako iščemo tiste razsežnosti podatkov, ki kar najbolj pojasnjujejo razlike med skupinami. Iščemo torej dimenzijo, kjer so skupine čimbolj ločene. Diskriminantna analiza ima zato funkcijo pojasnjevanja, pa tudi napovedovanja, saj je eden izmed ciljev diskriminantne analize tudi ta, da (nove) enote kar se da dobro prirejajo vnaprej danim skupinam.

 

Predpostavke diskriminantne analize

Da je diskriminantna naliza sploh možna, mora biti zadoščeno naslednjim pogojem:

·         število skupin k mora biti večje ali vsaj enako 2

·         v vsaki skupini morata biti vsaj dve enoti (zaradi variabilnosti v skupini)

·         število spremenljivk p mora biti manjše od n - 2, pri čemer je n število enot v vzorcu

·         spremenljivke morajo biti vsaj intervalnega tipa, lahko pa uporabimo tudi dobre ordinalne spremenljivke

·         nobena spremenljivka ne sme biti linearna kombinacija preostalih spremenljivk (prepoved multikolinearnosti)

·         variančno-kovariančna matrika mora biti za vsako skupino enot (približno) enaka (“variance” pri vseh skupinah morajo biti približno enake)

·         pri statističnem ocejevanju se predpostavlja, da so v vsaki skupini enot spremenljivke dobljene iz populacije z večrazsežno normalno porzdelitvijo spremenljivk

 

Diskriminantna analiza na dveh ali več skupinah

    Diskriminantna spremenljivka Y v primeru dveh skupin, ki je linearna kombinacija merjenih spremenljivk: , je definirana tako, da je kvocient razlik povprečij diskriminantne spremenljivke v obeh skupinah  in  glede na varianco diskriminantne spremenljivke v skupini maksimalen. V primeru večih skupin razlike med skupinami lahko popišemo z več diskriminantnimi spremenljivkami - največ jih je lahko največ min (p, k-1) [p je število spremenljivk, k pa število skupin].

Postopek za izračun diskriminantnih spremenljivk je v tem primeru naslednji:

·         označimo vsoto kvadratov in produktov odklonov od skupnega povprečja :

·         isto naredimo še za vsako posamezno skupino:

; variabilnost znotraj skupin je enaka

·         izračunamo še vsoto kvadratov in produktov odklonov med skupinami:

B = T - W

V primeru večih skupin je tako diskriminantni kriterij naslednji:

 oziroma: ;  je ocena uteži

 

    Kriteriji selekcije med spremenljivkami v diskriminantni analizi so Wilksova lambda, Mahalanobisova razdalja in F-test. Za preverjanje domneve o številu statistično značilnih diskriminantnih spremenljivkah pa se uporablja Bartletov test.

 

Pravila uvrščanja enot v skupine

    Ko imamo izračunano diskriminantno spremenljivko , k-to enoto uvrstimo v tisto skupino , za katero velja, da je razlika med  najmanjša. Povedano drugače: enoto uvrstimo v tisto skupino, ki ima povprečje diskriminantne spremenljivke čim bolj podobno vrednosti diskriminantne spremenljivke te enote.

 

Klasifikacijska tabela

    Glede na izračunano diskriminantno spremenljivko vsako enoto ponovno uvrstimo v svojo skupino, pri tem pa dobimo odstotek pravilno uvrščenih enot. Diskriminantne spremenljivke najbolje razvrščajo enote, če je odstotek pravilno razvrščenih enot 100 %. Spodnja meja kvalitete razvrščanja pa je odstotek enot, ki bi bile pravilno uvrščene ob naključnem razvrščanju. V primeru dveh skupin je tako spodnja meja 50 % enot, v primeru treh pa 33,3 %.

 

 

LISREL MODEL

 

Model in modeliranje

    Model je miselna, formalna ali materialna konstrukcija, ki glede na cilje proučevanja ustrezno nadomešča dejanski pojav, ki ga proučujemo. Z modelom povzamemo bistvene značilnosti proučevanega dejanskega pojava in s tem poenostavimo oz. včasih celo sploh omogočimo njegovo proučevanje. Funkcija modela je predvsem pojasnjevanje, pa tudi upravljanje in napovedovanje pojava. Model in dejanski pojav nista istovetna, saj model le ralativno ustreza dejanskosti.

    Modeliranje pa je ena izmed splošnih znanstvenih metod raziskovanja. Razpeto je med dvema dilemama: ustreznost dejanskemu stanju ter obvladljivost modela.

 

Osnovni elementi vzročnih teorij, formulacija vzročnih teorij ter vzročni modeli

    Med dvema spremenljivkama lahko velja povezanost (kovariiranje) ali odvisnost (vzročnost). Ločimo naslednje tipe povezanosti:

·         navidezna povezanost: povezanost med spremenljivkama X in Y nastane zaradi skupne vzročne spremenljivke Z.

·         direktna in indirektna (posredna) vzročna povezanost: spremenljivka X vpliva na spremenljivko Z preko spremenljivke Y, ki jo imenujemo tudi intervenirajoča spremenljivka.

ali tudi:        

·         recipročna vzročna povezanost: spremenljivki vzročno vplivata druga na drugo, vsaka z drugačnim vzročnim učinkom

·         pogojna povezanost: na povezavo med dvema spremenljivkama vpliva tretja

   

    Prvi korak formulacije vzročnih teorij je da raziskovalec na osnovi razpoložljivega materiala (dokumentov, študij, raziskav) opredeli:

·         relevantne spremenljivke,

·         vzročno zaporedje spremenljivk,

·         vzročne domneve,

    nato pa na osnovi teoretičnega poznavanja problema skuša preveriti vzročne domneve. Problem pa je v tem, da obstoja vzročnosti ni mogoče dokazati. Iz podatkov namreč lahko določimo le stopnjo kovariiranja (povezanosti), vendar pa kovariiranje ni dokaz za vzročno povezanost, saj je lahko le rezultat skupnega vzroka obeh obravnavanih spremenljivk. Torej lahko preverjamo le, če je vzročna domneva napačno postavljena. Še več! Za isto teorijo lahko postavimo različne modele, in lahko se zgodi da nobenega ne zavrnemo. Resničnost torej lahko pojasnimo z različnimi teorijami oz. različnimi modeli.

 

Če povezanost in navidezna povezanost nista enaki je možno naslednje:

1. vzročni vpliv obstaja

2. izpuščen je pomemben skupni vzrok

    Zato je v model potrebno vključiti vse relevantne skupne vzroke. Ker pa bi s tem lahko dobili neskončen proces dodajanja spremenljivk, se lahko odločimo da za nekaj spremenljivk, ki jih v teo­riji potrebujemo predvsem kot pojasnjevalno moč, ne iščemo skupnih vzrokov (jih ne pojasnjujemo). Te spremenljivke imenujemo eksogene (označujemo jih z X), ostale, ki jih pojasnjujemo pa endogene (označujemo jih z Y). Tako lahko vzročne teorije poenostavimo s tem, da izpustimo intervenirajoče spremenljivke, ali pa tiste spremenljivke, ki vplivajo ali na vzročne ali na posledične spremenljivke, vendar ne na obe hkrati. Nikakor pa ne smemo izpustiti spremenljivk, ki nam pojasnjujejo skupne vzroke. Seveda pa se moramo zavedati da model s tem, ko ga poenostavljamo, hkrati tudi siromašimo.

 

Motnje oz. disturbance v vzročnih modelih

    Motnje v vzročnih modelih označujemo s simbolom x, vzroki zanje pa so:

·         šibka formulacija teorij (manjkajo pomembne spremenljivke)

·         prekompleksnost teorij (zavestno izpuščamo manj pomembne spremenljivke)

·         nenapovedljivost, slučajnost (napake respondentov)

·         nezanesljivost merjenja (slabi indikatorji)

 

Modeli linearnih strukturnih enačb

Najprej definirajmo naslednja dva pojma:

·         linearnost: nastopi ko vrednost vzročne spremenljivke ne vpliva na velikost vzročnega učinka;

·         aditivnost: vzročna učinka sta aditivna, če na velikost posameznega vzročnega učinka ne vpliva vrednost druge vzročne spremenljivke.

