Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zadetkov.

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI
NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

Uvod

Demografski podatki | Nasilje in nadlegovanje

Ostala vsebina:
Delo in zaposlovanje | Zdravstvo | Stanovanje | Vojaški rok | Razno | Zaključek

porocilo v pdf obliki | separat in pdf file (first nine pages in Slovene)


DEMOGRAFSKI PODATKI
Raziskava je vključila podatke o spolni, starostni in izobrazbeni strukturi anketiranih gejev in lezbijk.
Od 172 anketiranih je bilo 43,6 % žensk in 52,9 % moških. 3,5 % vprašanih ni želelo podati podatka o spolu.

Demografska kategorija starost je združena samo v dva razreda (do 25 let/nad 25 let), saj bi drugače bilo v posameznem razredu zelo malo anketiranih in bi bila vrednost pregleda rezultatov po njih zelo majhna. Med anketiranimi geji in lezbijkami je tako 40,7 % mlajših od 25 let, 42,4 % je starejših od 25 let. Odstotek tistih, ki niso želeli podati podatka o starosti, je - če začrtamo primerjavo s tistimi, ki niso želeli podati podatkov o spolu in izobrazbi (3,5 %) - presenetljivo visok in sega do 16,9 %. Razlaga, ki se ob visokem odstotku manjkajočih demografskih podatkov ponuja, govori o še vedno močno prisotnem strahu gejev in lezbijk pred osebno identifikacijo. O njem bi lahko sklepali tudi iz razporeditve virov rešenih anket: največ rešenih anketnih vprašalnikov je prispelo preko spletnih strani, kjer je stopnja anonimnosti največja; najmanj pa preko pošte, kjer je identiteta anketiranca ali anketiranke locirana.

Razdelitev zgolj v dva razreda velja tudi pri demografski kategoriji izobrazba: izobrazbena struktura vzorca je razdeljena na tiste, ki so dokončali osnovno ali srednje šolanje, ter tiste, ki imajo opravljeno višjo šolo ali več. Osnovno ali srednjo šolo je tako opravilo 50,6 % anketiranih. Višjo šolo ali od nje še višje stopnje izobrazbe je dokončalo 45,9 %. Odgovora ni želelo podati 3,5 % vprašanih. Na tem mestu naj opozorimo na visok delež tistih, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Čeprav podatka zaradi tipa vzorca ne moremo primerjati s siceršnjo izobrazbeno strukturo vse populacije v Sloveniji, prav tako ne moremo iz vzorca anketiranih sklepati o stopnjah izobrazbe homoseksualne populacije v Sloveniji, pa vendarle lahko ugotovimo, da je izobrazbena raven gejev in lezbijk, ki so anketni vprašalnik izpolnili - ki torej zahajajo na ljubljansko gejevsko-lezbično sceno ali so z njo drugače povezani - visoka.

Vrni na vrh

NASILJE IN NADLEGOVANJE

Prvi sklop anketnih vprašanj se je dotikal problematike nasilja in nadlegovanja, ki se vrši nad geji in lezbijkami. Reševanje problemov nadlegovanja in nasilja nad geji in lezbijkami sodi med prio-ritete boja proti homofobiji; statistike, ki jih opravljajo gejevske in lezbične organizacije, kažejo, da stopnja nasilja nad istospolno populacijo narašča, da posega v samo vsakdanje življenje gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev.
Kljub temu, da je diskriminacija nad istospolno usmerjenimi ljudmi izrecno prepovedana v 141. členu Kazenskega zakonika RS, pa raziskava kaže, da je kar 49,4 % vprašanih že bilo žrtev nasilja ali nadlegovanja zaradi istospolne usmerjenosti. Le nekoliko nižji delež, 48,8 %, nasilja ali nadlegovanja zaradi istospolne usmerjenosti ni doživelo, 1,7 % vprašanih pa ni želelo podati odgovora.

Pri tem je potrebno opozoriti, da je sama izkušnja nasilja deležna izjemno ohlapne in pogosto tolerantne osebne obravnave: ni nujno, da tisti, ki so bili že deležni nasilja in nadlegovanja, to dejstvo tako tudi sprejemajo. Pri samem anketiranju je pogosto prihajalo do razkoraka pri definiciji nasilja oziroma nadlegovanja, kot ga je predpostavljal anketni vprašalnik (v katero sodijo različne oblike neposrednega verbalnega, neverbalnega in fizičnega nasilja, pa tudi ostalo, denimo izolacija, skrivanje, izključitev iz socialnih okrožij ipd.), in subjektivnega razumevanja le-tega. Mnogi anketirani geji ali lezbijke so šele preko samega anketiranja prepoznavali diskriminacijo na osebni ravni: ko so pri prvem, splošnem vprašanju še odgovorili, da nasilja niso bili deležni, pa so ga postopno prepoznali ob vprašanjih o konkretni diskriminaciji (na delovnem mestu idr.). Že tako šokantna slika o stopnji nadlegovanja in nasilja nad geji in lezbijkami, ki jo daje raziskava, bi lahko bila še mnogo bolj pretresljiva, ko bi obstajala višja poučenost ali zavest glede prepoznavanja samega nasilja ali nadlegovanja.

