domov


Lesbo: politična, kulturna in
socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka

Pravkar izšla dela:
Joan Nestle
PREPOVEDANA DEŽELA
Nina Dragičević
SLAVNE NEZNANE
Nataša Sukič
PIKNIK
Petra Hrovatin
POLETNI VOLKOVI
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

O sekciji ŠKUC LL / About Lesbian section ŠKUC LL

Kontakt / Contact:

ŠKUC-LL
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel/phone: +386 1 4327 368
Fax: +386 1 430 35 30
E-pošta / E-mail: sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
Facebook: Skuc LL
www.ljudmila.org/lesbo

Lezbična knjižnica | Lesbian Library & Archive
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Odprto: vsak četrtek in petek, od 15. do 19. ure, od januarja do junija,
od septembra do decembra. |
Opening hours: Thursdays and Fridays from 3 p.m. to 7 p.m.; from January to June and from September to December.

Klub Monokel
| Bar Monocle
Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Odprto: ob petkih (od 23. naprej), v soboto ali ob drugih dnevih pa v času prireditev oziroma s predhodno najavo

Opening hours: Fridays (and Saturdays) from 11 p.m. on.Lezbična sekcija

Preko svojih kulturno in politično angažiranih projektov napada diaspore lesbofobije in homofobije, socializira družbo v ideale razsvetljenske, vključujoče, solidarne in egalitarne družbe. Je sestavni del proti-oblastnih, političnih in kulturnih naporov, ki razbijajo visoke zidove državljanske apatije, politične nevednosti, ideološkega terorja in zlorabe razuma, in je kot takšna v javnem ter občem interesu.

Lezbična sekcija LL je ustanovljena leta 1987 v okviru feministične skupine Lilit kot prva lezbična organizacija v bivših socialističnih državah. Leta 1988 se osamosvoji v samostojno sekcijo pri društvu ŠKUC (ene najvidnejših organizacij neprofitnega kulturnega ustvarjanja v Sloveniji, ustanovljene leta 1972). Ob koncu osemdesetih let je lezbični aktivizem, sestavni del novih družbenih gibanj in alternativne kulture, usmerjen k vzpostavljanju moderne politične kulture in civilne družbe: na eni strani artikulira politične zahteve, na drugi pa socializira oblike lezbičnih kultur, druženj in alternativne misli. To obdobje obeleži intenzivno mreženje in povezovanje s sorodnimi mednarodnimi in regionalnimi skupinami, prodor v medijski prostor, organiziranje družabnih in diskusijskih večerov ter umetniških dogodkov (Teden lezbičnega filma leta 1988 v ljubljanski galeriji ŠKUC).

V prvi polovici devetdesetih je lezbična sekcija LL, ki skupaj z gejevsko skupino Magnus ustanovi politično združenje Roza klub, soustanoviteljica mnogih kulturnih in socialnih projektov: je začetnica filmskih festivalov, ki so prerasli v vsakoletne Dneve lezbičnega in gejevskega filma v Ljubljani; sooblikovalka revije s homoerotičnim nabojem Revolver in legendarnih nedeljskih večerov Roza diska v klubu K4; soustanoviteljica telefonske svetovalne linije za geje in lezbijke GALfon.

Po letu 1997 se sekcija ŠKUC-LL znova osredotoči na avtonomno oblikovanje lezbičnih politik, kultur in socialnosti. Odpre projekte, ki potekajo še danes.

Več o področjih delovanja.
Vrni na vrh.


Lesbian Section

Lesbian Section ŠKUC-LL was established in 1987 within the framework of the feminist group Lilit as the first lesbian organisation in the former socialist Eastern European states. In 1988 it became an autonomous section within the association ŠKUC (The Students' Cultural Centre, which is one of the leading organisations for the promotion of non-profit artistic activity in Slovenia, formed in 1972). At the end of the eighties, lesbian activism is a constituent part of the new social, civil-rights movements and alternative culture, oriented toward the establishment of modern political culture and civil society: on the one hand it articulates political demands and on the other it socializes forms of lesbian culture, gatherings and alternative thinking. This period is noted for intensive networking and making ties with related groups at the international and regional level, as well as breaking through into the media sphere, organizing social and discussion evenings and art events (Lesbian Film Week in 1988 in ŠKUC-Gallery in Ljubljana).

In the first half of the 90's the lesbian section ŠKUC-LL, which together with gay-men group Magnus establishes the political association Roza klub, is a cofounder of various cultural and social projects: it launches the film festival, which grew into the annual Days of Lesbian and Gay Film in Ljubljana; it assists in establishing the gay & lesbian magazine Revolver and legendary Sunday disco nights Roza disko in club K4; it is a cofounder of LGBT info and help line GALfon.

After 1997 the section ŠKUC-LL turns again to autonomous activism, based on lesbian politics, culture and society. It opens projects, which are on-going.

More on projects.
Bact to the top.

NAZAJ NA NOVICE