Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji

Dosje: Urad varuha človekovih pravic RS | Volitve 2002 | Novice


Dosje: Urad varuha človekovih pravic RS
Prva devetletka

Tatjana Greif

Pravice istospolno usmerjenih ljudi so človekove pravice. Svobodna izbira seksualnega partnerja in življenjskega stila sodi v samo bistvo človekove telesne in duševne integritete.

Zahteve lezbijk, gejev, biseksualcev, transeksualcev (LGBT) niso zahteve po posebnih privilegijih, temveč po enakih možnostih in enaki obravnavi - po polnopravnem dostopu do civilnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic in odpravi diskriminacije na osnovi spolne identitete in seksualne usmerjenosti.

Poleg nacionalne zakonodaje določajo pravno varstvo univerzalnih človekovih pravic številni mednarodni dokumenti; kot polnopravna članica Sveta Evrope je Slovenija dolžna spoštovati evropsko Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je tudi ratificirala, in ima status nacionalne zakonodaje.

Na področju varovanja pravic LGBT so bila sprejeta različna priporočila, resolucije in direktive Evropske unije. Bodoče članice so dolžne zadostiti pristopnim kriterijem EU, med katere sodi celovito in brezpogojno spoštovanje človekovih pravic. To od držav kandidatk terjajo Kopenhagenski kriteriji, Pogodba o Evropski uniji (člen 6/2) in Amsterdamska pogodba (13. člen). Slednja prinaša pravno podlago za preprečevanje vsakršne diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, saj zahteva, da je treba "sprejeti vse potrebne akcije za preprečevanje diskriminacije na osnovi spola, rasne in etične pripadnosti, religije, vere, hendikepa ali spolne usmerjenosti".

Vrni na vrh

Diskriminacija - pogled od znotraj

Ko gre za pravice istospolno usmerjenih ljudi, generalni standardi človekovih pravic v Sloveniji v principu niso upoštevani. Domnevno inherentno nasprotje med homoseksualnostjo in par-tnersko zvezo in starševstvom, fetišizacija "tradicionalnih" spolnih vlog in izključevalni princip ekskluzivistične večine so plodna tla za razraščanje vsakovrstnih predsodkov in homofobije.

Soodvisnost med družbeno situacijo in zakonsko regulativo je vselej dvosmerna; fluidno aktualno stanje terja pravne posege, zakon pa narekuje odnos družbe do depriviligiranih skupin. Sodobna država mora vgraditi sistem enake zaščite v zakonski diskurz in zagotoviti življenjske pogoje za uresničevanje civilnih in človekovih pravic vseh njenih članov. Zato mora pravo slediti živi realnosti, inkorporirati večjo kompleksnost partnerskih razmerij ter izgraditi definicijo družine in starševstva, ki vključuje reprezentacije različnosti.

V zadnjih letih se je s povečanjem vidnosti in zahtev istospolno usmerjenih povečala tudi stopnja prepoznavnosti kršitev njihovih pravic. Istospolno usmerjeni se uvrščajo med t. i. marginalizirane, depriviligirane, ranljive družbene skupine. Oblike kratenja pravic in diskriminacije na osnovi spolne identitete in seksualne usmerjenosti so zelo različne, vsem pa je skupno, da ogrožajo osebno celovitost in dostojanstvo posameznika ali posameznice.

Lezbijkam in gejem v Sloveniji je najpogosteje kršena pravica enakosti pred zakonom, pravica do svobode in osebne varnosti, pravica do svobodnega odločanja o lastnem telesu in seksualno-sti, pravica do zasebnega in družinskega življenja, svoboda odločanja o rojstvu otrok, različne pravice iz delovnega razmerja, pravica do informiranja in izobraževanja, do enake zdravstvene oskrbe in socialne varnosti itd.

Kršitve človekovih pravic LGBT se manifestirajo v obliki homofobije, predsodkov, zasmehovanja in šikaniranja, sovražnega govora, ščuvanja k nestrpnosti, psihičnega in fizičnega nasilja, ter seksualnega nadlegovanja ali nasilja. Bolj prikrite oblike kršitev so vsiljena heteroseksualnost, prisilno zdravljenje in prisilna poroka. Med oblike diskriminacije sodijo tudi nekorektna medijska obravnava homoseksualnosti in lezbištva, pomanjkljiv šolski curriculum ter do homoseksualnosti odklonilno stališče RKC.

Vrni na vrh

Zelo resna vrsta kršitev je t.i. legalizirana diskriminacija, to je nevednost in neukrepanje pristojnih državnih služb ter ohranjanje neenakosti v zakonodaji. Diskriminatorna zakonodaja je osnovni vzvod za ohranjanje statusa quo in za nadaljnje kršitve.

Raziskava med LGBT v Sloveniji je leta 2001 pokazala, da je bilo kar 49,4% anketiranih žrtev nadlegovanja ali nasilja zaradi spolne usmerjenosti. Kršitve obstajajo tudi na področju zaposlovanja, zdravstva, šolstva, stanovanja (izsledki raziskave so dostopni na spletni strani www.ljudmila.org/lesbo). Šikaniranje lezbijk in gejev na ulici je postalo nekaj običajnega, na diskriminatorni diskurz niso imuni niti mediji niti javnost niti uradna politika. Vendar se geji in lezbijke na področjih, ki so urejena z zakoni (spolno nasilje, diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti po 141. čl. Kazen-skega zakonika), večinoma ne poslužujejo pravne poti v primerih kršitev ali kratenja pravic. Kršitev in nasilja ne prijavijo policiji niti ne vložijo ovadbe.

Razlog temu je na eni strani nizka osveščenost prizadetih, ne-informiranost ali nezadostna seznanjenost z možnostmi pravnega razreševanja diskriminatornih situacij, t. j. s sistemom strokovne pomoči in pritožbenih postopkov, ki so na voljo. Na drugi strani je še močnejši razlog strah pred negativnimi posledicami razkritja; zaradi splošnega ozračja homofobije in nestrpnosti družbenega okolja do istospolne usmerjenosti si prizadeti geji in lezbijke o kršitvah pogosto ne upajo spregovoriti.

Vrni na vrh

Diskriminacija - pogled od zunaj

Urad varuha človekovih pravic v Sloveniji obstaja od leta 1994. Njegovo delovanje določa Zakon o varuhu človekovih pravic (Ur. list RS št. 71/93). Varuha človekovih pravic na predlog predsednika republike izvolijo poslanci in poslanke državnega zbora za mandat šestih let. To funkcijo sta doslej opravljala Ivo Bizjak (1994-2000) in Matjaž Hanžek (2001-). Zakoniti namestniki varuha so od leta 1994 Aleš Butala, France Jamnik in Jernej Rovšek.

Državljani in državljanke RS lahko na urad vložijo pisno pritožbo ali pa se ustno pritožijo (na zapisnik), če menijo, da so jim bile kršene človekove pravice. Vloga mora vsebovati osebne podatke, ano-nimne vloge niso možne. Pritožbe vlagajo tudi organizacije, druš-tva, NVO ipd., ki s pisnim soglasjem lahko zastopajo tudi posame-znike.

Zgodovina obstoja Urada varuha človekovih pravic RS ne pomeni tudi zgodovine zavzemanja za človekove pravice lezbijk in gejev; prav nasprotno. Prvi mandat obstoja urada je zaznamovalo negativno stališče do LGBT, neprepoznavanje pravic in statusa LGBT v družbi ter odločna ignoranca vprašanja diskriminacije istospolno usmerjenih v zakonskem in družbenem kontekstu.

Bivši varuh človekovih pravic Ivo Bizjak (danes minister za pravosodje) je v času svojega službovanja do vprašanja homoseksualnosti deloval izrazito odklonilno. Že leta 1996 je v intervjuju izjavil, da je "homoseksualnost zasebna zadeva posameznika, tako da se v to stvar država naj ne bi vmešavala". Njegovo uradno stališče, izraženo tudi v pisnih dokumentih, je bilo, da v Sloveniji problem diskriminacije homoseksualcev in lezbijk ne obstaja. Nekorektni odnos urada je namestnik varuha Jernej Rovšek neprikrito izrazil tudi z izjavo, da "homoseksualnost za Urad varuha človekovih pravic ni perspektivna tema, s katero bi se bilo vredno ukvarjati".

Potiskanje homoseksualnosti v sfero zasebnosti odraža temeljno ignoranco principa enakopravnosti in enake zaščite vseh držav-ljanov ter globoko sistemsko neznanje o funkcionalizmu države in je nedopustna napaka za vsak pravni režim. Sledeč Bizjakovemu argumentiranju tudi heteroskesualnih odnosov ne bi urejala državna zakonodaja - če je seksualnost res "zasebna zadeva" - a jih še kako precizno ureja. Uradno zapostavljanje istospolnih razmerij je problem, ki presega zgolj mandat prvega varuha človekovih pravic v RS in njegovega ideološkega obzorja.

Vrni na vrh

Sporno je predvsem dejstvo, da zaradi varuhovega zavračanja uradno vloženih pritožb posameznih državljanov, v letnih statistikah ni bil zabeležen niti en sam primer pritožbe, kar ustvarja lažno dejstvo, da problemov na tem področju sploh ni bilo. Število pritožb seveda ne odraža dejanskega stanja, vendar pa neupoštevanje LGBT pritožb v letnih statistiki in poročilu urada kaže na skrajno nekorektno vodenje evidenc. Je dokaz za selekcioniranje prispelih pritožb in obravnavanih primerov kršitev, ki v celoti izpušča kršitve na področju spolne usmerjenosti - kakor tudi dokaz za hierarhijo človekovih pravic, ki jih je prakticiral urad. Ker so redna letna poročila javna, gre tudi za zavajanje javnosti. Svojevrsten cinizem je, da v drugih evropskih državah - denimo na Švedskem - beležijo kršitve človekovih pravic LGBT, v Sloveniji pa jih po uradni evidenci ni!

Z neprepoznavanjem problematike LGBT v kontekstu človekovih pravic in rigidnim zapostavljanjem vprašanj v zvezi z istospolno usmerjenostjo, je Urad za človekove pravice RS povzročil dolgoročno škodo.

Po neuspeli ponovni kandidaturi Iva Bizjaka je bil leta 2001 za varuha izvoljen Matjaž Hanžek; z nastopom drugega mandata je prišlo do vidne spremembe v politiki urada do istospolne usmerjenosti. Dosedanje, nekaj več kot enoletno delovanje, vsekakor kaže določen posluh za probleme lezbijk in gejev. Že v letu izvolitve je varuh na povabilo Škuc-LL predaval v okviru projekta "Človekove pravice in seksualnost" v galeriji Škuc in se udeležil okrogle mize o homoseksualnosti na Študentski areni v Cankarjevem domu. Namestnika varuha sta se sestala tudi švedskim varuhom za človekove pravice istospolno usmerjenih Hansom Ytterbergom. Prvič v zgodovini urada je bila v letnem poročilu varuha (2001) omenjena istospolna usmerjenost. V poglavju "Narodnostne in druge manjšine" so omenjeni štirje primeri s področja istospolne usmerjenosti.

Vendar revizija Hanžkovih obljub, izrečenih v intervjuju za revijo Lesbo (štev. 11-12, 2001) kaže, da danih obljub še ni izpolnil. V intervjuju je med drugim dejal: "Dal sem vrsto obljub, kar lovite me nanje!". In ker je zatrdil, da bo tudi "samoinicativno podal kakšen predlog za zmanjševanje ali odpravljanje diskriminacije", navezal stike in organiziral sestanke z organizacijami LGBT ter da si šteje v dolžnost, da "o vsaki diskriminaciji - tudi o tej - govori", ga tokrat res lovimo za besedo.

