Archive for the 'Prispevki' Category

Objavili smo cenik za razstavnine in avtorske honorarje umetnikov

Na Odprti zbornici za sodobno umetnost smo pripravili cenik za razstavnine in avtorske honorarje. Likovnim, there vizualnim, intermedijskim in interdisciplinarnim umetnikom predlagamo, da upoštevajo priporo?ene cene razstavnin in drugih avtorskih honorarjev.

CENIK ODPRTE ZBORNICE ZA RAZSTAVNINE IN AVTORSKE HONORARJE
Read more…Interventni zakon: Poziv Ministrstvu za kulturo za vključitev v pogajanja

Odprta zbornica in Asociacija smo 17. 5. 2013 poslali skupni poziv Ministrstvu za kulturo za vklju?itev v pogajanja z Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju novega interventnega zakona:

Read more…Plačilo akontacije dohodnine za normirance

Po novi dav?ni zakonodaji morajo tisti samozaposleni, case ki uveljavljajo normirane stroške, do 10. v mesecu pla?ati akontacijo dohodnine za prejšnji mesec.

Do 10. aprila je potrebno pla?ati akontacijo za trimese?no obdobje januar-marec. Obrok se potem pla?uje vsak mesec ali pa na enkrat na tri mesece, odvisno od višine izra?una akontacije (obrazec št. 4 – ?e je letni znesek višji od 400 EUR, se pla?uje akontacijo vsak mesec).

Akontacijo morate nakazati sami, DURS vam ne bo pošiljal položnice.

KAKO IZPOLNITI POLOŽNICO

Koda namena: TAXS
Namen: Akontacija dohodnine (za lastno evidenco je priporo?ljivo napisati tudi za kateri mesec se pla?uje)
Rok pla?ila: do 10. v mesecu (za prejšnji mesec)
Znesek: glede na vaš izra?un (obrazec št. 4)
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Trr za nakazilo
IBAN: SI56 011008881000030

Referenca: SI19 DŠ-40002 (DŠ = vaša dav?na številka)

Naslovnik: MF DUL, Dav?na ulica 1, Ljubljana*
PDP prora?un države
Gregor?i?eva ulica 20
1000 LJUBLJANA

*Podatek o naslovniku je prispevala dav?na svetovalka. Na uradni spletni strani DURS je naveden naslov PDP prora?un države, Gregor?i?eva ulica 20, Ljubljana.

 

Primer položnicePripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016

V Odprti zbornici smo zaskrbljeni nad osnutkom NPK 2013-2016, no rx ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dokument je neprimerno krajši od osnutka NPK 2012-2015, ki je temeljil na analizi stanja na podro?ju kulture. Stanovske organizacije in združenja pa so nanj podale tudi svoje pripombe in predloge za izboljšave. Novi osnutek NPK starega sploh ne omenja, še ve?, v prvem stavku dokumenta je zapisano, da prejšnja vodstvena ekipa takega dokumenta ni zmogla sestaviti. Zaskrbljeni smo nad odlo?itvijo MIZKŠ, da uvodni stavek uvodnega dela pomembnega strateškega dokumenta uporabi za diskreditacijo dela predhodnikov. Namesto da bi izhajali iz predhodnega osnutka 2012-2015 in ga nadgradili upoštevajo? pripombe in predloge strokovne javnosti, so se odlo?ili da novi dokument mo?no okrnijo.

Skrbi nas umik vseh finan?nih postavk iz osnutka NPK in sklicevanje na krizo ter negotove politi?ne razmere. NPK je strateški in zavezujo? dokument, ki pokriva triletno obdobje. Iz tega lahko razumemo, da bo zaradi negotovih razmer naslednja tri leta financiranje kulture še naprej potekalo zgolj po »inerciji«.
Read more…Odprta zbornica se je preimenovala

Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost je spremenila svoj naziv v:

Odprta zbornica za sodobno umetnost
Forum za samooorganizacijo posameznikov na podro?ju vizualne, treat intermedijske in interdisciplinarne umetnosti

?lani Odprte zbornice delujemo v specifi?nih poklicih znotraj sodobne umetnosti. Naše delovanje je usmerjeno predvsem v problematiko samozaposlenih v kulturi. Ker se je poimenovanje poklicev v razvidu samozaposlenih v kulturi pri MIZKŠ letos spremenilo, viagra smo se v skladu s tem odlo?ili za ustrezno preimenovanje našega foruma.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.