TV spot: »Ustavimo homofobijo!
"Varno delovno mesto za vse."

© Produkcija: ŠKUC-LL, 2007
Staragara & VPK

_

_

Za dvig stopnje zaposlenosti, doseganje ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja družbe ne zadostuje zgolj odpiranje novih delovnih mest, temveč tudi izboljševanje pogojev dela, zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela ter odpravljanje diskriminacije


EVROPSKA POBUDA EQUAL

Program Partnerstvo za enakost je del evropske pobude EQUAL. Pobuda je usmerjena na področje aktivne politike zaposlovanja in socialne vključenosti. Poudarja izobraževanje in poklicno usposabljanje, hkrati pa deluje v smeri odstranjevanja zaviralnih faktorjev, ki vodijo do neenakosti in diskriminacije v zaposlovanju.

Nekatere družbene skupine, diskriminirane na podlagi spola, starosti, spolne usmerjenosti, rase, etične pripadnosti, vere, fizične ali mentalne prizadetosti ter podobno, so na trgu dela še posebej ranljive. Za boj proti izključevanju prikrajšanih družbenih skupin je EU oblikovala poseben program mednarodnega sodelovanja, ki spodbuja preprečevanje vseh oblik diskriminacije in je namenjen razvoju novih integracijskih metod v zaposlovanju.


// več o projektu

// ANKETA SINDIKATI

// ANKETA DELODAJALCI

// ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA

// ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA -
2. DEL

// UKREPI PROTI DISKRIMINACIJI V ZAPOSLOVANJU ZA DELODAJALCE

// UKREPI PROTI DISKRIMINACIJI V ZAPOSLOVANJU ZA SINDIKATE

 

 

_

Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo ŠKUC in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije.

PARTNERJI

EQUAL
Program delno financira Evropska unija

Program delno financira
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, RS
Organ upravljanja Programa pobude Skupnosti EQUAL za Slovenijo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

DRUŠTVO ŠKUC

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (ZSSS)

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE (ZDS)

L'AUTRE CERCLE, FRANCIJA

ATVIRI, LITVANIJA

UNDER YTAN, ŠVEDSKA