Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 15-16
(pomald - poletje 2002).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 15/16
Id. 2002: KARNEVAL

Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

JUGOSLAVIJA

Uvod | Intervju: Vlasta Jalušič | Recenzija knjige: Kot da me ni | Popularni peder | Hrvaški mediji o homoseksualnosti | Ženske, materinstvo in sodobni srbski nacionalizem | Osebno / političnoBeograd - Parada ponosa, 2001, http://www.bbc.co.uk

Ž
enske, materinstvo in sodobni srbski nacionalizem*

Wendy Bracewell
Prevod: Tatjana Greif

* Članek je bil objavljen v "Women's Studies International Forum", 1-1996. Wendy Bracewell je profesorica na "School of Slavonic and East European Studies" na Univerzi v Londonu.

V zadnjih letih je nacionalizem - zlasti avtoritarni, državno sponzoriran nacionalizem - postal dominantna politična ideologija v bivši Jugoslaviji. V Srbiji je vzpon nacionalizma pripeljal do javnega redefiniranja vloge ženske v družini, družbi in narodu. Poudaril je vlogo ženske kot "matere naroda", čigar natančnejši pomen je odvisen od spreminjajočih se uradnih prioritet. Članek obravnava načine, s katerimi je srbski nacionalistični projekt redefiniral vloge žensk, vplival na pravice žensk do individualne samo-determinacije ter politične implikacije nacionalistične instrumentalizacije žensk kot mater.

Socialistična Jugoslavija je vzdrževala uradno politiko enakosti med spoloma, ki je bila izpeljana iz marksistične ideologije, vere v razvoj in modernizacijo ter priznavanja ženskega prispevka v II. svetovni vojni, ko je partizansko odporniško gibanje direktno povezalo nacionalno osvoboditev in žensko emancipacijo. Po vojni je slika emancipirane ženske delovala kot simbol jugoslovanske modernosti in socializma, ideološka zaveza enakopravnosti žensk je bila izražena v zakonodaji. Ženske so imele volilno pravico, politične pravice, pravice do izobraževanja in zaposlitve. (Vendar pa v praksi niso dosegle popolne enakosti, saj so bile še vedno v veliki meri odgovorne za gospodinjske dolžnosti, plače so bile v povprečju nižje od moških in le redko so dosegle najvišji nivo ekonomskega ali političnega odločanja.) Ženska vloga v socialistični Jugoslaviji je bila prispevati k izgradnji socializma skozi družino, delo in politično aktivnost.

Vrni na vrh

Zavrnitev komunizma je v bivši Jugoslaviji, kakor tudi ostali Vzhodni Evropi, pomenila diskreditacijo mnogih idealov (vključno z enakostjo spolov). Reakcija je v številnih primerih prinesla popolno nasprotje, obrat k "tradicionalnim vrednotam" patriarhalne družbe, kjer je vloga ženske primarno v zasebni sferi gospodinjstva in materinstva. Nacionalistična ideologija je okrepila te težnje z uporabo matere kot simbola naroda ter poudarjanjem odgo-vornosti žensk za biološko in kulturno reprodukcijo naroda. Rezultat je bil koncept patriotskega ženstva - naloga ženske ni več izgradnja socializma skozi delo, temveč regeneracija naroda skozi vlogo matere. Čeprav je nacionalistična retorika redefinirala žensko kot mater naroda, so natančne poteze pričakovanih vlog v določenih pogojih kontingentne in jih lahko različno interpretiramo. To ilustrirajo načini, s katerimi je uradni srbski nacionalizem definiral vedenje o ženski odgovornosti do naroda.