    Če imamo vzročne učinke, za katere lahko predpostavimo linearnost in aditivnost, lahko za vsako endogeno spremenljivko Yi napišemo linearno enačbo:

   [če so spremenljivke standardizirane a ne potrebujemo]

pri čemer je pomen oznak naslednji:

p - število endogenih spremenljivk

q - število eksogenih spremenljivk

 - motnja za i-to endogeno spremenljivko

 - vzročni učinek j-te endogene spremenljivke na i-to endogeno spremenljivko

 - vzročni učinek j-te eksogene spremenljivke na i-to endogeno spremenljivko

 - povezanosti med eksogenimi spremenljivkami (korelacija)

 - povezanosti med motnjami (varianca motnje)

V modelu linearnih strukturnih enačb predpostavimo:

·         da je povprečje motenj enako nič: ;

·         da so motnje in eksogene spremenljivke pravokotne oz. nepovezane med seboj: cov(Xj) = 0;

·         motnje med seboj niso povezane ;

·         povezanosti med spremenljivkami X so različne od 0: ¹ 0.

    Dobro je tudi, da spremenljivke standardiziramo, saj se s tem izognemo zmedi v interpretaciji, ki nastane zaradi vpliva merske lestvice na velikost parametrov učinka.

 

Zveze med kovariancami ali korelacijami in strukturnimi parametri

    Pomemben korak analize je tudi vzpostavitev zveze med informacijami, ki jih lahko izračunamo iz podatkov ter strukturnimi parametri, ki so osnovna značilnost vzročnih teorij (,,,). Te zveze je mogoče dobiti z dekompozicijskimi pravili:

I. dekompozicijsko pravilo:

    Korelacijski koeficient (empirično izmerjena korelacija) med dvema spremenljivkama je enak vsoti direktnih učinkov, indirektnih učinkov, navideznih povezav ter skupnih učinkov.

    Vsak indirektni učinek, navidezna povezanost in skupni učinek je lahko izražen kot produkt parametrov, ki povezujejo dve spremenljivki.

 

II. dekompozicijsko pravilo:

    Celotna varinca endogene spremenljivke Y je enaka količini variance pojasnjene z vzročnimi spremenljivkami te endogene spremenljivke in količine nepojasnjene variance.

    Za vsako endogeno spremenljivko lahko dobimo delež pojasnjene variance z vsoto produktov direktnih učinkov in korelacijskih koeficientov te endogene spremenljivke in vsake od njenih vzročnih spremenljivk.

 

Potrebni pogoj za identifikacijo vzročnega modela

    Razliko med številom enačb in številom strukturnih parametrov imenujemo število prostostnih stopenj. Potrebni pogoj za identifikacijo modelov strukturnih enačb je, da je število prostostnih stopenj enako ali večje od nič.

    Iz tega sledi zaključek, da so modeli z eno strukturno enačbo (regresijski modeli) vedno identifikabilni.

 

Lisrel model

    Vzročni model lahko v splošnem (matrično) zapišemo takole:

 in sicer z naslednjimi predpostavkami:

·         (I-B) je nesingularna matrika

·         E(x) = 0

·         je nekoreliran z X.

Oceniti je torej potrebno naslednje parametre:

B, G in y = cov(x)

potrebni pogoj za identifikacijo modela pa je

kjer je p število endogenih spremenljivk, q število eksogenih spremenljivk, t pa število neznanih parametrov v modelu.

 

Lisrel model pa je določen s tremi (matričnimi) enačbami:

·         strukturni model:

·         merski model za Y:

·         merski model za X:

   

z naslednjimi predpostavkami:

1.      z ne korelira z x

2.      e ne korelira z h

3.      d ne korelira z x

4.      z, e ter d med seboj ne korelirajo

5.      matrika I - B je nesingularna (če je singularna dobimo nesmiselne rezultate)

 

Ocenjevanje modela

    Naš teoretično postavljen model lahko ocenimo z naslednjimi metodami:

·         metoda najmanjših kvadratov (ULS)

·         metoda posplošenih najmanjših kvadratov (GLS)

·         metoda največjega verjetja (ML)

    Vsaka metoda izračuna funkcijo prileganja F. Le-ta je vedno nenegativna. Če gre za popolno prileganje je anaka 0. Funkcijo F program Lisrel minimizira iterativno. Metoda ML predpostavlja večrazsežno normalno porazdelitev merjenih spremenljivk, dokazano pa je, da sta metodi ML in GLS precej robustni na nenormalnost. Cenilke se približno normalno porazdeljujejo ob predpostavki, da so za velike vzorce (400 enot ali več) izračunane standardne napake ocen parametrov.

    Statistično značilnost posameznega parametra izračunamo tako, da izračunamo 95-odstotni interval zaupanja, za ta parameter.

    Če je celoten interval pozitiven, oz. negativen, lahko s 5-odstotnim tveganjem sprejmemo domnevo o vzročnem učinku, če pa je interval delno pozitiven, delno pa negativen, pa rečemo, da vzročnega učinka ni.

 

    Program Lisrel omogoča test modela v celoti (kako se prilega podatkom), vendar je poleg teh statistik potrebno pogledati tudi smiselnost dobljene rešitve:

·         ali so vse ocene parametrov v znanih intervalih (da ne presežejo svojega definicijskega območja)

·         ali so standardne napake dovolj majhne

·         kolikšen je odstotek pojasnjene variance endogenih spremenljivk ( za standardizirane podatke)

    Poleg tega Lisrel lahko izračuna še  mero celotnega prileganja podatkom. Izračunati jo je možno, če je število prostostnih stopenj df večje od nič:

Pri tem velja: večja kot je statistična značilnost (in manjši kot je ), bolj se model prilagaja podatkom.

 

 

ZANESLJIVOST MERJENJA

 

Kvaliteta merjenja

    Ob merjenju spremljamo predvsem dve razsežnosti kvalitete merjenja:

·         zanesljivost merjenja (obravnava slučajne napake),

·         veljavnost merjenja (obravnava sistematične napake).

Zanesljivost je potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za dober merski postopek.

 

    V postopku merjenja nastopajo moteči dejavniki, ki vplivajo na rezultat merjenja. Rezultat njihovega delovanja so merske napake. Merska napaka je razlika med dejansko in izmerjeno vrednostjo. Ločimo dve vrsti merskih napak:

·         slučajne napake, ki povečujejo varianco izmerjenih vrednosti, na ocene pravih vrednosti pa ne vplivajo;

·         sistematične napake, ki povzročajo pristranske ocene pravih vrednosti.

 

Zaradi zgornjih ugotovitev velja formula:

izmerjena vrednost = dejanska vrednost + slučajne napake + sistematične napake

 

Grafično pa bi zanesljivost in veljavnost merjenja lahko prikazali takole:

(ne)zanesljivost merjenja

 

 

(ne)veljavnost merjenja

Legenda:

 

    Klasična testna teorija se ukvarja samo z zanesljivostjo merjenja, saj predpostavlja da je merjenje veljavno. Ob tej predpostavki pa velja formula:

izmerjena vrednost = dejanska vrednost + slučajne napake

kar lahko zapišemo tudi takole:  (velja za i-to meritev). Matrično enačba izgleda takole:

X = T + E

    Ob pogoju, da ostaja prava vrednost konstantna, in da se postopek merjenja ne spreminja velja, da dejanska vrednost verjetnostna limita, ki se ji izmerjena vrednost približuje, če število ponovljenih meritev narašča čez vse meje.

    Predpostavke klasične testne teorije so, da je aritmetična srenida napak enaka nič, da so dejanske vrednosti in napake pri eni alimed različnimi meritvami med seboj neodvisne ter da so slučajne napake med seboj neodvisne.

 

Metode ocenjevanja zanesljivosti

    Cilj merjenja je čimbolj natančna ocena dejanskih vrednosti. Ker postopki merjenja niso popolnoma zanesljivi, enkratna merjenja ne dajo dovolj dobrih ocen dejanskih vrednosti. Glede na to, da je dejanska vrednost verjetnostna limita, ki se ji izmerjena vrednost približuje, če število ponovljenih meritev narašča čez vse meje, lahko rečemo, da je zanesljivost funkcija števila neodvisnih meritev. Zvezo med vsoto n paralelnih meritev  ter zanesljivostjo posamezne meritve (ob predpostavki, da je zanesljivost posamezne meritve znana) lahko opišemo z Spearman-Brownovo formulo:

; pri čemer je n število meritev, zanesljivost posamezne meritve, pa zanesljivost vsote vseh meritev

Velja še:

; iz česar sledi da več kot je ponovitev, bolj je merjenje zanesljivo, oz. hitrejre pridemo do dobre (zanesljive) informacije.

 

 

Za ocenjevanje zanesljivosti merjenja ločimo dve vrsti metod:

·         metode stabilnosti,

·         metode interne konsistentnosti.

 

Metode stabilnosti

    Osnovna ideja teh metod je, da na istih enotah po določenem času ponovimo merjenje. Zanesljivost merjenja spremenljivke X je korelacijski koeficient med paralelnima meritvama te spremenljivke. Če je ta koeficient enak 1, gre za popolno stabilnost. Poznamo:

·         Test-retest (korelacijski koeficient med dvema ponovljenima merjenjema iste (paralelno merjenje) spremenljivke). Isto vprašanje postavimo v dveh časovnih točkah. Problem je spominjanje prejšnjega odgovora ter sprememba vrednosti spremenljivke v času.

·         Metoda alternativne oblike (korelacijski koeficient med merjeno spremenljivko in drugo enakovredno spremenljivko). Tudi v tem primeru tako kot prej ponovimo postopek merjenja na istih enotah, vendar ne uporabimo enakega, pač pa različno, a enakovredno obliko merjenja (alternativna vprašanja, lestvice). Problem spominjanja je tukaj manj izrazit, problem nastopi pri vprašanju, ali z obema vprašanjema sploh merimo isto latentno spremenljivko.

 

Metode interne konsistentnosti

    Te metode temeljijo na merjenju istega konstrukta z več enakovrednimi spremenljivkami (različnimi indikatorji, ki merijo isti koncept) v istem času. Poznamo:

·         Metoda razpolovitve (split-half method). Opazovane spremenljivke razvrstimo v dve skupini, jih v vsaki skupini seštejemo ter izračunamo korelacijski koeficient med skupinama. Zanesjlivost dobimo s pomočjo naslednje formule: .  Če imamo 2n opazovanih spremenljivk, je možnih kombinacij razvrstitev v dve skupini natanko . Problem te metode je torej v tem, da je možnih kombinacij kako spremenljivke razvrstiti v dve skupini veliko, različne možne kombinacije pa dajo različne ocene zanesljivosti.

·         Chronbachov a. Le-ta temelji na variancah in kovariancah med merjenimi spremenljivkami, ki merijo isti konstrukt. a je definirana na intervalu [0, 1]. Če je vrednost a večja od 0,80, pravimo, da je merski postopek zanesljiv. Chronbach je dokazal, da je a enak povprečju vseh možnih razpolovitev.

·         Metoda glavnih komponent in Q. V primeru, da opazovane spremenljivke res merijo le eno latentno spremenljivko, bo lastna vrednost prve komponente velika (prva komponenta bo pojasnila večino variance merjenih spremenljivk), ostale lastne vrednosti pa bodo nizke. Vrednost Q, ki tudi meri zanesljivost merjenja izračunamo takole:

; pri čemer je n število spremenljivk (oz. indikatorjev latentne spremenljivke),  pa prva lastna vrednost dobljena z metodo glavnih komponent.

 

 

Vpliv (ne)zanesljivosti merjenja na ocene statističnih parametrov

1.        Aritmetična sredina opazovane vrednosti je enaka aritmetični sredini dejanske vrednosti.

2.        Varianca opazovane vrednosti je večja od variance dejanske vrednosti.

3.        Kovarianca med dvema dejanskima spremenljivkama je neodvisna od zanesljivosti merjenja obeh spremenljivk.

4.        Korelacijski in regresijski koeficienti opazovanih vrednosti so manjši od koeficientov dejanske vrednosti.

 

    V družboslovni metodologiji in raziskavah so mejne vrednosti ki določajo dobro korelacijo in visok odstotek pojasnjene variance precej nižje kot v npr. medicini ali tehniki. Ker je vedenje ljudi manj stabilno kot npr. vedenje nekega tehničnega ali fiziološkega sistema (rekli bi lahko da smo ljudje bolj kompleksni sistemi), je zato tudi merjenje vedenja (stališč,...) ljudi bolj nezanesljivo. Ta nezanesljivost pa se odraža v slabih ocenah parametrov, zato so kriteriji za ocenjevanje moči korelacijskih in regresijskih koeficientov v družboslovju nižji kot drugod.

 [1] Če je vrednost koeficienta večja od 1 ali manjša od -1, to kaže na hudo asimetrijo.

[2] Če ima koeficient sploščenost vrednost do 0,8 je to še v mejah normale - sploščenost ni prevelika.