Za enake možnosti
Datum: 30.05.2004
Splošne informacije - General Info


Nevladne organizacije DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti, Društvo prijateljev Legebitre, Škuc LL, Škuc Magnus in Škuc Roza Klub so na poslance, poslanke ter vodje poslanskih skupin minuli teden naslovile poziv, naj splošno razpravo o predlogu zakona o istospolni partnerski zvezi uvrstijo na dnevni red junijskega zasedanja državnega zbora, poslanske skupine pa so ob tem pozvali tudi na srečanje z njimi.

ZA DRŽAVO ENAKIH MOŽNOSTI

Poziv poslankam in poslancem ter vodjem poslanskih skupin k podpori zakona o istospolni partnerski zvezi


Spoštovani gospa poslanka, gospod poslanec,

v parlamentarni proceduri je Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi (EVA: 2004-2611-0009, Številka: 560-04/2003-2, Ljubljana, 22.04.2004), sprejetje katerega bo pomembno odpravilo diskriminacijo istospolno usmerjenih državljank in državljanov, ki živijo v skupnostih dveh oseb istega spola.
Kot gotovo veste, partnerske zveze oseb istega v Sloveniji obstajajo, vendar država takšnih skupnosti ne predvideva in ne ureja, zato se v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi nepremostljivimi težavami.
Zapleta se že pri povsem običajnih stvareh, kot so obiski v bolnišnici, partnerji istega spola na morejo do osnovnih informacija o diagnozi obolelega partnerja, par istega spola ni upravičen do ustreznega kredita za urejanje stanovanjskega vprašanja, onemogočeno je preživljanje nepreskrbljenega partnerja, povsem neurejeno je vprašanje dedovanja, dogaja pa se celo, da starši in sorodniki umrlega / umrle dolgoletnemu partnerju ne dovolijo na pogreb in mu / ji onemogočijo pravično dedovanje skupaj ustvarjenega premoženja.
Zakon o istospolni partnerski zvezi bo enkrat za vselej odpravil nečloveške razmere, v katerih danes živijo pari istega spola. Uredil bo vprašanja socialne varnosti, pravice in dolžnosti preživljanja nepreskrbljenega partnerja, pravico prenosa socialnega, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja po partnerju, uredil bo premoženjska razmerja, pokojnino po smrti partnerja, davčne olajšave... Partnerja bosta pridobila status svojca in nihče več ne bo mogel preprečiti, da bi se obiskala v bolnišnici, izvedela za diagnozo drug drugega ali prišla na pogreb.
Podpisane nevladne organizacije podpiramo sprejem zakona o partnerski skupnosti. Še več, menimo, da je po več kot 7 letih intenzivnih prizadevanj za ureditev tega vprašanja zdaj skrajni čas, da se zaključi obdobje kršitev temeljnih človekovih pravic in diskriminacije tisočev državljank in državljanov Slovenije.
Na vas, spoštovana poslanka, spoštovani poslanec se obračamo v upanju, da se boste zavzeli za državo enakih možnosti za vse, za odpravo diskriminacije in, kot ste zapisali v statutih svojih strank, spoštovanje človekovih pravic za vse.
Podprite zakon o istospolni partnerski zvezi, saj je:
1. Partnerska skupnost oseb istega spola osnovna človekova pravica.

Splošna deklaracija človekovih pravic namreč pravi:

1. člen
Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. /.../

2. člen
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. /.../

22. člen
Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti.

V varstvo človekovih pravic zagotavljajo še Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je leta 1950 sprejel Svet Evrope. Slovenija je listino ratificirala, zato velja kot del nacionalne zakonodaje.

2. Partnerska skupnost oseb istega spola je ustavno zagotovljena pravica.

14. člen
(enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.

Komisija za ustavna vprašanja takratne Skupšcine Republike Slovenije, ki ji je predsedoval dr. France Bučar, je leta 1991 uradno obrazložila 14. člen Ustave: "Med za zgled naštete osebne okoliščine iz 14. člena sodi npr. tudi istospolna usmerjenost posameznika, zato so osebe s takšno usmerjenostjo že zajete z določbo tega člena." Slovenija je po ustavi pravna država, zato mora z zakoni zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in enakosti pred zakonom za vse.

