Stroj za peticije
 
 


eng
slo

 


Javna pobuda vladi o vrednotenju javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
sdeval@siol.si, http://www.sdeval.si

Vladi Republike Slovenije


Javna pobuda Vladi RS za vrednotenje javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev s somišljeniki izraža zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji in zato daje pobudo Vladi, da ukrepa v smislu razvoja boljše prakse vrednotenja.

Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) povezuje deležnike, dejavne na področju vrednotenja javnih politik. V tem duhu si SDE kot član evropskega združenja nacionalnih evalvacijskih društev, prizadeva za ustrezno etiko in standarde vrednotenja, za raziskave in izobraževanje ter za izvajanje pritiska na nosilce in izvajalce vrednotenja političnih ukrepov za zagotavljanje javnega interesa in nevtralnosti presoj.

Razlog za pobudo je zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji. Vrednotenje se, zaradi pomanjkanja politične volje po njegovem upoštevanju, ne izvaja v prid skupnih ciljev napredka. Praksa kaže, da ukrepi največkrat sploh niso vrednoteni, kadar pa so, je to prepogosto opravljeno samo zaradi formalnih zahtev. Takšna praksa prispeva k razkoraku med trendi rasti gospodarskega razvoja in kakovosti življenja. Vrzel se odraža v dohodkovni neenakosti, onesnaženem okolju, propadanju skupnosti ter (samo)destruktivnosti ljudi. Takšen družbeni napredek pobija sam sebe in mnogim ovira pravico do tega, da je njihova prihodnost pozitivna.

Globalne razmere za napredek blaginje majhnih in v svet odprtih držav se močno poslabšujejo, kar pomeni, da bo enostranski napredek prinesel v Slovenijo kot diverzificirano območje več škode kot koristi, če ne bo pretehtan z vseh relevantnih vidikov. Živimo v času, ko nihče posamično ne zna celovito in nevtralno opisati družbenih dogajanj, kot skupnost pa se v razlagah tega, kar se dogaja, sistematično razhajamo. Potrebujemo torej takšen pogled na družbene dileme napredka, ki enako upošteva povsem različne stvari, a obenem tudi iste pojave vrednoti nediskriminatorno glede na to, ali gre za pogled posameznika ali družbene skupine.

Zato podpisniki dajemo Vladi RS tri pobude:

1. da v sodelovanju z deležniki vrednotenja vzpostavi celosten sistem vrednotenja javnih politik (predpisi, standardi, institucije, preverjanje kakovosti, usposabljanje in certifikacija), ki bo odseval posebnosti slovenskega prostora in razvojnega momenta; v zvezi s tem podpiramo tovrstne izjave ministrice za javno upravo.

2. da pri vladi oblikuje svet za vrednotenje, katerega naloga bo spremljati evalvacijske dejavnosti in usmerjati pripravo sistemskih podlag zanjo; pripraviti letni program vrednotenj programov in politik z nosilci, da bo mogoče spremljati njihov potek

3. da se sestane s predstavniki podpisnikov pobude, da bomo skupaj pretehtali možne in potrebne korake za temeljno izboljšanje sedanjih razmer.

V Ljubljani, 4. februar 2009, revizija 13. februar 2009

A Avtorji in avtorice pobude

1. mag. Bojan Radej, samostojni raziskovalec, Ljubljana
2. dr. Mirna Macur, docentka na Fakulteti za uporabne družbene študije
3. dr. Mojca Golobič, docentka na Politehniki v Novi Gorici, Šoli za znanosti o okolju ter varovalno planiranje, in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
4. dr. Majda Černič Istenič, Biotehniška fakulteta in ZRC–SAZU
5. Jože Kos Grabar, geodet-prostorski planer, Maribor
6. dr. Pavle Gmeiner, upokojeni evalvator
7. dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik, Pedagoški inštitut - Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju
8. Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, RDA Leskovac, Srbija
9. mag. Peter Medica, poslovnež, Aerogel Slovenija
10. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, docentka na Fakulteti za gradbeništvo
11. dr. Miran Mitar, docent varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede,
12. Goran Lukič, strokovni sodelavec za socialno področje in varnost ter zdravje pri delu, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
13. dr. Matej Nikšič, raziskovalec, Urbanistični inštitut RS
14. mag. Maja Simoneti, krajinska arhitektka, LUZ d.d.

