Besedilo danskega zakona o registriranih skupnostih

D/341-H-ML zakon št. 382 z dne 1.6.1989

MI, MARGRETHE DRUGA, po milosti božji Kraljica Danske, razglašamo, da:

je danski Folketing sprejel sledeči zakon, ki je dobil kraljevsko privoljenje:

Par. 1
Osebi istega spola lahko zahtevata registracijo njune skupnosti.

Registracija

Par. 2.
l. oddelek in par 12 in 13 (poglavje 1 in 2) zakona o zakonski zvezi se smiselno uporabljajo tudi za registrirane skupnosti.

T. l. Skupnost se lahko registrira samo v primeru, če imata obe stranki ali ena od njiju preblvališče na Danskem.

T. 2. Uporaba določb, ki se nanašajo na registracijo skupnosti, zlasti tistih, ki se nanašajo na ugotavljanje pogojev za registracijo, je v pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Pravni učinki

Par. 3 .
Razen par. 4., ustvarja registrirana skupnost iste pravne učinke kot ženitna pogodba.

Danski zakoni, ki se nanašajo na poroko in poročene partnerje se smiselno uporabljajo tudi za registrirana partnerstva in registrirane partnerje.

Par. 4.
Določbe zakona o posvojitvi, ki veljajo za zakonca, se ne ne uporaljajo za registrirane skupnosti.

3. točka 13. člena in člen 15(3) zakona o opravilni nesposobnosti in skrbništvu (Danish Legal Incapacity and Guardianship Act), ki se nanašajo na zakonce, ne veljajo za registrirane partnerje.

Določbe danskih zakonov, ki se nanašajo na zakonce in ki vsebujejo posebna pravila glede spola oseb, ne veljajo za registrirane partnerje.

Mednarodne pogodbe ne veljajo za registrirana partnerstva, razen če se druge pogodbene stranke strinjajo s takšno uporabo.

Prenehanje

Par. 5.
3., 4. in 5. oddelek zakona o zakonski zvezi in 42. oodelek zakona o organizaciji pravosodja (Danish Administration of Justice Act) se smiselno uporabljajo tudi za registrirane skupnosti.

T. 2. Par. 43 (T.l.) in par. 46 zakona o zakonski zvezi se ne uporabljata za registrirane skupnosti.

T. 3. Registrirana skupnost lahko zmeraj, ne glede na par. 448 c zakona o organizaciji pravosodja, preneha na Danskem.

T. 4. Uporaba določb, ki se nanašajo na prenehanje registriranih skupnosti, je v pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Veljavnost

Par.6.
Ta zakon začne veljati 1.10.1989.

Par. 7.
Ta zakon se ne uporablja na otokih Faroe in Grenland, vendar se uporaba s kraljevim ukazom lahko razširi tudi na ta področja, ob upoštevanju posebnosti pravnih sistemov Faroe in Grenlanda.
 
Napisano v Christiansborškem gradu, 7. junija 1989 s kraljevsko roko in pečatom
MARGRETHE R


Zakon o dopolnitvah danskega zakona o zakonski zvezi, zakona o dedovanju, kazenskega zakonika in zakona o davku na dediščino (amandmaji, ki izhajajo iz sprejetja zakona o registriranih partnerstvih)

D/339-H-ML zakon št. 373 z dne 1.6.1989

MI, MARGRETHE DRUGA, po milosti Božji Kraljica Danske, razglašamo, da:

je danski Folketing sprejel sledeči zakon, ki je dobil kraljevsko privoljenje:
 

 1. Zakon o zakonski zvezi se dopolni takole:
  1. 9. člen se glasi:

  2. Oseba, ki je že poročena ali je registrirala partnerstvo, se ne more poročiti, dokler obstaja prejšnja zakonska zveza ali registrirano partnerstvo.
  3. 10. člen se glasi:

  4. Oseba, ki je bila poročena ali je imela registrirano partnerstvo, se ne more poročiti dokler sodišče ali stranki ne razdelita skupnega premoženja. Določba ne velja, če sta stranki sami razdelili premoženje ali če obstaja posebno dovoljenje pravosodnega ministra za to.
 2. Zakon o dedovanju se dopolni takole:

 3. Člen 17(2) se glasi:
  Pred ponovno poroko ali registracijo partnerstva je dolžan razdeliti skupno premoženje.
 4. Kazenski zakonik se dopolni takole:
  1. Člen 201(1) se glasi:

  2. Oseba, ki sklene registrirano partnerstvo, čeprav je že poročena ali v registriranem partnerstvu, se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let, ali, če druga oseba v tistem času ni vedela za obstoječo poroko ali registrirano partnerstvo, z zaporno kaznijo do šestih let.
  3. Člen 208(3) se glasi:

  4. Oseba, ki ni niti poročena, niti v registriranem partnerstvu, in ki sklene zakonsko zvezo ali registrirano partnerstvo z osebo, ki je že poročena ali v registriranem partnerstvu, se kaznuje z zaporno kaznijo do enega leta.
  5. Člen 208(4) se glasi:

  6. Če poroke ali registriranega partnerstva ni mogoče razveljaviti, se osebi, ki je že poročena ali v registriranem partnerstvu, lahko kazen zmanjša na pridržanje, oseba ki ni poročena ali v registriranem partnerstvu pa je lahko oproščena.
 5. Zakon o davku na dediščino se dopolni takole;
  1. V členu 2(1)(A) se črta (b), (c)-(g) postane (b)-(f),
  2. Določba 2 člena 2(1)(a) "ali b" se zbriše.
  3. V členu 44(1) se "(g)" zamenja z "(f)".
 6. (1) Ta zakon začne veljati 1.10.1989.
 7. (2) 4. člen tega zakona začne veljati v povezavi z zakonom o davku na dediščino, en dan po začetku veljavnosti tega zakona
Napisano v Christiansborškem gradu, 7. junija 1989 s kraljevsko roko in pečatom
MARGRETHE R
 Vir: