domov


Lesbo: politična, kulturna in
socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka.
Pravkar izšla dela:
Joan Nestle
PREPOVEDANA DEŽELA
Nina Dragičević
SLAVNE NEZNANE
Nataša Sukič
PIKNIK
Petra Hrovatin
POLETNI VOLKOVI
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

10. februar 2015

Govor Nataše Sukič, predstavnice Sekcije ŠKUC-LL

poglej posnetek

Govor Nataše Sukič, predstavnice Sekcij ŠKUC-LL na obravnavi novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v Državnem zboru Republike Slovenije, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

----------

29. 3. 2012

Izjava ŠKUC-LL ob referendumu o Družinskem zakoniku

Sekcija ŠKUC-LL izraža ogorčenje nad dejstvom, da zaradi referendumske odločitve status istospolnih partnerskih zvez in družin v Sloveniji v bodoče ostaja pravno neurejen, istospolni pari z otroki pa izven zakona in diskriminirani.

Referendum je istospolnim parom in družinam zanikal, odrekel in odvzel že priznane pravice, ki izhajajo iz Družinskega zakonika, ki je bil sprejet 16. junija 2011.

Z gledišča celotne volilne baze je takšno negativno odločitev sprejelo le 16 odstotkov volivcev, nasprotnikov Družinskega zakonika. Zato upravičeno dvomimo v legitimnost te odločitve. Dejstvo, da lahko zgolj 16 odstotkov volilne baze odreče in odvzame pravice neki družbeni manjšini, se nam zdi šokantno.

Če bi Slovenija imela volilni prag, kakor ga poznajo razvite demokracije, referendumska odločitev ob tako deficitarni volilni udeležbi, kakšna je bila 25. marca, ne bi bila veljavna.

Ta, na videz demokratična odločitev, ki je istospolne pare, družine in otroke pahnila v neenakopraven in diskriminatoren položaj, je posledica dolgoletnega pomanjkanja odločne drže in politične volje oblasti ter gonje cerkvenih lož proti LGBT. Uzakonjena diskriminacija je v prvi vrsti posledica odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je referendum o človekovih pravicah dopustilo.

Smatramo, da je zanikanje in odrekanje enakih pravic za vse družine in vse otroke necivilizirano, neetično in nehumano dejanje. Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, zato odrekanje pravic enemu, pomeni odrekanje pravic vsem in vsakomur.

Slovenija bi lahko bila prva izmed bivših socialističnih držav, ki zagotavlja partnersko enakost in enakost družin, tako pa daje slab zgled celotni regiji in meče slabo luč na Slovenijo kot članico evropske skupnosti.

----------

Izjava ŠKUC-LL ob vložitvi podpisov za referendum o Družinskem zakoniku

V Sekciji ŠKUC-LL obžalujemo današnjo predajo podpisov Civilne iniciative za pravice otrok za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku.

Napovedani referendum o Družinskem zakoniku se bo zgodil z namenom odvzetja, izničenja in ukinitve že uzakonjenih pravic za istospolne družine. Državni zbor Republike Slovenije je 16. junija 2011 sprejel Družinski zakonik, ki priznava določene pravice istospolnih parov in družin. Te, z demokratičnimi mehanizmi odločanja zasnovane in sprejete zakonske pridobitve se z zahtevo po referendumu skušajo ukiniti.

Pobudniki referenduma se aktivno zavzemajo za diskriminacijo otrok v istospolnih družinah in nepriznavanje njihovih pravic ter slovenski družbi vsiljujejo cerkvene moralne norme.

Zahteva za referendumsko odločanje o Družinskem zakoniku, s ciljem nepriznavanja pravic otrok v istospolnih družinah, je odraz erozije ustavne demokracije in triumf klerikalizma.

Namera za odvzem že pridobljenih in že uzakonjenih pravic ter ukinjanje pravic manjšin je nerazumen, neetičen in nedemokratičen manever, ki je tudi posledica odločitve Ustavnega sodišča, ki ni uspelo ubraniti ustavnih vrednot in človekovih pravic manjšin, in dolgoletnega popuščanja političnih akterjev, ki so klonili pred pritiski konzervativne javnosti na račun zmanjševanja in odrekanja človekovih pravic manjšin.

V Sekciji ŠKUC-LL se bomo še naprej zavzemali za pravno zaščito in enake pravice vseh otrok in vseh družin in partnerskih skupnosti ne glede na spol in spolno usmerjenost.

----------

URADNA IZJAVA

ZBORNICE KLINIČNIH PSIHOLOGOV SLOVENIJE, ZDRUŽENJA PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE IN KATEDRE ZA RAZVOJNO PSIHOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

O SPORNIH NAVEDBAH ZAGOVORNIKOV REFERENDUMA
PROTI DRUŽINSKEMU ZAKONIKU

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Združenje psihoterapevtov Slovenije in Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ugotavljamo, da navedbe nekaterih zagovornikov referenduma proti Družinskemu zakoniku, ki se sklicujejo na psihološko stroko in psihoterapijo, ne držijo. Sklicevanju na psihološko in psihoterapevtsko stroko pri poskusih omejevanja pravic otrokom, ki ne živijo v klasični družinski skupnosti, še posebej tistim, ki živijo v družinah z istospolno usmerjenima staršema, odločno nasprotujemo. Poudarjamo, da empirične psihološke raziskave dosledno potrjujejo, da se otroci, ki odraščajo v družinah s staršema istega spola v psihološkem funkcioniranju, spoznavnih sposobnostih in socialnih odnosih z vrstniki in odraslimi ne razlikujejo od otrok, ki odraščajo v družinah s staršema različnega spola; prav tako pri obeh skupinah otrok enako poteka razvoj spolne identitete, spolne vloge in spolne usmerjenosti.

Sestava družine - npr. število družinskih članov, njihov spol in spolna usmerjenost - nima pomembnega vpliva na otrokov razvoj. Enako učinkovito kot v tradicionalni družini lahko pogoje za zdrav razvoj otroku zagotavljajo tudi strukturno drugačne družine - družine z enim staršem, dopolnjene družine, razširjene družine, družine z istospolno usmerjenima staršema in druge.

Ključni za otrokov razvoj so procesi v družini kot so kakovost starševstva in vzgojni slog, kakovost odnosov in zadovoljstvo z odnosi, medsebojna navezanost in podpora, sodelovanje in harmonija med staršema ter psihosocialno blagostanje staršev. Na otrokov razvoj ugodno vpliva odsotnost konfliktov v družini, medsebojno sodelovanje, zaupanje, povezanost, toplina, varnost in skrb. Pomembna je tudi podpora širše socialne mreže.

Izsledki različnih empiričnih psiholoških raziskav, izvedenih v zadnjih štiridesetih letih v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji, Nemčiji in drugih evropskih državah, dosledno ugotavljajo, da se družine z istospolno usmerjenima staršema in družine s staršema različnega spola ter otroci, ki v njih odraščajo, ne razlikujejo v psiholoških značilnostih, socialni prilagojenosti in duševnem zdravju. Starši iz enih in drugih družin se med seboj ne razlikujejo v čustvenih značilnostih, starševskih spretnostih ali prepričanjih, oboji imajo običajno pozitiven odnos s svojimi otroki. Prav tako se otroci iz obeh skupin med seboj ne razlikujejo v telesnem in gibalnem razvoju ter spoznavnih sposobnostih, učni uspešnosti, psihosocialni prilagojenosti, samopodobi, moralnosti in spolnem vedenju. V primerjavi z vrstniki, ki živijo v družini s staršema različnega spola, se pri otrocih iz družin z istospolno usmerjenima staršema ne pojavljajo pogosteje duševne motnje, zloraba prepovedanih drog ali vedenjske motnje ter težave v odnosih z vrstniki. Razvoj spolne identitete, spolne vloge in spolne usmerjenosti poteka pri obeh skupinah otrok enako; za otroke z istospolno usmerjenima staršema ne obstaja večja verjetnost, da bi bili istospolno usmerjeni ali imeli težave spolno identiteto kot za otroke, ki živijo v družinah s staršema različnega spola.

Za otrokov razvoj je ključna toplina in ljubezen najmanj ene odrasle osebe, na katero se lahko otrok naveže in ki se tudi sama naveže na otroka, prepoznava otrokove potrebe in se nanje ustrezno odziva. Pomembno je, kako se ta oseba prilagaja na spremembe v otrokovih potrebah po bližini in navezanosti ter podpori pri osamosvajanju in navezovanju na druge pomembne odrasle in vstopanju v vrstniške prijateljske in kasneje partnerske odnose. Zmožnost za tovrsten odnos ni pogojena s spolom starša ali njegovo spolno orientacijo. Prav tako, kot kažeta kliničnopsihološka in psihoterapevtska klinična praksa, življenje v družini s staršema različnega spola samo po sebi ne prinaša zagotovila, da bo otrok živel v primernem družinskem okolju in da bosta starša zmogla slediti njegovim razvojnim potrebam.

Opozarjamo, da morajo imeti vsi otroci zagotovljene pravice, ki jim omogočajo enako stopnjo varnosti, stalnosti in skrbi staršev. Skrajna izključevalna stališča pobudnikov in zagovornikov referenduma o Družinskem zakoniku so za starše in otroke iz družin, ki zaradi različnih razlogov niso sestavljene iz očeta in matere, škodljiva in obremenjujoča. Poleg tega vzpodbujajo družbeno klimo, ki neugodno vpliva na procese znotraj teh družin.
Podpisniki ocenjujemo, da je nujno uveljavljanje zakonske ureditve, ki vsem otrokom v Sloveniji, ne glede na to, v kakšni obliki družine živijo, zagotavlja enake pravice. Enako se do tega vprašanja opredeljujejo ugledna tuja strokovna združenja.

asist. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica strokovnega sveta Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

asist. mag. Sana Čoderl, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

dr. Janez Rojšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednik strokovnega sveta Združenja psihoterapevtov Slovenije

Milena Srpak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica Združenja psihoterapevtov Slovenije

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, univ. dipl. psih.
vodja Katedre za razvojno psihologijo, Oddelek za psihologijo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

mag. Dubravka Trampuž, dr. med., spec. psihiatrinja,
direktorica Inštituta za sistemsko in družinsko psihoterapijo v Ljubljani


Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE


EQUAL CITIZENSHIP
The final document from the seminar of lesbian NGOs from former Yugoslavia

The seminar "Equal Citizenship", a meting of lesbian NGOs from the states and regions of former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, was held in Ljubljana, Slovenia from September 12 to 14, 2002. The meeting gathered 40 representatives of lesbian NGOs and individual activists from Croatia, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia and Slovenia. The main goal of the seminar was an exchange of information, experience and knowledge among lesbian activists, a development of joint working strategies for the future, and an examination of realization of the working platform adopted at the previous meeting in Rovinj in 2001.

REGIONAL LESBIAN NETWORK is the basic form of networking between lesbian NGOs from the states and regions of former Republic of Yugoslavia. Groups (NGOs) and individual activists, members of the network, have made a commitment for mutual cooperation, support and solidarity with a view to achieve the common goal, namely combating discrimination and creating equal human and civil rights for lesbian women. A continuous exchange of information, experience and knowledge will assist in achieving this goal. A regular and stable communication is enabled by way of a special
E-mailing list
for the members of the Regional Lesbian Network.

If necessary, the Regional Lesbian Network will start an Ad hoc coalition, which will be the basis for efficient joint actions in case of emergency or any other special need.

