Sestanek podpornikov Artservisu
March 11th, 2008

11.3.2008 ob 11.00 v Kavarni SEM

Predlogi glede akcij v podporo Artservisu.

Prisotni: Alenka Gregori? – Galerija Škuc, thumb Dunja Kukovec – Mesto žensk, Borut Savski – umetnik, Barbara Bor?i? – SCCA, Marija Mojca Punger?ar – Artservis, Jadranka Ljubi?i? – Galerija Alkatraz

Zapisni?arka: Jadranka Ljubi?i?

1. Izdelava banerja z sloganom »BANG – Brez Artservisa Ne Gre!« in strani za podpisovanje peticije: Dunja Kukovec in Borut Savski sta se zavzela, da bosta do konca tedna izdelala banner in stran za peticijo v podpori Artservisu. Banner bo oblikovala Saša Kerkoš (oblikovalka, ki jo je predlagala Dunja Kukovec). Za tehni?no postavitev podpisovanja peticije bo poskrbel Borut Savski. Ko bo vse narejeno, bomo preko svojih mrež pošiljali pozive k podpisu peticije.

2. Vklju?evanje v akcijo: Vsekakor je treba v to akcijo aktivneje vklju?iti tudi Asocijacijo, društvo NVO in samostojnih ustvarjalcev na podro?ju kulture. Ker je informacijski portal Artservis namenjen širšemu krogu uporabnikov po širni Sloveniji se pri vklju?evanju v akcijo ne smemo omejevati samo na Ljubljano zato bomo k akciji povabili tudi prostore izven centra (Galerijo Simulaker, EX-Garažo,…).

Platforma za izvajanje akcij naj bo odprtega tipa torej vsi, ki bi se radi aktivneje vklju?ili in podprli Artservis bodo dobrodošli!

3. Pismo podpore: Artservis ob pripravi prijave na razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev na Ministrstvu za kulturo katerega rok je 22.3.2008 poziva vse nas kot posameznike/ce in organizacije za priporo?ilo, ki ga bodo priložili prijavi. Priporo?ilo je že pripravljeno, kjer vpišete svoje ime oz. ime organizacije, datum in podpisano in poštempljano pošljete po pošti na Zavod SCCA-Ljubljana za Artservis, Metelkova 6, 1000 Ljubljana. Ve? o tem na http://www.artservis.org

4. Teksti: Na klik banerja bo obiskovalec dobil kratek tekst, kjer bo predstavljena trenutna pozicija Artservisa. Ta tekst je že napisan za stran ga bo pripravila in poslala Marija Mojca Punger?ar. Poleg tega osnovnega teksta bi morali pripraviti tekst, ki bo obravnaval širši problem odnosa Ministrstva za kulturo do Artservisa in posledi?no do sodobne umetnosti. V pismu mora biti izpostavljena zahteva, da se znotraj javnih sredstev najde rešitev za trajnejše financiranje take vrste informacijskega portala tudi z ustanovitvijo posebnega podro?ja »informacijske podpora v kulturi«. Za tekste bosta poskrbeli Alenka Gregori? in Jadranka Ljubi?i?.

5. Razli?ne oblike akcije: Predlog je bil, da bi se poleg peticije organizirale tudi razli?ne oblike kontinuiranih akcij kot npr. dražbe umetniških del, ki bi jih umetniki v znak podpore Artservisu podarili in izkupi?ek od prodanih del bi šel izklju?no za delovanje Artservisa. Sam izkupi?ek verjetno ne bo astronomski, vendar je pomembna kontinuiranost akcij v »fizi?nih« prostorih ter neprestano opozarjanje (preko medijev) na kriti?no situacijo samega Artservisa in sodobne umetnosti.

V tem kontekstu bomo v okviru razstave, ki se odpira 4.4. v Galeriji Škuc (kurirava jo skupaj s Tino Smrekar) nadaljevali z zastavljenim ciljem – boj za boljše finan?ne, produkcijske, prostorske etc. pogoje sodobne vizualne umetnosti. Tako bomo po predlogu Barbare vprašali Janeza (prej Davide) za »kaselc«, ki bo služil za zbiranje prispevkov za Artservis, prav tako pa napovedujemo delovni sestanek, ki se ima zgoditi 8.4. v Škucu. Dan pred tem (v ponedeljek 7.4.) nam bodo danski kolegi predstavili sindikat, ki zastopa ustvarjalce na polju sodobne umetnosti, katerega boj je namenjen izklju?no pravicam in zagotavljanju boljših delovnih pogojev sodobnih umetnikov. Za njimi se nam bodo predstavili še avstrijski kolegi, ki se teh problematik lotevajo na nekoliko druga?en na?in. Obe predstavitvi naj bi služili kot primera dobre prakse in bi nam morda pomagali pri razmišljanju naslednji dan, ko se ima zgoditi sestanek na katerem bi poskušali postaviti temelje za ustanovitev – pa bodimo v tem trenutku malo utopi?ni – sindikata (z Gloso si pa? ne moremo pomagati), oziroma neke druge »združbe«, ki bi se sistemati?no spoprijela s vsem dobro znano problematiko (oziroma problematikami) ki se priti?e sodobne vizualne umetnosti.

Naslednji sestanek na katerega moramo povabiti razširjeno ekipo podpornikov, ki bo koordinirala akcije je sklican v sredo, 19.3. 2008 ob 11.00 v Kavarni SEM.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.