http://start.at/sgs/

Gej Slovenija: Tisk: Časopisni članki

24.10.2000

IGLYO

IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual and Transexual Youth and Student Organization) je na nedavni novinarski konferenci predstavila odprtje prve pisarne omenjene organizacije v državi, ki ne sodi v Zahodnoevropsko unijo. Kot je ob tem do-godku poudaril vodja pisarne Miha Lobnik, je v Sloveniji Študentska organizacije Univerze v Ljubljani edina znala prisluhniti njihovim željam in je pokazala veliko mero pripravljenosti in odprtosti za graditev še tolerantnejše družbe.

Poleg vodje IGLYO pisarne v Sloveniji, so na novinarski konferenci sodelovali še Matej Poljanšek, predsednik ŠOU v Ljubljani, Marko Glažar, sekretar za mednarodno sodelovanje v Ljubljani in Andre Soderlund, predstavnik IGLYO v Komisiji za evropske zadeve. Kot je poudaril gost iz tujine ima organizacija v Ljubljani že dolgo dobrega sogovornika, predvsem pa je slovenska prestolnica tisti kraj, kjer obstajajo dobre možnosti za prepoznavnost in uveljavljenost neprepoznanih skupin, ki jih v tujini že obravnavajo kot enakovredne sogovornike.

Miha Lobnik, vodja pisarne IGLYO v Ljubljani:
Otoritev pisarne IGLYO v Ljubljani je zgodovinski dogodek, saj je to prvi primer v vzhodni Evropi, da je neka nacionalna organiazcija - ŠOU v Ljubljani - prisluhnila potrebam tovrstne mednarodne organizacije (IGLYO) in ji za delovanje ponudila prostor. Vidnost organizacije IGLYO predstavlja bistveni del strategije odpravljanja diskriminacije istospolno usmerjenih, katere vzroki tičijo največkrat v nepoznavanju in stereotipiziranju omenjene populacije. Veseli in ponosni smo, da se je to zgodilo prav na ŠOU v Ljubljani.

PREDSTAVITEV IGLYO

Cilji:
- končati diskriminacijo mladih lezbijk, gejev, biseksualcev in transeksualcev po svetu
- podpirati emancipacijo mladih lezbijk, gejev, biseksualcev in transeksualcev
- delovati neposredno ali posredno v zvezi s temi cilji

Kratka zgodovina:
IGLYO je nastala leta 1984, kot odgovor na potrebo po boljšem sodelovanju med regionalnimi, nacionalnimi ali lokalnimi GLBT (lezbičnimi, gejevskimi, biseksualnimi ali transeksualnimi) mladinskimi in študentskimi organizacijami. Vse od nastanka se organizacija širi in pridobiva vedno več novih članic.

Kdo lahko postane član?
Včlanijo se lahko mladinske skupine ali organizacije, ki so bodisi neodvisne ali integralni del drugih organizacij; večinoma jih sestavljajo mlade lezbijke, geji, biseksualci ali transeksualci. Skupina mora imeti najmanj deset članov. IGLYO šteje za mlade, osebe ki so mlajše od 27 let.

Kdo so članice?
Članice so mladinske skupine, ki se ukvarjajo s procesi "coming-outa", (razkritja), družabne skupine za mlade GLBT-je, politične in aktivistične skupine, lokalne, regionalne ter nacionalne organizacije GLBT mladine.

Struktura organizacije?
Občni zbor (general meeting) vsakoletno izvoli izvršilni odbor. Vanj je vključenih pet do sedem članov obeh spolov različnih geografskih pripad-nosti. Izvršilni odbor (Executive board) vodi organizacijo vse leto in je zadolžen za izvedbo resolucij, sprejetih na letnem občnem zboru. Naloga izvršilnega odbora je tudi, da v nenehnem sodelovanju s članicami prek samih aktivnostih sledi in zaznava njihove potrebe, želje, ideje in odzive na svoje delo. Pisarni IGYLA - po novem v Stockholmu in Ljubljani - podpirata delo izvršilnega odbora. Izvršilni odbor sodeluje s svetovalnim telesom, ki ga sestavljajo mednarodni strokovnjaki z izkušnjami na področju mladinskega dela.

Kakšne aktivnosti pripravlja IGLYO in kakšen je program organizacije?
IGLYO vsako leto pripravi mednarodno konferenco z določeno temo (Istospolno usmerjeni mladi in družina, 18.-24.7.2000 Stockholm, Švedska). Letne konference se udeleži prek 50 mladih predstavnikov iz različnih evropskih držav.
Poleg programskih vsebin, program zajema tudi predstavitve, pogovore in izmenjavo osebnih izkušenj na področju dela z istospolno usmerjenimi mladimi. IGYLO svojim članicam zagotavlja medkulturno učenje, izmenjavo znanj in mednarodno povezovanje. Poleg konference IGLYO v sodelovanju z Evrospkim mladinskim centrom v Strasbourgu ali Budimpešti vsako leto organizira tudi mednarodni seminar. (Letos: Politično povezovanje za skupine istospolno usmerjenih mladih, Budimpešta)
Septembra letos je IGLYO pripravil prvi samo ženski dogodek, in sicer konferenco mladih lezbijk in biseksualk v Berlinu.
Poleg naštetega izvaja IGYLO še "PENPAL" program, ki omogoča mladim, da s posamezniki in posameznicami iz različnih držav pridobijo dopisovalce. Za nekatere je to tudi prvi stik z drugimi mladimi GLBT-ji sploh.

V prihodnjem letu pripravlja organizacija naslednje aktivnosti:
- Seminar v sodelovanju z organizacijo OBESSU, ki bo marca potekala v Budimpešti, osnovna tema pa je GLBT mladina in izobraževalno okolje
- Konferenco o socialni varnosti istospolno usmerjenih mladih.

IGLYO bo nadaljevala s praktično in moralno podporo novim članicam ter aktivno zastopala interese istospolno usmerjenih mladih v institucijah Evropske unije. Kot članica Mladinskega foruma (European youth forum), že vrsto let vnaša skrb za potrebe istospolno usmerjenih mladih v vsa delovna področja Evropskega mladinskega foruma.

Zakaj pisarna IGLYO v Ljubljani?
IGYLO se zaveda, da so bile dosedanje aktivnosti in delo osredotočene predvsem na razmere v državah zahodne Evrope. Med življenji mladih lezbijk, gejev, biseksualcev in transeksualcev v zahodni Evropi in pa vrstniki v t.i.
Vzhodnem delu Evrope oziroma Balkanu opažamo velike razlike. V t.i. vzhodnoevropskem prostoru obstaja mnogo manj skupin in organizacij za istospolno usmerjene mlade, kot na severovzhodu. Mladi GBLT- so manj vidna skupina in v procesu politične in ekonomske tranzicije. Pogosto se spregleda in pozablja, da je svoboda spolne identitete ena osnovnih človekovih pravic.
IGLYO želi osredotočiti svoje prihodnje delo na povezovanje in sodelovanje med organizacijami, skupinami in posamezniki v tem delu Evrope. Ljubljana je odprta in dostopna tako s severozahoda kot jugovzhoda. IGYLO vidi Ljubljano kot odlično izhodišče za koordinacijo in širitev svojega dela. Geografska bližina ciljnih skupin je pomembna in v pomoč uresničevanju zastavljenih ciljev.

Kakšne naloge bo opravljala pisarna?
- Služila bo kot informacijska točka za povezovanje GLBT skupin v regiji
- Nudila bo nasvete in pomoč že obstoječim lokalnim skupinam in vzpostavljanju novih, posebej vzpostavljanju novih lezbičnih skupin za večjo vidnost žensk (gre za organizacijske nasvete, pomoč in učenje pri pridobivanju sredstev, svetovanje glede različnih socialnih in zakonskih okoliščin v različnih državah)
- Pisarna bo koordinacijsko središče in servis pri pripravi projektov (konferenc, seminarjev in mladinskih izmenjav)
- Zagotavljala bo vir informacij za druge organizacije in posameznike, ki želijo pridobiti več znanja in podatkov o stanju in položaju istospolno usmerjenih mladih v tem delu Evrope
- IGYLO namerava služiti kot svetovalni partner vladnim institucijam pri njihovem delu glede problematike istospolno usmerjenih mladih in splošnih mladinskih vprašanj
- Pisarna bo v pomoč pri vključevanju GLBT mladih v mladinske organizacije v njihovi okolici in druge organizacije

Katere teme so pomembne za istospolno usmerjene mlade?
- počutiti se varno v družini, šoli in družbi ne glede na spolno usmerjenost
- pravica do svobodnega izražanja spolne usmerjenosti
- aktivna zaščita pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti
- pravica do svobodnega druženja združevanja in organiziranja
- pravica do prihodnosti in dostojanstva ne glede na spolno usmerjenost
- odprtost Evropskih meja in možnosti svobodnega gibanja tudi za države izven kroga Evropske unije

Katere teme so še pomembne za IGLYO?
IGYLO skuša okrepiti pozornost k istospolno usmerjenim mladim v centralni južni in vzhodni Evropi. Cilj IGLYO-a je zagotoviti, da so pravice GLBT mladih del razprav, ko se govori in rešuje vprašanje človekovih pravic.
IGLYO želi okrepiti vidnost lezbijk in opogumiti ženske, da prevzamejo aktivno vlogo v delu organizacije IGYLO, in sicer z organizacijo izključno ženskih dogodkov in povezovanj.

Miha Lobnik

Viri in povezave:
http://www.inzine.com

Pomembno obvestilo: Strani SGS so prenovljene; nov URL te strani:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=31

 

Nove strani
Splošne informacije | Kaj dogaja | Znane osebnosti | Spolnost | Tiskane zadeve | Filmi
Zasebni  stiki | Klepetalnica | Knjiga  gostov
O SGS | Feedback | Povezave
ENGLISH