Stroj za peticije
 
 


eng
slo

 


Javna pobuda vladi o vrednotenju javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
sdeval@siol.si, http://www.sdeval.si

Vladi Republike Slovenije


Javna pobuda Vladi RS za vrednotenje javnih politik

Slovensko društvo evalvatorjev s somišljeniki izraža zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji in zato daje pobudo Vladi, da ukrepa v smislu razvoja boljše prakse vrednotenja.

Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) povezuje deležnike, dejavne na področju vrednotenja javnih politik. V tem duhu si SDE kot član evropskega združenja nacionalnih evalvacijskih društev, prizadeva za ustrezno etiko in standarde vrednotenja, za raziskave in izobraževanje ter za izvajanje pritiska na nosilce in izvajalce vrednotenja političnih ukrepov za zagotavljanje javnega interesa in nevtralnosti presoj.

Razlog za pobudo je zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji. Vrednotenje se, zaradi pomanjkanja politične volje po njegovem upoštevanju, ne izvaja v prid skupnih ciljev napredka. Praksa kaže, da ukrepi največkrat sploh niso vrednoteni, kadar pa so, je to prepogosto opravljeno samo zaradi formalnih zahtev. Takšna praksa prispeva k razkoraku med trendi rasti gospodarskega razvoja in kakovosti življenja. Vrzel se odraža v dohodkovni neenakosti, onesnaženem okolju, propadanju skupnosti ter (samo)destruktivnosti ljudi. Takšen družbeni napredek pobija sam sebe in mnogim ovira pravico do tega, da je njihova prihodnost pozitivna.

Globalne razmere za napredek blaginje majhnih in v svet odprtih držav se močno poslabšujejo, kar pomeni, da bo enostranski napredek prinesel v Slovenijo kot diverzificirano območje več škode kot koristi, če ne bo pretehtan z vseh relevantnih vidikov. Živimo v času, ko nihče posamično ne zna celovito in nevtralno opisati družbenih dogajanj, kot skupnost pa se v razlagah tega, kar se dogaja, sistematično razhajamo. Potrebujemo torej takšen pogled na družbene dileme napredka, ki enako upošteva povsem različne stvari, a obenem tudi iste pojave vrednoti nediskriminatorno glede na to, ali gre za pogled posameznika ali družbene skupine.

Zato podpisniki dajemo Vladi RS tri pobude:

1. da v sodelovanju z deležniki vrednotenja vzpostavi celosten sistem vrednotenja javnih politik (predpisi, standardi, institucije, preverjanje kakovosti, usposabljanje in certifikacija), ki bo odseval posebnosti slovenskega prostora in razvojnega momenta; v zvezi s tem podpiramo tovrstne izjave ministrice za javno upravo.

2. da pri vladi oblikuje svet za vrednotenje, katerega naloga bo spremljati evalvacijske dejavnosti in usmerjati pripravo sistemskih podlag zanjo; pripraviti letni program vrednotenj programov in politik z nosilci, da bo mogoče spremljati njihov potek

3. da se sestane s predstavniki podpisnikov pobude, da bomo skupaj pretehtali možne in potrebne korake za temeljno izboljšanje sedanjih razmer.

V Ljubljani, 4. februar 2009, revizija 13. februar 2009

A Avtorji in avtorice pobude

1. mag. Bojan Radej, samostojni raziskovalec, Ljubljana
2. dr. Mirna Macur, docentka na Fakulteti za uporabne družbene študije
3. dr. Mojca Golobič, docentka na Politehniki v Novi Gorici, Šoli za znanosti o okolju ter varovalno planiranje, in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
4. dr. Majda Černič Istenič, Biotehniška fakulteta in ZRC–SAZU
5. Jože Kos Grabar, geodet-prostorski planer, Maribor
6. dr. Pavle Gmeiner, upokojeni evalvator
7. dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik, Pedagoški inštitut - Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju
8. Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, RDA Leskovac, Srbija
9. mag. Peter Medica, poslovnež, Aerogel Slovenija
10. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, docentka na Fakulteti za gradbeništvo
11. dr. Miran Mitar, docent varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede,
12. Goran Lukič, strokovni sodelavec za socialno področje in varnost ter zdravje pri delu, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
13. dr. Matej Nikšič, raziskovalec, Urbanistični inštitut RS
14. mag. Maja Simoneti, krajinska arhitektka, LUZ d.d.

B Podpisniki pobude – posameznice in posamezniki

1. dr. Rastko Močnik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
2. Elena Pečarič, univ.dipl. filozofinja in sociologinja kulture;
3. dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
4. dr. Viktor Grilc, raziskovalni svetnik, Kemijski inštitut, Ljubljana; izredni profesor na FKKT, Univerza v Ljubljani
5. Borut Kožuh, Mladinski dom Jarše, ravnatelj
6. dr. Igor Z. Žagar, Profesor retorike in argumentacije, Pedagoški institut & Univerza na Primorskem
7. Gaja Lašič, mestna svetnica Mestne občine Maribor, Gibanje za pravičnost in razvoj.
8. mag. Jurij Bavdaž, samostojni poslovni svetovalec in vodja projekta za neprofitno podjetništvo - Kooperativa.org, Ljubljana
9. Božo Dukić, eko-poslovnež, Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
10. dr. Maja Breznik, sociologinja, Ljubljana
11. Vilko Brus, Združenje medicinskih sester Slovenije – v ustanavljanju (http://sms-nega.com/)
12. Mag. Janez Černač, upokojeni gozdar,
13. Vojko Bernard, GreenSlo, Jesenice
14. mag. Bojko Jerman, poslovnež, svetovalno podjetje E-NETSI d.o.o., Ljubljana
15. dr. Frane Adam, profesor na Fakulteti za družbene vede, frane.adam@fdv.uni-lj.si Univerza v Ljubljani
16. dr. Mirjana Ule, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, mirjana.ule@guest.arnes.si
17. dr. Tanja Rener, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, tanja.rener@guest.arnes.si
18. mag. Jurij Režek, prostorski in urbanistični planer, Ministrstvo za okolje in prostor, Jurij.Rezek@gov.si
19. dr. Brane Matičič, Urejanje neurbanega prostora (SDNO), brane.maticic@guest.arnes.si
20. Jože Dekleva, Ministrstvo za okolje in prostor, joze.dekleva@gov.si
21. Sabina Mujkič, Urbanistični inštitut RS, sabina.mujkic@uirs.si
22. dr. Andrej Pogačnik, Prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani, andrej.pogacnik@fgg.uni-lj.si
23. Izidor Jerala, MO Novo mesto, izidor.jerala@novomesto.si
24. Katja Repič, Urbanistični inštitut RS, katja.repic@guest.arnes.si
25. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo, marin.silic@gov.si
26. Aleksander Jakoš, Urbanistični inštitut RS, aleksander.jakos@uirs.si
27. Primož Pipan, Geografski inštitut ZRC SAZU, primoz.pipan@zrc-sazu.si
28. Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor, blanka.bartol@gov.si
29. Marijan Koželj, energetik v pokoju, mn.kozelj@gmail.com
30. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, barbara.radovan@gov.si
31. Maja Jeglič, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino, maja.jeglic@gov.si
32. Miha Burger, vrednotenje vrednotenja, mburger@volja.net
33. Rok Pernuš, arhitekt, rok.pernus@gmail.com
34. Zoran Štanta, arhitekt, občinski urbanist, zoran.stanta@tolmin.si
35. Petra Krajner, krajinska arhitektka, petra.krajner@siol.net
36. Smilja Repič Burger, Mestna občina Ljubljana – Služba za razvojne projekte, smilja.repic@ljubljana.si
37. Cveto Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, cveto.kosec@gov.si
38. Maja Horvat, absolventka urejanja krajine, chebelica@gmail.com
39. Petra Hrovatin, absolventka krajinske arhitekture, periklea@gmail.com
40. Špela Kolarič, absolventka krajinske arhitekture, spelakolaric@gmail.com
41. Bojan Zadel, Občina Izola, bojan.zadel@izola.si
42. Aleš Golja, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, agolja@fgg.uni-lj.si
43. Lidija Breskvar Žaucer, Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura, lidija.zaucer@bf.uni-lj.si
44. Meta Muršec, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, meta.mursec@gov.si
45. Helena Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, helena.solar@gov.si
46. Tonka Grgič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, tonka.grgic@ljubljana.si
47. Jelka Hudoklin, ACER (prostorsko planiranje, arhitektura), Novo Mesto, jelka.hudoklin@acer.si
48. Vojko Kogej, VTA, Ljubljana
49. Tone Peršak, pisatelj, Trzin.

C Podpisniki pobude – ustanove:

1.Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana
2.YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana
3.Kooperativa.org, Ljubljana
4.Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
5.GreenSlo, okoljska nevladna organizacija, Jesenice
6.Alpe Adria Green, Mednarodna okoljska nevladna organizacija (Slovenija, Italija, Hrvaška)
7.IPOP - Inštitut za politike prostora, Ljubljana
8. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zbiranje podpisov je zakljuceno...
zacetni datum: 03. Feb 2009
koncni datum: 12. Mar 2009
Veljavnih podpisov: 112


Priimek, Ime Poklic Ustanova Datum
 101   Bibič mag. Bratko  glasbenik, raziskovalec, org...    05. Mar 2009
 102   Zupančič Rafael  Višji upravni delavec, eval...  KUD Priložnost  05. Mar 2009
 103   Popaja Dževada      05. Mar 2009
 104   frančič vesna  specialni pedagog  CKSG Portorož  05. Mar 2009
 105   Zidar Romana    Fakulteta za socialno delo  06. Mar 2009
 106   Penko Ludvik    Univerza v Ljubljani, Fakult...  06. Mar 2009
 107   lamovšek vili  uni .dipl. soc .delavec  fsd topniška 31  06. Mar 2009
 108   Urek Mojca    Fakulteta za socialno delo, ...  06. Mar 2009
 109   Kapus Ljuba  univ.dipl.def.  Ekonomska gimnazija in sredn...  09. Mar 2009
 110   VRHUNC NATALIJA      09. Mar 2009
 111   Osenk Edvard  inž.gr.    10. Mar 2009
 112   Sobočan Ana M.      10. Mar 2009

<< < 1 2 3