Predlogi za preoblikovanje Kulturniške zbornice
November 28th, 2009

Artservis, mind Odprta zbornica za vizualno umetnost in SUKI so na povabilo Ministrstva za kulturo podali skupen predlog za preoblikovanje Kulturniške zbornice.

Artservis, Odprta zbornica za vizualno umetnost in SUKI:
Predlogi za preoblikovanje Kulturniške zbornice

1. Kulturniška zbornica (v nadaljevanju KZ) naj zastopa samozaposlene v kulturi,  po pooblastilu, s podporo in s financiranjem Ministrstva za kulturo.
Take organizacije trenutno nimamo. ?lani posameznih nevladnih organizacij namre? zastopamo samo svoje ?lane in ne moremo govoriti v imenu vseh samozaposlenih v kulturi, clinic ?eprav smo v pomanjkanju zastopne organizacije potisnjeni tudi v ta položaj.

2. KZ naj zastopa tudi vse institucije in združenja na podro?ju kulture ter deluje kot usklajevalec in mediator med svojimi ?lani.

3. ?lanstvo v KZ
?lani KZ naj avtomatsko postanejo vsi samozaposleni v kulturi z vpisom v register  samozaposlenih v kulturi. ?lanstvo naj bo prostovoljno (ponujena mora biti tudi možnost, da posameznik ?lanstvo zavrne). ?lanarina naj bo za samozaposlene brezpla?na ali simboli?na, oziroma dolo?ena v deležu od prihodka.

4. Kulturniška zbornica naj za samozaposlene v kulturi opravlja podobne naloge, kot jih Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica in Kmetijsko gozdarska zbornica opravljajo za svoje ?lane.
Nekaj nalog, troche povzetih iz opisov zgoraj navedenih organizacij in prilagojenih za Kulturniško zbornico:
- postati najve?je združenje samozaposlenih v kulturi,
- postati center kakovostnih informacij o statusu samozaposlenega v kulturi,
- postati mesto za medsebojne stike in povezave,
- postati proaktiven sooblikovalec kulturne politike,
- postati u?inkovita vez za aktivno sodelovanje v mednarodnem omrežju kulturnih organizacij in drugih institucij s podro?ja kulture,
- postati mesto združevanja znanj in izkušenj vrhunskih strokovnjakov na podro?ju kulture,
- zagotavljati ?lanom nove priložnosti za razvoj, konkuren?nost in prodor v tujino,
- aktivno se vklju?evati v razvoj doma?ega umetnostnega trga,
- zagotavljati vpliv na odlo?anje in koristi vsakemu ?lanu,
- zagotavljati razvojni interes, ki bi vklju?eval spodbujanje mlajših, nekomercialnih, raziskovalnih, socialno ogroženih oz. bolnih avtorjev-?lanov,
- kot u?inkovit kulturniški lobi zastopati interese samozaposlenih v odnosih z državo pri oblikovanju pogojev dela in opravljanja dejavnosti ter pri zagotavljanju pogojev za razvoj dejavnosti.

5. Glavne naloge prenovljene Kulturniške zbornice:
A. Zastopanje ?lanov
B. Informiranje ?lanov in svetovanje
C. Storitve za ?lane
D.
Izobraževanje
E.
Pomo? za ?lane

A. Zastopanje ?lanov
KZ naj zastopa interese samozaposlenih v kulturi ter se zavzema za boljše pogoje dela samozaposlenih v kulturi in njihove pravice v odnosu z državo, Ministrstvom za kulturo in drugimi resorskimi ministrstvi, državnimi uradi in delavci v javni upravi.

KZ naj aktivno sodeluje pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja, uveljavljanju in zagotavljanju pravic in olajšav, ki pripadajo statusu samozaposlenih v kulturi, in zagotavljanju pogojev za kulturni razvoj.

KZ naj zastopa samozaposlene v kulturi v javnosti in medijih, s tem da javnost in medije obveš?a o posebnostih in pogojih dela za samozaposlene v kulturi ter reagira na dezinformacije in izjave, ki me?ejo slabo lu? na samozaposlene v kulturi.

KZ naj nastopa kot zastopnik samozaposlenih na podro?ju kulture na ekonomskem trgu: pridobiva naj posebne ugodnosti pri zavarovalnicah in/ali posojila pri bankah, raziskuje trg, posreduje potrebe po storitvah in delu ter uveljavlja pošteno pla?ilo za opravljene storitve in delo.

B. Informiranje ?lanov in svetovanje

Informacijska pisarna (v nadaljevanju IF)
Javni uslužbenci ne nudijo samozaposlenim dovolj kvalitetnega informiranja. Pogosto se zgodi, da zdravstveni delavci ne vedo, kako naj samozaposleni v kulturi odpre bolniško. Tudi na MzK ni pristojne službe, ki bi celostno informirala o spremembah in novostih v zvezi s pridobitvijo in podaljševanjem statusa. Samozaposleni ne dobijo dovolj jasnih navodil v primeru novih poklicev in njihovih referenc (katere galerije, publikacije in mediji so referen?ne za pridobitev statusa), netransparentna so tudi imena ?lanov komisije za dodelitev statusa.

 Naloge IF:
- informiranje delavcev v javnem sektorju (dav?ni, zdravstveni uslužbenci, varstvo otrok…) o statusu samozaposlenega v kulturi,
- svetovanje o vprašanjih statusa samozaposlenim, študentom, nezaposlenim ter zaposlenim v kulturi,
- svetovanje pri upokojitvi,
- izvajanje oz. koordiniranje brezpla?nega pravnega in ra?unovodskega svetovanja za ?lane KZ (v sodelovanju s pravnikom in ra?unovodskim svetovalcem),
- pravna pomo? za ugotavljanje in uveljavljanje intelektualne lastnine in pravic iz nje ter pomo? pri oblikovanju in/ali svetovanju pri avtorskih in drugih pogodbah (v povezavi z Avtorsko agencijo, v obliki poceni ali brezpla?ne storitve),
- spremljanje predlogov za spremembo zakonodaje in reagiranje nanje.

IF naj ima dolo?ene uradne ure za stranke, v katerih je mogo?e pridobiti informacije po telefonu in elektronski pošti.

IF naj bo profesionalno vodena informativno-svetovalna dejavnost. Vklju?uje naj kadrovsko kompetentne informatorje in svetovalce (vodja dejavnosti, strokovni svetovalec za informiranje strank, pravnik, ra?unovodski svetovalec.)

Informiranje na internetu (spletna stran oz. portal)
Medtem ko država financira informacijsko podporo za samostojne podjetnike (npr. v okviru projekta e-VEM), pa obveš?anju samozaposlenih kulturnikov o njihovih pravicah in dolžnostih ne posve?a nobene pozornosti. Država ni razvila lastnega sodobnega sistema informiranja za samozaposlene v kulturi. Edino tovrstno podporo za samozaposlene v kulturi izvaja nevladni sektor s spletnim portalom Artservis.

 Spletna stran KZ naj posreduje naslednje vsebine:
- celostne in uporabniku prijazne informacije o statusu samozaposlenih v kulturi,
- novice o spremembah pravilnikov in zakonodaje, ki se ti?ejo samozaposlenih v kulturi,
- novice o delovanju KZ,
- elektronske »uporabniške ra?une« za ?lane z možnostjo spremljanja stanja svojega statusa (rok za podaljšanje itd…),
- pravne in ra?unovodske nasvete v obliki vprašanj in odgovorov,
- spletne formularje za izra?un honorarjev glede na dav?ne olajšave in druge koristne informacije.

Spletna stran naj bo uredniško vodena in redno ažurirana. ?lani naj bodo o novostih na portalu redno obveš?eni z okrožnico.

Pri koncipiranju portala je smiselno povzeti ustrezne rešitve iz portala e-Vem (www.evem.si) in vzpostaviti sodelovanje z Artservisom (www.artservis.org),  ki ima pri izvajanju nekaterih zgoraj naštetih nalog že dolgoletno tradicijo in izkušnje.

C. Storitve za ?lane
KZ naj za ?lane pridobiva razli?ne ugodnosti na prostem trgu in v javnem sektorju, kot so:
- popusti pri razli?nih storitvah (materialne, zdravstvene itd..)
- organiziranje skupinske sheme za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje (drugi steber), ki je ugodnejše kot individualna shema, v katero se samozaposleni v kulturi sedaj edino lahko v?lanimo.

D. Izobraževanje
KZ naj omogo?a subvencionirano izobraževanje oz. usposabljanje za izvajanje dejavnosti za ?lane. Izobraževanje naj poteka v obliki seminarjev, delavnic in te?ajev. Cilj je zagotovitev kvalitetnega usposabljanja za izvajanje dejavnosti za samozaposlene v kulturi (podobno, kot ga država nudi mladim podjetnikom). Samozaposleni v kulturi bi tako pridobili ustrezna ra?unovodska in pravna znanja in se ozavestili o svojih pravicah in dolžnostih. Izobraževanje naj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo oz. Zavodom za zaposlovanje.

E. Pomo? za ?lane
KZ naj nudi finan?no in svetovalno pomo? za samozaposlene v kulturi v primeru,  ko se samozaposleni znajde v stiski. Svetovalci svetovalne mreže KZ morajo biti usposobljeni tudi za t. i. »krizni menedžment«, da  bodo lahko ?lanom KZ svetovali prve korake iz krize (na primer glede najemanja posojil, prepoznavanja in krepitve šibkih to?k v opravljanju dejavnosti itd.).

KZ naj vzpostavi solidarnostni sklad, v katerega prispevajo vsi ?lani in iz katerega lahko ?lani pridobijo premostitvena sredstva v primeru izpada dohodka iz dejavnosti zaradi bolezni, poškodb, pomanjkanja naro?il za delo itd. (ugodno posojilo ali nepovratna sredstva).

============================
Predloge so pripravili:
Mag. Vesna Bukovec (Odprta zbornica za vizualno umetnost)
Mag. Marija Mojca Punger?ar (Artservis)
Izvršni odbor SUKI – Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na podro?ju kulture in informiranja

Uredila: Mag. Marija Mojca Punger?ar

Ljubljana, 25. 11. 2009

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.