Besedito švedskega zakona o homoseksualni skupnosti ter zakona o registraciji skupnosti

Zakon o homoseksualni skupnosti (1987: 813)

Če dve osebi živita v homoseksualni skupnosti se uporabljajo isti zakoni in predpisi kot veljajo za zunajzakonsko skupnost:
 
 1. zakon (1987: 232) o zunajzakonskem skupnem domu (gospodinjstvu),
 2. zakon o dedovanju,
 3. zakon o zemljiški posesti,
 4. par. 9 zakona o procesnem pravu,
 5. prvi odstavek par. 19 izvršilnega zakona,
 6. prva točka prvega odstavka par. 19 o navodilih za par. 31 in točka 3. a o navodilih za par. 35 zakona o občinskem davku (1928: 370),
 7. zakon (1941: 416) o davku na dediščino in darila,
 8. par. 6 zakona
 9. stanovanjski zakon (1991: 614),
 10. par. 9 zakona o pravni pomoči (I972: 4I9),
 11. zakon (1981 : 131) o pozivanju pogrešanca,
 12. 5. poglavje, tretji odstavek par. 18 zakona o nepremičninah (1970: 988),
 13. par. 10 zakona o notranjih zadevah (1990: 1342),
 14. 11. poglavje, prvi in drugi odstavek par. 3 in drugi odstavek par. 5 zakona o volitvah (1972 : 620),
 15. prvi odstavek par. 36 zakona (1972: 704) o volitvah v cerkveni svet,
 16. drugi odstavek par. 2 zakona (1993: 1404) o volitvah po pošti v Nemčiji in Švici,
 17. zakon (1993: 1469) o olajšavah pri menjavi stanovanja,
 18. 10. poglavje, par. 18, 11. poglavje par. 2, 15 in 16, 12. poglavje, par. 7 in 8 in poglavje 16., par. 7 in 9 zakona o starševstvu.
Navedeni zakoni veljajo za skupnosti istospolnih partnerjev pod pogojem, da nihče izmed njih ni poročen.
 

Zakon o registraciji skupnosti (1994: 1117)

1. poglavje
Registracija skupnosti

Par. 1
Dve osebi istega spola lahko registrirata svojo skupnost.

Par. 2
Registracija se lahko izvrši samo, če je vsaj eden izmed partnerjev švedski državljan s stalnim prebivališčem v Švedski.

Par. 3
Istospolno skupnost lahko registrirajo osebe stare nad 18 let, ki niso v sorodstvenem razmerju v ravni črti navzgor in navzdol ter niso v razmerju brat - sestra.

Registracija ni dovoljena med polbrati in polsestrami brez dovoljenja oblasti ali osebe, ki jo oblast pooblašča za odločanje v teh zadevah.

Registracija tudi ni dovolje za že poročene ali za partnerje, ki so že registrirali tako skupnost.

Pravica do registracije istospolne skupnosti se preveri in odobri po švedski zakonodaji.

Par. 4
Pred registracijo skupnosti se preveri ali obstajajo ovire za registracijo.

Par. 5
Za postopek preverjanja ovir za registracijo istospolnih skupnosti se uporabljajo določila 3. in 15. poglavja zakona o zakonski zvezi.

Par.6
Registracija se izvrši v prisotnosti prič.

Par. 7
Pri registraciji je potrebna prisotnost obeh partnerjev. Vsak partner mora na vprašanje matičarja odgovoriti s pritrdilnim odgovorom, ki se šteje kot pristanek na registracijo istospolne skupnosti. Matičar jih nato razglasi za registrirane partnerje.

Če postopek ni potekal v skladu s prvim odstavkom tega paragrafa, ali če je bil matičar nepristojen za sklepanje tovrstnih skupnosti, je registracija neveljavna.

Registracija, ki je neveljavna lahko postane veljavna, kadar jo potrdi pristojni višji državni organ, če so za to obstajali upravičljivi razlogi. Pravico vložiti tak zahtevek ima eden od partnerjev ali dediči že umrlega partnerja.

Par. 8
Za registracijo skupnosti istospolnih partnerjev je pristojen sodnik na sodišču ali oseba, je pooblaščena s strani s strani občine.

Par. 9
Za ostala področja pri registraciji skupnosti veljajo določila 4. poglavja, par. 5, 7 in 8 zakona o zakonski zvezi.

Na odločbo o registraciji skupnosti je možna pritožba po določilih 15. poglavja, par. 3 in 4 zakona o zakonski zvezi.

Za registracijo mednarodne skupnosti velja l. poglavje, par. 4 do 9 zakona o mednarodnih pravnih razmerjih glede zakonske zveze in starševstva.

2. poglavje
Prenehanje istospolne skupnosti

Par. 1
Registrirana skupnost preneha s smrtjo enega izmed partnerjev ali z odločbo sodišča.

Par. 2
Za prenehanja istospolne skupnosti se smiselno uporablja 5. poglavje zakona o zakonski zvezi.

Par. 3
Prenehanje skupnosti istospolnih partnerjev se izvrši na enak način kot razveza zakonske zveze, če je bila registracija izvršena po določilih tega zakona.

3. poglavje
Pravne posledice registrirane istospolne skupnosti

Par. 1
Registrirana skupnost ima enake pravne posledice kot zakonska zveza, z izjemami navedenimi v par. 2 - 4.

Par. 2
Registrirana partnerja ali katerikoli izmed njiju nimata pravice do posvojitve otroka, po poglavju zakona o starševstvu. Prav tako ne smeta po 13. poglavju tega zakona nastopati v vlogi skrbnika mladoletnika.

Zakon o umetni inseminaciji in zakon (1988: 711) o umetni oploditvi izven telesa za te skupnosti ne velja.

Par. 3
Določila, ki veljajo za zakonce in katerih uporaba uporaba pomeni posebno obravnavanje enega od zakoncev glede na spol, za istospolne skupnosti ne veljajo.

Par. 4
Določila in predpisi (1931: 427) o nekaterih mednarodnih pravnih razmerjih glede zakonske zveze, posvojitve in skrbništva ne veljajo za registrirane istospolne skupnosti.

Ta zakon začne veljati 1.1.1995.Vira: