Interventni zakon: Poziv Ministrstvu za kulturo za vključitev v pogajanja
May 17th, 2013

Odprta zbornica in Asociacija smo 17. 5. 2013 poslali skupni poziv Ministrstvu za kulturo za vklju?itev v pogajanja z Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju novega interventnega zakona:

Odprta zbornica za sodobno umetnost
Forum za samooorganizacijo posameznikov na podro?ju vizualne, buy viagra intermedijske in
interdisciplinarne umetnosti

Asociacija
Društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na podro?ju kulture in umetnosti

Za:
Dr. Uroš Grilc
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Poziv za vklju?itev Ministrstva za kulturo v pogajanja z Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju interventnega zakona

Spoštovani g. minister Uroš Grilc!

V medijih smo prebrali, pharmacy da pripravlja vlada RS t. i. interventni zakon, ki namerava še bolj obremeniti prihodke samozaposlenih, med katere sodijo tudi samozaposleni ustvarjalci v kulturi. (Glej:»Gantar: Samostojni podjetniki bodo morali po novem prispevati ve?«, treatment
http://www.siol.net/novice/zdravje/2013/05/tomaz_gantar_interventni_zakon.aspx)

Iz navedenega ?lanka in drugih ?lankov ni jasno razvidno, na kakšen na?in bo interventni zakon obremenil prihodke ustvarjalcev v kulturi. Kot lahko razumemo, bo po novem mese?ni prispevek za zdravje višji za vse samozaposlene, ne vemo pa, ali bo nova dajatev v višini 6,56 % obremenila tudi avtorske honorarje samozaposlenih oseb z registrirano dejavnostjo, ali samo avtorske honorarje, ki sodijo med »druge dohodke«. V obeh primerih gre za nove klofute ustvarjalcem.

Skrbi nas stališ?e ministra za zdravje, ki se mu zdi pravi?no, da bodo samostojni podjetniki morali po novem prispevati še ve? kot do sedaj. Kot vemo, samozaposleni že sedaj ne moremo koristiti nekaterih pravic, ki izhajajo iz pla?anih prispevkov za socialno varnost. Ena najve?jih zakonskih anomalij je zagotovo nepriznavanje pravice do pla?anega bolniškega nadomestila iz državne blagajne za prvih 30 delovnih dni bolezni samozaposlenim. Novi interventni zakon bo tako še poslabšal socialno varnost samozaposlenih kulturnikov.

Spoštovani g. minister, pozivamo vas, da se Ministrstvo za kulturo nemudoma vklju?i v pogajanja z Ministrstvom za zdravje, z namenom razjasnitve novih ukrepov in njihovih posledic, ter s ciljem, da se iz interventnega zakona v najve?ji možni meri izvzamejo vsi ustvarjalci, ki delujejo na podro?ju kulture.

Potrebno je prepre?iti, da bi prišlo do podobne situacije in posledic, kot so se zgodile v primeru spreminjanja dav?ne in pokojninske zakonodaje, kjer Ministrstvo za kulturo ni sodelovalo.

S spoštovanjem!

Odprta zbornica za sodobno umetnost
Asociacija

 

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.