Javno pismo po kulturnem prazniku
February 10th, 2016

Ministrstvu za kulturo, sildenafil javnim zavodom, umetnicam in umetnikom, ob?inam, medijem in strokovni javnosti

 

Spoštovani,

ob pravkar minulem državnem kulturnem prazniku v Odprti zbornici za sodobno umetnost (OZ) izražamo podporo ustvarjalcem Prešernove proslave in obsojamo naro?niške pritiske in cenzorske posege v njihovo avtorsko delo. Prav tako izpostavljamo nedopustno zavla?evanje glede avtorskih pogodb in manevra z odpuš?anjem in ponovnim angažiranjem (glede na navedbe režiserja Mareta Bulca).

Minuli dogodki so simpotmati?ni za aktualne razmere v kulturi pa tudi na drugih podro?jih v državi, advice kjer vse bolj prevladujeta strah in slepa birokratizacija. Z našim javnim pismom želimo opozoriti na težak položaj samozaposlenih vizualnih, likovnih ter intermedijskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Posebej izpostavljamo dolgoleten problem neizpla?evanja razstavnin s strani javnih zavodov v primerih skupinskih razstav. Opozarjamo tudi na prenizke najnižje zneske razstavnin, ki jih v primeru samostojnih razstav dolo?a Ministrstvo za kulturo (MK).

Pred tremi leti smo z društvom Asociacija in ZDSLU že objavili skupno javno Pobudo za pravi?no izpla?evanje razstavnin umetnikom, v kateri smo podrobno predstavili problem izogibanja pla?evanja dela umetnic in umetnikov, še zlasti s strani javnih zavodov, ki za svoje delovanje prejemajo državno in ob?insko financiranje. Takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na to temo januarja 2013 sklicalo izredno sejo takratne projektne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi. Pristojni na ministrstvu so nam zagotovili, da bodo v najkrajšem možnem ?asu oblikovali rešitev. Žal od takrat z ministrstva v zvezi s tem nismo prejeli nobenega odgovora.

V OZ ugotavljamo, da se je v projektnih razpisih v zadnjih treh letih pla?ilo razstavnine sicer uveljavilo kot obvezna postavka tako za samostojne kot za skupinske razstave. Vendar pa obveznost izpla?evanja razstavnin velja samo  za nevladne in zasebne producente. Ti razstavnine glede na minimalne zahtevane zneske bolj ali manj vestno tudi izpla?ujejo. Za javne zavode pa še vedno velja, da jim razstavnin ni treba pla?evati. Nazadnje se je to izkazalo na primeru pregledne razstave Krize in novi za?etki. Umetnost v Sloveniji 2005-2015 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Umetniki, ki so s svojimi dosežki zaznamovali preteklo desetletje, za sodelovanje na tej razstavi niso bili pla?ani. S tem je Ministrstvo za kulturo seznanjeno, saj je Novi?nik za samozaposlene v kulturi avgusta lani poslal kulturni ministrici prošnjo, da na ministrstvu za kulturo poiš?ejo sredstva za razstavnine za vse samozaposlene umetnike, sodelujo?e na tej razstavi.

V obrazcu Ministrstva za kulturo za financiranje razstavnega projekta/razstave v okviru programa dela javnih zavodov je navedeno: “razstavnina ni pogoj v primeru skupinskih razstav (ve? kot 5 avtorjev)”. Moderno galerijo smo prosili za pojasnilo, ali so v tem obrazcu zaprosili za razstavnine za umetnike, ki sodelujejo na zgoraj omenjeni razstavi. Ministrstvo za kulturo pa smo vprašali, kam naj se umetniki obrnejo glede razstavnin v primerih, ko sodelujejo na skupinskih razstavah z ve? kot 5 avtorji. Do danes od njiju nismo dobili odgovora.

Naj spomnimo, da je v aktualnem Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 izražen javni interes za podro?je vizualne umetnosti, ki naj bi se uresni?eval z zagotavljanjem pogojev za produkcijo, promocijo in razvoj vizualne ustvarjalnosti, s ciljem izboljšanja položaja umetnikov in ukrepom uveljavitve razstavnin kot obveznega stroška razstave.

Dvoli?na obravnava izpla?evanja razstavnin s strani MK je diskriminatorna tako do umetnic in umetnikov, kot do nevladnih organizacij, ki so obvezane izpla?evati razstavnine ne glede na tip razstave. Zaradi nenehnega zmanjševanja sredstev za kulturo v državnem prora?unu smo samozaposleni in nevladne organizacije v permanentnem stanju agonije, ko veliko strokovnega dela opravljamo zastonj ali pa za izrazito nizka pla?ila, hkrati pa smo zaradi neživljenjskih zahtev razpisov in statusov prisiljeni v hiperprodukcijo in konceptualno prilagoditev projektov. Na tak na?in ve?krat zastonj ustvarjamo program javnim zavodom, ki se tudi sami soo?ajo z nenehnim kr?enjem financiranja.

Od MK zahtevamo, da nemudoma od javnih zavodov zahteva obvezno izpla?ilo razstavnin za vse razstavne oblike ne glede na število udeleženih umetnic in umetnikov. Iz razpisnih obrazcev za financiranje javnih zavodov, naj se nemudoma umakne postavka, ki opredeljuje/dovoljuje neizpla?evanje razstavnin na skupinskih razstavah, kjer sodeluje ve? kot 5 umetnikov.  Od MK tudi zahtevamo, da v projektnih in programskih razpisih in pozivih za nevladni in zasebni sektor zviša minimalne zneske razstavnin za samostojne razstave.

Javne zavode pozivamo, da za?nejo izpla?evati razstavnine in jih kot predviden strošek tudi vklju?ijo v finan?ne na?rte razstavnih projektov.

Umetnice in umetnike pa pozivamo, da jasno in dosledno zahtevajo izpla?ilo razstavnin za svoje delo, povezano s pripravo razstavnih projektov. Pri tem si lahko pomagajo s cenikom, ki smo ga objavili na naši spletni strani.

Cenik s priporo?enimi zneski razstavnin in avtorskih honorarjev, ki po našem mnenju odražajo pravi?no pla?ilo za opravljeno delo, je naš prispevek k javni razpravi in ozaveš?anju vseh vpletenih v poslovni vidik odnosov med protagonisti v polju sodobne umetnosti.

 

Lep pozdrav!
Odprta zbornica za sodobno umetnost
Zanjo: Mag. Vesna Bukovec

Ljubljana, 10. 2. 2016

Razstavnine-javno-pismo-OZ.pdf

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.