Perovic & Abuli
(Yu & E)
Stripburger No 7,
1995, p 63.