3. Smernice Evropske unije umerjajo države članice k urejanju vprašanja partnerske skupnosti oseb istega spola.

Evropski parlament se je 4. septembra lani v letnem poročilu o temeljnih pravicah v Evropski uniji zavzel, da bi tudi homoseksualni pari lahko uživali pravico do poroke in do posvojitve otrok. Petnajsterico poziva, naj "odpravi vsakršno diskriminacijo - tako zakonsko kot dejansko - katere žrtve so homoseksualci, še posebej na področju pravice do sklenitve zakonske zveze in do posvojitve otrok".
Poleg tega nas k sprejemu zakona usmerjejo tudi priporočila starejšega datuma. Npr. Priporočilo Sveta Evrope št. 924 iz leta 1981 o odpravi diskriminacije homoseksualcev.
Resolucija Evropskega parlamenta št. A3-0028 iz leta 1994 je pozvala države, ki si želijo priključiti Evropski uniji, da "zagotovijo enako obravnavo raznospolno in istospolno usmerjenih ljudi". 14. člen pravi, da je "potrebno odpraviti ovire za poroke homoseksualnih in lezbičnih parov ali za neenako zakonsko obravnavo in zagotoviti polne pravice in ugodnosti poroke z omogočanjem registracije partnerstev." V istem členu še piše, da je potrebno odpraviti vse ovire, ki "omejujejo pravice lezbijk in homoseksualcev, da bi bili starši ali posvojitelji ali skrbniki otrok."
Resolucija Evropskega parlamenta št. A5 – 0050 iz leta 2000 v 56. členu poziva države članice, naj zagotovijo "enostarševskim družinam, neporočenim parom in istospolnim parom enake pravice kot tradicionalnim parom in družinam."
O ureditvi človekovih pravic tudi za istospolno usmerjene govorijo še Resolucija Evropskega parlamenta št. A5 – 0223, Amsterdamska pogodba, Pogodba o Evropski uniji in Kopenhagenski kriteriji, ki Slovenijo zavezujejo, da si mora prizadevati za preprečevanje diskriminacije istospolno usmerjenih in zagotavljanje njihove enakopravnosti.
Večina zahodnih držav ter članic EU: Danska, Švedska, Norveška, Nizozemska, Islandija, Francija, Nemčija, Portugalska, Belgija, Finska, je z zakoni že uredila to področje. Procesi legalizacije pa so stekli tudi na Madžarskem, v Latviji, na Češkem, Slovaškem, Poljskem in Hrvaškem.

4. Partnerska skupnost oseb istega spola ne posega v pravice drugih.

Partnersko skupnost bodo sklepale osebe, ki so se prostovoljno in konsenzualno odločile tudi pravno potrditi skupnost s partnerjem istega spola.
Zakon ne posega v inštitut poroke, zakonske in zunajzakonske zveze, ne spreminja jih, ne krni, na odvzema pravic in jim na nikakršen način ne zmanjšuje vrednosti. Poroke, zakonske zveze in zunajzakonske zveze bodo ljudje tudi po sprejemu Zakona o partnerski skupnosti lahko sklepali na popolnoma enak način in s popolnoma enakim obsegom pravic.
Zakon se ne dotika vprašanj starševstva, čeprav so istospolni pari z otroki iz prejšnjih zakonov v Sloveniji realnost in bodo tako otroci v teh družinah tudi po sprejemu zakona še vedno živeli v neurejenih in težkih razmerah z zmanjšanim obsegom svojih pravic.

5. Partnerske skupnosti oseb istega spola si večina istospolno usmerjenih v Sloveniji želi.

Leta 2003 so pri lezbični organizaciji Škuc LL izvedli anketno raziskavo o registriranem partnerstvu med zainteresirano populacijo. Rezultati kažejo, da je med vprašanimi preko 77 % takšnih, ki si želijo pravne ureditve svoje partnerske skupnosti.
Tudi zadnja raziskava Mirovnega inštituta – Vsakdanje življenje lezbijk in gejev, ki je vključevala več kot 400 istospolno usmerjenih iz vse Slovenije je pokazala, da bi se 61 % vprašanih odločilo za sklenitev partnerske skupnosti.

6. Partnerske skupnosti oseb istega spola bodo ugodno vplivale na socialno sliko države in razbremenile državni proračun
Do sedaj so bili namreč istospolno usmerjeni državljanke in državljani iz socialno šibkejših okolij prepuščeni pomoči državnega proračuna. Zakon o istospolni partnerski zvezi pa bo uredil tudi vprašanja socialne varnosti, vključno s pravicami in dolžnostmi preživljanja nepreskrbljenega partnerja, ki torej ne bo več v oskrbi vseh davkoplačevalk in davkoplačevalcev, pač pa bo zanj odgovoren partner.
 
Spoštovani poslanka, poslanec!

Podprite Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi in odpravite neenakopravnost posameznikov, ki bi si radi uredili trajna in stabilna razmerja vzajemne podpore med osebama istega spola. Pridružite tudi našo državo vse večji evropski skupini držav, ki uvrščajo spoštovanje človekovih pravic visoko na lestvico vrednot, predvsem pa, v duhu Ustave Republike Slovenije, omogočite istospolno usmerjenim državljankam in državljanom dostojno in enakopravno življenje.

