Archive for July, 2015

Odziv na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi smo na Ministrstvo za kulturo poslali naš odziv k osnutku dopolnitve ZUJIK.

V Odprti zbornici za sodobno umetnost (OZ) in Novičniku za samozaposlene v kulturi (Novičnik) smo se seznanili z osnutkom predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (osnutek zakona), check ki ste ga pripravili na Ministrstvu za kulturo (MK) dne 12. 6. 2015. Ne strinjamo se s kratkim rokom, ki ga je MK namenilo javni razpravi. Menimo, da je pomembnim stvarem, ki se tičejo samozaposlenih v kulturi potrebno nameniti daljšo javno razpravo, ki ne pade v čas dopustov ali praznikov. Javno razpravo bi bilo potrebno podaljšati do jeseni. Kritični smo tudi do ponovnega parcialnega pristopa k reševanju problematike samozaposlenih s še eno dopolnitvijo obstoječega zakona. Spremembe na področju samozaposlenih v kulturi je potrebno vpeljati skupaj s posodabljanjem celotnega kulturnega sektorja in jih reševati v paketu kot sestavni in neločljivi del posodobitve in prenove javnega sektorja v kulturi, tadalafil sistemskega reševanja in krepitve položaja nevladnih organizacij ter spodbujanja zasebnega in javnega vlaganja v kulturo.

V nadaljevanju predstavljamo naše odzive na predlagane spremembe, ki se ti?ejo položaja samozaposlenih v kulturi po sklopih, ki so navedeni v osnutku zakona.

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi (5. člen osnutka novega zakona)

Strinjamo se z možnostjo registracije za več specializiranih poklicev hkrati.

Zavračamo omejitev zaposlovanja drugih oseb. S tem MK samozaposlenim kulturnikom odreka pravico, cialis ki jo imajo vsi ostali samozaposleni v državi, saj jim krši možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za delovanje in jih postavlja v slabši položaj glede na druge samozaposlene. V zadnjem času država namenja za zaposlovanje brezposelnih in mladih spodbude, za katere lahko kandidirajo tudi samozaposleni v kulturi. Npr. samozaposleni ustvarjalci, ki potrebujejo asistente, lahko na zavodu zaprosijo za subvencijo za usposobitev ali zaposlitev asistenta. MK bi moralo take možnosti za samozaposlene v kulturi spodbujati, ne pa jih z zakonom prepovedovati. Naravo samozaposlenih v kulturi z vidika njihovega obravnavanja kot delojemalce in s tem povezanih delavskih pravic se da reševati tudi na bolj konstruktiven na?in kot z omejevanjem že tako majhnih obstoječih pravic.

Na prvi pogled je poenostavitev ponovnega vpisa v razvid pozitivna sprememba. Vendar ta za samozaposlene ustvarjalce predstavlja manjši problem kot ponovna pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, česar se predlagana sprememba v povezavi s ponovni vpisom v razvid ne dotakne. Iz tega sklepamo, da pogoji za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost ostajajo nespremenjeni in omenjena sprememba predstavlja zgolj kozmetični popravek in ne vpliva bistveno na zmanjšanje birokratskih ovir.
» more…