Od aprila 2001 je sekcija Škuc-LL vložila šest pritožb oz. pobud na varuhov urad. V petih primerih je bil odgovor s strani urada negativen, kar pomeni, da urad ni sprožil postopka obravnave posameznih primerov, pač pa je po proučitvi pritožb ugotovil, da za to ne obstajajo razlogi. Zanimivo je, da so drugi izvedenci (odvetniške pisarne, DNS) za taiste primere ugotovili, da gre za možne kršitve.

Vrni na vrh

Aprila 2001 je sekcija LL na urad varuha vložila pobudo za oceno zakonitosti in ustavnosti referendumske pobude o umetni oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Pobuda je bila utemeljena na dejstvu, da referendum o pravici samskih žensk do postopka medi-cinsko asistirane oploditve pomeni grob poseg v področje človekovih in državljanskih pravic žensk in da gre za poseg v človekovo integriteto. Vloga je bila dodatno utemeljena z navedbo tistih členov iz Ustave, Kazenskega zakonika RS, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki so bili kršeni z referendumsko pobudo.

V odgovoru, ki je prispel šele junija 2002, so v uradu zapisali, da "varuh ne more vložiti ustavne presoje zakona, ki še ni sprejet". Opozarjamo, da predmet naše pobude ni bila ustavna presoja zakona, temveč ocena referendumske pobude oz. referenduma.

Oktobra 2002 je sekcija na urad varuha vložila tri pritožbe. Prva se nanaša na sovražni govor radijskega novinarja Janeza Martinčiča, ki je 7. 10. 2002 v jutranjem programu Radia Slovenija povedal, da je za pregon Judov v II svetovni vojni kriva "Hitlerjeva homoseksualna natura". Novinar je prispevek zaključil z vzklikom "Veliko gorja je povzročil ta peder!".

Varuhov odgovor, prispel januarja 2002, se je glasil, da nima pri-stojnosti v razmerju do novinarjev in medijev. Zapisal je še, da je možna kazenska ovadba ali pa prijava na Društvo novinarjev Slovenije. Ker ŠKUC-LL ne razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so povezana z vložitvijo kazenske ovadbe, smo se obrnili na DNS, od koder smo prejeli odgovor, da bi prijavo morali vložiti v osmih dneh.

Vrni na vrh

Podoben je primer dveh učbenikov (Kriminalistika, Družinske vezi na zatožni klopi), avtorjev dr. Darka Mavra in dr. Gorazda Meška. Avtorja sta v navedenih učbenikih, ki se uporabljata na Visoki policijsko varnostni šoli, označila homoseksualnost kot patološki in deviantni pojav, povezan s kriminalnimi nagnjenji oz. postavila heteroseksualnost kot "normalnost". Gre za kriminaliziranje homoseksualnosti pod krinko znanosti, tovrstna diskriminatorna obravnava ne bi smela biti del pedagoškega procesa.

Varuhov odgovor v zvezi z obema učbenikoma je bil, da gre za "stališče, izraženo v strokovnih publikacijah", za katera odgovarjajo avtorji sami. "Svoboda avtorjev pri izražanju je v takšni vrsti publikacij velika … in v tem pogledu varuh nima nobenih pooblastil."

Tretja oktobrska prijava se je nanašala na obrazec Zveze prijate-ljev mladine Moste-Polje, kjer so vzgojitelje morali izjaviti, da so "sprejemljivo usmerjeni" oz. da se ne "nagibajo v istospolnost". Nakazana je bila eksplicitna povezava med izkoriščanjem otrok in istospolno usmerjenostjo.

V navedenem primeru je varuh opravil poizvedbo pri ZPMS in jih opozoril na neprimernost obrazca, kar so na ZPMS tudi upoštevali in obrazec popravili.

Novembra 2001 je sekcija LL varuhu v vednost poslala protest naslovljen na revijo Sodobnost, v zvezi z objavo skrajno rasističnega, ksenofobičnega in homofobičnega intervjuja z dr. Janezom Rugljem. Da intervju resnično vsebuje elemente kaznivega dejanja, je ugotovila tudi odvetniška pisana Čeferin, ki je v imenu Društva ŠKUC vložila kazensko ovadbo na Okrajno državno sodišče. Varuhovega odgovora na dopis nismo prejeli.

