Stroj za peticije
 
 


eng
slo

 


Javna pobuda vladi o vrednotenju javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
sdeval@siol.si, http://www.sdeval.si

Vladi Republike Slovenije


Javna pobuda Vladi RS za vrednotenje javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev s somišljeniki izraža zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji in zato daje pobudo Vladi, da ukrepa v smislu razvoja boljše prakse vrednotenja.

Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) povezuje deležnike, dejavne na področju vrednotenja javnih politik. V tem duhu si SDE kot član evropskega združenja nacionalnih evalvacijskih društev, prizadeva za ustrezno etiko in standarde vrednotenja, za raziskave in izobraževanje ter za izvajanje pritiska na nosilce in izvajalce vrednotenja političnih ukrepov za zagotavljanje javnega interesa in nevtralnosti presoj.

Razlog za pobudo je zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji. Vrednotenje se, zaradi pomanjkanja politične volje po njegovem upoštevanju, ne izvaja v prid skupnih ciljev napredka. Praksa kaže, da ukrepi največkrat sploh niso vrednoteni, kadar pa so, je to prepogosto opravljeno samo zaradi formalnih zahtev. Takšna praksa prispeva k razkoraku med trendi rasti gospodarskega razvoja in kakovosti življenja. Vrzel se odraža v dohodkovni neenakosti, onesnaženem okolju, propadanju skupnosti ter (samo)destruktivnosti ljudi. Takšen družbeni napredek pobija sam sebe in mnogim ovira pravico do tega, da je njihova prihodnost pozitivna.

Globalne razmere za napredek blaginje majhnih in v svet odprtih držav se močno poslabšujejo, kar pomeni, da bo enostranski napredek prinesel v Slovenijo kot diverzificirano območje več škode kot koristi, če ne bo pretehtan z vseh relevantnih vidikov. Živimo v času, ko nihče posamično ne zna celovito in nevtralno opisati družbenih dogajanj, kot skupnost pa se v razlagah tega, kar se dogaja, sistematično razhajamo. Potrebujemo torej takšen pogled na družbene dileme napredka, ki enako upošteva povsem različne stvari, a obenem tudi iste pojave vrednoti nediskriminatorno glede na to, ali gre za pogled posameznika ali družbene skupine.

Zato podpisniki dajemo Vladi RS tri pobude:

1. da v sodelovanju z deležniki vrednotenja vzpostavi celosten sistem vrednotenja javnih politik (predpisi, standardi, institucije, preverjanje kakovosti, usposabljanje in certifikacija), ki bo odseval posebnosti slovenskega prostora in razvojnega momenta; v zvezi s tem podpiramo tovrstne izjave ministrice za javno upravo.

2. da pri vladi oblikuje svet za vrednotenje, katerega naloga bo spremljati evalvacijske dejavnosti in usmerjati pripravo sistemskih podlag zanjo; pripraviti letni program vrednotenj programov in politik z nosilci, da bo mogoče spremljati njihov potek

3. da se sestane s predstavniki podpisnikov pobude, da bomo skupaj pretehtali možne in potrebne korake za temeljno izboljšanje sedanjih razmer.

V Ljubljani, 4. februar 2009, revizija 13. februar 2009

A Avtorji in avtorice pobude

1. mag. Bojan Radej, samostojni raziskovalec, Ljubljana
2. dr. Mirna Macur, docentka na Fakulteti za uporabne družbene študije
3. dr. Mojca Golobič, docentka na Politehniki v Novi Gorici, Šoli za znanosti o okolju ter varovalno planiranje, in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
4. dr. Majda Černič Istenič, Biotehniška fakulteta in ZRC–SAZU
5. Jože Kos Grabar, geodet-prostorski planer, Maribor
6. dr. Pavle Gmeiner, upokojeni evalvator
7. dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik, Pedagoški inštitut - Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju
8. Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, RDA Leskovac, Srbija
9. mag. Peter Medica, poslovnež, Aerogel Slovenija
10. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, docentka na Fakulteti za gradbeništvo
11. dr. Miran Mitar, docent varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede,
12. Goran Lukič, strokovni sodelavec za socialno področje in varnost ter zdravje pri delu, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
13. dr. Matej Nikšič, raziskovalec, Urbanistični inštitut RS
14. mag. Maja Simoneti, krajinska arhitektka, LUZ d.d.