B Podpisniki pobude – posameznice in posamezniki

1. dr. Rastko Močnik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
2. Elena Pečarič, univ.dipl. filozofinja in sociologinja kulture;
3. dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
4. dr. Viktor Grilc, raziskovalni svetnik, Kemijski inštitut, Ljubljana; izredni profesor na FKKT, Univerza v Ljubljani
5. Borut Kožuh, Mladinski dom Jarše, ravnatelj
6. dr. Igor Z. Žagar, Profesor retorike in argumentacije, Pedagoški institut & Univerza na Primorskem
7. Gaja Lašič, mestna svetnica Mestne občine Maribor, Gibanje za pravičnost in razvoj.
8. mag. Jurij Bavdaž, samostojni poslovni svetovalec in vodja projekta za neprofitno podjetništvo - Kooperativa.org, Ljubljana
9. Božo Dukić, eko-poslovnež, Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
10. dr. Maja Breznik, sociologinja, Ljubljana
11. Vilko Brus, Združenje medicinskih sester Slovenije – v ustanavljanju (http://sms-nega.com/)
12. Mag. Janez Černač, upokojeni gozdar,
13. Vojko Bernard, GreenSlo, Jesenice
14. mag. Bojko Jerman, poslovnež, svetovalno podjetje E-NETSI d.o.o., Ljubljana
15. dr. Frane Adam, profesor na Fakulteti za družbene vede, frane.adam@fdv.uni-lj.si Univerza v Ljubljani
16. dr. Mirjana Ule, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, mirjana.ule@guest.arnes.si
17. dr. Tanja Rener, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, tanja.rener@guest.arnes.si
18. mag. Jurij Režek, prostorski in urbanistični planer, Ministrstvo za okolje in prostor, Jurij.Rezek@gov.si
19. dr. Brane Matičič, Urejanje neurbanega prostora (SDNO), brane.maticic@guest.arnes.si
20. Jože Dekleva, Ministrstvo za okolje in prostor, joze.dekleva@gov.si
21. Sabina Mujkič, Urbanistični inštitut RS, sabina.mujkic@uirs.si
22. dr. Andrej Pogačnik, Prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani, andrej.pogacnik@fgg.uni-lj.si
23. Izidor Jerala, MO Novo mesto, izidor.jerala@novomesto.si
24. Katja Repič, Urbanistični inštitut RS, katja.repic@guest.arnes.si
25. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo, marin.silic@gov.si
26. Aleksander Jakoš, Urbanistični inštitut RS, aleksander.jakos@uirs.si
27. Primož Pipan, Geografski inštitut ZRC SAZU, primoz.pipan@zrc-sazu.si
28. Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor, blanka.bartol@gov.si
29. Marijan Koželj, energetik v pokoju, mn.kozelj@gmail.com
30. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, barbara.radovan@gov.si
31. Maja Jeglič, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino, maja.jeglic@gov.si
32. Miha Burger, vrednotenje vrednotenja, mburger@volja.net
33. Rok Pernuš, arhitekt, rok.pernus@gmail.com
34. Zoran Štanta, arhitekt, občinski urbanist, zoran.stanta@tolmin.si
35. Petra Krajner, krajinska arhitektka, petra.krajner@siol.net
36. Smilja Repič Burger, Mestna občina Ljubljana – Služba za razvojne projekte, smilja.repic@ljubljana.si
37. Cveto Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, cveto.kosec@gov.si
38. Maja Horvat, absolventka urejanja krajine, chebelica@gmail.com
39. Petra Hrovatin, absolventka krajinske arhitekture, periklea@gmail.com
40. Špela Kolarič, absolventka krajinske arhitekture, spelakolaric@gmail.com
41. Bojan Zadel, Občina Izola, bojan.zadel@izola.si
42. Aleš Golja, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, agolja@fgg.uni-lj.si
43. Lidija Breskvar Žaucer, Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura, lidija.zaucer@bf.uni-lj.si
44. Meta Muršec, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, meta.mursec@gov.si
45. Helena Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, helena.solar@gov.si
46. Tonka Grgič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, tonka.grgic@ljubljana.si
47. Jelka Hudoklin, ACER (prostorsko planiranje, arhitektura), Novo Mesto, jelka.hudoklin@acer.si
48. Vojko Kogej, VTA, Ljubljana
49. Tone Peršak, pisatelj, Trzin.

C Podpisniki pobude – ustanove:

1.Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana
2.YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana
3.Kooperativa.org, Ljubljana
4.Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
5.GreenSlo, okoljska nevladna organizacija, Jesenice
6.Alpe Adria Green, Mednarodna okoljska nevladna organizacija (Slovenija, Italija, Hrvaška)
7.IPOP - Inštitut za politike prostora, Ljubljana
8. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zbiranje podpisov je zakljuceno...
zacetni datum: 03. Feb 2009
koncni datum: 12. Mar 2009
Veljavnih podpisov: 112


