Vanesa Cvahte

Medij v mediju II del

Razstavni projekt - razstava, internet projekta, televizijska spota, filmske projekcijeI
Množični avdiovizualni mediji, kot so televizija, film ter novejši medij Internet, ki kot posredniki stojijo med človekom in izhodiščno realnostjo, ustvarjajo informacije - tekstualne in slikovne, ki nas simbolično obdajajo kot nova, medijska pokrajina.

Mehanizmi, ki jih razvijajo posamični mediji pri tvorbi te nove pokrajine, nove realnosti, so različni in določajo uporabniku vedno drugačen način uporabe teh medijev. Konvencije, klišeji in strukture teh medijev delujejo tržno-profitno, kar jim omogoča obstoj, ki pa se v odnosu do umetnosti izkaže kot monopoliziran in zaprt sistem.

Diskurz kritike množičnih medijev, ki mu že desetletja lahko sledimo v teoriji in umetniški praksi, se giblje v bistvu med kritiko medijev in utopijo. Bistvo te utopije nakaže že Brecht, ko apelira na spremembo funkcije radijskega medija: "Radio bi se moral iz aparata za distribuiranje spremeniti v aparat za komuniciranje." 15 Reproduktibilnost posredovanih vsebin je osnova distribuiranja, prav ta reproduktibilnost pa je tudi vzrok, da te posredovane vsebine (preko radija, filma in televizije) nimajo več svoje unikatne, avratične vrednosti (ki naj bi jo imelo umetniško delo), temveč dobijo naravo blaga, katerega vrednost (tržnost) je odvisna samo še od distribucijskih ponovitev. Ravno ta tržna narava posredovanih vsebin preko medijev pa je za prve kritike medijev (Anders, Adorno, Horkheimer) eden bistvenih argumentov potujevanja z mediji. Potujevanje pa ni komunikacija.

Ravno komunikacije s prejemnikom, gledalcem, ki bi potekala po medijih, pa so si želeli umetniki, ki so se kot prvi ukvarjali z njimi. Prvi video umetniki pa so že takoj naleteli na visoko monopoliziran in hierarhično strukturiran, zaprt sistem televizije z etabliranimi kodami posredovanja, ki so bile komercialno in tržno usmerjene in niso dopuščale umetniške inovativnosti. Vloga televizije je postala v 60-ih letih vprašljiva med drugim zato, ker naj bi televizija proklamirala novo, medijsko kulturo, ki pa je bila zaradi svoje tržne narave omejena in vprašljiva. Prvi video umetniki, kot so Vostell, Paik, Kahlen pa tudi Beuys in drugi, še niso imeli možnosti, da bi raziskovali formalne kvalitete video medija (ki je tehnična podlaga televizijski distribuciji), saj kratko malo niso imeli dostopa do teh dragih tehnologij (to se, širše gledano, ni spremenilo niti v 90-ih letih). Prva dela teh umetnikov so tako instalacije, akcije in vsesplošni (politični) protesti proti televiziji: geste uničevanja, spreminjanja, odtujevanja namena televizije in televizijskih aparatov. Vostell v Happeningu TV-Pogreb simbolično pokoplje z bodečo žico ovit artefakt televizijskega aparata (1963), Beuys obleče televizijski aparat v filc ter ga obrne proti steni, na kateri je prav tako filc - vsebina monitorja je negirana (1968). Umetniško držo do televizije jasno pojasnjuje naslov Paikovega dela iz tega časa: Best Television Is No Television at All.

V 70-ih letih postanejo televizijske hiše dostopnejše za umetniško produkcijo. Neposredne intervencije umetnikov v rednem programu pa so vendarle prej izjema kot pravilo. V zgodnji 70-ih se manifestirajo med drugim kot kritika pasivne vloge gledalca - Fred Forest (Francija) prekine tok televizijskega konzuma s popolno sivino na monitorju. Vedno znova pa se pokaže umetniško in inovativno posredovanje v navadnih televizijskih programih kot kontradiktorno, saj je usmerjeno v produkcijo "anti-televizije", kar pa seveda zelo moti udobne stereotipe navadnega programa. Dara Birnbaum in Dan Graham (ZDA) analizirata po Free-Access-kanalu (kabelska televizija) aparativno strukturo institucije televizije, in pri tem izhajata iz tako imenovanega Happy News formata, pri katerem televizijski napovedovalci (v resnici igralci) poskušajo navezati stik z družinami, ki jih gledajo (1978). Pri tem razstirata tudi zakulisje delanja poročil ter delovanje teh poročil na družine v dnevnih sobah.

Markanten primer kritike enosmernosti televizije (od oddajnika k sprejemniku in nikoli v drugi smeri) so The Austrian Tapes Douglasa Davisa (1974). V tem videu Davis poziva gledalce h komunikaciji, s tem ko jim sugerira, naj polagajo roke, obraz in hrbet k njegovim monitorskim, ekvivalentnim delom telesa. Video v tem času ni razumeti kot alternativo televizije, temveč bolj kot interpretacijski instrument, kot nosilca analize tega medija.

Projekt Medij v mediju vključuje dela Petra Weibla iz leta 1972, ki so bila predvajana na avstrijski nacionalni televiziji kot primer kritike medijev z neposredno intervencijo v samem mediju. Weibel po televiziji problematizira tudi tabu neposrednega prenosa smrti, s tem ko prikaže akvarij z ribami, iz katerega odteka voda (TV-Poem); preden voda popolnoma odteče, se predvajanje konča.

II
Osemdeseta leta so čas, ko vizualni mediji, kot sta kino in televizija, preplavijo svet s podobami, ki se sklicujejo na podobe iz teh medijev, ne pa na podobe iz človekovega okolja. Podobe dobivajo avtonomijo, postajajo podobe podob. Lahko bi govorili o inflaciji sistema znakov (izhodiščne realnosti) teh podob. Weibel govori o "mediatizirani vizualnosti" ( mediatisiert Visualitaet) - z vizualnim se ne srečujemo več primarno in nedolžno, temveč čez medije. Ta fenomen, ki z Internetom dobiva v 90-ih nove razsežnosti, je eno od izhodišč projekta Medij v mediju.

V umetniški praksi 80-ih in 90-ih let se pojavi potreba po prevrednotenju in ovrednotenju posredovanih podob, ki ustvarjajo tudi nove pomene. Lahko bi rekli, da se pojavi potreba po recikliranju teh podob - dobesedno v smislu “čiščenja” in ponovne uporabe skozi umetnost. V umetnostni teoriji se je za to programsko usmeritev uveljavil izraz Apppropriation Art, v teoriji eksperimentalnega filma pa found-footage film. Če gre pri teh dveh oznakah za prisvajanje podob iz kateregakoli vizualnega sistema, pa gre pri projektu Medij v mediju za dela, ki so si prisvojila podobe iz avdiovizualnih množičnih medijev (televizija, main-stream filmi, ki jih gledamo po televiziji, Internet). Gre torej za prisvajanje podob iz sveta popularne, komercialne in široko distributivne medijske kulture. To umetniško prisvajanje in kritično tematiziranje podob iz medijev pa se lahko manifestira na različne načine ter z različnimi estetskimi in teoretičnimi izhodišči. Gledano formalno, Conner, Müller, Arnold, Tscherkassky, Jacobs (v eksperimentalnem filmu Birnbaum, Martinis), (video) selekcionirajo, montirajo in kolažirajo medijske podobe, ali pa selekcionirajo in naknadno elektronsko manipulirajo izhodiščni (ready-made ) medijski material - Gržinić/Šmid. Ti avtorji kritizirajo izhodiščni medij v njem adekvatnem mediju, pri Boletu, Brodskem in Dreierjevi pa gre za fotografske izseke iz medijske realnosti. Mayer prenese medijski ready-made na oljno sliko. Konceptualno zelo različno pa se kaže medijska kritika v instalacijah Kracine, Korschila, Kovačiča in tandema Brueckl/Scmoll.

Ime razstavnega projekta meri torej na formalno prepletenost v refleksijah, ki jim je skupen diskurz kritike medijev s pomočjo umetniške prakse. Gre za kritiko avdio-vizualnih množičnih medijev (osrednja tema je televizija) v raznih umetniških medijih in za drugačno rabo medijev, kot sta video in film, ki sta v tržnoekonomskem sistemu uporabljena (zlorabljena?) v komercialne, simulacijske in manipulativne namene, v umetniškem kontekstu pa postaneta instrumenta razkrivanja estetskih, vsebinskih, ideoloških in psihosocialnih mehanizmov tega sistema.

III
Kot je razvidno iz zgodovine, se je kritika medijev realizirala raznimi umetniškimi modeli in strategijami - z intervencijo v samem mediju, še prej s protestnimi akcijami in apeli, kot kritika dispozitiva medija televizije, v katere središču je analiza vloge subjekta, ki mu jo ta predpisuje, in ne nazadnje s prisvajanjem in kritičnim vrednotenjem originalnega medijskega materiala. "Umetnost medijskega diskurza" pa je bila in je problematična glede na obe instituciji, na kateri se nanaša: na institucijo medijev na eni strani ter institucijo etablirane umetnosti na drugi. Na eni strani torej "razgaljanje" mehanizmov medijev, novih form zaznave in sugeriranje novih možnosti komunikacije, na drugi pa možno lociranje in prezentacija teh idej, produktov, iniciativ, instalacij, akcij, videov, filmov etc.

Sprememba paradigme umetniškega dela kot izraza absolutne individualne resnice (ki se navezuje na materializacijo, na objekt umetniškega izraza) v model umetniškega izraza kot fabrikanta, nosilca in rezultata danega ali privzetega družbenega konteksta, ima svoje zametke že v avantgardističnih gibanjih tega stoletja. Skozi umetnost kritike medijev pa se ta težnja še krepi, saj je družbena relevanca in širša družbena zaznavnost temeljna razsežnost in težnja te umetnosti. S tem, ko se take umetniške prakse znajdejo v institucijah visoke umetnosti, kot so muzeji, galerije ipd., se odpre nevarnost getoiziranja in zaprtega dialoga v polju visoke umetnosti. Nastane torej kontradiktorna situacija - dela, ki razvijajo in apelirajo na nove oblike komunikacije s širšimi množicami s pomočjo medijev, dobivajo v klasičnih umetniških institucijah kultno naravo umetnosti in jih zato široke množice ne opazijo. Take dileme in z njimi povezani očitki so se pojavile že ob šesti razstavi Documenta na temo Umetnost in mediji (1977). Interaktivna umetnost videa iz tistega časa se je v 90-ih prav zaradi tehnoloških vidikov in razvoja že spremenila (Internet!), dilema pa ostaja. Interaktivni, multimedijski projekti, kot so Piazza virtuale tako imenovane Van Gogh TV, ki so bili predstavljeni že leta 1987 na razstavi Documenta in nato še leta 1992, pa še na Ars Electronica, projekti avstrijske skupine Stadt Werkstadt TV in podobnih, visoko tehnološko opremljenih medijsko-laboratorijskih iniciativ in skupin (Kulturdata - Kriesche, Hoffman & Co. iz Gradca in drugje), odpirajo polje delovanja in eksperimenta prav tam, kjer "normalna" televizija odpove - v aktivnem in neposrednem dialogu, v interakciji z gledalcem, prejemnikom. Kljub temu torej, da so televizijski gledalci na zadnji razstavi Documenta kar 100 dni dobesedno ustvarjali program Piazza virtuale, se odpira vprašanje, kakšen dejanski vpliv je imel ta projekt in njemu podobni na ustaljene, monopolne in centralistične koncepte velikih televizijskih hiš. Zato ni čudno, če nekdanji intendant Štajerske jeseni Horst Gerhard Haberl ugotavlja: "Utopije iz 60-ih in začetka 70-ih let, da bi bilo mogoče medijski prostor v resnici obvladati ali nanj vsaj močno vplivati, razvijati v njem drugačne estetske momente, se niso uresničile: elektronski mediji, kolikor jih umetniki uporabljajo, pristanejo vedno znova v prostoru visoke umetnosti in nimajo nobene možnosti na področju množičnih medijev, tudi ob polnoči ne. Na svetu bi se težko našel muzej, ki elektronske medije ponuja v njihovi reprezentabilni formi." 16

IV
Kljub skepsi v moč kritike pa diskurz kritike medijev z umetniško prakso traja in se razvija. Pravzaprav se ta diskurz ohranja in obnavlja z razvojem vedno novih tehnologij, novih družbenih situacij, kontekstov in novih možnosti komunikacije ter ohranja ravnotežje in ambivalenco akcij in reakcij, ki se pojavljajo.

V okviru razstavnega projekta nastajajo dela, ki se pri “televizijskem delu” navezujejo na tradicijo neposrednega interveniranja umetnikov na televiziji. Pri Irwinih in Marku Peljhanu ne gre za eksplicitno kritiko medija samega po sebi, temveč za analizo odločilne vloge tega medija v širšem tržnoekonomskem kontekstu.

V primeru Irwinov gre za reklamno oglaševanje njihovega artikla - plišastega medvedka na televiziji v času razstave. Reklamni spot za medvedka pa ni samo ironično ali simbolično dejanje, ki bi tematiziralo reklamno estetiko, temveč ciljno dejanje, katerega cilj je dejanska prodaja njihovih medvedkov z blagovno znamko črnega križa. Kakor vsaka blagovna znamka, ima tudi ta političen in ideološki predznak. V času razstave postane medij slovenske nacionalne televizije mesto reklame, galerija pa mesto prodaje oglaševanega artikla - plišastega medvedka. S tem dejanjem definirajo Irwini kritiko medijev glede na medij sam in hkrati glede na prostor umetnosti - v tem primeru galerije. To pa ne pomeni, da so se znašli nekje vmes med tema dvema prostoroma, temveč s to gesto postavijo obe instituciji - institucijo medija in umetnosti v kontekst tržnega, postkapitalističnega časa. Irwini prestavijo mehanizem ekonomskega sistema, ki deluje po kodi tržiti/ne-tržiti v umetniški sistem umetniško zasnovanega projekta, ki naj bi deloval vsaj po ostankih kode vizualno estetsko/ne-estetsko (pri katerem tudi ne-estetsko igra odločilno vlogo); s tem premikom pa so navzoči pravzaprav v obeh sistemih (v tržnoekonomskem in umetniškem), obenem pa se izmikajo vrednotenju v obeh. Njihov prispevek k projektu torej ni (samo) vizualna intervencija v mediju, temveč kompletna ponovitev ekonomskega mehanizma, v katerem ima medij eno od konstitutivnih vlog.

V
Pred strojem smo vsi enaki...vsakdo je lahko njegov gospodar ali njegov suženj (Laszlo Moholy-Nagy, Konstruktivistična internacionala, 1922).

Eno od izhodišč razstavnega projekta je ekvivalentno vrednotenje umetniških izrazov v odnosu do medijsko-kritičnega diskurza.

Problematiziranje Interneta sledi pravzaprav vzorcem, ki jih poznamo že pri televizijskem mediju. Primer takega eksternega korektiva je projekt Michaela Brodskega - fotografska serija, ki tematizira svet podob in njihove cenzure na Internetu.

Peter Gerwin Hoffman in Vuk Ćosić bosta realizirala projekte neposredno v omrežju, ki bodo/so v času projekta "na ogled" v galeriji, z on-line omrežnim priključkom.

Internet, ki je pravzaprav globalno dosegljiv prostor prezentacije tako imenovanih umetniških projektov, je torej prestavljen v galerijo, kar zopet vzbuja kontradiktorne občutke. Internet namreč umetniki razumejo kot možen prostor manifestacije, ki ni obtežena s hierarhično presojo institucij etablirane umetnosti. S tem pa, ko so projekti na Internetu institucionalizirani, se tako znajdejo v prej omenjenem umetniškem sistemu. Strategija vključevanja takih projektov pa je pravzaprav praktična - prostoru Interneta, zasičenem z ekonomsko-komercialnimi informacijami je namreč verjetnost splošne zaznavnosti kritičnih (umetniških) projektov zelo majhna, toliko večja pa morda v okviru umetniškega projekta, kakršen je ta.