Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zadetkov.

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI
NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

Uvod

Delo in zaposlovanje | Zdravstvo

Ostala vsebina:
Demografski podatki | Nasilje in nadlegovanje | Stanovanje | Vojaški rok
Razno | Zaključek


porocilo v pdf obliki | separat in pdf file (first nine pages in Slovene)


DELO IN ZAPOSLOVANJE
Prvo vprašanje v sklopu delo in zaposlovanje se glasi: “Ali ste bili na delovnem mestu kdaj žrtev nadlegovanja zaradi spolne usmerjenosti?” 66,9% anketiranih je odgovorilo nikalno. 20,3% vprašanih meni, da so že bili žrtev nadlegovanja zaradi spolne usmerjenosti na delovnem mestu.3 7,6 % jih domneva, da so bili nadlegovani. 5,2 % jih ni želelo odgovoriti.

Med tistimi, ki so bili žrtve nadlegovanja na delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti, ni pomembnejših odstopanj v spolni strukturi ali izobrazbi - ženske so sicer na delovnem mestu bolj nadlegovane, prav tako tisti z višjo izobrazbo. Razlika je večja pri starostni strukturi: med tistimi, ki so bili na delovnem mestu nadlegovani zaradi spolne usmerjenosti, je 26 % starejših od 25 let ter 17,1 % mlajših od 25 let. Starost je bistveni faktor tudi pri domnevanju tega, ali so bili nadlegovani: kar 11% starejših od 25 let domneva, da so bili nadlegovani, in le 1,4% mlajših od 25 let. Le 60,3% starejših od 25 let je torej izrecno odgovorilo, da niso bili deležni nadlegovanj. Razlika med 20,3% vseh, ki so bili nadlegovani, in slabimi 40% starejših od 25 let, ki menijo, da so bili nadlegovani ali to domnevajo, je izredno pomembna in bistveno izostri sliko o realnem stanju nadlegovanja na delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti - v skupni vsoti je v službenem okolju žrtev nadlegovanja sicer vsak peti, realno pa je, po 25 letu, nadlegovan skorajda vsak drugi gej ali lezbijka. Razliko gre verjetno pripisati vstopanju mlajših v zaposlitveno obdobje, zaradi česar je tudi manj izkušenj nadlegovanja na delovnem mestu - a čaka jih dobesedno rožnata kariera.

Oblike nadlegovanja oziroma nasilja, ki so jih geji in lezbijke najpogosteje izkusili na delovnem mestu, so žaljive opazke, posmehovanje, spolno nadlegovanje (enak delež pri moških in ženskah) in fizično nasilje.

2,9% anketiranih je bilo odpuščenih z dela zaradi homoseksualnosti ali biseksualnosti, domneva jih 2,3%, kar 18,6% pa jih na vprašanje ni želelo odgovoriti. Samo 76,2% jih izrecno odgovori, da še niso bili odpuščeni z dela zaradi homoseksualnosti/biseksualnosti. Izjemno visok delež tistih, ki niso odgovarjali - pravzaprav je najvišji med vsemi anketnimi vprašanji - kaže, da obstaja enormen strah gejev in lezbijk pred sankcijami znotraj delovnega okolja, če bi se odločili problematizirati svojo zaposlitveno pozicijo. Če ga primerjamo z le 5,2% tistih, ki niso želeli odgovarjati na splošno vprašanje o nadlegovanju zaradi homoseksualnosti na delovnem mestu, lahko sklepamo, da je stopnja dejanskega odpuščanja gejev in lezbijk zaradi njihove spolne usmerjenosti mnogo višja. Takšen sklep bi lahko ublažil podatek, da je med tistimi, ki niso odgovarjali, 28,6% mlajših od 25 let: rubriko “brez odgovora” bi v tem primeru potemtakem lahko tolmačili kot neidentificiranje z vprašanjem nasploh. Da pa tovrstna razlaga vendarle ni tako enoznačna in enostavna, govori dejstvo, da je med tistimi, ki domnevajo, da so bili odpuščeni, kar 6,9% mlajših (in le 2,7% starejših od 25 let); izrecen odgovor, da niso še bili odpuščeni z dela, ponuja - onkraj pričakovanj - manj mlajših (68,6%) kot starejših (86,3%): visok odstotek mlajših, ki niso odgovorili, bi torej lahko razumeli tudi kot bolj pogosto izognitev mlajših problematiziranju oziroma kot posledico zgoraj že omenjenega strahu pred sankcijami odpuščanja z dela, ki ga bolj čutijo mlajši.

Naslednje vprašanje sprašuje o tem, ali so bili zaradi istospolne usmerjenosti kdaj v neenakopravnem položaju pri iskanju zaposlitve. 7% gejev in lezbijk je že bilo v neenakopravnem položaju pri iskanju zaposlitve, enak odstotek jih domneva, 13,4 % jih na vprašanje ni odgovorilo. Odstotek tistih, ki so bili zaradi istospolne usmerjenosti v neenakopravnem položaju pri iskanju zaposlitve, je višji pri moških; pri tistih, ki imajo nad 25 let; in imajo višjo izobrazbo.

14,5 % vseh anketiranih meni, da jih istospolna usmerjenost ovira pri napredovanju na delovnem mestu, 14 % jih o tem domneva, 11,6 % ni želelo odgovoriti. Tudi pri tem vprašanju je odstotek višji pri moških; pri tistih, ki imajo nad 25 let; ter tistih, ki imajo višjo izobrazbo. Pri vseh vprašanjih, povezanih z zaposlitvijo, obstajajo visoki deleži, pa tudi visoke demografske razlike pri odgovoru “domnevam”: visoki deleži v tej rubriki lahko pomenijo to, da je diskriminacijo na delovnem mestu zaradi istospolne usmerjenosti težko natančno locirati, saj se tisti, ki diskriminira, verjetno poslužuje argumentacij, ki ne posegajo neposredno v spolno usmerjenost, čeprav nanjo merijo. Geji in lezbijke namreč predpostavljajo, da so razlogi slabših izhodišč in pozicij na delovnem mestu homofobični: glede odpustitve z dela jih tako meni kar 2,3%; glede neenakopravnega položaja pri iskanju zaposlitve kar 7%; in glede ovir pri napredovanju kar 14%. Domneve so vselej večje pri lezbijkah kot gejih; in pri bolj izobraženih kot manj izobraženih: kar 21,3% lezbijk domneva (in le 7,7% gejev), da je istospolna usmerjenost ovira pri napredovanju; enako domneva 20,3% višje izobraženih (in le 9,2% tistih z osnovno in srednjo šolo).

Z drugimi gejevskimi-lezbičnimi konkteksti je primerljiva4 stopnja gejevske in lezbične razkritosti na delovnem mestu: 28,5% anketiranih gejev in lezbijk meni, da njihovi sodelavci/nadrejeni na delovnem mestu vedo, da so homoseksualno/biseksualno usmerjeni: 30,8 % moških in 28% žensk; 12,9% do 25 let in kar 43,8% nad 25 let; ter 24,1% tistih, ki imajo dokončano osnovno in srednjo šolo, in 35,4 % tistih z višjo izobrazbo. Kar 23,3% vseh anketiranih domneva, da sodelavci in nadrejeni vedo za njihovo spolno usmerjenost in le 37,8% jih izrecno trdi, da ne vedo - med njimi pa je 48,6% tistih, ki so mlajši od 25 let in le 23,3% starejših od 25 let.
Na precej visoko stopnjo razkritosti homoseksualnosti v delovnem okolju kaže predvsem 43,8% outiranih gejev in lezbijk nad 25 let: skorajda vsak drugi gej ali lezbijka, starejša od 25 let, sta, kljub strahu in izkušenim ali pričakovanim sankcijam, na delovnem mestu razkrita! Ob tem je skorajda nujno zavrniti predpostavke o pregovorni skritosti gejev in lezbijk: subjektivizirano, samozavestno doživljanje (homo)seksualne komponente lastne identitete je v veliki meri prisotno v kontekstu ljubljanske gejevske-lezbične scene, ki jo je anketa zaobjela.

