Pufination

Pufinacija

Pufis represent microorganisms living in an open ecosystem, while the collection of objects functions as a sensitive sensory network. The visitor is subsumed into the artificially produced »biosphere« through active sensor-based interaction. Pufination is incomplete without interaction. There's no leading role, we're all just cohabiting. 

Pufiji ponazarjajo mikroorganizme, ki sobivajo v odprtem ekosistemu. Skupina objektov deluje kot občutljiva senzorska mreža. Obiskovalec se vplete v umetno uprizorjeno »biosfero« preko aktivne, na senzorjih temelječe interakcije.
Brez interakcije Pufinacija ni popolna. Glavnega akterja ni, vsi sobivamo.

The project thus highlights our relationship to other life as an important factor to every individual’s own survival. In Pufination, we find ourselves inside a simulated projection of our everyday. Decentralised control, close stimulus response and adherence to simple rules – this is what links robots and visitors in the Pufination. 

Tako projekt izpostavlja odnos do sobivajočih kot pomemben del lastnega preživetja posameznika. V Pufinaciji se znajdemo znotraj simulirane projekcije našega vsakdana. Decentraliziran nadzor, odziv na bližnje dražljaje in sledenje preprostim pravilom – to združuje robote in gledalca v Pufinacijo. 

Pufi robots are based on the Arduino platform. They communicate with each other by a wireless network and with people by touch, sound, light and vibration. 

Roboti Pufi so zasnovani na platformi Arduino. Med sabo komunicirajo po brezžičnem omrežju, z ljudmi pa prek dotika, zvoka, svetlobe in tresenja.


Credits:                      Zasluge:

Robertina Šebjanič
    Concept, realization        Koncept, realizacija

Luka Frelih
    Programming, advice, realization        Programiranje, svetovanje, realizacija

Alojzij Sinur & Janž Verbančič
    Assistance in realization        Pomoč pri realizaciji 

Daša Lakner
    Production lead        Vodja produkcije

Produced by Cyberpipe (Err0r)  / Produkcija: Kiberpipa (Err0r)


Contact:            Kontakt:

email: robertina.sebjanic at gmail
tel: +386 41 360177
skype: roiiro

Pufination at Device_art:


Photos from the Opening:         Fotografije z otvoritve:


Making of:

 
Pufination - working jupidu from Robertina Sebjanic on Vimeo


Photos of the Making:         Fotografije izdelave:

fyer / flajer

Video:

pufination video

Opening:      Otvoritev:

001pufination01

Making:     Izdelava:

001pufinacija prva finis 001


vabilo na otvoritev


thank you blogger Jure

...also for photos


Creative Commons License
Pufination by Robertina Šebjanič for err0r is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Slovenia License.