Priimek, Ime Poklic Ustanova Datum
 1   Savski Borut  umetnik  KUD Trivia  02. Feb 2009
 2   Kump Sonja  visokošolska učiteljica  Filozofska fakulteta, Univer...  02. Feb 2009
 3   Kolenc Janez  znanstveni sodelavec  Pedagoški inštitut  02. Feb 2009
 4   Oršanič Hrvoje Teo  Višji sodelavec I  Zavod za gozdove  03. Feb 2009
 5   Delak Koželj mag. Zvezda  univ. dipl. etnologinja in u...  Zavod za varstvo kulturne de...  03. Feb 2009
 6   Ličen Ingrid  univ.dipl.soc.del.  Občina Piran  03. Feb 2009
 7   JOGAN dr. Maca  upokojena redna profesorica,...    03. Feb 2009
 8   Bogataj Tanja  univ.dipl.pravnica  MOP  03. Feb 2009
 9   PINTARIČ MARJAN  PREDSEDNIK  TURISTIČNO DRUŠTVO NOČNI ...  03. Feb 2009
 10   PINTARIČ VERA   STROKOVNA SODELAVKA  ZAVOD INTERESNIH DEJAVNOSTI ...  03. Feb 2009
 11   glinšek mojca  magistra znanosti (IPŠPUP) ...    04. Feb 2009
 12   Zorko Ira  arhitekt  Cornucopia, Zavod za prostor...  04. Feb 2009
 13   Gospodjinački Marko  podjetnik  EKOWATT d.o.o., Ljubljana  04. Feb 2009
 14   Pahor Marko  docent  Ekonomska fakulteta Ljubljana  08. Mar 2009
 15   Begić Mirsad      05. Feb 2009
 16   Peterlin Marko  prostorski načrtovalec  Inštitut za politike prostora  05. Feb 2009
 17   Žaucer Tadej  prostorski načrtovalec  Fakulteta za gradbeništvo i...  05. Feb 2009
 18   cerar aidan  sociolog  Inštitut za politike prostora  05. Feb 2009
 19   Kosec Cveto  univ.dipl.inž.el.  Ministrstvo za gospodarstvo,...  05. Feb 2009
 20   Povse Irena      15. Feb 2009
 21   Petrič Lama  svobodna raziskovalka    06. Feb 2009
 22   Mencin Čeplak Metka  psihologinja  Fakulteta za družbene vede  06. Feb 2009
 23   Žbogar Romea      06. Feb 2009
 24   Potočar Zvonka  organizatorka izobraževanja...  RIC Novo mesto  07. Feb 2009
 25   Korošec Bojan  zdravnik, specialist internist  Zdravilišče Radenci  08. Feb 2009
 26   Horvat Matejka  absolventka pedagogike in so...    08. Feb 2009
 27   Horvat Maja  absolventka krajinske arhite...  UI - Biotehniška fakulteta  08. Feb 2009
 28   glavina mateja      08. Feb 2009
 29   Kotnik Mihaela    CIVO - Civilna iniciativa za...  08. Feb 2009
 30   Zupin Peter  delavec    08. Feb 2009
 31   Vehovar Urban  visokošolski učitelj  UP, Pedagoška fakulteta Koper  08. Feb 2009
 32   oblak katica      08. Feb 2009
 33   Komic Ivana  organizatorica poslovanja    08. Feb 2009
 34   Troha Nevenka  raziskovalka  Inštitut za novejšo zgodov...  09. Feb 2009
 35   Filiplič Janez  ekonomist    09. Feb 2009
 36   Miličevič Ivan  upokojenec    09. Feb 2009
 37   Saksida Jakob      09. Feb 2009
 38   Murks mag. Aleksandra      10. Feb 2009
 39   LIPOVŠEK mag. BRIGITA  sekretarka  MINISTRSTVO ZA KULTURO  10. Feb 2009
 40   Gabrenja Igor  samostojni svetovalec  Igor Gabrenja, razvojno in p...  10. Feb 2009
 41   Tripković Aleksander  tehnolog    10. Feb 2009
 42   Žgavec Tripković Tjaša  sociologinja    10. Feb 2009
 43   vukovič aleksandar  biolog  upokojenec  10. Feb 2009
 44   Sitar Metka  izr.prof.dr, ud.u.i.a.  Univerza v Mariboru, Fakulte...  12. Feb 2009
 45   Rebolj Danijel  Prof. gradbene in prometne i...  Univerza v Mariboru  12. Feb 2009
 46   Repič vogelnik Katja  arhitekt - prostorski planer  Urbanistični inštitut RS  12. Feb 2009
 47   osonkar borut  človek    12. Feb 2009
 48   Miloševič Goran  univ.dipl.ekon.  MOZAIK društvo za socialno ...  12. Feb 2009
 49   Hočevar Jože A.  prof.    13. Feb 2009
 50   Šorli Srečko  svetovanje Integralna Ekolog...  SVAROG s.p.  13. Feb 2009

1 2 3 > >>