ŠTIRJE PRAVI DEDCI
STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana 

 •   sila koja se 
    iznenada 
    pojavljuje i 
    rešava stvar
 • Štirje pravi deci

 • STRIP CORE:

 • Damjan  

 •   Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •   Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 •  
 • PROGRAM
 • Inštrumentalno vokalna skupina Štirje pravi dedci obstaja odkar sta jo pred nekaj èasa ustanovila pobudnika. Sestavljajo jo Pravi Dedec - bas, Pravi Dedec - glas, Pravi Dedec - kitara, medtem ko bobna Pravi Dedec. Prihajajo iz province, zbirajo pa se v centru. Za seboj imajo že vrsto nastopov v nekaj slovenskih krajih. Na vseh dosedanjih nastopih je skupini uspelo stopiti na zmagovalni oder. Skupina Štirje pravi dedci  igra glasbo pisano na kožo vsem, ki imajo radi glasbo Štirih pravih dedcev. Že na samem zaèetku je ustvarjanje Štirih pravih dedcev do korenin razklalo mnenje glasbene javnosti. Nekateri namreè  glasbo Štirih pravih dedcev opisujejo kot kompaktno zmes prvinskega____, rudimentarnega______ ter pristnega_______.  Drugi  tej opredelitvi oporekajo in opozarjajo na tiste elemente glasbe skupine Štirih pravih dedcev, ki kažejo, da se ustvarjanje skupine poèasi oddaljuje od omenjenih izhodišè in stopa na  negotova, pa vendar tako vabljiva polja neznanega. Seveda pa se najdejo tudi taki, ki krièijo, da je treba Štirim pravim dedcem zapleniti inštrumente in jim onemogoèiti nadaljnje sramotenje pojma GLASBA. To manjšino bomo v prièujoèem sestavku zaradi oèitnega pomanjkanja sposobnosti vrednotenja zanemarili in bomo resnico o glasbi skupine Štirje pravi dedci iskali nekje v vmesnem prostoru med prvima dvema opisoma. Dodamo pa še svojega: GLASBA SKUPINE ŠTIRJE PRAVI DEDCI IMA RITEM, IMA MELODIJO, IMA MOÈ. NJIHOVO USTVARJANJE PODŽIGA NOTRANJI OGENJ, KI GORI V VSAKEM PRAVEM DEDCU TER VSAKI PRAVI BABI IN KI NE PRENEHA GORETI, RAZEN ÈE NE UGASNE. 

  e-mail od Štirih pravih dedcev

           download photo1, photo2, photo3
        download photo4, photo5, photo6
    download photo7