kontakt

koledar

ljudjeza

fotografije iz delavnice

Delavnica Osvoboditev živali za začetnike
(Animal Liberation Workshop for Beginners)

 • Si si zmeraj želel/-a biti aktiven/-a na področju problematike živali?
 • Si že slišal/-a za dobrobit živali ali za pravice živali in nisi vedel/-a, kaj naj si o tem misliš?
 • Meniš, da je gibanje za pravice živali pomemben del upora proti finančnim in vladnim lobijem in bi zato rad/-a izvedel/-a kaj več (ali želel/-a sodelovati)?
 • Se sprašuješ, ali lahko sploh kaj spremeniš?

JA, zagotovo lahko kaj spremeniš!
V evropskih državah je gibanje za pravice živali v vzponu. Predvsem dežele na JV Evrope so vedno bolj aktivne. Vendar pa lahko cilje dosežemo le, če se zanje poteguje dovolj ljudi. Delovati je potrebno na različnih področjih: nadzorovati trenutne regulacije na področju zaščite živali, delovati sistematično na področju zakonodaje, delovati proti vrstam industrije, ki izkoriščajo živali, in doseči revolucionarne spremembe v odnosu ljudi do živali.

Udeležencem bo delavnica Osvoboditev živali ponudila pomoč, da boste lahko postali aktivni in samoorganizirani.

Udeleženci boste izvedeli:

 • kaj so pravice živali,
 • kako deluje gibanje za pravice živali in katere cilje poskuša doseči,
 • kako lahko spremenite svoje življenje,
 • kako lahko pomagate v svoji državi,
 • kako lahko sami ustanovite skupino za pravice živali,
 • kako izpeljati proteste, akcije in kampanje,
 • kako postopati z državnimi avtoritetami in kaj so vaše pravice,
 • kako deluje neposredna osvoboditev živali.

Videli boste veliko dokumentarnega materiala in spoznali ljudi, ki so enakega mnenja.
Delavnica je namenjena vsem, ki jim ni vseeno, kako v današnji družbi ravnamo z živalmi.

ZAKAJ
V današnji družbi so živali trpinčene in izkoriščane kot še nikdar poprej. Naj gre za dolge prevoze živih živali, masovno živinorejo, klavnice ali vivisekcijske laboratorije
- živali se obravnava s hladnokrvno in institucionalizirano brutalnostjo, kakor da niso nič drugega kot predmeti. Hkrati pa večina prebivalstva te krutosti ne želi več podpirati. Žal so ljudje preglasovani s strani nedemokratičnih kapitalskih lobijev in mednarodnega globaliziranega gospodarstva.

Morda se zdi vse skupaj tako nesmiselno kot borba z mlini na veter. Ali je mogoče, da imamo kot posamezniki kakršno koli možnost nasproti koncentriranim nacionalnim lobijem in gospodarstvu?

Morda ena sama oseba zastavljenih ciljev ne more doseči, če pa moči združimo, smo lahko zelo uspešni! Ljudje se združujejo široko po svetu, saj jim ni vseeno, kako se ravna z živalmi, in verjamejo, da obstaja možnost za boljši svet.

Avstrija ima npr. zelo aktivno gibanje za pravice živali. Protesti in kampanje za dobrobit in pravice živali potekajo nenehno v vseh večjih mestih, okrog 600 na leto in 2 na dan. Hkrati potekajo tudi nacionalne in mednarodne kampanje.
Veliko ciljev je že bilo doseženih. V Avstriji so prepovedane krznarske farme in nastopi divjih živali v cirkusih ter poskusi na primatih. Leta 2005 so aktivisti dosegli prepoved na področju nastavljanja pasti pticam pevkam, z letom 2009 bo prepovedana baterijska vzreja kokoši.

Po drugi strani je večina prašičev in piščancev, namenjenih za zakol, gojenih na ogromnih farmah, kjer nimajo možnosti gibanja in sveže slame. Poskusi na živalih in lov so izključeni iz zakonov o zaščiti živali in zunaj vsakršne legalne jurisdikcije. Še več: vemo, da se »lastniki« živali členov, zapisanih v zakonih o zaščiti živali, sploh ne držijo.

Sedaj je pravi čas, da postaneš aktiven in se pridružiš gibanju za pravice živali. Več kot nas bo, hitreje bomo dosegli večje število zastavljenih ciljev. Vsaka oblika pomoči pri tem je pomembna!

PROGRAM:

 • zgodovina alternativnih gibanj in gibanja za pravice živali
 • kaj so pravice živali
 • videi in diskusije: aktivizem, masovna živinoreja, lov
 • neposredne akcije: blokade, oviranje lova, civilna nepokorščina
 • protestni pohodi, permanentne demonstracije , “run-ins” in “sit-ins”
 • kako voditi kampanjo
 • kako ustanoviti aktivistično skupino
 • majhne skupine v primerjavi z velikimi nacionalnimi organizacijami
 • predstavitve projektov posameznih lokalnih skupin
 • kako ravnati s policijo, civilnimi uradi in ob aretacijah
 • odprte svoboščine
 • pravice živali na sodišču
 • preiskovanje zlorabljanja živali: masovna živinoreja, vivisekcijski laboratoriji, klavnice
 • zgodovina uspešnih kampanj
 • veganski način življenja
 • aktivizem iz naslanjača
 • izvedba protesta z vsemi udeleženci delavnice

Delavnica bo potekala 2 dni, v soboto in v nedeljo. Glavne teme bodo predstavili tuji strokovnjaki s področja pravic živali. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Vstopnine ni.

KDAJ
26. maj (sobota): 10h - 22h
27. maj (nedelja): 10h - 16h

KJE
Pekarna magdalenske mreže
Ob železnici 8
2000 Maribor
Slovenija
Tel ++386 (0)2 3007870
Fax ++386 (0)2 3007871

Kontakt
Urška Breznik, LjudjeZa.org
urskabreznik@yahoo.co.uk ali/ in info@ljudjeza.org
051 389 734

Povezave
http://www.animal-liberation.at/
www.ljudjeza.org
www.pekarna.org

delavnica animal liberation for beginners

delavnica animal liberation for beginners


Animal Liberation Workshop for Beginners

 • Did you always want to be active for animals?
 • Have you heard of Animal Welfare or Animal Rights before, but don't know what to think of it?
 • Do you think that the Animal Rights movement is an important part of resistance against financial or governmental powers, and is that why you want to know more about it (or maybe want to participate)?
 • Are you asking yourself if you are even able to change anything?

YES, you are definitely able to change something!
Austria has a very lively Animal Rights movement that has reached a lot of important goals in the last few years. But Austria is by far not the only country that improves the animals' conditions. You can find highly motivated people working for animals in all European countries - the Animal Rights movement is definitely on the rise. Especially people in South-East European countries have become more and more active. But we can only achieve our goals if we are enough people that strive for them. The more people there are to campaign for animals, the more goals we can reach! And we need to work in a lot of different areas:
We need to monitor current Animal Welfare regulations, we need to campaign systematically for law amendments, we need to work against industries that exploit animals, and we need to make revolutionary changes to the relationship between humans and animals.
This Animal Liberation Workshop will give you all the help that you need to become active and selforganized.
You will learn:

 • what Animal Rights are
 • what the Animal Rights movement is doing, and what goals it wants to reach
 • how you can change your own life accordingly
 • where you can help in your country/region
 • how you can form an Animal Rights group yourself
 • how demos, actions and campaigns work
 • how you should deal with authorities, and what your rights are
 • how direct animal liberation works

.. additionally, you will see a lot of videos and meet many new people who believe the same things!
This workshop is for all of us who care about the treatment of animals in our society.

Why Animal Liberation? - The Problem
In our society, animals are abused and exploited to a degree that has never been reached before. May it be long distance animal transports, factory farming, assembly-line slaughterhouses or vivisection labs, animals are treated with ice-cold and institutionalized brutality as if they were nothing but mindless objects. At the same time, the majority of the population does not want to support this cruelty any more. Unfortunately, people are ruled against their will by the influence of undemocratic capital forces and the international globalized economy.

Acting against it might seem useless, like the proverbial fight against windmills. Is it possible that we, as individuals, have a chance against the concentrated national power and economy?
Maybe it is not possible for a single person to reach these goals, but if we combine our strengths, we can be very powerful! All around the world, people organize themselves because they care about the treatment of animals and believe in the possibility of a better world, and because they want to campaign for it. Austria, for example, has a very lively movement for the animals, the Animal Rights movement. Ongoing demos and campaigns are held in all major cities for the rights and wellbeing of animals, more than for any other matter - about 600 a year, almost 2 per day. Additionally, there are nationwide and international campaigns.

A lot of goals have been reached so far. In Austria, fur farms and wild animals in circuses are banned, animal experiments on great apes are forbidden. In 2005, animal activists managed to accomplish a ban on the trapping of songbirds and, from 2009 on, battery hen farming will be illegal. On the other hand, almost all pigs and broiler chicken are kept in huge factory farms without any free run or fresh straw. Animal experiments and hunting are excluded from the Animal Welfare law and are practically outside any legal jurisdiction. Moreover, we know that animalowners often don't even stick with the already slack Animal Welfare law.

Now it's the right time to become active and join the movement. The more people we are, the faster we can reach more of our goals. Every form of help counts!

Program

 • history of the alternative movement and of the ar movement
 • what is animal rights
 • videos and discussions: activism, factory farming, hunting, ...
 • direct action: blockades, hunt sabbing, civil disobedience
 • demo marches, permanent demos, run-ins and sit-ins
 • how to run a campaign
 • how to start an activist group
 • small group versus big national organisation
 • local groups introduce their projects
 • dealing with police, civil councils and arrest
 • open liberations
 • animal rights in court
 • investigating animal abuse: factory farms, vivisection labs, slaughter houses ...
 • history of successfull campaigns
 • vegan lifestyle
 • arm chair activism
 • demo for all to participate
The event will last 2 full days, Saturday and Sunday. The main topics will be presented by leading animal rights activists. Workshop will take place in English language. Admission free!

WHEN
26th of May (Saturday): 10am - 10pm
27th of May (Sunday): 10am - 4pm

WHERE
Pekarna magdalenske mreže
Ob železnici 8
2000 Maribor
Slovenia
Tel ++386 (0)2 3007870
Fax ++386 (0)2 3007871

Local contact
Urška Breznik, Ljudjeza.org
urskabreznik@yahoo.co.uk ali/ in info@ljudjeza.org
00386 51 389 734

Links
http://www.animal-liberation.at/
www.ljudjeza.org
www.pekarna.org

delavnica animal liberation for beginners