Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zloženk

Iz zloženke

ČLOVEKOVE PRAVICE IN SEKSUALNOST


... DISKRIMINACIJA
... Človekove pravice in seksualnost
... Poljub je zločin
... Od posmeha do umora
... Varstvo pravic
... Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (skrajšano)
... Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
... Drugi mednarodni dokumenti
... Nevladne organizacije
... Ombudsman
... Država je odgovorna
... NE OPAZUJTE - UKREPAJTE!

DISKRIMINACIJA: razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi dejavnikov, kot so spol, spolna usmerjenost, starost, hendikep, nacionalnost, razredna, politična ali kulturna, verska ali etnična pripadnost in druge osebne okoliščine, s ciljem, namenom ali posledico ogroziti ali onemogočiti posamezniku ali posameznici uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Diskriminacija na osnovi seksualne usmerjenosti vključuje tudi diskriminacijo na osnovi spola.

Vrni na vrh

ČLOVEKOVE PRAVICE IN SEKSUALNOST
Vzgoja za strpnost, proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti je nujni proces v državah, ki resno pojmujejo varstvo človekovih pravic, kulturo miru in nenasilja ter dialog na temeljih vključujoče družbe. Priznavanje enakopravnosti in svobode sočloveku je osnovnega pomena za razumevanje drugih, razvoj večkulturne družbe in demokratičnih odnosov. Nasprotno je nestrpnost vedno destruktivna in zavirajoča; dopuščanje ene oblike nestrpnosti pomeni dopuščanje vseh.

Varovanje človekovih pravic in svoboščin jamči mednarodna skupnost, ki s posebnim pravnim sistemom ščiti posameznike, posameznice ali skupine pred zapostavljanjem ter sankcionira kršitelje. Pravne norme s področja človekovih pravic določajo univerzalni mednarodni dokumenti: konvencije, pogodbe, deklaracije, priporočila. Te se nenehno razvijajo in nadgrajujejo; zahtevajo in jamčijo se nove pravice, stare se širijo.

Pravice gejev in lezbijk, biseksualcev in biseksualk, transseksualcev in transseksualk (GLBT) so človekove pravice. Seksualna usmerjenost sodi v samo bistvo pravice posameznika ali posameznice do telesne in duševne integritete. Danes pomeni del individualne svobode in pravice do izbire.

Zahteve po GLBT pravicah niso zahteve po privilegijih, temveč po enakih možnostih in enaki obravnavi - po polnopravnem dostopu do civilnih, političnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic. Prizadevanje za odpravo kršitev človekovih pravic in diskriminacije GLBT bo učinkovito le, če bodo posamezniki in posameznice svoje pravice poznali, se jih zavedali in jih uveljavljali tudi v praksi.

Vrni na vrh

Poljub je zločin
V zadnjih letih se je s povečanjem vidnosti in zahtev GLBT povečala tudi stopnja kršitev njihovih pravic. Statistični podatki kažejo, da so GLBT posebej ranljiva družbena skupina. Nasilje, mučenje in diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenost sicer prepoveduje mednarodno pravo, vendar standardi človekovih pravic GLBT pogosto niso upoštevani v vsakdanji praksi. Oblike diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti so zelo različne, vsem pa je skupno, da napadajo osebno celovitost in dostojanstvo posameznika ali posameznice.

Homoseksualnost je danes v okrog 70. državah sveta kriminalno dejanje, ki se kaznuje z zaporom, bičanjem, kamenjanjem ali celo z usmrtitvijo, npr. v Čečeniji, Saudovi Arabiji, Iranu, Afganistanu, Kuvajtu, Pakistanu, Ugandi, Namibiji, Alžiriji, na Kubi, v nekaterih zveznih državah v ZDA (Kansas, Tennessee, Montana itd.), na Maleziji, Karibih… Nekatere države, denimo Avstrija, Velika Britanija, Romunija, Madžarska, Bolgarija, Litva, Jugoslavija ali Ciper, preganjajo homoseksualnost in lezbištvo z zakoni, ki spodbujajo zapostavljenost (npr. na področju sporazumne starosti, izobraževanja, zaposlovanja, svobode izražanja in združevanja…). Kriminalizacija homoseksualnosti in diskriminatorna zakonodaja sta osnovna vzvoda za kršitve človekovih pravic GLBT.

Od posmeha do umora
Nasilje nad GLBT se dogaja povsod: v družini, šoli, službi, na ulici, v državnih uradih. Dogaja se lahko s strani državnega aparata ali z vednostjo le-tega. Manifestira se v obliki homofobije, predsodkov, zasmehovanja in šikaniranja, sovražnega govora, ščuvanja k nestrpnosti, fizičnega nasilja, vključno z umorom, ter seksualnega nadlegovanja in nasilja, vključno s posilstvom.

Prikritejše oblike nasilja nad GLBT so vsiljena heteroseksualnost, prisilno zdravljenje, prisilna poroka in prisilna nosečnost. Ena izmed oblik diskriminacije je tudi nekorektno medijsko pisanje o homoseksualnosti.

Zelo resna vrsta kršitev je t.i. legalizirana diskriminacija, to je nevednost, spregledovanje in ne-ukrepanje pristojnih državnih služb ter ohranjanje neenakosti v zakonodaji. Med vrste nasilja uvrščamo tudi do homoseksualnosti odklonilna verstva in religije.

Lezbijkam in gejem so najpogosteje kršene pravica do življenja, svobode in osebne varnosti, pravica do svobodnega odločanja o lastnem telesu in seksualnosti, pravica do zasebnega in družinskega življenja, svoboda odločanja o rojstvu otrok, pravica do dela, pravica do izobraževanja, do zdravstvene oskrbe in socialne varnosti, svoboda izražanja in združevanja.

Vrni na vrh

Varstvo pravic
V evropskem kontekstu se za obravnavo človekovih pravic na področju spola in seksualnosti uporabljata Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je leta 1950 sprejel Svet Evrope, ter Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo je leta 1979 sprejela OZN. Slovenija je ratificirala obe listini, zato jima pripada status nacionalne zakonodaje. Leta 1995 je RS podpisala tudi Pekinško deklaracijo. Poleg tega so bila na področju pravic GLBT sprejeta številna priporočila, resolucije in direktive Sveta Evrope in Evropske unije.

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic*
8. člen - Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja
(1) Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja.

12. člen - Pravica do poroke
Moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino v skladu z domačimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice.

14. člen (in protokol 12) - Prepoved diskriminacije
Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnost ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.

*Nekateri členi so skrajšani.

Vrni na vrh

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
15. člen (1) Države pogodbenice bodo ženskam in moškim priznale enakost pred zakonom.

16. člen (1)Države pogodbenice bodo sprejele vse primerne ukrepe za odpravo diskriminacije žensk v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na zakonsko zvezo in družinska razmerja, zlasti pa bodo na temelju enakosti moških in žensk zagotovile ženskam:
(a) enako pravico do sklenitve zakonske zveze;
(b) enako pravico do svobodne izbire zakonca in sklenitve zakonske zveze samo po svobodni volji in ob polnem soglasju;
(d) enake pravice in obveznosti staršev do otrok ne glede na njihov zakonski stan. V vseh primerih mora biti interes otrok na prvem mestu;
(e) enake pravice, da svobodno in odgovorno odločajo o rojstvih otrok, kot tudi, da imajo dostop do informacij, izobraževanja in sredstev, ki jim bodo omogočile uveljavljanje teh pravic;
(f) enake pravice in odgovornosti glede skrbništva, varuštva, upravljanja premoženja in posvojitve otrok ali podobnih institucij v nacionalni zakonodaji. V vseh primerih mora biti interes otrok na prvem mestu.
Pekinška deklaracija

96. člen Človekove pravice žensk vključujejo njihovo pravico, da imajo kontrolo nad ter svobodno in odgovorno odločajo o vprašanjih v zvezi z lastno seksualnostjo, vključno s seksualnim in reproduktivnim zdravjem, brez prisile, diskriminacije in nasilja.

Vrni na vrh

Drugi mednarodni dokumenti
Priporočilo Sveta Evrope št. 924 iz leta 1981 o odpravi diskriminacije homoseksualcev je temeljni dokument, ki zadeva dekriminalizacijo homoseksualnosti in izenačenje sporazumne starosti, enako obravnavo na področju zaposlovanja ter starševske pravice, kjer pod točko 7(d) navaja, da “skrbniške pravice, pravica do obiska otroka … ne smejo biti ovirane zgolj na podlagi homoseksualnosti staršev”.

Resolucija Evropskega parlamenta št. A3-0028 iz leta 1994 je pozvala članice in države, ki se želijo priključiti Evropski uniji, da “zagotovijo enako obravnavo raznospolno in istospolno usmerjenih ljudi”. Obravnava različna področja zakonodaje v zvezi z istospolno usmerjenostjo (npr. delovno pravo, kazensko pravo, pravico do zakonske in izvenzakonske zveze, prepoved medikalizacije homoseksualnosti itd.). 14. člen določa, da je “potrebno odpraviti ovire za poroke homoseksualnih in lezbičnih parov ali za neenako zakonsko obravnavo in zagotoviti polne pravice in ugodnosti poroke z omogočanjem registracije partnerstev”. Isti člen daje napotila za odpravo vseh ovir, ki “omejujejo pravice lezbijk in homoseksualcev, da bi bili starši ali posvojitelji ali skrbniki otrok”.

