Odziv na pobudo o samostojnem ministrstvu za kulturo
February 7th, 2013

Iz medijev smo izvedeli, capsule da sta direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Igor Tršar in programski direktor EPK 2012 Mitja ?ander 5. 2. 2013, leto dni po peticiji proti ukinitvi ministrstva za kulturo, ponovila zahtevo po vrnitvi samostojnega ministrstva za kulturo. Ugotavljamo, viagra da so njuni argumenti za samostojno ministrstvo enaki lanskim. ?ander je dodal zgolj ugotovitev, da bi se za uspešno ?rpanje denarja iz kohezijskih evropskih skladov bolj spla?alo imeti samostojni resor.

Menimo, da se nam v zadnjih letih dogaja izrazita demontaža celotne države, brez vizije in resnih gospodarskih, ekoloških, socialnih, kulturnih in drugih politik, ne glede na organiziranost posameznih podro?ij. Omenjena pobuda za samostojno ministrstvo tako cilja predvsem na morebitno novo zasedbo vlade, do katere bo verjetno kmalu prišlo.

Žal tudi bivše samostojno ministrstvo, in nikakor tudi ne sedanje, v prejšnjih letih ni bilo sposobno generirati sveže kulturne politike s kvalitetno vizijo razvoja. O ?emer pri?a tudi dolgoletna dejavnost razli?nih stanovskih iniciativ, kot so Odprta zbornica, Asociacija, Artservis itd., ki so se razvile ravno kot odziv na neustrezne razmere.

V Odprti zbornici nikakor ne podpiramo pobude za samostojno ministrstvo za kulturo na podlagi zastarelih idej. ?e bomo še naprej dopuš?ali možnost, da bodisi minister bodisi državni sekretar vsaki? znova po svoje zasnujeta resor ali direktorat, na?in organiziranja v resnici niti ni pomemben. Ne glede na to, ali sta pri svojem delu zelo staromodna ali pa zelo inovativna, glede na sedaj uveljavljeni na?in kulturne politike, v obeh primerih delujeta precej »po doma?e«.

Pobudo za samostojno ministrstvo bi podprli v primeru, ?e bi bilo le-to temeljito prenovljeno, organizirano bolj transparentno in enakovredno glede na ostale resorje (ne pa podrejeno Ministrstvu za finance, kot se to dogaja zdaj). Potrebujemo inovativno politiko medresorskega razvoja, povezovanja in novega pogleda na prioritete. Najbolj pere?a problematika v okviru obstoje?e kulturne politike je ve?ni spor med prioritetami in (ne)enakovrednostjo financiranja teko?e produkcije živih ustvarjalcev in kulturne dediš?ine. Potrebno je zagotoviti ve? sredstev za delovanje resorja in vpeljati bolj u?inkovit dialog s strokovno javnostjo in njene predloge tudi upoštevati. Potrebno je posodobiti administracijo, ki se vedno bolj rigidno oklepa postopkov in na tak na?in kulturne ustvarjalce duši, namesto, da bi jim bila v pomo?. To velja predvsem za samozaposlene in neodvisno kulturo, v veliki meri pa tudi za ostala podro?ja.

Menimo, da ministrstvo kot samostojni resor, samo po sebi niti ni bistveni problem. Veliko bolj so pomembni u?inkoviti ukrepi in sistemske spremembe ter njihovo dosledno izvajanje, pove?anje finan?nih sredstev za podporo živi kulturi in splošen odnos do kulturnikov in ustvarjalcev.

Ugotavljamo, da trenutno ministrstvo namesto v prid, deluje proti kulturi.

Zapisali ?lani Odprte zbornice za sodobno umetnost

Ljubljana, 6. 2. 2013

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.