Pripombe k osnutku predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK
July 3rd, 2013

Na Ministrstvo za kulturo smo poslali naše pripombe k osnutku dopolnitve ZUJIKa.

V Odprti zbornici za sodobno umetnost pozdravljamo odlo?itev Ministrstva za kulturo, viagra da z nekaterimi rešitvami aktivno pripomore k reševanju škodljivih posledic, ki jih ima za samozaposlene v kulturi nova dav?na zakonodaja, v veljavi od januarja 2013. Vrnitev 15 odstotne osebne olajšave oz. zmanjšanja dav?ne osnove od dohodka iz dejavnosti do višine povpre?ne pla?e in olajšava za vzdrževane družinske ?lane v veliki meri vra?ata samozaposlene na enak položaj, kot je bil pred letom 2013.

Vendar pa se korekcija negativnih zakonodajnih u?inkov s strani drugih ministrstev na samozaposlene v kulturi s tem kon?a. Nikakor ne podpiramo usklajevanja ZUJIKa z novo pokojninsko zakonodajo. Sprememba 83. ?lena ZUJIKa ima, kljub ugodnosti podaljšanega obdobja trajne pravice do pla?ila prispevkov za socialno zavarovanje, ki so s svojim preteklim delom izkazali izjemne kulturne dosežke, za samozaposlene negativen u?inek. Uvedba ukinitve pravice do pla?ila prispevkov za socialno zavarovanje, ko samozaposleni dopolni starostno mejo za upokojitev, pomeni v primerjavi z obstoje?o ureditvijo, ki predvideva trajanje pravice do dejanske upokojitve, izrazito poslabšanje za starejše samozaposlene. Ve?ina samozaposlenih v kulturi je visoko izobraženih, kar pomeni, da so delovno dobo nastopili v obdobju med svojim 25. in 30. letom. Zato ob izpolnitvi starostnih pogojev za upokojitev ne bodo dosegli polne delovne dobe in posledi?no bo njihova pokojnina še nižja, od že tako nizke (zaradi nizke stopnje pla?anih prispevkov), ki bi jo prejeli ob upokojitvi po doseženi polni delovni dobi. Ministrstvo za kulturo se te težave sicer zaveda in kot rešitev omenja republiško priznavalnino, ki prejemnikom znatno pove?a višino pokojnine. Taka rešitev je sicer za prejemnike ugodna, vendar pa je težava v tem, da je število samozaposlenih v kulturi s pravico do pla?ila prispevkov za socialno zavarovanje precej ve?je od števila podeljenih republiških priznavalnin. Prav tako je slednja podeljena posameznikom na podlagi prejetih nagrad. V preteklosti (predvsem ob zadnjem spreminjanju uredbe za samozaposlene) smo ustvarjalci ministrstvo že opozorili na neenakovredno stanje pri nagrajevanju. Veliko podro?ij in poklicev nima nobene stanovske nagrade, ali pa so te izredno redke. Rešitev, ki jo predlaga ministrstvo, bi bila smiselna le, ?e bi se predvideno število republiških priznavalnin znatno pove?alo in bi se spremenili tudi zakonski pogoji za upravi?enost do le-te. Samozaposleni v kulturi s pravico do pla?ila prispevkov za socialno zavarovanje so namre? svojo kvaliteto že dokazali s svojim preteklim delovanjem, saj jim je bila ravno na podlagi tega tudi dodeljena omenjena pravica. Ni realno pri?akovati, da si bodo starejši samozaposleni po doseženi starostni meji za upokojitev in po prekinitvi pravice do pla?ila prispevkov za socialno zavarovanje, zmogli sami pla?evati prispevke tistih nekaj let, ki jim še zmanjka do polne delovne dobe. To pomeni, da se nam v naslednjih letih obeta drasti?no pove?anje vrhunskih ustvarjalcev, ki so ve?ino svojega življenja posvetili aktivnemu delovanju za javno dobro, a bodo zadnja leta svojega življenja obsojeni na životarjenje v revš?ini in pomanjkanju ob nekaj sto evrih pokojnine. Predlagamo torej, da se stavek »Ne glede na prejšnji stavek pravica iz prvega odstavka samozaposlenemu preneha po samem zakonu, naslednji dan, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.« iz 12. ?lena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresni?evanju javnega interesa za kulturo umakne. Zaradi že omenjenih nizkih prispevkov za socialno varnost predlagamo še dodaten ukrep, ki bi kon?no resni?no nagradil ustvarjalce, ki s svojo dolgoletno kvalitetno kariero pomembno prispevajo k razvoju slovenskega kulturnega prostora. Predlagamo višja izpla?ila prispevkov za socialno varnost za tiste ustvarjalce z dolgotrajnejšim statusom.

V predlaganih spremembah ZUJIKa tudi pogrešamo rešitev, o kateri smo se ustno že dogovorili januarja letos v okviru projektne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi. Prav tako smo ta predlog letos posredovali tudi v okviru pripomb na dopolnitev ZUJIKa, ki jo je pripravljalo ministrstvo pod prejšnjim vodstvom. Gre za spremembo obdobja trajanja pravice do pla?ila prispevkov iz treh na pet let. Taka rešitev je v preteklosti že obstajala in je do samozaposlenih precej bolj prijazna. Glede na naravo dela sodobnih ustvarjalcev in nekaterih specifi?nih poklicev, ki delajo na razli?nih projektih, kateri trajajo po ve? let, lahko šele v petletnem obdobju preverjanja realno predstavijo rezultate in obseg svojega dela. Petletno obdobje preverjanja je tudi bolj smiselno glede na vrednotenje v aktualni Uredbi za samozaposlene. Hkrati pa redkejše preverjanje pomeni tudi manj dela za strokovne komisije in nižje administrativne stroške ministrstva.

Decembra lani smo v Odprti zbornici za sodobno umetnost, skupaj z društvom Asociacija in ZDSLU na ministrstvo naslovili pobudo o pravi?nem pla?evanju razstavnin, ki je sedaj predvsem s strani javnih zavodov zelo problemati?no, saj jih ve?ina ne izpla?uje. Na izredni seji januarja letos, na kateri smo s predstavniki ministrstva obravnavali našo pobudo, nam je bilo re?eno, da je za ureditev problema potreben poseg v zakona ZUJIK in ZVKD-1. V osnutku NPK smo sicer zasledili zavezo za izboljšanje položaja ustvarjalcev v obliki uvedbe razstavnine kot obveznega stroška razstave. V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK pa tega nismo zasledili in pogrešamo eksplicitno zahtevo pla?ila avtorskega dela v obliki razstavnin s strani javnih zavodov.

V predlogih za spremembo ZUJIKa pogrešamo tudi obravnavo delavskih pravic samozaposlenih (ena izmed ve?jih težav je neenakopravna možnost do koriš?enja bolniškega staleža v primerjavi z redno zaposlenimi). V preteklosti smo ve?krat javno izrazili stališ?e, da smo brez teh pravic in da se zavzemamo, da se nas obravnava kot delavce in ne kot podjetnike.

V uvodu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK minister Grilc zapiše, da so predlagane spremembe ZUJIKa le nujni popravki in da je v priprava novega zakona predvidena do konca leta. Pozdravljamo pripravo novega zakona, ki naj bo bolj v soglasju s potrebami samozaposlenih v kulturi in ministrstvo pozivamo, da pri pripravi zakona upošteva naše zgoraj naštete pripombe in tudi tiste pobude, ki smo jih v preteklosti že naslavljali na ministrstvo v okviru projektne skupine za samozaposlene in v povezavi z drugimi akterji na podro?ju sodobne umetnosti.

Ljubljana, 30. 6. 2013

Za Odprto zbornico za sodobno umetnost
pripravila: Vesna Bukovec

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.