Trubar fondation Grand aplication form

The Trubar Foundation
The Trubar Foundation is a joint venture of Slovene Writers' Association, Slovenian PEN and the Center for Slovenian Literature. The financial means for its activities are provided by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and by other sources. The aim of the Trubar Foundation is to subsidy publications of Slovenian literature in translation.

Application for funds
Foreign publishers can apply for subsidies to publish Slovenian authors in their native languages. Trubar Foundation contributes up to 50% of printing costs. It does not subsidy translation; translators can apply for translation grants directly to the Slovenian Ministry of Culture.

The application should include the title of the book, name of the author, name of the translator, length in pages, number of copies and the planned date of publication. Publishers should also prepare a financial estimate of all costs associated with publication: copyright, royalties, layout, paper, printing, binding. The application should be accompanied by the publisher's latest catalogue.

Priority is given to the works of living authors who are already established in Slovenia. However, the Board will take all applications for works of fiction, poetry, drama, or literary essays into account, as long as they are originally written in Slovenian.

The Board advises applicants to submit their applications in Slovenian or English, in written form, by regular mail.

Address for applications:
Slovene Writers' Association
for the Trubar Fund
Tomšičeva 12
SI – 1000 Ljubljana
Slovenia

Time limits
The Board consists of seven equal members including the Presidents of Slovene Writers' Association and Slovene PEN. They convene at least twice a year, usually in March and October. Therefore, applications received by the end of February and the end of September will promptly be dealt with. The book selected by the Board is to be published in six months following the date of the written notice informing the publisher of the Board's decision. Should the publisher publish the book after the expired term, a new application is required.

Financial terms
Foreign publishers are required to provide the entire edition for which they received financial support from the Trubar Foundation with an inscription stating that the book was published with the aid of the Foundation. The inscription should read as follows:

This book  was published with the support of Trubar Foundation at the Slovene Writers' Association, Ljubljana, Slovenia.
English language can be replaced by the language of the edition.

Ta knjiga je bila objavljena s pomočjo Trubarjevega sklada pri Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, Slovenija.

Immediately upon publication the publisher should send to the Foundation ten (10) copies of the book, along with two original copies of an invoice (signed and sealed) in exactly the approved amount. The Trubar Foundation will forward a certain number of copies to the National and University Library in Ljubljana (www.nuk.si)

More about Trubar Foundation see:
http://www.drustvo-dsp.si/drustvo/dejavnosti/trubarjev_sklad/trubarjev_sklad.html

 

Trubarjev sklad
je skupna akcija Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN in Centra za slovensko književnost. Sredstva za delovanje prejema od Ministrstva za kulturo republike Slovenije in iz drugih virov. Namen Trubarjevega sklada je podpora izdajanja slovenske literature v prevodih.

Prošnja za sredstva
Tuji založnik lahko zaprosi za podporo pri izdaji leposlovnega dela slovenskega avtorja v svojem jeziku. Trubarjev sklad prispeva največ 50% stroškov tiska. Prevodov Sklad ne podpira; za podporo lahko prevajalci zaprosijo neposredno Ministrstvo za kulturo.

V prošnji mora založnik navesti, katero delo bo izdal, ime avtorja, ime prevajalca, obseg v straneh in naklado knjige ter načrtovani rok izida. Upravnemu odboru sklada predstavi vse stroške izdaje knjige: avtorske pravice, honorarji, grafična priprava besedila, papir, tiskanje, vezava.

Prednost imajo knjige še živečih avtorjev, ki so se že uveljavili v Sloveniji, vendar bo upravni odbor upošteval vse prijave za knjige proze, poezije, dramatike in leposlovne esejistike, ki so bile napisane v slovenščini.

Upravni odbor svetuje, naj bo prošnja napisana v slovenščini ali v angleščini in poslana po pošti.

Naslavljanje prošenj:
Društvo slovenskih pisateljev
za Trubarjev sklad
Tomšičeva 12
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

Časovne omejitve
Upravni odbor sestavlja sedem enakopravnih članov, med njimi predsednika Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega PEN Centra. Sestajajo se najmanj dvakrat letno, običajno marca in oktobra. Najbolj hitro bodo obravnavane prošnje, ki bodo prispele do konca februarja in do konca septembra. Knjiga, za katero upravni odbor odobri sredstva, mora iziti najkasneje v šestih mesecih po datumu pismenega obvestila o sprejetem sklepu. Če založnik še vedno želi izdati knjigo, s katero zamuja, mora svojo prošnjo vložiti znova.

Pogoji za izplačilo denarja
Tuji založnik mora natisniti v celotno naklado knjige, za katero bo prejel finančno pomoč od Trubarjevega sklada, da je izšla s pomočjo Trubarjevega sklada pri Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, Slovenija. Takoj po izidu knjige mora Trubarjevemu skladu poslati deset izvodov te knjige skupaj z dvema originaloma računa (podpisanega in žigosanega), izstavljenega za plačilo Trubarjevemu skladu natančno za odobreno vsoto. Določeno število prejetih izvodov knjig Trubarjev sklad posreduje v hrambo Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (www.nuk.si).

Več o Trubarjevem skladu:
http://www.drustvo-dsp.si/drustvo/dejavnosti/trubarjev_sklad/trubarjev_sklad.html