B Podpisniki pobude – posameznice in posamezniki

1. dr. Rastko Močnik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
2. Elena Pečarič, univ.dipl. filozofinja in sociologinja kulture;
3. dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
4. dr. Viktor Grilc, raziskovalni svetnik, Kemijski inštitut, Ljubljana; izredni profesor na FKKT, Univerza v Ljubljani
5. Borut Kožuh, Mladinski dom Jarše, ravnatelj
6. dr. Igor Z. Žagar, Profesor retorike in argumentacije, Pedagoški institut & Univerza na Primorskem
7. Gaja Lašič, mestna svetnica Mestne občine Maribor, Gibanje za pravičnost in razvoj.
8. mag. Jurij Bavdaž, samostojni poslovni svetovalec in vodja projekta za neprofitno podjetništvo - Kooperativa.org, Ljubljana
9. Božo Dukić, eko-poslovnež, Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
10. dr. Maja Breznik, sociologinja, Ljubljana
11. Vilko Brus, Združenje medicinskih sester Slovenije – v ustanavljanju (http://sms-nega.com/)
12. Mag. Janez Černač, upokojeni gozdar,
13. Vojko Bernard, GreenSlo, Jesenice
14. mag. Bojko Jerman, poslovnež, svetovalno podjetje E-NETSI d.o.o., Ljubljana
15. dr. Frane Adam, profesor na Fakulteti za družbene vede, frane.adam@fdv.uni-lj.si Univerza v Ljubljani
16. dr. Mirjana Ule, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, mirjana.ule@guest.arnes.si
17. dr. Tanja Rener, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, tanja.rener@guest.arnes.si
18. mag. Jurij Režek, prostorski in urbanistični planer, Ministrstvo za okolje in prostor, Jurij.Rezek@gov.si
19. dr. Brane Matičič, Urejanje neurbanega prostora (SDNO), brane.maticic@guest.arnes.si
20. Jože Dekleva, Ministrstvo za okolje in prostor, joze.dekleva@gov.si
21. Sabina Mujkič, Urbanistični inštitut RS, sabina.mujkic@uirs.si
22. dr. Andrej Pogačnik, Prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani, andrej.pogacnik@fgg.uni-lj.si
23. Izidor Jerala, MO Novo mesto, izidor.jerala@novomesto.si
24. Katja Repič, Urbanistični inštitut RS, katja.repic@guest.arnes.si
25. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo, marin.silic@gov.si
26. Aleksander Jakoš, Urbanistični inštitut RS, aleksander.jakos@uirs.si
27. Primož Pipan, Geografski inštitut ZRC SAZU, primoz.pipan@zrc-sazu.si
28. Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor, blanka.bartol@gov.si
29. Marijan Koželj, energetik v pokoju, mn.kozelj@gmail.com
30. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, barbara.radovan@gov.si
31. Maja Jeglič, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino, maja.jeglic@gov.si
32. Miha Burger, vrednotenje vrednotenja, mburger@volja.net
33. Rok Pernuš, arhitekt, rok.pernus@gmail.com
34. Zoran Štanta, arhitekt, občinski urbanist, zoran.stanta@tolmin.si
35. Petra Krajner, krajinska arhitektka, petra.krajner@siol.net
36. Smilja Repič Burger, Mestna občina Ljubljana – Služba za razvojne projekte, smilja.repic@ljubljana.si
37. Cveto Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, cveto.kosec@gov.si
38. Maja Horvat, absolventka urejanja krajine, chebelica@gmail.com
39. Petra Hrovatin, absolventka krajinske arhitekture, periklea@gmail.com
40. Špela Kolarič, absolventka krajinske arhitekture, spelakolaric@gmail.com
41. Bojan Zadel, Občina Izola, bojan.zadel@izola.si
42. Aleš Golja, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, agolja@fgg.uni-lj.si
43. Lidija Breskvar Žaucer, Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura, lidija.zaucer@bf.uni-lj.si
44. Meta Muršec, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, meta.mursec@gov.si
45. Helena Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, helena.solar@gov.si
46. Tonka Grgič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, tonka.grgic@ljubljana.si
47. Jelka Hudoklin, ACER (prostorsko planiranje, arhitektura), Novo Mesto, jelka.hudoklin@acer.si
48. Vojko Kogej, VTA, Ljubljana
49. Tone Peršak, pisatelj, Trzin.