Novembra 2001 smo na urad varuha naslovili pritožbo v zvezi z delom Državne maturitetne komisije, ki je zavrnila naslov maturitetne naloge z naslovom "Lezbijke in razred žensk", češ da ne sodi v sociologijo (čeprav je tema strogo sociološka).
V slednjem primeru je varuh opravil poizvedbo in ugotovil, da na podlagi odgovora Državne maturitetne komisije ne more "ugotoviti utemeljenih razlogov za nadaljnjo obravnavo pobude". Ker je bila prijava anonimna, je urad zadevo obravnaval kot splošno vprašanje oz. kot pobudo varuha.

Usoda navedenih pritožb in pobud je torej, razen v enem primeru, ostala brez epiloga. Več individualnih pobud članic Škuc-LL v zvezi s kršitvijo enakosti pred zakonom glede pravice do sklenitve zakonske zveze je bilo zavrnjenih kot neutemeljenih.

Vrni na vrh

Zaključek

Nastop novega varuha je prinesel preboj istospolne usmerjenosti "iz ilegale" v polje uradne politike človekovih pravic. Gre za pomemben in dolgo pričakovan korak, ki navdaja z optimizmom. Kljub temu pa smemo zaključiti, da je strategija reševanja konkretnih problemov na tem področju tudi v drugem mandatu neučinkovita.

Pobude in pritožbe, ki se nanašajo na obstoječe probleme in diskriminacijo LGBT, terjajo več pozornosti, predvsem pa bolj učinkovito obravnavo. Varuh ima relativno veliko pooblastil, lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti, sproži postopek na lastno pobudo ipd. Kot neprimeren smatramo napotek urada na individualno sprožitev kazenskega postopka (ovadbe), saj je le-ta povezan z relativno visokimi stroški, ki za večino prizadetih predstavljajo nepremagljivo oviro. Dokazano je, da je ravno LGBT populacija zaradi neenakega dostopa do ekonomske in socialne varnosti izpostavljena večji stopnji revščine.

Kot nekorektno smatramo politiko urada, ki posamezne primere usmerja na Ustavno sodišče; pravniško nepodkovani in v pritožbenih postopkih neizkušeni posamezniki in posameznice si le stežka sami utrejo pot do ustavne pritožbe. Po drugi strani ima varuh vsa zakonska pooblastila, da samoinicitivno vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakonov.

Vrni na vrh

Zavedamo se objektivnih ovir, kot je pomanjkanje individualnih pobud s strani marginaliziranih skupin - na kar je ob letošnjem poročilu opozoril tudi varuh - vendar menimo, da bi bila v takšni situaciji nujna intervencija samega urada, ki bi moral razviti do uporabnikov stimulativno politiko reševanja obstoječih kršitev, t. j. spodbujati prizadete, naj kršitve prijavijo. Podobno prakso, s pozitivnimi rezultati, že uveljavljajo v nekaterih evropskih državah.

Neizkoriščena je tudi možnost delovanja urada na področju preventive in vzgoje v strpnost in spoštovanje različnosti; to področje skriva številne možnosti izobraževalnih, medijskih in drugih javno odmevnih iniciativ. Simbolna avtoriteta, ki jo v družbi uživa varuh, je adut, ki lahko pripomore k popularizaciji človekovih pravic, k destigmatizaciji LGBT.

Anonimna pomoč v primeru kršitev človekovih pravic, nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti.
Sekcija ŠKUC-LL
Metelkova 6
1000 Ljubljana
tel. (01) 430.35.35
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org


Viri:
- T. Greif (2001), Slovenia. V: Equality Report. Equality for lesbians and Gay Men: A Relevant Issue in the EU Accession Process ( ed. T. Greif; A. Coman). ILGA-Europe: Brussels.
- T. Greif (2001), Človekove pravice in seksualnost. Vzgojna zloženka Škuc-LL.
- Letna poročila Varuha človekovih pravic RS, 1995 - 2001.Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4