Archive for July, 2012

Odprta zbornica nadaljuje z odzivi na spremembo Uredbe o samozaposlenih

Objavljamo odziv OZ na odgovor MIZKŠ in na zadnjo verzijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, clinic ki je bila poslana v medresorsko obravnavo. Stališ?em OZ se pridružuje tudi Artservis. Dokument smo poslali na MIZKŠ 2. 7. 2012.
(vsi dokumenti so objavljeni na dnu objave v razdelku Povezave in dokumenti)

V Odprti zbornici za vizualno in intermedijsko umetnost (OZ) in Artservisu se zahvaljujemo za vaš odgovor na naše Stališ?e do Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi z dne 1. 6. 2012. Menimo, da odgovor v nekaterih to?kah ne zajema celovite obrazložitve oziroma z nekaterimi rešitvami ne soglašamo, zato vas prosimo za ponovno obravnavo naših predhodnih in novih predlogov o Uredbi.

Ker lahko stopnjo upoštevanja naših predlogov ugotavljamo predvsem preko analize najnovejše verzije Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi z dne 18. 6. 2012, ki je bila poslana v medresorsko obravnavo (nova uredba), se želimo v tem pismu odzvati na oba dokumenta hkrati.

Pripombe so strukturirane po sklopih, kot jih je oblikovalo MIZKŠ v odgovoru št. 0070-78/2012/13 z dne 28. 6. 2012.

-

1. Interdisciplinarni ustvarjalec sodobne umetnosti

Z veseljem pozdravljamo vklju?itev našega predloga o novem specializiranem poklicu interdisciplinarni ustvarjalec sodobne umetnosti v novo verzijo uredbe, žal pa hkrati ugotavljamo, da so bili temu poklicu dodeljeni bistveno druga?ni pogoji, kot smo jih predlagali v OZ in Artservisu. MIZKŠ v odgovoru ne pojasni svoje odlo?itve o drasti?no povišanih kvantitativnih kriterijih za interdisciplinarne ustvarjalce sodobne umetnosti. Razmere za delo, ?as raziskave in priprave za oblikovanje avtorskega projekta ali razstave (najsi gre za raziskave v zvezi z vsebino in konceptom dela ali raziskave v zvezi z uporabljenimi materiali ali okoliš?inami, ki bodo projekt ali razstavo spremljali) so za interdisciplinarnega ustvarjalca sodobne umetnosti enaki kot so za slikarje, kiparje, fotografe, grafike in videaste. Zato pove?anja kvantitativnih kriterijev na tem podro?ju ne razumemo, saj so ti kriteriji neuravnoteženi z drugimi sorodnimi in primerljivimi poklici in so posledi?no nepravi?ni do interdisciplinarnih ustvarjalcev sodobne umetnosti. Kvantitativni kriteriji so v novi uredbi za interdisciplinarnega ustvarjalca sodobne umetnosti najmanj dvakrat višji kot za ostale primerljive (zgoraj naštete) poklice. Ne gre le za povišanje kriterijev iz 4 razstav na 6, nova uredba namre? zahteva 6 avtorskih projektov, kar pomeni, da mora biti vsak od projektov, ki jih izvede interdisciplinarni ustvarjalec, popolnoma nov, ?esar pa se ne zahteva na podro?ju slikarstva, kiparstva, fotografije, grafike in videa. Menimo, da so standardi, ki so predlagani za ta podro?ja, dokaj primerni, predvsem pa prenosljivi na podro?je interdisciplinarnega ustvarjalca. Pove?anje kvantitativnih kriterijev, kot je to dolo?eno v primeru zgoraj naštetih petih sorodnih poklicev, bo drasti?no vplivalo na kvaliteto izvedenih projektov. Menimo, da je ohranjanje ali izboljšanje kvalitete del v interesu tako ustvarjalcev kot ministrstva (npr. kriterij visoke strokovnosti), zato moramo opozoriti na dejstvo, da previsoki kvantitativni kriteriji neizogibno vplivajo na slabšo kakovost projektov. Zaradi navedenega predlagamo upoštevanje kvantitativnih predlogov za interdisciplinarnega ustvarjalca, kot sta jih prvotno predlagala OZ in Artservis:

4 selekcionirane mednarodne in/ali nacionalne razstave ali predstave v referen?nih galerijah ali v okviru referen?nih dogodkov oz. 4 avtorski interdisciplinarni projekti na podro?ju sodobne umetnosti.
» more…