Komentarji OZ na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK

V Odprti zbornici za sodobno umetnost smo v okviru javne razprave na (zdaj že bivše) MIZKŠ poslali pripombe in odzive na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK.

Novi minister Uroš Grilc napoveduje pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo in novega krovnega zakona za kulturo, viagra ZUJIK. V dveh mesecih obljublja popravljen osnutek novele ZUJIK, ki bo med drugim reševal tudi eno po njegovem mnenju klju?nih vprašanj kulture, medical status samozaposlenih.

Ker se status samozaposlenih neposredno ti?e ve?ine naših ?lanov, ambulance bomo v Odprti zbornici budno spremljali poteze novega ministra in njegovih sodelavcev.

Dokumenta:Pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016

V Odprti zbornici smo zaskrbljeni nad osnutkom NPK 2013-2016, no rx ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dokument je neprimerno krajši od osnutka NPK 2012-2015, ki je temeljil na analizi stanja na podro?ju kulture. Stanovske organizacije in združenja pa so nanj podale tudi svoje pripombe in predloge za izboljšave. Novi osnutek NPK starega sploh ne omenja, še ve?, v prvem stavku dokumenta je zapisano, da prejšnja vodstvena ekipa takega dokumenta ni zmogla sestaviti. Zaskrbljeni smo nad odlo?itvijo MIZKŠ, da uvodni stavek uvodnega dela pomembnega strateškega dokumenta uporabi za diskreditacijo dela predhodnikov. Namesto da bi izhajali iz predhodnega osnutka 2012-2015 in ga nadgradili upoštevajo? pripombe in predloge strokovne javnosti, so se odlo?ili da novi dokument mo?no okrnijo.

Skrbi nas umik vseh finan?nih postavk iz osnutka NPK in sklicevanje na krizo ter negotove politi?ne razmere. NPK je strateški in zavezujo? dokument, ki pokriva triletno obdobje. Iz tega lahko razumemo, da bo zaradi negotovih razmer naslednja tri leta financiranje kulture še naprej potekalo zgolj po »inerciji«.
» more…