Plačilo akontacije dohodnine za normirance

Po novi dav?ni zakonodaji morajo tisti samozaposleni, case ki uveljavljajo normirane stroške, do 10. v mesecu pla?ati akontacijo dohodnine za prejšnji mesec.

Do 10. aprila je potrebno pla?ati akontacijo za trimese?no obdobje januar-marec. Obrok se potem pla?uje vsak mesec ali pa na enkrat na tri mesece, odvisno od višine izra?una akontacije (obrazec št. 4 – ?e je letni znesek višji od 400 EUR, se pla?uje akontacijo vsak mesec).

Akontacijo morate nakazati sami, DURS vam ne bo pošiljal položnice.

KAKO IZPOLNITI POLOŽNICO

Koda namena: TAXS
Namen: Akontacija dohodnine (za lastno evidenco je priporo?ljivo napisati tudi za kateri mesec se pla?uje)
Rok pla?ila: do 10. v mesecu (za prejšnji mesec)
Znesek: glede na vaš izra?un (obrazec št. 4)
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Trr za nakazilo
IBAN: SI56 011008881000030

Referenca: SI19 DŠ-40002 (DŠ = vaša dav?na številka)

Naslovnik: MF DUL, Dav?na ulica 1, Ljubljana*
PDP prora?un države
Gregor?i?eva ulica 20
1000 LJUBLJANA

*Podatek o naslovniku je prispevala dav?na svetovalka. Na uradni spletni strani DURS je naveden naslov PDP prora?un države, Gregor?i?eva ulica 20, Ljubljana.

 

Primer položnice