Razmislek o polju intermedijske umetnosti
May 11th, 2008

Minuli ponedeljek je na posvetu o kulturni strategiji MOL-a Dario Seraval pozval na predložitev idej o definiciji polja intermedijske umetnosti, remedy saj je bilo precej kritik na ozko razumevanje tega pojma – tako na razpisih MOL, kot tudi MZK. 

Razmislek podajam glede na nekatere negativne izkušnje KUD Trivia. Bolj konkretno o posameznih primerih je to objavljeno na http://www.3via.org/index.php?htm=trivia/travma


Za za?etek pa nekaj besed, thumb ki so tudi povzetek misli ve? posameznikov

1. Vsi se strinjamo da intermedijskost v prvi vrsti pomeni interdisciplinarnost. To pomeni pre?enje enovitih žanrov in izrazov ter kombiniranje v neko totalno umetniško obliko. To pogosto pomeni tudi nekakšno obliko performansa, ki ni povsem uprizoritveno naravnana – torej pogosto poteka že na nivoju procesa, progresa (delavnice in podobno). Torej precej stran od teatrskega žanra, ki je pogosto usmerjen v kon?no produkcijo. V veliki meri se kombinira vizualne in zvo?ne u?inke in tako pre?i še preostali dve glavni polji: glasbno in vizualne umetnosti. V praksi pa se pogosto doda katero od oblik založništva.

2. Medij je v umetnosti potrebno razumeti na na?in umetniškega sredstva – torej podobno kot ?opi?, dleto, pero, ples, glasbo, itd. Tu se takoj vzpostavi tudi beseda tehnologija, ki je v veljavi, ko gre za uporabe vseh prej naštetih medijev – in velja v svoji umetniški vrednosti tudi pri uporabi vseh sodobnejših pripomo?kov. Torej je potrebno v obeh primerih (mediji in tehnologije) pomen teh besed razumeti zelo na široko in zelo metafori?no. Temu se v primeru prakse v polju, ki se imenuje intermedijska umetnost, pridruži še beseda sodobno. Torej: sodobni mediji in sodobne tehnologije. Tudi oznaka novi mediji in pridevnik novomedijski to vsebujeta. Uporaba besede tehnološka umetnost nujno zreducira pomen na neprimerno ožji – le tehni?ni vidik. Tehnologija je tudi v na?inu izvedbe projekta – kako publika bere in vstopa v delo. Takšna totalna umetnost je potem lahko imenovana sodobna umetnost, o kateri se zadnje ?ase govori tudi, da je socialna umetnost, oziroma umetnost mrež, saj je tudi na?in sodelovanja umetnikov in nagovarjanja publike popolnoma druga?en – in del umetniškega dela.

3. Pri umetnikovi izbiri medija se v zadnjem ?asu dogajajo zanimivi paradoksi, ki še najbolj presenetijo ne dovolj posve?ene. Umetnik ne izumlja svojih medijev – le kreativno uporablja tiste, ki so na voljo. Biti na voljo pa pomeni pravilno razumeti, kakšno orožje/orodje je nek medij, da ga lahko brez zadržka vzameš v roke. Da ti lahko pove zgodbo, ki ni mistifikacija, ampak je resni?na. Tehnologije zadnjih 100 let prihajajo in odhajajo, nekdaj civilizacijsko izjemno pomembna orodja tonejo v pozabo hkrati z zavestjo o njihovi zgodovinski pomembnosti in t.i. know-how. Neposredni predhodniki velikih ra?unalniško vodenih sistemov so bili tkalski stroji. Prvi doma?i PC je bil šivalni stroj. Pred dobo elektronike je bila doba mehanike. Mehanika v svojih nedrih skriva genialne domisleke, ki so v glavnem že skoraj pozabljeni. Umetnost je edina, ki vse te principe v vsej njihovi pomenski bogatosti v postindustrijski in postmoderni dobi znova oživi. V širokem pomenu besede tehnologija in mediji lahko intermedijsko umetnost razumemo tudi kot raziskovanje tehnologije kreativnih socialnih mrež v postrevolucionarni dobi.

4. Ker se nove medije ena?i s pojmom interneta, se pogosto razume intermedijsko umetnost kot spletno umetnost. To se mi zdi še najve?ja poenostavitev, do katere pa pogosto prihaja. Internet je vsem dostopen medij, ki se ga lahko uporabi za vse oblike založništva in je cenovno dostopen, produkcijsko pa enostaven. Je lahko množi?ni medij na na?in ?asopisa, radia ali televizije, ter je lahko arhiv. Lahko je socialna platforma, še posebej zanimiva, ker je eksteritorialna, vendar je lahko tudi zelo lokalizirana, celo lokalna. Zelo mehka glina torej. Ne sme pa biti sama sebi namen.

5. Polje intermedijskosti mora biti odprto polje in se ne bi smelo zgoditi, da se zaradi poenostavljanj in žanrskih omejevanj prijavljeni projekti zavra?ajo, ker da so le medijski ali le založniški ali le socialni. ?e ne sodijo nikamor drugam, potem najverjetneje sodijo prav v polje intermedijske umetnosti.

6. Ena od zagat je tudi ocenjevanje na na?in ugotavljanja kvalitete posameznega projekta. Sodobna umetnost je precej prepuš?ena snovalcem samim – umetnostnih kritikov je malo ali ni? – to so pretežno umetniki in kustosi sami. Taka situacija ni le v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu. Eden od razlogov za to je tudi interdisciplinarnost in zanikanje klasi?nih (estetskih, kvalitativnih) form. Kreativni del umetnine se lahko opazi šele ob prepoznavanju razli?nih govoric – bodisi v glasbi, vizualnem delu, performativnem delu, socialnem delu umetnine – ali pa v uporabljeni kombinaciji vseh teh. Gre prav za zmožnost zapažanja totalne strukture umetniškega dela. ?e ocenjevalec ni zmožen zapaziti kompleksnosti dela in pristane na vše?nostni (estetski) izjavi, potem se mi zdi boljši kriterij oceniti resnost avtorjevega umetniškega dela preko ve? let, ne pa da se ocenjuje posamezno delo, ki je pogosto le del ve?letnega procesa.

7. Morda bi bilo malo preve? poenostavljeno re?i – ampak vseeno: zdi se mi, da je polje intermedijske umetnosti, tako kot je bilo v Sloveniji postavljeno, dejansko tudi imanentno polje sodobne umetnosti. Lahko bi kar trdil, da so rabe tehnologij v najširšem pomenu te besede, tako kot sem jih prej opisal, tudi definicija za sodobno umetnost. Mogo?e bi moral re?i: sodobno sodobno umetnost…

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Responses

 1. S

  Borut, meni od nekje govorica, da želijo na MZK sploh ukinit internedijski oddelek.
  a to drži?

  S

 2. Borut

  Ne vem. Občasne govorice slišim že kakšni dve leti, vendar to pomeni, da bodo pač morali prenoviti in razširiti ostale resorje. Meni je vseeno ali sem kipar, glasbenik ali kaj tretjega.

 3. S

  Ja aj meni tudi po pravici povedano.
  Pravzaprav mi pošteno najeda da me predalčkajo. :)

  S

Respond

You must be logged in to post a comment.