Vodje poslanskih skupin pozivamo, naj splošno razpravo o Predlogu zakona o istospolni partnerski zvezi uvrstijo na dnevni red junijskega zasedanja državnega zbora.

Za državo enakih možnosti.
Za spoštovanje človekovih pravic.
Za pravno in socialno državo.
Za strpnost.


DIH – Društvo za integracijo homoseksualnosti, Mitja Blažič
Društvo prijateljev Legebitre, Miha Lobnik
ŠKUCLL, Tatjana Greif
ŠKUC Magnus, Miran Šulinc
ŠKUC Roza Klub, Brane Mozetič


V prilogi dodajamo Poziv k spoštovanju demokratičnih načel, Odprto pismo predsednikom strank vladajoče koalicije, ki smo ga oblikovali v dneh pred razpadom vladne koalicije, in ki ga je podpisalo več kot 450 državljank in državljanov.


Ljubljana, 25. 5. 2004

 
POZIV K SPOŠTOVANJU DEMOKRATIČNIH NAČEL
Odprto pismo predsednikom strank vladajoče koalicije

Kljub pozivom ŠKUC-LLa in Društva prijateljev Legebitre, naj predsedniki koalicijskih strank izrazijo jasna stališča glede zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) in omogočijo parlamentarno obravnavo, brezizhodnemu položaju, v katerem smo se znašli zaradi blokade odgovornih politikov, ni videti konca.
Spomnimo, predlog zakona je zastal tik pred parlamentarno obravnavo, ker predsedniki strank vladajoče koalicije niso dali soglasja h koalicijsko usklajenem zakonu in tako onemogočajo nadaljevanje postopka.
Odgovorni za izpeljavo zakonodajnega postopka, ne samo, da niso izrazili jasnih stališč, temveč s sprenevedanjem in prelaganjem odgovornosti še naprej ovirajo nadaljevanje postopka.
Podpisani nevladne organizacije in posamezniki ter posameznice zato POZIVAMO:
• predsednika LDS, Antona Ropa,
• predsednika ZLSD, Boruta Pahorja,
• predsednika SLS, Janeza Podobnika in
• predsednika Desusa Antona Rousa,
naj sprostijo blokado, ki je nastala pred vrati parlamentarne obravnave in prenehajo z očitnim zavlačevanjem ter tako omogočijo obravnavo zakona v državnem zboru še pred parlamentarnimi volitvami.
Posebej pozivamo predsednika ZLSD, Boruta Pahorja in predsednika LDS, Antona Ropa, da se aktivno zavzameta za uspešen zaključek projekta ZIPZ, ki je nastajal na ministrstvih v pristojnosti njunih strank.
Predsednika SLS, Janeza Podobnika pa pozivamo, naj s politiko zavlačevanja in sprenevedanja preneha ovirati sprejetje zakona, ki bo zaključil neenakopraven položaj in diskriminacijo istospolnih partnerjev. Še posebej zavračamo njegov argument "neprimernosti obravnave tako občutljive tematike v predvolilnem času", saj je ravno SLS v veliki meri odgovorna, da se je zakon znašel pred parlamentarno obravnavo ravno v času pred volitvami.
Še je čas, da Slovenija tudi na področju enakopravnosti istospolnih parov stopi ob bok razvitim državam Evropske unije in prekine diskriminacijo svojih državljank in državljanov, volilk in volilcev. Zato še enkrat apeliramo na odgovorne predsednike vladajoče koalicije, naj v duhu:
• Ustave Republike Slovenije (14. člen),
• smernic Evropske Unije (Priporočila Sveta Evrope št. 924, Resolucij Evropskega parlamenta št. A3-0028, A5 – 0050, A5 – 0223, Amsterdamske pogodbe, Pogodbe o Evropski uniji in Kopenhagenskih kriterijev),
• Splošne deklaracije človekovih pravic (1., 2. in 22. člen) in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic,
• Statutov lastnih strank (LDS - 1.člen, ZLSD – 1. člen, SLS - 1. člen in DESUS - 1.člen) ter
• v duhu koalicijskega sporazuma (1. in 2. točka)
sprostijo nadaljevanje zakonodajnega postopka in omogočijo sprejetje ZIPZ.

Dovolj je neenakopravnosti in diskriminacije. Čas je za spoštovanje demokratičnih načel za vse.

DIH – društvo za integracijo homoseksualnosti
Društvo prijateljev Legebitre
ŠKUC Magnus
ŠKUC Roza Klub
ŠKUC LL
 
+ 454 individualnih podpisnikovURL članka je:
http://www.ljudmila.org/sgs/modules.php?name=News&file=article&sid=283