Archive for July, 2009

Predlogi predstavnikov samozaposlenih za MK

 Predstavniki Artservisa, viagra Asociacije, Odprte zbornice za vizualno umetnost in sindikalne konference SUKI pri Glosi smo 17. 7. 2009 poslali na Ministrstvo za kulturo skupen dokument s predlogi za izboljšanje statusa samozaposlenih v kulturi. Predlogi delovne skupine za razpise Odprte zbornice Ministrstvu za kulturo:

10. julija 2009 je delovna skupina za razpise Odprte zbornice poslala na Ministrstvo za kulturo slede?e predloge.

Predlogi Odprte zbornice Ministrstvu za kulturo po podro?jih:
- projektni in programski razpisi
- sestava in delovanje strokovnih komisij
- založništvo

?lani Odprte zbornice za vizualno umetnost podajamo svoja stališ?a in konkretne predloge za podro?ja projektnih in programskih razpisov. Kot aktivni ustvarjalci sodobne umetnosti, capsule v ve?ini primerov samozaposleni na podro?ju kulture, imamo bogate izkušnje z realnim stanjem v kulturi.

Odprta zbornica predlaga, da skupaj z predstavniki Ministrstva za kulturo oblikujemo delovna skupine, ki bi za prihajajo?a razpisna obdobja oblikovala transparentne modele vrednotenja, na podlagi katerih se bi odlo?alo o financiranju pdodukcije in pri tem jasneje identificiralo kakovostne kazalce ter oblikovala kvalitatitvna merila vrednotenja.

I/ Projektni in programski razpisi

1. Redefiniranje razpisnih podo?ij, ter vklju?itev izpadlih in novih umetniških oblik
Pri sedanji delitvi na likovne in intermedijske umetnosti javni razpis izpuš?a ve? pomembnih umetnostnih žanrov, ki jih ta podro?ja ne zajemajo: npr. umetniški performans (ki ne sodi ne v gledališ?e niti ne v ples), socialna skulptura, diskurzivni projekti, konceptualni projekti in akcije, umetniške intervencije in akcije v javnem prostoru, arhiviranje in številne medžanrske kombinacije, umetniško in spletno založništvo – t.j. avtorski likovni oz.  / in  intermedijski projekti v formatu knjige oz. e-zapisa (zgoš?enke, DVD-ji, internetne objave, podcasti, elektronske knjige – pdf, txt, html, doc), izobraževalni založniški projekti.
Predlagamo, da podro?ji likovne in intermedijske umetnosti vklju?ita našteta manjkajo?a podro?ja in jih ponovno vklju?ita v razpisno dokumentacijo. Pri tem redefiniranju podro?ij naj sodelujejo tudi predstavniki samozaposlenih v kulturi in kulturnih producentov.
Podro?je intermedijskih umetnosti v zadnjih dveh letih doživlja opazne, a tihe spremembe. Spreminja se v podro?je novih  medijev oz. tehnološke umetnosti, kar je v popolnem nasprotju z njegovim izvornim pomenom in prvotnim poslanstvom  – t.j. podro?je intermedijskega delovanja (delovanja, unhealthy ki vklju?uje vsebinsko povezovanje ve? medijev – novih in starih, digitalnih in analognih ipd.).
Ta sprememba poteka brez pravo?asnega informiranja javnosti in brez ustreznega javnega dialoga in dialoga z neodvisnimi nevladnimi producenti in umetniki. Temu odlo?no  nasprotujemo, saj gre za izjemno pomembno spreminjanje enega od osnovnih podro?ij razpisa – prilagojeno zgolj volji in usmeritvam nekaj producentov.
Gre za kompleksno situacijo, ki bi morala imeti ?imbolj jasne okvire, vsebine in meje, da bi se teh dolo?il držali tako strokovne komisije, kot na?elniki podro?ij, kot tudi prijavljitelji (fizi?ne ali pravne osebe).

» more…Povzetek sestanka medresorske projektne skupine na MK za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi

18. junija 2009 se je na Ministrstvu za kulturo sestala medresorska projektna skupina za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi. V projektni skupini poleg predstavnikov Ministrstva za kulturo sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za finance, thumb Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter predstavniki samozaposlenih v kulturi (Odprta zbornica, Asociacija, Artservis, Suki).