Resolucija Evropskega parlamenta št. A5-0050 iz leta 2000 je obsežen dokument o spoštovanju človekovih pravic, ki v poglavjih “Življenjski stili in vrste razmerij” ter “Položaj človekovih pravic v državah kandidatkah” posebej poziva k spoštovanju enakih pravic istospolno usmerjenih oseb in parov. 56. člen poziva države članice, naj zagotovijo “enostarševskim družinam, neporočenim parom in istospolnim parom enake pravice kot tradicionalnim parom in družinam”.

Resolucija Evropskega parlamenta št. A5-0223 iz leta 2001 je znova opozorila na človekove pravice GLBT. V poglavjih “Diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti” in “Izven-poročna razmerja” je parlament med drugim zahteval izpustitev vseh zapornikov, ki jim je bila zaradi homoseksualnosti odvzeta prostost ter podelitev enakih pravic istospolnim partnerstvom.

Bodoče članice bodo morale zadostiti pristopnim kriterijem EU, med katere sodi celovito in brezpogojno spoštovanje človekovih pravic. To od držav kandidatk terjajo Kopenhagenski kriteriji, Pogodba o Evropski uniji (člen 6/2) in Amsterdamska pogodba (člen 13). Slednja prinaša pravno podlago za preprečevanje vsakršne diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, saj zahteva, da je treba “sprejeti vse potrebne akcije za preprečevanje diskriminacije na osnovi spola, rasne in etične pripadnosti, religije, vere, hendikepa ali spolne usmerjenosti”.

Izvajanje veljavnih mednarodnih standardov nadzorujejo in sankcionirajo OZN, Svet Evrope in Evropsko sodišče za človekove pravice. Pritožba na Evropsko sodišče je možna šele tedaj, ko so v matični državi izčrpana vsa pravna sredstva.

Vrni na vrh

Nevladne organizacije
Na področju boja za človekove pravic delujejo številne nevladne organizacije, ki zbirajo, dokumentirajo, opozarjajo na kršitve ter ukrepajo. Amnesty International od leta 1991 zavzema stališče, da splošno preganjanje homoseksualcev in lezbijk pomeni kršenje človekovih pravic. Podobno deluje tudi International Human Rights Watch. Nevladni organizaciji International Gay and Lesbian Human Rights Commission in International Gay and Lesbian Association globalno pokrivata človekove pravice GLBT. Svetovna mreža International Planned Parenthood Federation je med drugim podpornica istospolnega starševstva.

Ombudsman
Nekatere države poznajo institucijo ombudsmana - varuha človekovih pravic. Pristojnosti in moč ombudsmana se razlikujejo od države do države. Slovenija ima varuha človekovih pravic od leta 1994. Švedska je edina država na svetu, ki je uvedla posebnega ombudsmana za človekove pravice GLBT.

Država je odgovorna
Država mora: zagotoviti enake človekove in državljanske pravice za vse državljane in državljanke ne glede na spolno usmerjenost, vgraditi sistem enake zaščite v nacionalni pravni red, zagotoviti enake življenjske pogoje in možnosti za uresničevanje človekovih pravic in svoboščin za vse državljane, vključiti večjo kompleksnost partnerskih razmerij v zakonodajo, izgraditi definicijo družine in starševstva, ki vključuje obstoj različnosti in spoštovati mednarodne dokumente na tem področju.


NE OPAZUJTE - UKREPAJTE!

Molk o homoseksualnosti, strah pred razkritjem in nezaupanje oblastem botrujejo dejstvu, da žrtve ne prijavijo kršitev pristojnim organom pregona. Ne sodelujte v zaroti molka in ne prelagajte odgovornosti na druge - ukrepajte!

Naslov za anonimno pomoč v primeru kršitev človekovih pravic GLBT,
nasilja ali drugih oblik diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti:
ŠKUC-LL
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel. (01) 430.35.35
e-mail: sekcijaskuc@mail.ljudmila.org


Vsa besedila v zloženki citiranih dokumentov so na voljo v Lezbični knjižnici & arhivu, Metelkova 6, Ljubljana.

Projekt sta podprla Open Society Institute Budapest in Društvo ŠKUC.

Besedilo: Tatjana Greif

Vrni na vrh

Vrni v seznam zloženk


Zloženke izšle pred letom 2001:

O varni in varnejši spolnosti za ženske
Homofobija

Istospolna usmerjenost in zaposlovanje
Enakost: istospolne družine

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE