Pobuda za pravično izplačevanje razstavnin umetnikom

JAVNO PISMO
Strokovni javnosti, javnim zavodom, umetnikom, občinam, medijem

Spoštovani,

v času, ko se bliža osrednji slovenski kulturni praznik, javnost opozarjamo na težak socialni položaj ustvarjalcev, ki so samozaposleni v kulturi. Med njimi so še v posebno težkem položaju tisti ustvarjalci, ki delujejo na področju likovne, sodobne vizualne, intermedijske ter interdisciplinarne umetnosti in se javnosti predstavljajo na razstavah. Ti ustvarjalci se že vrsto let srečujejo z mnogimi težavami, povezanimi z neplačevanjem njihovega dela.

Spodaj podpisane organizacije odpiramo pobudo za dosledno izplačevanje razstavnin umetnikom, kot pravičnim plačilom za opravljeno delo. Neplačevanje le-teh s strani javnih zavodov je namreč v slovenskem prostoru postalo globoko zakoreninjena, pa vendar nesprejemljiva praksa. Samozaposleni (in večkrat tudi nevladne organizacije) tako zastonj in na lastne stroške ustvarjajo program javnim zavodom, ki za svoje delovanje prejemajo državno in občinsko financiranje. Za opravljeno delo z razstavo tako dobijo plačilo vsi vpleteni (od snažilke do direktorja) razen umetnice in umetnika. Zato so samozaposleni v kulturi prikrajšani za osnovne pravice in so socialno ter poklicno razvrednoteni.
» more…Samozaposleni v kulturi so nesprejemljive stranske žrtve pokojninske in davčne reforme

Koordinacija za samozaposlene naslovila pismo na Ministrstvo za finance, podpisnik je tudi Odprta zbornica za sodobno umetnost.

Člani Koordinacije za samozaposlene smo na podlagi opravljene ocene učinkov nove davčne zakonodaje na samozaposlene danes na Ministrstvo za finance naslovili javno pismo, v katerem predlagamo ukrepe, ki bi lahko kratkoročno omilili negativne posledice za samozaposlene. Menimo, da so samozaposleni v kulturi nesprejemljive stranske žrtve pokojninske in davčne reforme, saj le ta v obdavčitev njihovih prihodkov prinaša nerazumljive anomalije in davčna bremena.

Ministrstvu za finance predlagamo začasne KRATKOROČNE UKREPE, ki omogočajo rešitev nastale anomalije pri izračunavanju dohodnine, kjer tisti z nižjimi dohodki plačujejo več:

  1. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi pri izračunu dohodnine upoštevajo splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
  2. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi, kot najranljivešim subjektom na trgu, vrne posebna 15-odstotna olajšava, ki pripada posameznikom, ki v finančnem letu zaslužijo do 25.000 EUR ne glede na to, ali imajo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport priznano pravico do plačila prispevka ali ne. Z upoštevanje 15-odstotne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi bi to tudi v sistemu normiranih stroškov pripeljalo do približno enake davčne obremenitve, kot so jo imeli tisti z najnižjimi dohodki pred uvedenimi spremembami, ki so njihovo davčno breme bistveno povečale.
  3. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega, kot najranljivejšim subjektom na trgu, davek od prihodkov iz dejavnosti samozaposlenih v kulturi obračunava na podlagi plačane realizacije in ne na podlagi fakturirane realizacije.
  4. Da se za posameznike s statusom samoposlenega v kulturi ohrani minimalna pokojninska osnova oziroma se prehodno obdobje za prehod z minimalne na najnižjo pokojninsko osnovo izenači z malimi podjetji na pet let.

Obenem pa je nastala situacija pokazatelj neustreznosti ureditve statusa samozaposlenih, na katero že dalj časa opozarjamo. Kot SREDNJEROČNI CILJ zahtevamo sistemsko ureditev statusa samozaposlenih tako, da se spremeni v status SAMOSTOJNEGA DELAVCA V KULTURI, ki spada v kategorijo DELOJEMALCEV brez znanega delodajalca (oz. to je vsakokratni delodajalec) in ki opravlja NEPROFITNO dejavnost, kar je omejeno z višino cenzusa na podlagi BRUTO BRUTO zneska 35. plačnega razreda v javnem sektorju.

Pristojna ministrstva in Vlado Republike Slovenije smo pozvali, da v roku 15 dni pripravi terminski načrt aktivnosti in sprememb, potrebnih za sistemsko ureditev statusa v najkrajšem možnem času.

Organizacije in posameznike pozivamo k podpisu peticije v podporo poslanemu pismu!


Povezave in dokumenta:

> Pismo koordinacije za samozaposlene (pdf)
> Ocena učinkov nove zakonodaje (zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) na samozaposlene v kulturi (pdf)
> Peticija