Demands. With this document we unanimously demand of the governments of the respective countries to make the following changes in legislation:

- National constitutions must explicitly prohibit any discrimination on the grounds of sexual orientation.
- Explicit sanctions must be introduced into Penal Code for violations of human and civil rights of LGBT citizens. Family law must introduce reforms in the light of protection of same-sex partnerships, including the right of foreign partners to gain citizenship.
- Laws regarding parental, adoption and reproductive rights must allow equal rights for all women regardless to their sexual orientation or marital status.
- Public schools and education systems must respect the right of each citizen to unbiased and neutral information on homosexuality.
- Public media must be aware of their responsibility for creating public opinion about marginalized social groups in the society.

We call upon all the countries within the region to establish laws and mechanisms for implementation of equal rights for same-sex oriented women in all aspects of daily life and work.

* * *

Content of the seminar. The participants analyzed the situation of lesbian women in regard to society, state, family, and legislation. Special attention was given to the question of legislation reforms, developing infrastructure of lesbian NGOs and public media attitude towards lesbian issues.

Assessment of the current situation. In the year between the two seminars there were no significant changes in legislation, apart from Croatia where several bills concerning the protection of LGBT rights were initiated. No country within the region legally recognizes same-sex relationships. Stigmatization and discrimination of lesbians and general homophobia are topical problems, urging systematic solutions.

Needs. The situation and status of lesbian women differs from one state to another, however in all the states within the region the situation demands organized activities and articulated common action of lesbian NGOs. In some parts of the region, LGBT rights are completely ignored and social situation of lesbian women is "invisible". Those areas demand special attention. The Regional Lesbian Network took a decision to stimulate the development and support the formation of new groups in this areas.

Examination of conclusions from the seminar in 2001. Some goals stipulated in the final document from the meeting of lesbian NGOs in 2001 were fulfilled, while most of them still need to be worked on. The goals that were fulfilled include the exchange of knowledge, information, and mutual support of NGOs during the organization of national Pride Parades (Zagreb, Ljubljana, Belgrade).

Future meetings and structure. The communication, cooperation and exchange of information will be intensified between annual meetings. In the future, the meetings will be organized either as topic-oriented seminars for lesbian activists or regional conferences for a larger number of participants.
A long-term plan is to integrate the Regional Lesbian Network into similar international networks and associations. The meeting in 2003 will be organized by Labris (Beograd) and Kontra (Zagreb). The meeting in 2004 is planed to take place in Priština (Kosovo).

Kontra, Zagreb
Lori, Rijeka
Labris, Belgrade
Lambda, Niš
LP, Priština
SKUC-LL, Ljubljana
& individual activists

Ljubljana, September 14, 2002

-

EMA in homofobija
Urad vlade za informiranje
(dr. Alja Brglez) - zadeva: v zvezi z Vašo izjavo o EMI za POP TV (4. 3. 2002), da ste "trdno prepričani, da v ozadju omenjenih zapletov ni posredi homofobija", vas prosimo, da nam posredujete argumente, na osnovi katerih ste prišli do takšne ugotovitve.
Več o argumentih...

LGBT skupine so na predsednika RS Milana Kučana
naslovile pobudo za medsebojno srečanje, na katerem bi predsednika obvestili o položaju nevladnih organizacij na tem področju ter problematiki naraščajoče homofobije v Sloveniji. (dopis)

Sekcija ŠKUC-LL je na na več pritožb v zvezi s kršitvami človekovih pravic prejela več negativnih odgovorov z Urada varuha človekovih pravic.
V pojasnilih Urada je bilo zapisano,... (klikni za nadaljevanje)

Državna tožilka Marjeta Perat Vlaj je zavrnila obtožnico proti dr. Janezu Ruglju, ki jo je vložilo društvo ŠKUC.
Zavržba ovadbe je konkretni dokaz o zgolj deklarativni začiti človekovih pravic v Sloveniji. (Več o zavrnitvi)

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE