Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.
Izšla je nova številka 13-14
(jesen-zima 2001).
Pravkar izšel roman Jeanette Winterson "Pomaranče niso
edini sad"
, pred tiskom Lillian Faderman "Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.


LESBO 9/10
Id. 2000: NAZAJ V KLOZET

Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

ŠOLA

Zakaj se je Sapfo vrgla s pečin? | Identitete |
Feljton - *RAZBITI ATOM ALI PREDSODKE?

______

*RAZBITI ATOM ALI PREDSODKE?

ŠOLA IN HOMOSEKSUALNOST
Andrej Zornik
(1. del)

Pričujoči feljton je povzetek seminarske naloge, ki je bila leta 1991 napisana za predmet Sociologija šolskih institucij. S sošolko Katerino Mirovi} sva raziskala, pregledala in analizirala način obravnavanja homoseksualnosti v procesu vzgoje in izobraževa-nja. Poleg tega vsebuje izsledke anket ter intervjujev z nekaj posamezniki (strejt, geji in lezbjkami), ki so šli skozi ta proces, in z odgovornimi osebami (ki ustvarjajo ali izvajajo programe in učne načrte).


HOMOSEKSUALNOST V UČNEM PROGRAMU

Odnos šolskega aparata do homoseksualnosti se najprej izraža posredno: skozi delitev spolnih vlog; šele kasneje pa direktno, skozi poučevanje. Poučevanje o spolnosti (in s tem tudi o homoseksualnosti) je namreč izpostavljeno šele v srednji šoli pri predmetu Zdravstvena vzgoja, ki je bil v šolski program z zakonom vpeljan leta 1980. Prej se o spolnosti v šoli ni govorilo, ali, bolje, o njej se ni učilo. Tema o družbenih vlogah spolov je bila integrirana v programe različnih predmetov (Družbeno-moralna vzgoja, Samoupravljanje s temelji marksizma…) in razredne aktivnosti (razredne ure ipd.). Tu je šlo predvsem za reprodukcijo spolnih vlog in s tem tudi stereotipov.
Pri tem naj omenim dve "malenkosti": pri pouku biologije se učenci osnovne šole seznanijo s spolnostjo zgolj kot reprodukcijo; pouk telesne vzgoje pa se od vključno petega razreda OŠ naprej organizira ločeno po spolih; in še z ločenimi garderobami.


O spolnosti se torej vse do začetka osemdesetih v šoli tako rekoč ni govorilo. Vse variante spolnosti, od "osnovne" pa do njenih "podzvrsti", so bile zamolčane in tako je spolnost (in z njo homoseksualnost) obdržala svoj status nedotakljivosti, neizgovorljivega, nečesa svetega ali nam nedostopnega, skratka: tabuja. Na tem mestu je potrebno dodati, da je homoseksualni akt postal v Sloveniji legalen šele v drugi polovici sedemdesetih let in šele od takrat ni več veljal za "kaznivo dejanje". V izbranih poglavjih za Družbeno-moralno vzgojo (DMV), ki jih je leta 1973 izdal Zavod za šolstvo SRS, se tako v poglavjih, ki obravnavata ljubezensko in dru-žinsko življenje, omenjata le heteroseksualna ljubezen in, vzročno-posledično, "tak" način živ-ljenja. V učbeniku Družbene in socialistične morale za 8. razred OŠ iz leta 1977 se pojem ljubezni sploh ne pojavlja; učbenik je omejen na teorijo socialističnega sistema in samo-upravljanja.

Vzgoja in izobraževanje o spolnosti in homoseksualnosti se v učnem procesu torej pričneta šele leta 1980 (od takrat poteka v 1. in 2. letniku srednje šole) z uvedbo predmeta Zdravstvena vzgoja. "Homoseksualnost naj se obravnava v 1. letniku srednje šole le v primeru, da učitelju uspe prej predelati vse ostale teme, določene s programom", priporoča Zavod za šolstvo. Običajno se celotno poglavje "Nenava-dno spolno vedenje", v okviru katerega naj bi se spregovorilo o homoseksualnosti, prenese v drugo leto in se vključi v poglavje o socialno patoloških pojavih. Homoseksualnost je torej definirana kot oblika nenavadnega spolnega vedenja, ki poleg nezdravih oblik mladost-niškega nemira (kraje, narkomanije, alkoholi-zma itd.) tvori že omenjeno poglavje o socialno patoloških pojavih. Nenavadnemu spolnemu vedenju naj bi učitelj namenil pet šolskih ur, vendar so ankete pokazale, da se je o tem v šoli govorilo le izjemoma. Poleg tega je tu kot avtoriteta nastopila volja učitelja, ki je poučeval ta predmet. Učitelj Zdravstvene vzgoje pa je lahko bil kdorkoli: ali tisti, ki je imel premalo učnih ur ali nekdo, ki se je v zbornici v tistem trenutku zdel najbolj primeren.

Poglejmo, kaj naj bi se od leta 1980 dalje učili učenci srednjih šol. Priročnik za učitelje 1. letnika Zdravstvene vzgoje v srednji šoli (iz leta 1981) je uvrstil homoseksualnost — poleg ekshibicionizma, promiskuitete, prostitucije, incesta in posilstva — med nenavadno spolno vedenje. Avtorji so v uvodnem delu poglavja zapisali, naj "pri podajanju snovi učenci ne dobijo vtisa, da so te oblike nenavadnega spolnega vedenja sila razširjene. Še zlasti važno je, da se znebijo obsojanja homoseksualnosti". Naj navedem še nekaj cvetk iz omenjenega zbornika:
- Pri tretji skupini deviantno spolno vedenje postopoma napreduje in se razvija. Deviantna spolnost se pokaže že v puberteti ali še prej in prične živeti nekako svoje lastno življenje… Pri deviantnih osebah tretje skupine najdemo pra-viloma motene družinske odnose in pomanjka-nje ljubezni v otroštvu.
- V četrti skupini gre za sekundarne, nacepljene seksualne deviacije, ki jih občasno opazimo pri duševno bolnih, psihotičnih osebah. Najpo-gostejša seksualna deviacija pri teh osebah je homoseksualnost…kot posledica različnih blodenj. Pogostost "prave" moške homoseksualno-sti v populaciji niha med 2 in 4 procenti.
Temu sledijo še različni stereotipi, kot so sledeči:
- homoseksualci pogosteje menjajo spolne partnerje kot heteroseksualne osebe;
- imajo manj pogoste seksualne stike;
- analni spolni odnosi so redek pojav.

Vzroki homoseksualnosti so po mnenju avtorjev v enem od stotih primerov hormonske motnje, v ostalih primerih pa gre za moten psihoseksualni razvoj (npr. navezanost na mater, strah pred kastracijo ipd.).

Učbenik Zdravstvene vzgoje I iz leta 1980 v poglavju "Nenavadno spolno vedenje", ki sta ga spisala Anton Gradišek in dr. Hubert Požarnik, vsebuje podoben skupek kontradiktornih trditev (splet mitologije in znanosti ali enega in drugega). Avtorja pravita, da dokazov, da so homoseksualne osebe motene, ni, vendar pa je po njunem mnenju homoseksualnost posledica napačne vzgoje. Ob naslednji ugotovitvi, da je zdravljenje nenavadnega spolnega vedenja izključno psihološko, zaključita, da tovrstno zdravljenje homoseksualnosti ni uspešno.

V priročniku za učitelje Zdravstvene vzgoje II iz leta 1983 lahko razberemo željo avtorjev po učenju o spolnosti znotraj družine same, torej pred vstopom otroka v šolske institucije. Ker je že dolgo jasno, da šoli z družino ni uspelo navezati želenih stikov, je ta želja povsem iluzorna. Kot so pokazali rezultati intervjujev, se tudi znotraj družinskih okvirov praviloma o spolnosti govori zelo malo, homoseksualnost pa še vedno ostaja prepovedana (ali ne-zaželena) tema. V priročniku nadalje pravijo, da je cilj celotne spolne vzgoje "jasen: pripeljati mladega človeka do zadovoljivega heteroseksualnega partnerstva". Eden od ciljev spolne vzgoje pa naj bi bil tudi izbris predsodkov o homoseksualnosti. Iz tega lahko izhaja le sklep o neprimerljivo veliki kontradiktornosti ciljev spolne vzgoje. Opisovanje homoseksualnosti kot posledice duševnih motenj, drugič pa kot posledice neurejenih družinskih razmer ali nepravilne vzgoje, prav gotovo ni mogla in ne more rešiti učiteljev določenih predsodkov o homoseksualnosti, ki so si jih pridobili skozi živ-ljenjske izkušnje. Kvečjemu lahko le reproducira določene stereotipe, tabuje ali celo ustvari nove.

Še v začetku devetdesetih let so homoseksualnost vpisovali v okvir poglavja o "nenavadnem spolnem vedenju". Vendar se pri homoseksualnosti ustavijo bolj na kratko (temi posvetijo pol strani). Homoseksualce opredelijo kot moške in ženske, ki poskušajo svoje erotično-seksualne potrebe zadovoljiti z istospolnim partnerjem. Ugotavljajo, da v osebnosti homoseksualca ne morejo odkriti nič posebnega; da še ni jasno, kako pride do homoseksualnosti in da se je potrebno rešiti vseh predsodkov do nje in do tistih, ki jo prakticirajo. S temi ugotovitvami so se približali dognanjem tujih strokovnjakov z različnih področij, ki so se posvetili raziskovanju te tematike.

O homoseksualnosti v srednji šoli ne zvemo ničesar več, razen morda v specifičnih šolah (npr. srednja zdravstvena…). Tudi kasneje se v okviru šolskih institucij o homoseksualnosti ne pogovarja(jo), razpravlja, razen seveda v okviru tako imenovanih specifičnih znanosti (psihologija, psihiatrija…), ki se kar ne morejo znebiti pokroviteljstva nad tem področjem; ter v primeru posameznih avtorskih raziskav, seminarskih nalog in diplom.

Zaenkrat bi lahko potegnili sklep, da se o homoseksualnosti v okviru šolskih institucij in njenih učnih programov govori (in s tem uči) zelo malo, če sploh se, in tako tudi šolski aparat ostaja tisti, ki "prepušča" učenje drugim.

Naslednjič: Homoseksualnost v času šolanja (Lesbo 11/12)


Vrni v seznam vsebine LESBO 9/10

Uvodnik | LLOBBY - notranji | Tema tromesečja |
LLOBBY - zunanji | ŠOLA | KULTURA
|KLOZET | LITERATURA | RUBRIKA |
PORNOVIZIJA | SUMMARY


Za pregled vsebine posamezne številke, spodaj izberi naslovnico.
NAZAJ NA NOVICELesbo 15/16    Lesbo 13/14    Lesbo 11/12   Lesbo 9/10
Od desne proti levi: 9/10-15/16

Lesbo 8 Lesbo 7 Lesbo 6 Lesbo 5
Od desne proti levi: 5-8

Lesbo 4 Lesbo 3 Lesbo 2 Lesbo 1
Od desne proti levi: 1-4