Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zloženk


LEZBIČNA SEKCIJA ŠKUC LL | ŠKUC LL LESBIAN SECTION (English version)
... Uvod
... Politična akcija
... Izobraževalna akcija
... Revija Lesbo
... Založba ŠKUC-Vizibilija
... Spletna stran
... Lezbomanija
... Lezbična knjižnica in arhiv
... Klub Monokel

Uvod
Preko svojih kulturno in politično angažiranih projektov napada diaspore lesbofobije in homofobije, socializira družbo v ideale razsvetljenske, vključujoče, solidarne in egalitarne družbe. Je sestavni del proti-oblastnih, političnih in kulturnih naporov, ki razbijajo visoke zidove državljanske apatije, politične nevednosti, ideološkega terorja in zlorabe razuma, in je kot takšna v javnem ter občem interesu.

Lezbična sekcija LL je ustanovljena leta 1987 v okviru feministične skupine Lilit kot prva lezbična organizacija v bivših socialističnih državah. Leta 1988 se osamosvoji v samostojno sekcijo pri društvu ŠKUC (ene najvidnejših organizacij neprofitnega kulturnega ustvarjanja v Sloveniji, ustanovljene leta 1972). Ob koncu osemdesetih let je lezbični aktivizem, sestavni del novih družbenih gibanj in alternativne kulture, usmerjen k vzpostavljanju moderne politične kulture in civilne družbe: na eni strani artikulira politične zahteve, na drugi pa socializira oblike lezbičnih kultur, druženj in alternativne misli. To obdobje obeleži intenzivno mreženje in povezovanje s sorodnimi mednarodnimi in regionalnimi skupinami, prodor v medijski prostor, organiziranje družabnih in diskusijskih večerov ter umetniških dogodkov (Teden lezbičnega filma leta 1988 v ljubljanski galeriji ŠKUC).

V prvi polovici devetdesetih je lezbična sekcija LL, ki skupaj z gejevsko skupino Magnus ustanovi politično združenje Roza klub, soustanoviteljica mnogih kulturnih in socialnih projektov: je začetnica filmskih festivalov, ki so prerasli v vsakoletne Dneve lezbičnega in gejevskega filma v Ljubljani; sooblikovalka revije s homoerotičnim nabojem Revolver in legendarnih nedeljskih večerov Roza diska v klubu K4; soustanoviteljica telefonske svetovalne linije za geje in lezbijke GALfon.

Po letu 1997 se sekcija ŠKUC-LL znova osredotoči na avtonomno oblikovanje lezbičnih politik, kultur in socialnosti. Odpre projekte, ki potekajo še danes.

Vrni na vrh

Politična akcija
Zagovor politik enakopravnega državljanstva, širjenja državljanskih in človekovih pravic, uvedbe nediskriminatorne zakonodaje, odprave institucionalizirane diskriminacije in homofobije ter izboljšanja družbenega položaja gejev in lezbijk. Politični aktivizem oblikujemo skozi javni angažma, tako skozi dialog kot pritisk, tako do državnih kot meddržavnih institucij ter tako do javnosti kot oblikovalcev medijskega prostora. Sodelovanje z mednarodnim gejevskim-lezbičnim-biseksualnim-transseksualnim gibanjem (International Lesbian & Gay Association) in konceptualno sorodnimi aktivističnimi pobudami v domačem prostoru (Urad za intervencije; Center nevladnih organizacij Slovenije).

Izobraževalna akcija
Odpiranje akademskih vrat v analize spolov in seksualnosti: lezbične in gejevske študije v Časopisu za kritiko znanosti, sodelovanje z univerzitetnimi institucijami in sorodnimi akademskimi pobudami ter mentorsko delo. Izdajanje zloženk (varna spolnost za ženske; homofobija; istospolno starševstvo; zaposlovanje; človekove pravice) in študijskih raziskav (mednarodna raziskava o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti).

Revija Lesbo
Politična, kulturna in socialna revija, naslednica fanzina Lesbozine (1987, 1988) in biltena Pandora (1993, 1994, 1995, 1996). Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja. Namenjena je ostrenju kritičnih in intelektualnih rezil ter defektažam, praksam in teorijam odpora proti aktualnim izključevalnim orientacijam. Razbija identitetne konsolidacije tam, kjer lete omejujejo različnost kot neodtujljivo eksistencialno pravico, zato odpira teme, ki jih družbeni konsenz zapira: nemonogamnost; underground; transspolnost in transseksualnost; tehnologije spolov; pornografija kot aktivizem; politični manifest; katoliška cerkev in lezbištvo; lezbično materinstvo; lezbični sindikalizem; gejevske in lezbične študije; lezbični motivi in umetnost; lezbijke v kiber prostoru; klozet in scene.

