Javno pismo po kulturnem prazniku

Ministrstvu za kulturo, sildenafil javnim zavodom, umetnicam in umetnikom, ob?inam, medijem in strokovni javnosti

 

Spoštovani,

ob pravkar minulem državnem kulturnem prazniku v Odprti zbornici za sodobno umetnost (OZ) izražamo podporo ustvarjalcem Prešernove proslave in obsojamo naro?niške pritiske in cenzorske posege v njihovo avtorsko delo. Prav tako izpostavljamo nedopustno zavla?evanje glede avtorskih pogodb in manevra z odpuš?anjem in ponovnim angažiranjem (glede na navedbe režiserja Mareta Bulca).

Minuli dogodki so simpotmati?ni za aktualne razmere v kulturi pa tudi na drugih podro?jih v državi, advice kjer vse bolj prevladujeta strah in slepa birokratizacija. Z našim javnim pismom želimo opozoriti na težak položaj samozaposlenih vizualnih, likovnih ter intermedijskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Posebej izpostavljamo dolgoleten problem neizpla?evanja razstavnin s strani javnih zavodov v primerih skupinskih razstav. Opozarjamo tudi na prenizke najnižje zneske razstavnin, ki jih v primeru samostojnih razstav dolo?a Ministrstvo za kulturo (MK).

Pred tremi leti smo z društvom Asociacija in ZDSLU že objavili skupno javno Pobudo za pravi?no izpla?evanje razstavnin umetnikom, v kateri smo podrobno predstavili problem izogibanja pla?evanja dela umetnic in umetnikov, še zlasti s strani javnih zavodov, ki za svoje delovanje prejemajo državno in ob?insko financiranje. Takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na to temo januarja 2013 sklicalo izredno sejo takratne projektne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi. Pristojni na ministrstvu so nam zagotovili, da bodo v najkrajšem možnem ?asu oblikovali rešitev. Žal od takrat z ministrstva v zvezi s tem nismo prejeli nobenega odgovora.

V OZ ugotavljamo, da se je v projektnih razpisih v zadnjih treh letih pla?ilo razstavnine sicer uveljavilo kot obvezna postavka tako za samostojne kot za skupinske razstave. Vendar pa obveznost izpla?evanja razstavnin velja samo  za nevladne in zasebne producente. Ti razstavnine glede na minimalne zahtevane zneske bolj ali manj vestno tudi izpla?ujejo. Za javne zavode pa še vedno velja, da jim razstavnin ni treba pla?evati. Nazadnje se je to izkazalo na primeru pregledne razstave Krize in novi za?etki. Umetnost v Sloveniji 2005-2015 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Umetniki, ki so s svojimi dosežki zaznamovali preteklo desetletje, za sodelovanje na tej razstavi niso bili pla?ani. S tem je Ministrstvo za kulturo seznanjeno, saj je Novi?nik za samozaposlene v kulturi avgusta lani poslal kulturni ministrici prošnjo, da na ministrstvu za kulturo poiš?ejo sredstva za razstavnine za vse samozaposlene umetnike, sodelujo?e na tej razstavi.

V obrazcu Ministrstva za kulturo za financiranje razstavnega projekta/razstave v okviru programa dela javnih zavodov je navedeno: “razstavnina ni pogoj v primeru skupinskih razstav (ve? kot 5 avtorjev)”. Moderno galerijo smo prosili za pojasnilo, ali so v tem obrazcu zaprosili za razstavnine za umetnike, ki sodelujejo na zgoraj omenjeni razstavi. Ministrstvo za kulturo pa smo vprašali, kam naj se umetniki obrnejo glede razstavnin v primerih, ko sodelujejo na skupinskih razstavah z ve? kot 5 avtorji. Do danes od njiju nismo dobili odgovora.
» more…Pobuda za pravično izplačevanje razstavnin umetnikom

JAVNO PISMO
Strokovni javnosti, javnim zavodom, umetnikom, občinam, medijem

Spoštovani,

v času, ko se bliža osrednji slovenski kulturni praznik, javnost opozarjamo na težak socialni položaj ustvarjalcev, ki so samozaposleni v kulturi. Med njimi so še v posebno težkem položaju tisti ustvarjalci, ki delujejo na področju likovne, sodobne vizualne, intermedijske ter interdisciplinarne umetnosti in se javnosti predstavljajo na razstavah. Ti ustvarjalci se že vrsto let srečujejo z mnogimi težavami, povezanimi z neplačevanjem njihovega dela.

Spodaj podpisane organizacije odpiramo pobudo za dosledno izplačevanje razstavnin umetnikom, kot pravičnim plačilom za opravljeno delo. Neplačevanje le-teh s strani javnih zavodov je namreč v slovenskem prostoru postalo globoko zakoreninjena, pa vendar nesprejemljiva praksa. Samozaposleni (in večkrat tudi nevladne organizacije) tako zastonj in na lastne stroške ustvarjajo program javnim zavodom, ki za svoje delovanje prejemajo državno in občinsko financiranje. Za opravljeno delo z razstavo tako dobijo plačilo vsi vpleteni (od snažilke do direktorja) razen umetnice in umetnika. Zato so samozaposleni v kulturi prikrajšani za osnovne pravice in so socialno ter poklicno razvrednoteni.
» more…