Med tistimi, ki so bili žrtve nasilja ali nadlegovanja, je več žensk (53,3 %) kot moških (47,3 %); več starejših od 25 let (64,4 %) kot mlajših od 25 let (35,7 %); ter več univerzitetno izobraženih (62 %) kot tistih, ki imajo dokončano osnovno ali srednjo šolo (37,9 %). Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da se nasilje ali nadlegova-nje zaradi istospolne usmerjenosti pomembno razlikujeta preko vseh demografskih kriterijev, tako spola in starosti kot izobrazbe. Starejši in bolj izobraženi so pogosteje izkusili nasilje ali nadlegovanje; razlog bi lahko bil ta, da je stopnja zavesti in prepoznavanja nasilja ali nadlegovanja pri njih višja. Razlog bi lahko ležal tudi v dinamiki družbene tolerance do homoseksualnosti: homoseksualnost je mlajšim od 25 let bolj družbeno dopuščena, stopnja strpnosti družbe pa se niža - oziroma, viša se stopnja nasilja - ko geji in lezbijke vstopajo proti odraslosti in so pričakovanja o njihovih socialnih vlogah drugačna.1 Na podoben način bi lahko razlagali višjo stopnjo izkušenega nasilja ali nadlegovanja pri gejih in lezbijkah z višjo izobrazbo: družbena pričakovanja o socialnih pozicijah, ki naj bi jih zasedali višje izobraženi, se ne skladajo z gejevskim-lezbičnim življenjskim stilom, zato je stopnja nasilja višja. Razlog, da so starejši nad 25 let bolj izkusili nasilje in nadlegovanje zaradi istospolne usmerjenosti, lahko leži tudi v stopnji akumulacije izkušenj nasilja, ki se z leti zgoščajo in torej tudi prepoznavajo - razlika v pogostosti izkustev nasilja glede na starost namreč obstaja: 63,8 % starejših od 25 let - in 56 % mlajših od 25 let - je bilo napadeno/nadlegovano večkrat.

Med tistimi, ki so bili žrtve nasilja ali nadlegovanja zaradi istospolne usmerjenosti, jih je bilo kar 60 % napadenih ali nadlegovanih večkrat. 34,1 % gejev in lezbijk je bilo napadeno enkrat, med njimi je - kot smo že zgoraj ugotavljali - več mlajših, več gejev in več tistih, ki so končali osnovno ali srednjo šolo. Ne le, da so bile lezbijke v višjem odstotku žrtve nasilja ali nadlegovanja kot geji, temveč so tudi pogosteje izkusile ponavljajoče se nasilje ali nadlegovanje (65 %) kot geji (55,8 %) - kar prepričljivo ovrže stereotipno reprezentacijo o tem, da lezbijke na splošno niso deležne nasilja, temveč le nekega milostnega ali milostljivega, sladkobnega odnosa, vojerističnih muzanj in odobravanj ter podobnih evfemizmov nestrpnosti.2

Najpogostejši načini nasilja ali nadlegovanja so bili zmerjanje, pretepanje ali spolno nadlegovanje: pretepenih je bilo več gejev kot lezbijk, te so bile bolj deležne spolnega nadlegovanja ali zmerjanja. Anketiranci in anketiranke so kot oblike nasilja in nadlegovanja, ki so ga doživeli, navedli tudi obrekovanje, teženje, pregovarjanje, sovražno govorjenje in zasmehovanje, pljuvanje, vdor v lezbični ali gejevski klub, izgubo prijateljev ali mesta bivanja, pa tudi - ljubezen.

Najpogosteje so napadali ali nadlegovali neznanci, znanci, sodelavci, družinski člani, sosedje, policija ali tolpe. Lezbijke so pogosteje nadlegovali družinski člani, sodelavci in znanci; geje pa neznanci in tolpe. Vprašani so med nadlegovalce in napadalce navajali tudi prijatelje, novinarje, sošolce, sostanovalce, obiskovalce diskoteke ter duhovnika. Kljub temu, da so bili najpogosteje nasilni neznanci (sam odgovor v anketi ni bil ponujen, vendar pa so ga anketirani sami dopisali), pa je pozornosti vredna visoka stopnja nasilja in nadlegovanja v družinskem krogu, v službah in krogih znancev. S tem podatkom bi lahko ovrgli še eno stereotipno predpostavko, katere se pri argumentacijah o neracionalnih izvorih homofobije pogosto poslužujejo sama gejevska in lezbična gibanja: in sicer, da se stopnja nasilja do istospolne usmerjenosti znižuje z razbijanjem osebne distance do gejev in lezbijk. Dobljeni rezultati kažejo povsem obratno sliko in napeljujejo k mnenju, da je homofobija mnogo bolj toga, saj predsodki do homoseksualnosti prekašajo celo neposreden, izkustveni stik. Napori po socializaciji homoseksualnosti, ki potekajo preko osveščanja javnosti, vpogledov v stvarna življenja gejev in lezbijk ter pozitivnih reprezentacij, lahko torej le z omejeno močjo nevtralizirajo uničujoče učinke homofobije. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali bi bila državljanska vzgoja - z elementi vzgoje o kulturi strpnosti, človekovih pravic, enakosti in svoboščin - učinkovitejša platforma boja proti homofobiji.

Le vsak deseti med tistimi, ki so bili deležni nasilja ali nadlegovanja, je prekršek prijavil policiji: od tega več moških (14 %) kot žensk (7,5 %); več mlajših od 25 let (12 %) kot starejših od 25 let (8,5 %) ter več tistih, ki imajo dokončano osnovno ali srednjo šolo (15,2 %), kot tistih s fakultetno izobrazbo (8,2 %). Če primerjamo te podatke s strukturo vseh, ki so bili žrtve nasilja ali nadlegovanja, vidimo, da so deleži ravno obratni: čeprav so mlajši od 25 let redkeje deležni nasilja ali nadlegovanja, pa se z njim učinkoviteje spoprimejo in ga pogosteje prijavijo policiji; takisto moški in tisti, ki imajo dokončano osnovno ali srednje šolanje. Podatek je zgovoren, saj bi lahko bil osnova trditve, da bodo geji in lezbijke v časovni perspektivi vedno manj tolerantni in manj pohlevni do izkustev nasilja, ki ga doživljajo, da jim izkušnja nasilja ni več samoumevna ter da nasilni poseg v svoj življenjski stil doživljajo kot problem, ki zahteva intervencijo s strani varnostnih organov države.

Zato je toliko bolj zaskrbljujoča naslednja slika: policija se je le v treh primerih prijav odzvala podporno; v treh se je odzvala nevtralno in v treh sovražno. Policija torej gotovo deluje bolj represivno kot varnostno, to potrjuje tudi lociranje policije kot napadalcev ali nadlegovalcev oziroma navajanje policijskih vdorov v gejevske in lezbične klube kot vrsto nasilja


1 Podobno sliko je podala raziskava na lezbični sceni v Ljubljani iz leta 1998: v naključno izbranem vzorcu lezbijk in biseksualnih žensk, ki so takrat obiskovale odprto lezbično sceno v Ljubljani ali so bile z njo kakorkoli povezane, je bilo le 24% redno ali začasno zaposlenih, 11% je bilo samozaposlenih, 15% brezposelnih, 1% upokojenk in kar 44% študentk. Iz nizkega odstotka tistih, ki so zaposlene in tudi obiskujejo lezbično sceno, smo sklepali o visoki stopnji diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, ki obstaja na področju zaposlovanja v Sloveniji, hkrati pa smo ugotovili, da stanje strpnosti v RS omogoča lezbijkam ali biseksualkam socialno življenje na sceni le do vstopa v socialno “odraslost”: lezbijke ali biseksualke, ki so zaposlene, raje niso tvegale družabnosti na sceni oziroma so odšle s scene tedaj, ko se je začelo zaposlitveno obdobje (Nataša Velikonja, “Istospolna usmerjenost in zaposlovanje”, zloženka ŠKUC-LL, 1998).
Vrni na vrh

2 Lillian Faderman v delu “Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti” (izide leta 2001 pri založbi ŠKUC-Vizibilija) navaja primere kaznovanj lezbijk v zgodovinskem kontekstu ter trdi, da je ideja o nekaznovanosti lezbijk le mit. Ženska homoseksualnost ni bila v preteklih stoletjih deležna nič milejše sodne obravnave kot moška, v obeh primerih je bil razpon kaznovanja od globe pa do smrti.

Vrni na vrh


POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

UVOD

Nataša Velikonja, Tatjana Greif

Anketo “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti” sta pripravili lezbična sekcija ŠKUC-LL in ILGA-Europe (zanju Tatjana Greif). Anketa je del mednarodne raziskave, ki je potekala istočasno na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Njen namen je bil zbiranje podatkov o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev. Rezultati raziskave so namenjeni vladi in državnemu zboru RS, Evropski Komisiji ter medijem, s ciljem opozoriti pristojne politične organe na kršitve pravic istospolno usmerjenih v kontekstu širitve Evropske unije. Razikava je tudi osnova poročila, namenjenega Evropskemu parlamentu ter Direktoratu za širitev Evropske unije.


Celotni uvod


Vrni v seznam zadetkov.

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE