Archive for February, 2013

Seminar za samozaposlene v medijih in kulturi

POSNETEK SEMINARJA ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI

Tisti, pills ki se niste mogli udeležiti  Seminarja za samozaposlene v kulturi in medijih, ga lahko v celoti poslušate na zvo?nem posnetku!

Seminar o davkih,  ki je potekal 19. 2. in 20. 2. 2013 na MIZKŠ, so organizirali DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE, NOVINARSKI SINDIKAT, DRUŠTVO ASOCIACIJA IN ODPRTA ZBORNICA ZA SODOBNO UMETNOST.

Posnetek seminarja:

SEMINAR ZA SAMOZAPOSLENE V MEDIJIH IN KULTURI.mp3

Vabilo na seminar:

» more…Odziv na pobudo o samostojnem ministrstvu za kulturo

Iz medijev smo izvedeli, capsule da sta direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Igor Tršar in programski direktor EPK 2012 Mitja ?ander 5. 2. 2013, leto dni po peticiji proti ukinitvi ministrstva za kulturo, ponovila zahtevo po vrnitvi samostojnega ministrstva za kulturo. Ugotavljamo, viagra da so njuni argumenti za samostojno ministrstvo enaki lanskim. ?ander je dodal zgolj ugotovitev, da bi se za uspešno ?rpanje denarja iz kohezijskih evropskih skladov bolj spla?alo imeti samostojni resor.

Menimo, da se nam v zadnjih letih dogaja izrazita demontaža celotne države, brez vizije in resnih gospodarskih, ekoloških, socialnih, kulturnih in drugih politik, ne glede na organiziranost posameznih podro?ij. Omenjena pobuda za samostojno ministrstvo tako cilja predvsem na morebitno novo zasedbo vlade, do katere bo verjetno kmalu prišlo.

Žal tudi bivše samostojno ministrstvo, in nikakor tudi ne sedanje, v prejšnjih letih ni bilo sposobno generirati sveže kulturne politike s kvalitetno vizijo razvoja. O ?emer pri?a tudi dolgoletna dejavnost razli?nih stanovskih iniciativ, kot so Odprta zbornica, Asociacija, Artservis itd., ki so se razvile ravno kot odziv na neustrezne razmere.
» more…Pobuda za pravično izplačevanje razstavnin umetnikom

JAVNO PISMO
Strokovni javnosti, javnim zavodom, umetnikom, občinam, medijem

Spoštovani,

v času, ko se bliža osrednji slovenski kulturni praznik, javnost opozarjamo na težak socialni položaj ustvarjalcev, ki so samozaposleni v kulturi. Med njimi so še v posebno težkem položaju tisti ustvarjalci, ki delujejo na področju likovne, sodobne vizualne, intermedijske ter interdisciplinarne umetnosti in se javnosti predstavljajo na razstavah. Ti ustvarjalci se že vrsto let srečujejo z mnogimi težavami, povezanimi z neplačevanjem njihovega dela.

Spodaj podpisane organizacije odpiramo pobudo za dosledno izplačevanje razstavnin umetnikom, kot pravičnim plačilom za opravljeno delo. Neplačevanje le-teh s strani javnih zavodov je namreč v slovenskem prostoru postalo globoko zakoreninjena, pa vendar nesprejemljiva praksa. Samozaposleni (in večkrat tudi nevladne organizacije) tako zastonj in na lastne stroške ustvarjajo program javnim zavodom, ki za svoje delovanje prejemajo državno in občinsko financiranje. Za opravljeno delo z razstavo tako dobijo plačilo vsi vpleteni (od snažilke do direktorja) razen umetnice in umetnika. Zato so samozaposleni v kulturi prikrajšani za osnovne pravice in so socialno ter poklicno razvrednoteni.
» more…Pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016

V Odprti zbornici smo zaskrbljeni nad osnutkom NPK 2013-2016, no rx ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dokument je neprimerno krajši od osnutka NPK 2012-2015, ki je temeljil na analizi stanja na podro?ju kulture. Stanovske organizacije in združenja pa so nanj podale tudi svoje pripombe in predloge za izboljšave. Novi osnutek NPK starega sploh ne omenja, še ve?, v prvem stavku dokumenta je zapisano, da prejšnja vodstvena ekipa takega dokumenta ni zmogla sestaviti. Zaskrbljeni smo nad odlo?itvijo MIZKŠ, da uvodni stavek uvodnega dela pomembnega strateškega dokumenta uporabi za diskreditacijo dela predhodnikov. Namesto da bi izhajali iz predhodnega osnutka 2012-2015 in ga nadgradili upoštevajo? pripombe in predloge strokovne javnosti, so se odlo?ili da novi dokument mo?no okrnijo.

Skrbi nas umik vseh finan?nih postavk iz osnutka NPK in sklicevanje na krizo ter negotove politi?ne razmere. NPK je strateški in zavezujo? dokument, ki pokriva triletno obdobje. Iz tega lahko razumemo, da bo zaradi negotovih razmer naslednja tri leta financiranje kulture še naprej potekalo zgolj po »inerciji«.
» more…