V Srbiji se je vladajoča ideologija države po prihodu Slobodana Miloševića na oblast leta 1987 iz jugoslovanskega socializma transformirala v proti-titoistični (čeprav ne vedno tudi anti-komunistični) avtoritarni nacionalizem. Ko je Milošević v zagonu prvih več-strankarskih volitev leta 1990 preoblikoval srbsko sekcijo Komunistične partije v Socialistično stranko Srbije, je ta ohranila "socialistično" nalepko, hierarhični značaj, hkrati pa je sprejela odkrit nacionalistični program. Predmet naše analize je ideologija "uradnega nacionalizma" ali "državnega nacionalizma", ki jo je prevzel srbski režim. Prednost nacionalnih interesov ocenjujemo kot najpomembnejši faktor političnega življenja, ki izpeljuje legitimiteto vlade (in vodje) iz obrambe nacionalnega programa. Številne opozicijske stranke so v tekmi s Socialistično stranko Srbije dajale srbskim interesom isti poudarek. Vendar je bil Milošević najuspešnejši mobilizator nacionalizma kot politične sile med Srbi in Miloševićeva stranka je tista, ki je (bila) na oblasti od uvedbe večstrankarskega sistema v Srbiji. Te volitve so bile med drugim šokantne tudi zaradi očitnega upada politične vključenosti in zastopanosti žensk. Po prvih srbskih večstrankarskih volitvah leta 1990 je delež žensk v srbskem parlamentu padel z okrog 20 % na 1.6 % (Vreme, 29.4.1991, s. 29); od takrat je ostal nizek. Z redkimi izjemami, kot je majhna Ženska stranka (ŽEST), je politična dejavnost splošno razumljena kot moška domena z le malo kandidatkami, brez skrbi za enako zastopanost in z le malo pozornosti volilkam. To stanje opravičuje označbo sistema kot "moške demokracije", če si izposodimo izraz beograjske sociologinje Sonje Licht (Einhorn, 1993: 148).
Spremembe v percepciji vloge žensk lahko zasledimo od sredine 80. let, ob rasti srbskega nacionalizma znotraj jugoslovanskega socialističnega sistema. Delno je bil nacionalizem stimuliran - kot narodova ogroženost - v različnih sferah: od jugoslovanskega fe-deralnega sistema, ki je razdelil srbsko prebivalstvo na več republik, ki so začele delovati kot antagonistične nacionalne države, še zlasti zaradi izgube Kosova (center srednjeveške kraljevine Srbije) in Albancev. Jugoslovanska ustava iz leta 1974 je institucionalizirala avtonomijo Kosova znotraj Srbije, podeljujoč albanski večini veliko pravic. To so srbski nacionalisti doumeli kot škodovanje srbski integriteti. Občutek ogroženosti srbskega naroda se je okrepil z zaskrbljenostjo nad demografskimi trendi, ki so kazali visoko nataliteto med kosovskimi Albanci. Razprava o teh trendih je dobila obliko ponavljajočih se svaril o "izumirajoči Srbski naciji", o Albancih, ki bodo "preplavili" Srbe in "genocidu" kot obliki demografskega pritiska na Srbe na Kosovem (Macura, 1989).

Vrni na vrh

Visoko nataliteto kosovskih Albancev so srbski nacionalisti opisali kot produkt namernega načrta pregona Srbov s Kosova. Takšne analize so kazale albanske moške kot glavne igralce v tej zaroti z uporabo moči proti srbskim rivalom ter z vzpodbujanjem neodgo-vornega in nestabilnega naraščanja prebivalstva, da bi tako ustvar-ili "etnično čisto" ozemlje na Kosovem (Peticija beograjskih intelektualcev, 21.1.1986, v Magaš, 1992: 49-52; Kosovska kriza, 1989; Cerović, 1989: 332). Na drugi strani so bile albanske ženske pogosteje prikazane kot žrtve, zaostale in neizobražene "zapornice patriarhalne družine", v celoti pod kontrolo očetov in mož (Intervju, 22.10.1988: 93-95). Visoka rodnost je bila prikazana kot odklonska in nenaravna, dosežena na račun žensk, ki so izolirane in podrejene, od katerih se zahteva, da do onemoglosti rojevajo otroke, četudi - tako so trdili - so zaradi nacionalističnih motivov prisiljene v poligamne poroke ali incest (Nin, 9.10.1988: 14). Takšna nacionalistična retorika je albanske ženske označevala kot "tovarne otrok" ali "demografske reaktorje". Zaradi patriarhalne mentalitete albanskih nacionalistov, ki so jih srbski kritiki (vsaj do padca socializma) označili kot "kontrarevolucionarne", naj bi albanske ženske imele malo možnosti. "Pritisk tradicionalnih institucij na današnjo žensko na Kosovu je ogromen, zato se težko upre … Kosovska ženska ne rodi osem otrok, ker bi imela ustavne pra-vice, temveč zato, ker v patriarhalnem okolju nima nobenih pravic" (Cerović, 1989: 332).

Kasnejši zapisi so manj poudarjali obtožbe Albancev kot kontrarevolucionarjev; a skladno z uradno reakcijo proti Titoizmu je bil ideal ženske emancipacije še vedno uporabljen kot merilo kratkotrajnosti albanskega nacionalizma. Milan Vojnović, član raziskovalnega Inštituta za politiko in ekonomijo v Beogradu, piše: "Albanske družine na Kosovu imajo povprečno po sedem otrok, mnogi pa 10-15. V takšnih pogojih je emancipacija albanskih žensk nemogoča. Postale so "stroji za reprodukcijo" (1993: 85). Takšni opisi vzpostavljajo implicitni kontrast z moderno in emancipirano srbsko žensko, ki, kot poudarjajo, je avtonomno bitje, izobražena, vpeta v delo izven družine in ima alternative za materinstvo. V tem kontekstu je emancipacija pozitivna vrednota v primerjavi z zaostalostjo, v katero so pregovorno ujete albanske ženske. (Poudarek na tej vlogi srbskih žensk je tudi v skladu s splošnim vzhodnjaškim diskurzom, ki vzpostavlja kontrast med sekularnimi, demokratičnimi, racionalnimi, "zahodnimi" Srbi ter primitivnimi, barbarskimi in deviantnimi, "vhodnimi" Albanci.)

