Archive for May, 2012

Prepoved sklepanja avtorskih pogodb

Vlada Republike Slovenije je 8. marca 2012 sprejela sklep, purchase da je v javnem sektorju do preklica prepovedano sklepanje vseh avtorskih in svetovalnih pogodb. Sklepanje pogodb naj bi bilo mogo?e zgolj izjemoma ob predhodnem soglasju Vlade RS ali pa ?e gre za projekte, order ki se financirajo iz tujih sredstev. Namen tega ukrepa naj bi bila racionalizacija stroškov poslovanja prora?unskih uporabnikov.

Ker prepoved zadeva tudi samozaposlene v kulturi, cialis ki na podlagi avtorskih pogodb poslujejo z javnimi zavodi (muzeji, gledališ?a …), je v petek, 16. 3. 2012 Projektna skupina za samozaposlene pri bivšem Ministrstvu za kulturo (pri novem Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport še nima mandata) v sestavi Društvo Asociacija, Artservis / SCCA Ljubljana, Odprta zbornica in SUKI, na MIZKŠ naslovila prošnja za pojasnilo o prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb z javnimi zavodi za samozaposlene v kulturi.

> Povezava na skupno pismo na Artservisovi spletni strani (pdf)
> Podrobnejše informacije (Artservis, 20. 3. 2012)
> Odgovor MIZKŠ in številni odzivi samozaposlenih v kulturi (Artservis, 5. 4. 2012)

31. 5. 2012 je za?el veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), s katerim vlada “rešuje vprašanje omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb” .

> ZUJF v Uradnem listu (gl. ?lene 184-186)Projektna skupina za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi

MIZKŠ je sestavilo projektno skupino za obravnavo vprašanj povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi. V skupino je imenovana tudi predstavnica Odprte zbornice, vizualna umetnica Vesna Bukovec. MIZKŠ je člane skupine izbralo na podlagi predlogov, ki so jih na javni poziv poslale nevladne organizacije in posamezniki.

Stanovska društva, povezana v Koordinacijo so se nad načinom izbiranja pritožila in predlagala, da civilna družba sama izbere svoje zastopnike, vendar MIZKŠ tega ni upoštevalo.

> Sklep o imenovanju projektne skupine za samozaposlene (pdf)