Na sestanku se je projektna skupina najprej seznanila s svojimi nalogami, nato pa je vodja projektne skupine predstavila dosedanja prizadevanja Ministrstva za kulturo na podro?ju samozaposlenih: gre za kratkoro?ne spremembe v okviru Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ena od ve?jih predlaganih sprememb je dvig cenzusa za 25 % odstotkov. Predstavniki samozaposlenih so izrazili mnenje, da bi bilo pri ugotavljanju cenzusa treba omogo?iti možnost odštevanja nagrad, delovnih štipendij in sredstev, pridobljenih na razpisih, kar je po njihovem mnenju primernejša rešitev od dviga cenzusa. Predstavnica Ministrstva za kulturo je zagotovila, da bodo predlagane spremembe uredbe pred posredovanjem v vladno proceduro objavljene na spletnih straneh ministrstva, zainteresirana javnost pa povabljena k posredovanju pripomb nanje.

Nato je sledila predstavitev mnogih predlogov za celovito rešitev statusa samozaposlenih, ob ?emer se je razvila razprava, kjer so bile izpostavljene težave, s katerimi se soo?ajo samozaposleni ter ovire za ureditev njihovega statusa. Ob koncu razprave je vodje projektne skupine vse ?lane pozvala, da posredujejo svoje predloge v pisni obliki do 17. 7. 2009, nato pa bo projektna skupina na svojem naslednjem sestanku, ki bo predvidoma septembra, skušala identificirati tiste predloge, ki bi jih bilo mogo?e uresni?iti in tudi instrumente, s katerimi bi bilo to mogo?e dose?i.

Ravno tako so ?lani projektne skupine menili, da bi bilo treba pripraviti dobro podlago za kakršnekoli spremembe na tem podro?ju, torej dobro opredeliti, zakaj so samozaposleni v kulturi posebna skupina, kakšen je njen pomen in zakaj jo je treba obravnavati druga?e. Ministrstvo za kulturo bo pripravilo tak dokument v sodelovanju s predstavniki samozaposlenih, v ta namen pa bo projektna skupina dala tudi pobude za izvedbo ustreznih študij, ki bi prinesle potrebne podatke o samozaposlenih v kulturi.Predlog Odprte zbornice za novelo ZASP

30. junija 2009 smo na Urad za intelektualno lastnino naslovili pobudo za spremembo 35. ?lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Ta ?len se nanaša na sledno pravico in neustrezno opredeljuje likovna dela.


Odprta zbornica za vizualno umetnost
KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24
1000 Ljubljana
odprtazbornica@gmail.com
http://www.ljudmila.org/odprtazbornica/

Urad RS za intelektualno lastnino
Kotnikova ulica 6
1000 Ljubljana
sipo@uil-sipo.si

Spoštovani, buy

Urad želimo opozoriti na neustrezno definicijo likovne umetnosti kot
jo opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 35. ?lenu o
sledni pravici. Našteti primeri izvirnih likovnih del sodijo med
tradicionalna likovna izrazna sredstva oz. tehnike. Trg likovnih
umetnin, levitra na katerem delujejo profesionalni trgovci (javni in zasebni
muzeji, prodajne /zasebne/ galerije, dražbene hiše, fundacije, zbiralci
itd.) danes zaobsega precej širši nabor del, ki sodijo v likovno oz.
t.i. vizualno, novomedijsko oz. intermedijsko umetnost. Tako so že
nekaj desetletij predmet (pre)prodaje tudi izvirna videodela, help
videoinstalacije, intermedijski projekti, instalacije, akcije in
performansi, izvirna dokumentacija procesualnih projektov, spletna
interaktivna dela itd. Našteli smo le nekaj oblik, ki jih zavzemajo
dela v sodobni umetnosti, ki pa se (ne glede na druga?ne možnosti
reproduciranja in distribuiranja) na umetnostnem trgu (pre)prodajajo
na enak na?in (omejeno reproduciranje, signiranje, certificiranje) kot
sedaj upoštevana, tradicionalna likovna dela.

Predlagamo, da vzpostavite skupino strokovnjakov s podro?ja sodobne
umetnosti, ki bi skupaj s pravniki, specializiranimi za avtorsko pravo
poiskala primernejšo, ?imbolj odprto opredelitev likovnih del v 35.
?lenu, ki govori o sledni pravici.

Lep pozdrav,

Odprta zbornica za vizualno umetnost

Mag. Vesna Bukovec, samozaposlena v kulturi / umetnica
Alenka Gregori?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Galerija Škuc
Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk
Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Društvo Igor
Zabel za kulturo in teorijo
Jadranka Ljubi?i?, KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Katerina Mirovi?, samozaposlena v kulturi/ Forum Ljubljana
Tanja Lažeti?, samozaposlena v kulturi / umetnica
Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona
Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi / umetnica, Društvo za doma?e raziskave
Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia
Borut Savski, samozaposlen v kulturi / umetnik, KUD Trivia
Dejan Sluga, samozaposlen v kulturi / kustos
Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History
Mara Vuji?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk
Brane Zorman, samozaposlen v kulturi / umetnik, Cona