Istočasno se je pojavil občutek, da bi emancipacija lahko šla predaleč in da Srbkinje zanemarjajo dolžnost do naroda. Od zgodnjih 80. let se je srbski narod v demografski tekmi videl kot prikrajšan v primerjavi z Albanci (in Muslimani na splošno) zaradi nizke stopnje rodnosti. Čustven termin "bela smrt" ali "bela kuga" je bil široko uporabljan kot opis nizke stopnje rodnosti (skupne večini razvitih evropskih narodov). Statistike, ki kažejo tendenco parov, da imajo le enega otroka, in projekcije, ki kažejo, da bo v skladu s trenutnimi trendi Srbija kmalu beležila več smrti kot rojstev, so prispevale k strahu, da srbskemu narodu grozi izumrtje. Politiki in intelektualci so to uporabljali za podpihovanje nacionalistične zavesti. Do konca 80. let je bila predlagana zakonodaja za stimulacijo srbske natalitete, Socialistična stranka Srbije pa je podprla poziv k ustanovitvi republiškega sveta za populacijsko politiko (Upozorenje, 1992: 16-19; Politika, 7.10.1992: 11).

Vrni na vrh

Kdo je bil krivec za demografsko krizo Srbov? Prvotno so vzrok videli v jugoslovanskem socializmu, ki naj bi, hote ali nehote, slabil družino in s tem narod ter motil "naravno" spolno ureditev. Maja Gojković, podpredsednica desničarske nacionalistične Srbske radikalne stranke, je - nenavadno - obtožila srbske moške, ki so si dovolili biti jalovi: "Ženske so na splošno uspele ohraniti feminilnost [v komunizmu], toda pomemben del moške populacije je trpel zaradi resnih poškodb v predelu hrbtenice in srca. To je eden od vzrokov za "belo kugo". Ženska pri odločitvi za ustvarjenje novega življenja potrebuje inspiracijo. Od ženske ne morete zahtevati, naj rodi otroka moškemu, ki je ob vsaki grožnji vnaprej kapituliral. Da bi zvišali rodnost, moramo zbuditi in razviti duh moške časti in herojstva. Moškim moramo pomagati biti to, za kar sta jih predvidela narava in tradicija" (Duga, 16.8.1992: 52).
(To lahko razumemo kot bistro priredbo muslimanske zbadljivke, da je nizka stopnja rodnosti posledica tega, da srbski moški "nimajo jajc").Veliko pogosteje so krivdo naložili naravnost srbskim ženskam, ker so zaradi komunizma verjele, da bi lahko bile enake moškim. Ne glede na to, ali so zavestno delovale v prid srbskim sovražnikom, so bile odgovorne za posledice "bele kuge", sebično so se izogibale odgovornosti za reprodukcijo naroda. Milan Vojnović je opisal ženske ambicije izven doma kot del moralnega padca, spodbujenega z egoističnim materializmom: "Noben čudež ni, da [srbske] ženske po pravilu ne želijo rojevati otrok, odkar v naglici zadovoljevanja modnih in narcističnih ambicij zanemarjajo materinstvo" (Vojnović, 1993, 1993: 29). Čeprav Vojnović graja tradicionalni položaj albanskih žensk in jih označi kot "stroje za reprodukcijo" ter v nasprotju z moderno srbsko žensko, pa v isti sapi obsoja individualizem srbskih žensk kot enega od razlogov za "belo kugo" in grožnjo srbskemu obstoju. V kontekstu takšnega nacionalizma so ženske v prvi vrsti ovrednotene zaradi reproduktivnega potenciala, kar je veliko ožja družbena vloga od tiste, ki je bila predvidena v socialistični ideologiji.

Vrni na vrh

Predlagana zdravila za srbsko demografsko (ali naravno) krizo so bila odvisna od diagnoze. Začetni odgovor na visoko albansko in nizko srbsko rodnost je bil v zasnovanju zakonodaje, v resoluciji jugoslovanske skupščine o populacijski politiki in načrtovanju družine (1989), ki naj bi si "prizadevala za zmerno in uravnovešeno rodnost, temeljno presegajoč obstoječe regionalne, demografske, socialne in ekonomske iracionalnosti" (Kosovo: Past and present /s.a./:376-379). To je pomenilo populacijsko politiko, ki je osnovana na nacionalnih kriterijih, ne na individualnih pravicah. Zakonodaja, predlagana v Srbiji, naj bi stimulirala višjo rodnost Srbov (z obdavčitvijo srbskih parov brez otrok), pri Albancih pa jo kaznovala (z odvzemom ugodnosti albanskim družinam z več kot tremi otroki). Glede srbske populacije je bila tendenca osredotočena k zvišanju rodnosti. Intelektualci in politiki so začeli kampanjo s pozivi k narodnemu uporu, ki je bil razumljen zelo dobesedno, kot "preporod": srbska rodnost se mora zvišati, da bi narod obstal.

Večina razprav se je usmerila na pravico do splava. Leta 1974 je jugoslovansko ustavno sodišče ugotovilo, da je "človekova pravica, da svobodno odloča o rojstvu otrok", splav je smel biti omejen le iz medicinskih razlogov. (Izvajalo se je veliko število splavov delno tudi zaradi nedostopnosti ali nezanesljivosti drugih oblik kontracepcije.) Vendar je bila od leta 1989 ta pravica pod vprašajem zaradi eksplicitno nacionalnih interesov. (Celo nekateri voditelji Srbske pravoslavne cerkve so problem razumeli kot enega srbskih nacionalnih interesov in šele sekundarno kot moralno vprašanje. Primer je zahteva škofa Tuzle in Zvornika Vasilija Kačevende po zakonski prepovedi splava - zaradi sledečih razlogov: a) masovnega "izumiranja" srbskega naroda; b) biblične zapovedi "ne ubijaj"; c) božje zapovedi "razmnožuj se" (Politika, 12.4.1993: 8; Vreme, 22.4.1993: 22-23).

Omejevanje splava so mnogi nacionalisti videli kot najbolj učinkovit način vzpodbujanja (ali prisile) žensk, da izvršijo dolžnost regeneracije naroda. Demograf dr. Stojan Adašević je jasno pokazal na principe, ki stojijo izza takšnih restrikcij: "Za preživetje naroda mora vsaka ženska roditi vsaj tri otroke… Tiste skupine, ki poveličujejo svobodno in načrtovano starševstvo in neizpodbitno pravico ženske do splava, ne bi smele pozabiti, da v vladavini zakonov države nihče, ne ženska ne moški, ni lastnik svojega telesa. V zameno mora ženska roditi, moški pa mora iti v vojno, če ga država vpokliče" (Vreme, 19. 4. 1993: 55).

Bilo je več uradnih poskusov omejevanja splava, vendar so doslej sprejeti ukrepi vezani le na omejevanje v smislu zaračunavanja stroškov posega, ki jih morajo pokriti ženske (To je zmanjšalo število splavov na beograjski kliniki za štirikrat, na 20-30 posegov dnevno, od prejšnjih 100-120; Vreme, 13.9.1993: 9). Nacionali-stične stranke so v nacionalnem interesu napovedale načrte za nadaljnje spremembe zakona o splavu, aktivisti so pozvali k propagandnim programom, ki bi razložili problem ogroženosti srbskega preživetja zaradi nizke rodnosti.


Beograd - Parada ponosa, 2001, http://www.bbc.co.uk

Vrni na vrh

Kot kaže razprava o splavu, so bile ženske glavni poudarek kampanje za srbski nacionalni preporod. One so bile odgovorne za "belo kugo", one jo morajo opravičiti z obratom v materinstvo (ne morem se upreti skušnjavi, da ne bi rekla - postati "stroji za reprodukcijo"). Če hočejo biti prave Srbkinje, morajo vzeti dolžnost žene in matere bolj resno. Skupina mladih žensk z nacionalistične desnice je pritegnila veliko medijsko pozornost z ustanovitvijo skupine Samo Srpkinja Srbina Spasava - parafraze historičnega srbskega slogana Samo sloga Srbina spašava - ki je promovirala idejo, da obramba naroda od žensk terja, da izvršujejo dolžnosti v privatni sferi. Isidora Bjelica, ena od ustanoviteljic skupine, je izja-vila, da je eden najpomembnejših vidikov nacionalne identitete srbske ženske, da "kot srbska ženska ustvarja majhne Srbe" ter da bi "srbska ženska morala prispevati talente in inteligenco, kjer je to najbolj potrebno - in v sedanjem trenutku to pomeni služiti Srbu, ki je pripravljen žrtvovati življenje v obrambi pravoslavne vere in srbstva" (Pogledi, 7.9.1992). Kljub veliki medijski pozornosti stališč "nove desnice" niso jemali preveč resno, čeprav so razglašala široko razširjeno mnenje, da je bila nuklearna družina, moralni temelj družbe, v socializmu ogrožena - večinoma zaradi ločevanja ženske od "naravne" vloge; posledica je ogroženost samega naroda, rešitev pa je v povratku v tradicionalne patriarhalne vrednote materinstva, žrtvovanju in podreditvi. Milan Vojnović vidi redefinicijo ženskih vlog kot nekaj, kar vključuje moralno revolucijo. Srbske matere se "morajo vrniti k morali svojih mater… Tradicionalni okras naših žena je brezmejno žrtvovanje za družino, obstanek" (Vojnović, 1993: 29). Žrtvovanje ženske v interesu otrok in družine je tisto, kar daje smisel življenju. To ženske omejuje in jim nalaga neznansko breme odgovornosti: z rojevanjem otrok in vojakov bodo lahko rešile Srbe. Če ženske to zavrnejo, so v najboljšem primeru nesrečnice, v najslabšem pa izdajalke.

Nizka rodnost ni bila edini faktor, ki je prispeval k percepcijam demografske krize pri Srbih. Strah, da bo srbski narod izumrl, se je okrepili z izbruhom vojne leta 1991 in se še povečal skozi spomin na masovne izgube srbskega prebivalstva v I. in II. svetovni vonji. Zdaj je mnogo Srbov verjelo, da jih ne ogroža le genocid na Kosovu, temveč tudi na Hrvaškem, kjer so bili - po mnenju akademika Vasilija Krestića - soočeni z "biološkim izumrtjem" (Nin, 12.7.1991: 24) ter v Bosni in Hercegovini, kjer je Radovan Karadžič, predsednik t.i. Republike Srbske, verjel, da "bodo v primeru spopada vsi Srbi likvidirani" (Nin, 17.7.1992: 7). Do leta 1993 se je zbor srbskih akademikov in drugih uglednih ljudi strinjal, da je v trenutnih pogojih najbolj pomemben cilj Srbov kot celote "biološko preživetje na-roda" (Nin, 16.4.1993: 12).

Vrni na vrh

Takšne percepcije so okrepile prepričanje, da je bolj kot kdajkoli nujno, da srbske ženske izvršujejo dolžnost matere naroda. Vojna pa je spremenila tudi značaj te naloge. S prvimi novicami o oboroženih spopadih na slovenski meji leta 1991, so pozvali ženske, naj nadomestijo vojne izgube: "za vsakega ubitega srbskega vojaka v Sloveniji morajo srbske matere roditi 100 vojakov" (Rada Trajković, članica predsedstva Pristojbine, organizacije kosovskih Srbov, Priština, junij 1991; Vreme, 6.1.1992: 56). To je skrajni primer, toda ista vodilna misel je odmevala v mnogih komentarjih tako nacionalistične opozicije kot režimskih govorcev, da je namreč nemogoče začeti vojno z vojsko vojakov, ki so edinci; če se ne bo rodilo nič otrok, ne bo nikogar ki bi se boril in umrl, Srbija pa ne bo več narod vojakov. Ženske so prevzele odgovornost ne le za rojevanje otrok, temveč bojevnikov. (Žalostna ironija je, da je ženska lahko kaznovana zaradi splava, ker bi s tem oškodovala narod, ki bi ga poslal v smrt, v bitko. In vendar je bila to posledica povezovanja slabih strani splava in potrebe po vojakih.)

V kontekstu vojne je nacionalistično materinstvo postalo več kot zgolj stvar produkcije otrok. Od žensk se je pričakovalo ne le žrtvovanje lastnih interesov v prid družine, temveč tudi pripravljenost žrtvovati lastne otroke za nacionalne potrebe. Medtem ko se od moškega pričakuje, da se bo boril in umrl za narod, je ženski heroizem in patriotizem kaže v pripravljenosti žrtvovati sinove za isti cilj. Podoba, ki se je večkrat pojavila, je bila podoba matere Jugovićev (majka Jugovića), epske junakinje, čigar devet sinov je umrlo v borbi s Turki na Kosovem, ki jih ni objokovala, a ji je počilo srce, ko je prepoznala roko najmlajšega sina, ki ji jo je v naročje spustil krokar z bojnega polja. Nekateri deli srbskega tiska so uporabljali to primerjavo za čaščenje mater-heroin iz sodobnega konflikta, kot je mati Djordja Božovića-Giška, bivšega člana beograjskega podzemlja in poveljnika paravojaške srbske garde, ki je bil ubit v boju na Hrvaškem. ("Pogumna mati, tako kot mati Jugovićev, ki se zaveda sinove žrtve za ideale svobode, pravice in resnice … še enkrat potrjuje stoletno resnico o srbskih materah, ki so stoično prenesle smrt otrok, verujoč v pravično borbo svojih sinov" - Srpska reč, 14.10.1991: 77). Kot je ironično povedal filmski režiser Dušan Makavejev: več ko bo v materino naročje padlo rok in nog otrok, večja in bolj veličastna bo srbska in črnogorska mati (Makavejev, 1992: 113). Celo prizadevanja nagraditi in vzpodbujati materinstvo, ki ni v celoti povezano z imperativom vojne, ima temni podton žrtvovanja. Na slovesnosti v Prištini na Vidovdan, 28. junija 1993 (datum poraza Srbov leta 1389 na Kosovu in državni praznik), so dostojanstveniki Srbske pravoslavne cerkve podelili srbskim materam z več kot štirimi otroki medalje, imenovane po materi Jugovićev - materi, ki je rodila devet sinov, da bi jih videla umreti v bitki (Politika, 29.6.1993: 10).

Uradne prioritete so večinoma določile pomen patriotskemu materinstvu. Pojavili so se tudi poskusi žensk, nasprotnic režima, ki so retoriko materinstva uporabile proti državnemu nacionalizmu. Mirovniška gibanja, ki so se leta 1991 razpršila po Jugoslaviji, so dober zgled uporabe nacionalističnega diskurza pri artikuliranju interesov žensk proti državi. Prve sovražnosti v Sloveniji so bile pospremljene z demonstracijami staršev, ki so pozivali k miru in vrnitvi obveznikov v JLA z bojišč. 2. julija 1992 je skupina mater in očetov naskočila srbsko skupščino: "Nismo rodili sinov, da bi umrli za Miloševića"; "Vrnite nam naše otroke!" Podobne demonstracije so bile organizirane po vsej Jugoslaviji. Iz poročil je bilo očitno, da so demonstracije pripravili starši, tudi očetje vojaških obveznikov, vendar so se naslovi večinoma usmerili na vlogo mater. Slogani in zahteve so bili v veliki meri znotraj jezika materinstva: "Matere vojakov, združite se!", "Matere Srbije zahtevale takojšnjo vrnitev naših otrok", "Ne dovolimo ženskam spet igrati vloge matere Jugovićev, ki po bojišču išče svoje otroke" (Danas, 9.7.1991: 34; Borba, 2.7.1991: 29). Prav zaradi načina, v katerem so ženske predvsem matere, simbol naroda in njegove bodočnosti, so bile sposobne izkoristiti ta privilegiran status v protestih proti vojni, česar moški (celo očetje) niso mogli. Srbske ženske so lahko terjale moralno avtoriteto, zagovarjale so mir prav zato, ker so bile ženske in matere.

Vrni na vrh

Čeprav so ti protesti učinkovito uporabili jezik materinstva in nacionalistične simbolike, niso bili posebej učinkoviti pri preprečevanju izbruha vojne niti pri reševanju sinov iz vojašnic. Že od začetka so bili dojemljivi za manipulacijo v uradne namene. Tarče njihove jeze (zvezna armija, voditelji republik) so iz njih naredile uporabno propagandno orodje za lastne vlade, ki so proteste izkoristile za opravičevanje formiranja republiških vojsk ali propagando separatističnih nacionalnih ciljev (Milić, 1993: 119). Niso se preveč razlikovale od drugih skupin mater in vdov (najprej srbskih, nato hrvaških), ki so se zbrale, da bi preprečile konvoje pomoči za obkoljeni bosanski mesti Srebrenico in Mostar. Tudi te ženske, gnane z globokimi čustvi, so uporabile vlogo žalujočih mater za opravičevanje protestov ter tako delovale - zavedno ali ne - v interesu nacionalističnih voditeljev.

Ženskam je bilo izjemno težko razširiti problem izven okvirja ozkih nacionalnih interesov. To so poskušale, kot kaže značilno pismo, ki pojasnjuje motive za demonstracije leta 1991: "Mati je mati, ne glede na to, ali je Srbkinja, Albanka, Slovenka, Muslimanka ali Hrvatica" (Borba, 15.7.1991: 21). To so bili tudi argumenti , ki so jih razvile proti-vojne skupine, kot so Žene u crnom, ki so trdile, da "ženska solidarnost ne priznava nacionalnih, verskih ali državnih meja, tudi ko jih režim namerno ščuva in deli" (Žene u crnom - protiv rata /1991/). Takšni poskusi izgradnje solidarnosti med ženskami ne glede na nacionalne vezi so mirovna gibanja izpostavili kritikam, bile so izdajalke in petokolonašice (e. g. Pogledi, 1.10.1993: 11-13). V vsakem primeru je bilo zelo težko ločiti jezik materinstva od retorike nacionalizma. Matere niso bile samo matere, temveč srbske matere, hrvaške matere, slovenske matere itd. Ta trend je bil jasno razviden v medsebojnih sumničenjih in nezaupanju med skupinami staršev, ki so se srečali v Ljubljani v prvih dneh vojne ter v sloganih, kot je: "Naj vsaka republika skrbi za svoje otroke". Težko pa je bilo uporabiti nacionalistični govor materinstva v namene, ki bi tekli nasprotno od ciljev nacionalističnih voditeljev in vlad. Ko so srbske ženske poskušale poudariti vlogo kot srbske matere, odgovorne za bodočnost naroda in otrok, da bi legitimirale pozive k miru in pogajanjem namesto konfliktov, so jih obtožili pomehkuženja sinov (jorgandžije) in soočili s kontra-podobo herojske matere, ki se v dobro naroda prostovoljno odreče sinovom (Nin, 4.10.1991: 14).

Vrni na vrh

Prenovljeno srbsko nacionalistično poudarjanje materinstva in rodnosti se ni razlikovalo precej od jugoslovanskega socializma. Tako državni socializem kot avtoritarni nacionalizem pristopata k reprodukciji in materinstvu s kolektivne perspektive, čeprav je bila v prvem primeru ustrezna kolektivnost delavski razred. V socia-lizmu je načrtovanje družine (v praksi običajno splav) in socialne varščine v teoriji omogočalo ženskam enako vlogo oz. širši domet izbire. Njihovo osvobajanje od nekaterih dolžnosti materinstva je pomenilo, da so za povračilo od njih pričakovali prispevek k izgradnji socializma v obliki dela izven doma. Nacionalistični napad na splav in ponovni poudarek na materinstvu lahko razumemo tudi kot del napada na socialistične vrednote (vključno z enakostjo spolov), ki pa ga še vedno ženejo kolektivistične težnje - ženske naj najprej delujejo v prid kolektiva in šele nato po lastnih potrebah in željah. V obeh sistemih (to velja tako za moške kot ženske) je izpolnitev predvidena ne skozi sledenje posameznikovih želja, temveč skozi nesebično služenje višjemu idealu - socializmu ali narodu.

Eno najpomembnejših opažanj o nacionalistični razpravi o materinstvu v Srbiji govori o tem, da so ženske sicer v centru razprave, a njihove potrebe in želje niso osrednjega pomena. Ta vprašanja direktno vplivajo na ženske: zdravje, kontrolo nad telesi, čustveno počutje, ekonomske pogoje. Javna razprava je jasno pokazala, da morajo biti ti interesi podrejeni kolektivnim interesom naroda. To je posebej razvidno v zahtevah, da morajo srbske ženske roditi ne več otrok, ampak več vojakov. Seveda to izhaja tudi iz spodbujanja rodnosti - ob hkratnem zanemarjanju pogojev staršev za vzgojo otrok (cena plenic in drugih osnovnih pripomočkov, dostopnost otroškega varstva, zaposlovanje, socialna stabilnost, mir) in prisilnih strategij za dosego teh ciljev (omejevanje ali prepoved splava). Čeprav nacionalni imperativ "biološkega preživetja" zahteva povečanje rodnosti, se mnogim srbskim ženskam zdi nemogoče vzgajati otroke v pogojih brezposelnosti, hiper-inflacije, sankcij in vojne. Poudarek k vrnitvi žensk domov in zakonodaja za stimulacijo materinstva brez upoštevanja želja žensk ali njihovega mnenja pomeni omejevanje pravice žensk do samo-determinacije in polnega državljanstva, kot se pod vplivom nacionalističnih ideologij dogaja tudi drugod v Vzhodni Evropi (Einhorn, 1993: 256-260).

Vrni na vrh

Legitimno je raziskovati, ali je cilj povečevanja srbskega prebivalstva pravzaprav glavni cilj nacionalističnih politik, zaposlenih z žensko in materinstvom. Ni nujno, da bo prepoved splava imela zaželen učinek, porast rodnosti (seveda pa vsaj še 17 let ne bo zagotovila več vojakov). Podobni napori so tudi drugje (predvsem v Romuniji) imeli le delni uspeh, saj so se ženske pri nadzorovanje plodnosti zatekle v druge metode, vključno z ilegalnim splavom. Poudarjanje le rodnosti in pomanjkanje resnega političnega upoštevanja drugih načinov spodbujanja večjih družin postavljajo vprašanje, ali je vladna populacijska politika primarno res usmerjena v zagotavljanje narodovega "biološkega preživetja" (zlasti zato, ker so deli vlade aktivno udeleženi pri zviševanju stopnje smrtnosti s podporo srbskega udejstvovanja v vojni v bivši Jugoslaviji).

Očitno je, da te politike služijo tudi različnim političnim ciljem. Z redefiniranjem pravice naroda nad "njegovimi" ženskami lahko nacionalistični politiki ustvarjajo politično sedanjost iz številnih globoko emocionalnih vprašanj: obstanka naroda, varnosti, pove-zane s tradicionalnimi vrednotami, svetostjo materinstva, morda celo strahu pred emancipirano žensko. Istočasno lahko z minimalnim naporom demonstrirajo proti-komunistične, nacionalistične karte. Pošiljanje žensk domov, kjer naj bi se predale materinstvu, zadeva tudi ekonomske potrebe, dopušča trgu prelivanje presež-nega dela, državi pa zmanjševanje dragih prispevkov socialnega zavarovanja (Einhorn, 1993: 117, 129-134). Čeprav so ženske predmet teh politik in so te politike vitalnega pomena zanje, pogosto izgleda, da je njihov primarni pomen drugje: da je nacionalistična debata o vlogi žensk in mater pretežno moški ritual, ki ga izvaja politična sfera za druge moške. Morda to pomaga razložiti, zakaj so smernice državnega nacionalizma v zvezi z ženskami tako nekonsistentne in protislovne, saj slavijo emancipiranost srbskih žensk v nasprotju z albanskimi sestrami, ob istočasnih zahtevah, naj se srbske ženske vrnejo k patriarhalnim vrednotam: zahtevajo, naj imajo ženske več otrok za narod, naj te otroke žrtvujejo kot vojake ali naj se, za nacionalno stvar v Bosni, matere same pridružijo bojnim vrstam (Independent, 4.2.1994). Edina stalnica je, da nacionalni interesi instrumentalizirajo ženske, da so ti vedno znova redefinirani v skladu s spreminajočimi se prioritetami. Ženske služijo kot mala sprememba v ustroju sodobnega srbskega državnega nacio-nalizma, so primarno simboli, le redko pa avtonomne državljanke.