C Podpisniki pobude – ustanove:

1.Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana
2.YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana
3.Kooperativa.org, Ljubljana
4.Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
5.GreenSlo, okoljska nevladna organizacija, Jesenice
6.Alpe Adria Green, Mednarodna okoljska nevladna organizacija (Slovenija, Italija, Hrvaška)
7.IPOP - Inštitut za politike prostora, Ljubljana
8. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zbiranje podpisov je zakljuceno...
zacetni datum: 03. Feb 2009
koncni datum: 12. Mar 2009
Veljavnih podpisov: 112


Priimek, Ime Poklic Ustanova Datum
 51   Žiberna Igor  docent  Filozofska fakulteta Maribor  13. Feb 2009
 52   schwentner Bojan      13. Feb 2009
 53   Muršak Mateja  revizor    13. Feb 2009
 54   Dešnik Stanislava  Krajinksi arhitekt, naravova...  Javni zavod Krajinski park G...  14. Feb 2009
 55   Mulej Matjaž  upokojen univer. profesor  Univerza v Mariboru, Ekonoms...  14. Feb 2009
 56   Vesel Jadranka      15. Feb 2009
 57   Klasinc Marko  profesor slovenščine  /  15. Feb 2009
 58   Kolar Boris      16. Feb 2009
 59   Fištravec dr. Andrej  sociolog, višji svetovalec  Zavod RS za šolstvo  16. Feb 2009
 60   Rondaij Peter    Koordinacijski odbor stanova...  16. Feb 2009
 61   Mohorčič Špolar Dr. Vida A.  docent    16. Feb 2009
 62   Udovč Andrej  univerzitetni profesor  Biotehniška fakulteta  17. Feb 2009
 63   Senčur Miloš  visokošolski učitelj    17. Feb 2009
 64   Aristovnik Aleksander  visokošolski učitelj  Univerza v Ljubljani, Fakult...  17. Feb 2009
 65   Delakorda Simon  direktor  Inštitut za e-participacijo  17. Feb 2009
 66   Vrhovski Mojca  visokošolska sodelavka  Pedagoška fakulteta, Univer...  18. Feb 2009
 67   Žgavec Mirjam  profesorica glasbe  Pedagoška fakulteta, Ljublj...  18. Feb 2009
 68   Slovenije Zveza svobodnih sindikatov      18. Feb 2009
 69   Hribar Marjan  dipl. fizik (upokojen)  Pedagoška fakulteta  19. Feb 2009
 70   Klajnšček Ciril  univ.dipl.sociolog    19. Feb 2009
 71   Strnad Simona    Univerza v Mariboru  19. Feb 2009
 72   Majdič Gregor  izredni profesor  Univerza v Ljubljani  19. Feb 2009
 73   PREMIK MARJAN      19. Feb 2009
 74   Čakardič Mirjana  arhitekt  MOK  20. Feb 2009
 75   Pahor Majda      20. Feb 2009
 76   Majerič Matjaž    ANV Slovenia Team  20. Feb 2009
 77   Zbogar Romea    Alpe Adria Green  20. Feb 2009
 78   Škerlak Betka  poslovni sekretar  SMBr-KNSS  20. Feb 2009
 79   Preložnik Borut  univ. dipl.ing. elektrotehnike  samostojni podjetnik  20. Feb 2009
 80   Mihevc Bogomir      20. Feb 2009
 81   Brinovec Jureša Alja  absolventka Fakultete za dru...    20. Feb 2009
 82   kralj silva  absolventka plitologije    21. Feb 2009
 83   Frol Senta  zdravnica    22. Feb 2009
 84   Sešek Urška      22. Feb 2009
 85   Sajko Tibor      22. Feb 2009
 86   Rejc Romana  univ.dipl.ing.agronomije    22. Feb 2009
 87   Neubauer Tit  Koordinator Knowledge Platfo...  Center za podporo razvoju e-...  23. Feb 2009
 88   Rode Nino  Asistent  UL, Fakulteta za socialno delo  23. Feb 2009
 89   devetak iva    Zveza prijateljev mladine Sl...  23. Feb 2009
 90   marušič milena  višji tehnični delavec  medicinska fakultete  23. Feb 2009
 91   Marinšek Logar Romana  univ. dipl. biol; profesoric...  Univerza v Ljubljani, Bioteh...  23. Feb 2009
 92   Domanjko Petrič Aleksandra  dr. veterinarske medicine, d...  Veterinarska fakulteta  24. Feb 2009
 93   Zajc Irena  absolventka socialnega dela  društvo ODNOS  24. Feb 2009
 94   zornada vesna  podjetnica  Da strega  24. Feb 2009
 95   Jazbec Franci  mag. politologije  Društvo za razvoj in povezo...  24. Feb 2009
 96   Rebec Jana      25. Feb 2009
 97   Perovšek Vanja      26. Feb 2009
 98   Hrast Anita    IRDO - Inštitut za razvoj d...  28. Feb 2009
 99   dr. Peruš Mitja  fizik  iskana  03. Mar 2009
 100   Gorenc Katarina      04. Mar 2009

<< < 1 2 3 > >>