Frenk Fidler

Fotografija / Photography:

8. FRENK FIDLER
... Pogled brez predsodkov usmerjen v kulturno podzemlje. Lepotec in zver z roko v roki. Jean Genet slovenske fotografije...
... Pogled bez predrasuda usmjeren u kulturno podzemlje. Ljepotica i zvijer s rukom u ruci. Jean Genet slovenske fotografije...
A look without prejudices, focused on the cultural underground. The beauty and the beast, hand in hand. A Jean Genet of Slovene photography...

8. FRENK FIDLER, rojen v porodnišnici med dvema vojnama. Ko ne potuje - nemirni duh - živi in dela v Ljubljani. Najizrazitejši kronist dogodkov v bivši vojašnici na Metelkovi. Razstavlja od leta 1978. Samo v preteklem letu imel pet samostojnih razstav doma in v tujini.
8. FRENK FIDLER, rođen u porodilištu između dva rata. Kada ne putuje - nemirni duh - živi i radi u Ljubljani. Najizrazitiji kroničar kulturnih događaja u bivšoj vojarni u Metelkovoj. Izlaže od 1978. godine. Samo u prošloj godini imao je pet samostalnih izložbi u Sloveniji i u inozemstvu.
8. FRENK FIDLER, born in a maternity hospital between the two wars. When not travelling - the restless spirit - he lives and works in Ljubljana. He is the most prominent chronicler of cultural events in the former Metelkova military barracks. He exhibits since 1978. During the last year he had five personal exhibitons at home and abroad.
Naslov / Adresa / Address: Frenk Fidler, Bratovževa ploščad 21, 1000 Ljubljana
Tel / Phone: +386/ 61/ 346 002