Komentarji OZ na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK

V Odprti zbornici za sodobno umetnost smo v okviru javne razprave na (zdaj že bivše) MIZKŠ poslali pripombe in odzive na osnutek NPK 2013-2016 in osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK.

Novi minister Uroš Grilc napoveduje pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo in novega krovnega zakona za kulturo, viagra ZUJIK. V dveh mesecih obljublja popravljen osnutek novele ZUJIK, ki bo med drugim reševal tudi eno po njegovem mnenju klju?nih vprašanj kulture, medical status samozaposlenih.

Ker se status samozaposlenih neposredno ti?e ve?ine naših ?lanov, ambulance bomo v Odprti zbornici budno spremljali poteze novega ministra in njegovih sodelavcev.

Dokumenta:Odziv na pobudo o samostojnem ministrstvu za kulturo

Iz medijev smo izvedeli, capsule da sta direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Igor Tršar in programski direktor EPK 2012 Mitja ?ander 5. 2. 2013, leto dni po peticiji proti ukinitvi ministrstva za kulturo, ponovila zahtevo po vrnitvi samostojnega ministrstva za kulturo. Ugotavljamo, viagra da so njuni argumenti za samostojno ministrstvo enaki lanskim. ?ander je dodal zgolj ugotovitev, da bi se za uspešno ?rpanje denarja iz kohezijskih evropskih skladov bolj spla?alo imeti samostojni resor.

Menimo, da se nam v zadnjih letih dogaja izrazita demontaža celotne države, brez vizije in resnih gospodarskih, ekoloških, socialnih, kulturnih in drugih politik, ne glede na organiziranost posameznih podro?ij. Omenjena pobuda za samostojno ministrstvo tako cilja predvsem na morebitno novo zasedbo vlade, do katere bo verjetno kmalu prišlo.

Žal tudi bivše samostojno ministrstvo, in nikakor tudi ne sedanje, v prejšnjih letih ni bilo sposobno generirati sveže kulturne politike s kvalitetno vizijo razvoja. O ?emer pri?a tudi dolgoletna dejavnost razli?nih stanovskih iniciativ, kot so Odprta zbornica, Asociacija, Artservis itd., ki so se razvile ravno kot odziv na neustrezne razmere.
» more…