Zgodovina Društva SOS telefon

Zamisel o ustanovitvi SOS telefona za ženske in otroke - žrtve nasilja po zgledu podobnih evropskih projektov je nastala v feministični sekciji Lilit pri ljubljanskem ŠKUC-Forumu. Leta 1988 je sekcija Lilit na osnovi domneve, da je nasilje v družini in partnerskih zvezah prisotno tudi pri nas ter da se s tem problemom pri nas nobena inštitucija ne ukvarja sistematično, objavila v petih slovenskih časopisih oz. revijah in na svojih zloženkah dve po obsegu različni anketi o nasilju nad ženskami in otroki. Nekaj prek tristo odgovorov na ti dve anketi je potrdilo domnevo o razširjenosti nasilja, prav tako pa tudi potrebo po organiziranju nove oblike pomoči ženskam in otrokom, ki ga doživljajo.

V času od ustanovnega sestanka za telefon 10.1.1989 do začetka dela telefona 11.10.1989 je Skupina za SOS telefon, kot se je poimenovala, izvedla vse potrebne tehnične priprave za delo, opravila več pogovorov s predstavniki organov za notranje zadeve in centrov za socialno delo ter organizirala prvo usposabljanje prostovoljk. Telefon je začel delati s podarjenimi sredstvi. Kasneje (leta 1991) si je pridobil redno subvencijo Mesta Ljubljana, ki se s 1.1.1997 ukinja, ker Mestna občina Ljubljana ne bo več redno financirala društev. Od decembra 1990 je organiziran in registriran z uradnim nazivom Društvo SOS telefon za območje Slovenije.

Ko je SOS telefon začel delovati, je bil poleg Klica v duševni stiski edina telefonska svetovalna služba pri nas. V letu 1990 so se začeli ustanavljati tudi drugi telefoni, med njimi nekaj otroških, večinoma pa telefoni za pomoč ljudem v različnih stiskah. Nekateri od teh telefonov delujejo na osnovi prostovoljnega dela, drugi kombinirajo prostovoljno delo in delo zaposlenih svetovalcev / svetovalk. Imajo različen čas dela, različne strokovne pristope in različna področja, ki jih pokrivajo.

SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja je ves čas temeljil na delu strokovno usposobljenih prostovoljk. Namenjen je specifični populaciji - tj. predvsem ženskam - in specifični problematiki - predvsem v zvezi z nasiljem.

Vsa leta od ustanovitve je bila naša glavna dejavnost SOS telefon oz. telefonsko svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Od leta 1995 tečejo priprave na odprtje zatočišča za ženske in otroke - žrtve nasilja, v letu 1994 smo začele s prvim preventivnim programom za mlade, ki so mu v naslednjih letih sledili novi, letos je začela delovati naša skupina za samopomoč, v letu 1996 smo skupaj z nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami projekt začeli projekt pravne pomoči, nudimo pa tudi individualno svetovanje ženskam, ki doživljajo nasilje.

V društvu, ki je organizirano v skladu z zakonom o društvih, kar pomeni, da ima svoj upravni in nadzorni odbor ter druge organe, teče delo v timih (tim za prostovoljno delo, tim zaposlenih, tim za usposabljanje, tim za preventivo, tim za finance, tim za delo z javnostjo itd.). Prostovoljke se lahko vključijo v time v skladu z lastnimi željami, ko zaključijo osnovno in dodatno usposabljanje, tj. približno po šestih mesecih.

SOS telefon je eden od feminističnih projektov na sicer številčno relativno majhni, vendar vsebinsko pestri feministični "sceni" v Sloveniji, ki ima zelo zanimivo zgodovino.