Vrni na vrh

Uporaba idealizirane podobe materinstva kot instrumenta nacionalističnih politik ni enkratna poteza Srbije. Podobne vzorce je zaslediti tudi na drugih področjih in obdobjih. Vse nacionalne ideologije - bodisi v kontekstu strahu za demografsko in ekonomsko blagostanje narodov v Evropi 19. stoletja (Offen, 1984), upora proti kolonialnemu režimu 19. in zgodnjega 20. stoletja v Bengaliji in Egiptu (Baron, 1993; Sen, 1993), socialnih in militarističnih politik fašistične Italije in nacistične Nemčije (Caldwell, 1986; Koonz, 1984; Mosse, 1984) ali postkomunističnih reform v sodobnih vzhodnoevropskih državah (Funk & Mueller, 1993) - so povezale idejo materinstva z narodovo regeneracijo in uporabile to povezavo za legitimiranje posega države v "privatno" sfero seksualnosti in reprodukcije ter postavile avtoriteto oblasti nad posameznika. Takšne primerjave omogočajo vpogled v značaj avtoritarnega nacionalizma, ki se opira na simboliko doma in materinstva, ter uteleša skupinsko identiteto in vzpostavlja njeno moč skozi nadzor nad ženskami. Joan Wallach je takole označila avtoritarni režim: "Urgentna pravila so legitimizirala dominacijo, moč, centralno oblast in vladajoče sile kot moške… in to kodo uzakonile v zakonih (s prepovedjo politične udeležbe žensk, prepovedjo splava, prepovedjo zaposlovanja žensk, postavljanjem pravil oblačenja za ženske), ki določajo mesto žensk" (Scott, 1988: 47).

Pogosto se poudarja, da se nacionalna identiteta definira skozi referenco do tujega "drugega" izven naroda, s čemer se odvrača pozornost od razlik znotraj meja naroda in vzpodbuja občutek skupnosti. Homogenost pa je mogoče doseči tudi z izločanjem "drugih" znotraj nacionalne kolektivnosti. Dejansko so srbski nacionalisti homoseksualce in nasprotnike režima razglasili za "slabe Srbe" ali "nekvalitetne Srbe", njih pa kot "dobre Srbe", ter zahtevali pravico do obrambe narodne avtentičnosti po svoji podobi (e.g. Duga, 16.8.1992: 73; Duga, 27.4.1993: 21). Kjer je politika večinoma moška domena, lahko tudi ženske služijo ko priročni "drugi", nad katerimi lahko nacionalistični politiki nekaznovano izvajajo moč, vabijo ves preostanek naroda v novo ureditev spolnih vlog, v novo nacionalistično doktrino ločenih sfer in proces obrambe svojih zahtev. V Srbiji, pa tudi drugod, je avtoritarni nacionalizem postavil vlado ter zahteval podporo skozi spolne metafore in politike, ki ženske ogrožajo kot avtonomne posameznice. Moč "ženske" kot simbola duši glasove individualnih žensk, če izražajo težnje, ki so v konfliktu z dominantno nacionalistično ideologijo.

Vrni na vrh

Viri:
Baron, Berth (1993). The construction of national honour in Egypt. Gender & History 5(2), 244-255.
Caldwell, Lesley (1986). Reproducers of the nation: Women and the family in fascist policy. V: David Forgacs (ur.), Rethinking Italian fascism: Capitalism, populism and culture (110-141). London: Lawrence & Wishart.
Cerović, Vuksan (1989). Kosovo: kontrarevolucija koja teče. Beograd.
Einhorn, Barbara (1993). Cinderella goes to market: Citizenship, gender and women's movement in East Central Europe. London: Verso.
Funk, Nanette & Magda Mueller (ur.) (1993). Gender politics and post-communism. Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union. London: Routledge.
Koonz, Claudia (1984). Mothers in the fatherland. New York: St.Martin's Press.
Kosovo: Past and present (s.a.). Beograd.
Kosovska kriza: uzorci i putevi izlaska (1989). Priština.
Macura, Miloš (ur.) (1989). Problemi politike obnavljanja stanovništva u Srbiji. Demografski zbornik 1.
Makavejev, Dušan (1992). Smrtoljublje. V: Ivan Čolović & Aljoša Mimica (ur.), Druga Srbija (110-114). Beograd: Plato.
Milić, Andjelka (1993). Women and nationalism in the former Yugoslavia. V: Funk, Nanette & Magda Mueller (ur.), Gender politics and post-communism. Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union (109-122). London: Routledge.
Mosse, George (1984). Nationalism and sexuality. New York: Fertig.
Offen, Karen (1984). Depopulation, nationalism and feminism in fin-de-siecle France. American Historical Review 89, 648-676.
"Petition of Belgrade intellectuals" 21. January 1986. Magaš banka (1992). The destruction of Yugoslavia (49-52). London: Verso.
Scott, Joan Wallach (1988). Gender: A useful category of historical analysis. V: Joan Wallach Scott (ur.), Gender and the politics of history (28-50). New York: Columbia University Press.
Sen, Samita (1993). Motherhood and mothercraft: Gender and nationalism in Bengal. Gender & History 5(2), 231-243.
Upozorenje (1992). Epoha 52, 16-19.
Vojnović, Milan (1993). Preporod srpskog naroda. Beograd: Mimico.
Žene u crnom - protiv rata /1991/. Fotokopiran letak.Vrni v seznam kazala - LESBO 15/16

LLOBBY - notranji | Carnival = defense | LLOBBY - zunanji | JUGOSLAVIJA | TEMA3MESEČJA
- Nasilje| VEN IZ KLOZETA | ŠOLA | KULTURA | LITERATURA | PORTRET - Marlene Diestrich | SCENA | MEDIJSKE REALNOSTI | PORNOVIZIJA | EVA (strip) | SUMMARY (in English)

Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICE
Vrni na vrhLesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4