VLADIMIR KUZMANOV
Bulevar Veljka Vlahovica 9/8 
YU - 23000 Zrenjanin
nebit@ptt.yu

Stripburek
2001