Odprto pismo glede dodatne obdavčitve dela po pogodbah
November 4th, 2009

Odprta zbornica se je odzvala na predlog, no rx po katerem bi se delo po pogodbi (avtorska, podjemna…) dodatno obremenilo s prispevki za socialno varnost.

Odprta zbornica za vizualno umetnost

Forum za samoorganizacijo posameznikov in skupin na podro?ju sodobne umetnosti
KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24
1000 Ljubljana

Ljubljana 2. 11. 2009

ODPRTO PISMO

Odziv Odprte zbornice za vizualno umetnost na predlog dodatne obdav?itve dela po pogodbah v spremembah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v izhodiš?ih za modernizacijo pokojninskega sistema

Ministrstvo za zdravje je v pripravi osnutka spremembe zakona, and ki je prišel v javnost v za?etku septembra, predlagalo pla?evanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje tudi od avtorskih in podjemnih pogodb oz. kot je bilo mogo?e prebrati na portalu RTV SLO: »Prispevki za zdravstveno zavarovanje so se do sedaj pla?evali od bruto pla?, osnutek pa predvideva, da bi se zavarovanje pla?evalo še od prejemkov od podjemnih pogodb, avtorskih in drugih pogodb,….« (vir: MMCRTV SLO, 9. 9. 2009).

Podoben predlog smo konec septembra lahko prebrali v izhodiš?ih za modernizacijo pokojninskega sistema, kot so jih spisali na Ministrstvu za delo, buy cialis družino in socialne zadeve: »Glede na to, da je zaradi nizke obremenitve s prispevki za socialno varnost trenutno zelo razširjeno opravljanje dela na podlagi pogodb o delu oziroma dela v drugih odvisnih razmerjih, ki niso delovna razmerje, je potrebno prou?iti možnost, da se za vsa dela, ne glede na to, v kakšnem pravnem razmerju je bilo neko delo opravljeno (pogodba o zaposlitvi, pogodbi o delu, avtorska pogodba ter druge pogodbe civilnega prava, študentsko delo oziroma delo na podlagi kakršnekoli druge pogodbe), pla?ujejo sorazmerno enaki prispevki glede na višino dohodka.« (Gradivo za novinarje, str. 8)

Vedno znova se pojavljajo zamisli, da bi bilo treba avtorske in podjemne pogodbe dodatno obdav?iti, pa ?eprav so vsaj podjemne pogodbe že dvojno obdav?ene, kar pomeni, da je del bruto zneska od vsake podjemne pogodbe že namenjen za prispevke za socialno varnost. Toda bolj kot na to želimo opozoriti na dejstvo, da se pri tem vedno znova pozablja na ljudi, ki so v celoti odvisni od avtorskih ali podjemnih pogodb. Pozablja se, da avtorske in podjemne pogodbe niso vedno zgolj priboljšek k dohodku zaposlenega, ampak so za dolo?en del aktivnega prebivalstva edini vir zaslužka. Najmanj, kar bi bilo treba storiti, je lo?evati med samozaposlenimi, ki nimajo drugega prihodka kot honorarno delo, in zaposlenimi, ki ob redni službi delajo še honorarno.

Odprta Zbornica predlaga, da snovalci spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter izhodiš? za modernizacijo pokojninskega sistema najprej ugotovijo, kdo bi s takimi ukrepi utegnil biti nepravi?no oškodovan. ?e bi bile predlagane spremembe sprejete v sedanji obliki, ki bi veljala za vse brez razlike, bi to pomenilo, da bi samozaposleni pla?evali še ve? za nekaj, do ?esar imajo že sedaj zelo omejen dostop. Nekaj primerov: samozaposleni si mora bolniško do 31. delovnega dne kriti sam, skrajno oteženo je uveljavljanje bolniškega nadomestila za poškodbo pri delu itd. Samozaposleni so registrirani kot posamezniki, ki opravljajo dejavnost in že sedaj pokrivajo prispevke za socialno varnost iz svojih prihodkov – honorarjev. Oba osnutka zgolj navržeta predlog dodatne obdav?itve dela po pogodbah, ne navajata odstotkov, ne ponujata izra?una finan?ih u?inkov, tako da ni jasno, kaj bi ti ukrepi dejansko prinesli. V predlaganih spremembah ni zaslediti natan?ne informacije o tem, kaj bi dodatni prispevki pomenili za samozaposlene. Bi bili samozaposleni na ta na?in deležni ve? ugodnosti iz naslova socialnega varstva kot sedaj? Bi se z višjim deležem prispevkov povišala samozaposlenim tudi osnova za pokojnino itd.?

Zlasti škodljive posledice bi pomenil predlagani ukrep za samozaposlene v kulturi. Dodatni prispevki bi obremenili tudi institucije, ki tržijo oziroma uporabljajo dela in storitve umetnikov; med njimi pa so v veliki meri tudi nevladna umetniška društva in zavodi, ki se že sedaj borijo za obstoj, saj njihovo delovanje ni financirano enakovredno z javnimi zavodi. V veliko primerih so samozaposleni v kulturi aktivni akterji, ustanovitelji ali voditelji teh institucij. Dodatni prispevki na že tako skromnih honorarjih bi predstavljali ve?jo obremenitev za projekte in programe pri teh inštitucijah.

Na podlagi izkušenj upravi?eno predpostavljamo, da bi v primeru izvajanja avtorskega dela za zunanjega naro?nika (revija, agencija), naro?nik odtegnil socialni prispevek na ra?un samozaposlenega avtorja, ki bi v tem primeru dobil manjši neto znesek, bruto pa bi ostal isti. Dodatek za prispevek za socialno varnost, s katerim bi bile obremenjene avtorske pogodbe, bi pri naro?nikih med drugim lahko povzro?il tudi izogibanje sklepanjem avtorskih pogodb ter še ve?jo nezavarovanost avtorjev.

Odprta zbornica ostro nasprotuje predlaganim spremembam zakona. V primeru njihove uveljavitve pa bi bilo potrebno narediti izjemo za tiste samozaposlene, ki jim honorarji (avtorski, podjemni) predstavljajo edino obliko dohodka – to so samozaposleni v kulturi in samozaposleni novinarji.

Odprta zbornica za vizualno umetnost:
Mag. Vesna Bukovec, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod Kolektiva
Katarina Grabnar, samozaposlena v kulturi / prevajalka
Alenka Gregori?, Muzej in galerije mesta Ljubljane
Jadranka Ljubi?i?, KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Dr. Katja Kobolt, samozaposlena v kulturi / producentka, Mesto žensk
Dunja Kukovec, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Mesto žensk
Katerina Mirovi?, samozaposlena v kulturi / kustosinja, Forum Ljubljana
Tanja Lažeti?, samozaposlena v kulturi / umetnica
Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi / umetnica, Društvo za doma?e raziskave
Irena Pivka, samozaposlena v kulturi / umetnica, Cona
Mag. Marija Mojca Punger?ar, samozaposlena v kulturi / umetnica, KUD Trivia
Borut Savski, samozaposlen v kulturi / umetnik, KUD Trivia
Zvonka Sim?i?, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod CCC
Dejan Sluga, Photon
Tina Smrekar, samozaposlena v kulturi / umetnica, Zavod No History
Brane Zorman, samozaposlen v kulturi / umetnik, Cona

Ve? o nas: http://www.ljudmila.org/odprtazbornica/

Odprto pismo smo poslali naslednjim medijem:
?asopis Delo
?asopis Dnevnik
Revija Mladina
Vest.si
STA
MMC RTV Slovenija

Odprto pismo smo poslali naslednjim inštitucijam:
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance

Odzivi:
Odzvalo se je Ministrstvo za kulturo, ki se je v svojem pismu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (16. 11. 2009) zavzelo za to, da se iz predlaganega ukrepa izvzamejo samozaposleni v kulturi.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.