Vrni na vrh

ZDRAVSTVO

Med možne oblike diskriminacije nad istospolno populacijo sodi tudi način zdravstvene obravnave. Med anketiranimi jih je kar 7,6 % izkusilo zapostavljenost pri zdravstvenih storitvah zaradi spolne usmerjenosti. Lezbijke - med njimi jih je tovrstno diskriminacijo čutilo kar 8 % - navajajo naslednje primere: poslabšan odnos ginekologinje; odkrite žaljivke, šikaniranje in posmehovanje zdravstvenih delavcev. Eni od anketirank je pri operaciji zdravnik predlagal HIV test, ker je lezbijka; druga o vsiljevanju kontracepcije s strani ginekologa, kljub temu, da je jasno povedala, da ima seksualne odnose samo z ženskami. 7,7 % anketiranih gejev je bilo zaradi spolne usmerjenosti že zapostavljenih pri zdravstvenih storitvah. Med primeri so navajali zmerjanje zdravnika, govorice; več jih navaja nepravilno obnašanje pri krvodajalskih akcijah. Eden od gejev navaja primer, ki ga je doživel v terapevtski skupini dr. Janeza Ruglja: ta mu je prepovedal udejstvovanje na nekaterih skupnih aktivnostih s partnerjem, medtem ko so ostali heteroseksualni člani lahko pripeljali svoje partnerje na izlete in ostale oblike druženja - češ, da noče homoseksualnega vzdušja in promoviranja homoseksualnosti v skupini. Anketirani gej je zaradi tovrstne diskriminacije opustil terapevtsko skupino.
7 % anketiranih je bilo zaradi homoseksualnosti napotenih na psihiatrično zdravljenje; med lezbijkami kar 8 %, geji 6,6 %; 8 % tistih, ki imajo končano osnovno ali srednje šolanje, ter 6,3 % tistih z višjo šolo. Opozorim naj na visok delež tistih, ki niso želeli dati odgovora - kar 9,9 % je takšnih, kar sodi - poleg navajanja starosti, razkritosti na delovnem mestu ter lociranj različnih diskriminacij v delovnem okolju - med najvišje deleže izognitve odgovoru. Iz visokih deležev pri vseh teh kategorijah lahko vidimo mesta, ki jih sami geji in lezbijke postavljajo kot najmočneje stigmatizirane in boleče zanje.


3 Podatek je podoben sliki, ki jo je podalo britansko poročilo “Social and Community Planning Research” iz leta 1995: v reprezentativnem vzorcu lezbijk, gejev, biseksualcev in biseksualk jih je bilo 21 % nadlegovanih na delovnem mestu. Vendar pa je v poročilu o diskriminaciji na delovnem mestu, ki ga je sestavila nevladna britanska skupina Stonewall iz leta 1993, ta odstotek precej višji: na delovnem mestu jih je bilo nadlegovanih kar 48 % anketiranih. Če tolmačimo podatke, dobljene v pričujoči raziskavi, preko demografskega kriterija starosti, se odstotek približa Stonewallovi sliki. Realneje in na podlagi primerjave je torej bolj točno govoriti o tem, da je žrtev nadlegovanja na delovnem mestu vsak drugi gej ali lezbijka (Nataša Velikonja, “Istospolna usmerjenost in zaposlovanje”, zloženka ŠKUC-LL, 1998).
Vrni na vrh

4 Poročilo skupine Stonewall iz leta 1993 navaja, da le 19 % lezbijk, gejev, biseksualcev in biseksualk prikriva svojo seksualnost pred vsemi v svojem delovnem okolju. Britansko poročilo “Social and Community Planning Research” iz leta 1995 kaže, da jih 64 % skriva svojo seksualnost (Nataša Velikonja, “Istospolna usmerjenost in zaposlovanje”, zloženka ŠKUC-LL, 1998).

Vrni na vrh


POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

UVOD

Nataša Velikonja, Tatjana Greif

Anketo “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti” sta pripravili lezbična sekcija ŠKUC-LL in ILGA-Europe (zanju Tatjana Greif). Anketa je del mednarodne raziskave, ki je potekala istočasno na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Njen namen je bil zbiranje podatkov o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev. Rezultati raziskave so namenjeni vladi in državnemu zboru RS, Evropski Komisiji ter medijem, s ciljem opozoriti pristojne politične organe na kršitve pravic istospolno usmerjenih v kontekstu širitve Evropske unije. Razikava je tudi osnova poročila, namenjenega Evropskemu parlamentu ter Direktoratu za širitev Evropske unije.


Celotni uvod


Vrni v seznam zadetkov.

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE