Viktor Pankratov 
& Dilka
(Kazahstan)
Stripburger No 26,
2000, p 36.