Vrni na vrh

Založba ŠKUC-Vizibilija
Knjižna zbirka z lezbično tematiko, ki od leta 1998 izdaja leposlovne in teoretske tekste s področja lezbičnih študij, študij spolov in seksualnosti, predvsem tistih usmeritev, ki z radikalno kritiko in revolucionarno dikcijo razgrajujejo realnosti kot nespremenljiva izkustva. Doslej so izšla dela, ki prinašajo vsebine s področja filmske teorije (Teresa de Lauretis), zgodovine spolov in seksualnosti (Kelley Hays-Gilpin, Roberta Gilchrist, Margaret W. Conkey, Janet D. Spector), literarne zgodovine (Lillian Faderman), lezbično-feministične družbene kritike (Monique Wittig) ali literarnega ustvarjanja (Jeanette Winterson idr.).

Spletna stran
V pogonu od leta 1997: predstavitve projektov in produktov sekcije ŠKUC-LL, elektronska baza podatkov, informacij in povezav ter foto-galerija na naslovu www.ljudmila.org/lesbo. Lezbični virtualni prostor on-line.

Lezbomanija
Radijska oddaja o lezbijkah, gejih in trans ostalih na ljubljanskem Radiu Študent, 89,3 Mhz UKV Stereo. Enkrat mesečno (ob sobotah ob 14. uri). Ob začetku, junija 1998, je del kulturne redakcije, kasneje vključena v projekt MultiKulti. Od leta 2000 članica mednarodne zveze feminističnih radijskih oddaj AMARC. Novice in informacije, analize in komentarji medijskih in političnih realnosti ter diskurzov o homoseksualnosti, ocene in kritike kulturnih dogodkov, intervjuji, ankete, predstavitve tekočih projektov glbt gibanja. Glasba: alternativni rock, trip-hop, drum'n'bass, ambiental.

Lezbična knjižnica in arhiv
Lezbična knjižnica in arhiv, ustanovljena 1. maja 2001. Prostor sistematičnega zbiranja knjižnega, dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki se veže na lezbično, gejevsko, biseksualno in trans-seksualno tematiko oziroma področje spolov in seksualnosti. Obsega teorijo, poezijo in prozna dela, stripovsko in obsežno revialno zbirko, medijski arhiv, avdio-video, dokumentarno in arhivsko gradivo idr. LGBT konteksti so v knjižničnem fondu najmočneje zastopani, vendar pa knjižnica s svojim gradivom detektira tudi mnoga druga osišča razlikovanj na ravni seksualnosti, telesnosti in spolov. Knjižnični katalog je dostopen na spletni strani: www.ljudmila.org/lesbo.

Znotraj Lezbične knjižnice in arhiva poteka projekt izgrajevanja bibliografije z gejevsko in lezbično tematiko v slovenskem jeziku (dostopen na spletni strani). Lezbična knjižnica je - skupaj s Škratovo čitalnico KUD Anarhiv, knjižnico Mirovnega inštituta, Strip-burgerja in Zavoda za sodobne umetnosti - povezana v Mrežo avtonomnih knjižnic.

Vrni na vrh

Klub Monokel
Sekcija ŠKUC-LL je septembra 1993, v sozvočju z drugimi urbanimi subkulturami in scenami ter umetniškimi ter kulturniškimi avantgardami, sodelovala pri zasedbi bivše vojašnice JLA ob Metelkovi in Masarykovi ulici v Ljubljani in pridobila prve klubske prostore. Lezbični klub Monokel v Mestu Metelkova je prostor, ki na približno 50. kvadratnih metrih in s pomočjo družabnih, kulturnih, glasbenih, galerijskih in debatnih pripomočkov realizira iluzije o preživetju klubskih noči ne glede na seksualno in drugačno usmeritev. Lahko je tudi nimate.

Vrni na vrh / Back to the top

ŠKUC LL LESBIAN SECTION (English version)
... Introduction
... Political Action
... Educational Action
... Lesbo Magazine
... ŠKUC-Vizibilija Publishing
... Web-Site
... Radio program Lezbomanija
... Lesbian Library & Archive
... Bar Monokel

Introduction
With its culturally and politically engaged projects, it attacks the dispersion of lesbophobia and homophobia, it socializes into the ideals of an enlightened, inclusive, solidary and egalitarian society. It participates in wider anti-government, political and cultural efforts, aiming at breaking the massive walls of civil apathy, political ignorance, ideological terror and mind exploitation and is as such in public and common interest.

Lesbian Section ŠKUC-LL was established in 1987 within the framework of the feminist group Lilit as the first lesbian organisation in the former socialist Eastern European states. In 1988 it became an autonomous section within the association ŠKUC (The Students' Cultural Centre, which is one of the leading organisations for the promotion of non-profit artistic activity in Slovenia, formed in 1972). At the end of the eighties, lesbian activism is a constituent part of the new social, civil-rights movements and alternative culture, oriented toward the establishment of modern political culture and civil society: on the one hand it articulates political demands and on the other it socializes forms of lesbian culture, gatherings and alternative thinking. This period is noted for intensive networking and making ties with related groups at the international and regional level, as well as breaking through into the media sphere, organizing social and discussion evenings and art events (Lesbian Film Week in 1988 in ŠKUC-Gallery in Ljubljana).

In the first half of the 90's the lesbian section ŠKUC-LL, which together with gay-men group Magnus establishes the political association Roza klub, is a cofounder of various cultural and social projects: it launches the film festival, which grew into the annual Days of Lesbian and Gay Film in Ljubljana; it assists in establishing the gay & lesbian magazine Revolver and legendary Sunday disco nights Roza disko in club K4; it is a cofounder of LGBT info and help line GALfon.

After 1997 the section ŠKUC-LL turns again to autonomous activism, based on lesbian politics, culture and society. It opens projects, which are on-going.

Back to the top

Political Action
The advocacy of equal opportunity, the promotion of civil and human rights, the introduction of anti-discriminatory legislation, the abolishment of institutionalised discrimination and homophobia, the improvement of the social status of gay-men and lesbians. Political activism is formed through public engagement, dialogue and pressure tactics, it is aimed at state as well as international institutions the general public and the media. The cooperation with international GLBT movement (International Lesbian and Gay Association) and conceptually related activist initiatives within the local framework (UZI-Office For Interventions; CNVOS-Centre of Non Governmental Organizations of Slovenia, etc.).

Educational Action
The opening of academic doors to gender and sexuality studies: lesbian and gay studies in Časopis za kritiko znanosti, the cooperation with the University of Ljubljana and related academic spheres; tutorial work. Publishing of educational booklets (Safe Sex for Women; Homophobia; Employment; Same-sex Parenthood, Human Rights, etc.) and research studies (international research Discrimination on the basis of Sexual Orientation).

Lesbo Magazine
Political, cultural and social magazine, the successor of fanzine Lesbozine (1987-1988) and bulletin Pandora (1993-1996). It has been published since 1997 as a non profitable, free publication. Lesbo magazine aims at sharpening the critical and intellectual blades and at damage-control. It promotes stories, politics and views, arts and attitudes, practices and theories about the resistance and radical fights against homophobia and any other exclusive orientations. It breaks identity consolidations wherever they limit the diversity as an existential right; therefore it opens the issues, which are usually closed down by the social consensus: non-monogamy; underground; trans-gender and trans-sexuality; gender technology; pornography as activism; political manifestations; the catholic church and lesbianism; lesbian motherhood; lesbian trade unions; gay and lesbian studies; lesbian motifs in art; lesbians in cyber space; closet and scenes.

Back to the top

ŠKUC-Vizibilija Publishing
A literary collection which promotes lesbian issues. Since 1998 it has published literary and theoretical texts from the fields of lesbian studies, gender studies and sexuality, predominantly those aimed at demolishing and deconstructing the concepts of indisputed reality through radical criticism and revolutionary diction Already published are works of film theory (Teresa de Lauretis), history of gender and sexuality (Kelley Hays-Gilpin, Margaret W. Conkey, Janet D. Spector, Roberta Gilchrist, etc.), history of literature (Lillian Faderman), lesbian-feminist criticism (Monique Wittig) and art creativity (Jeanette Winterson etc.).

Web-site
Running since 1997: A presentation of projects and products of ŠKUC-LL, the electronic database of information, links and photo-gallery: www.ljudmila.org/lesbo. A lesbian virtual space on-line.

Radio program Lezbomanija
Radio program about lesbians, gays and trans-others on Ljubljana's Radio Student, 89.3 Mhz UKV Stereo. Once a month (Saturdays at 2 p.m.). In its beginning in July 1998, it was a part of a cultural editorial and later on joined the project MultiKulti. Since 2000, it has been a member of the international network of feminist radio stations of AMARC. News and information; analysis and commentary of media and political realities and discourse about homosexuality; reviews and cri-tics of cultural events; interviews; opinion polls; presentations of current GLBT projects. Music: alternative rock, trip-hop, drum'n'bass, ambiental.

Lesbian Library & Archive
The Lesbian Library & Archive was established on May 1st 2001. It is a place for the systematic collection of literature and documentary material, related to LGBT issues and to the field of gender and sexuality. It covers theory, prose and poetry, periodicals, comics, media archive, audio-video collection, photo archive, archive documents, etc. Although the LGBT contexts are the most represented in the library fond, the library detects many other focal points of differentiation on the level of sexuality, body and gender. The catalogue of the library is accessible on-line: www.ljudmila.org/lesbo.

Within the Lesbian Library & Archive a project of developing the Slovene GLBT bibliography is running (available on the website). Lesbian Library & Archive is - along with Škratova's reading-room of KUD Anarhiv, the library of Peace Institute, Stripburger and the Institute of Contemporary Art - connected into the Network of Autonomous Libraries in Ljubljana.

Back to the top

Bar Monokel
In September 1993, section ŠKUC-LL, together with other urban subcultures and scenes, art and cultural vanguards, squatted the ex-Yugoslav army barracks on Metelkova and Masarykova street in Ljubljana and gained its first club-places. The lesbian bar Monocle in Metelkova City is a place, where on approximately 50 square meters and with the help of sociable, cultural, musical, gallery and discussion aids the illusions of spending nights clubbing regardless of sexual or any other orientation quickly become reality.

Vrni na vrh
/ Back to the top
Vrni v seznam zloženk


Zloženke izšle pred letom 2001:

O varni in varnejši spolnosti za ženske
Homofobija

Istospolna usmerjenost in zaposlovanje
Enakost: istospolne družine

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE