Prvi dogodek Odprte zbornice uspešen!
June 17th, 2008

Javnega posveta 11. 6. 2008 o kolektivni pogodbi za samozaposlene v kulturi se je udeležilo okrog 20 ljudi. O dogodku v galeriji Alkatraz  je poro?alo Delo.

Udeleženci posveta   Denis Miklav?i?, <a href=generic predsednik SUKI pri Glosi, predstavlja predlog aneksa kolektivne pogodbe za samozaposlene” width=”257″ height=”204″ />
Foto: M. M. Punger?ar

?lanek o posvetu: Delo, 13. 06. 2008

Kdaj bodo pravice izena?ene?

V galeriji Alcatraz o neenakih pravicah samozaposlenih v kulturi z redno zaposlenimi v javnih zavodih

Odprta zbornica za vizualno umetnost, and ki je povezana z dejavnostjo Artservisa, je v sredo zve?er pripravila v ljubljanski galeriji Alkatraz javni posvet za samozaposlene v kulturi, na katerem je Denis Miklav?i?, predsednik sindikalne konference samostojnih ustvarjalcev na podrocju kulture in informiranja (SUKI), v okviru Sindikata kulture Slovenije Glosa predstavil osnutek aneksa kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji za samozaposlene na podro?ju kulture ter analizo pri?akovanih u?inkov njegove uveljavitve, sovaldi ki jo je izdelala sindikalna konferenca samostojnih filmskih in televizijskih ustvarjalcev (FTV).

Prav 11. junija, ko so predstavniki sindikatov s predstavniki vlade RS zmagoslavno podpisali kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev v javnem sektorju ter z njimi uveljavili dolgo pri?akovan nov sistem pla?, se je v umetniški ?etrti na Metelkovi zbrala peš?ica samostojnih umetnikov, da bi se seznanila z že dalj ?asa pripravljenim predlogom sindikalne konference SUKI, ki želi dose?i izena?enje socialnega položaja in pravic samozaposlenih v kulturi z redno zaposlenimi v javnih zavodih.

Izrazita neenakopravnost

Denis Miklav?i? je v uvodu poudaril, da je samozaposleni delojemalec in delodajalec v eni osebi s polno odgovornostjo ter da je težava, ker naš zakon o delovnih razmerjih njegovega položaja ne obravnava, zaradi ?esar lahko uveljavljajo le obligacijska razmerja. V pogodbenih razmerjih z javnimi ustanovami, ki imajo na voljo ustrezne administrativne strokovne službe, so samozaposleni, ki morajo vsa ta podro?ja poleg svoje primarne umetniške oz. strokovne dejavnosti dodatno obvladovati sami, po njegovem prepri?anju izrazito neenakopravni. Neenakopravni z zaposlenimi v rednem delovnem razmerju v ustanovah pa so samozaposleni, kadar opravljajo enakovredna dela z njimi, tudi po pla?ilu za opravljeno delo po pogodbi ter po vseh drugih pravicah, ki jih zaposleni v delovnem razmerju samoumevno lahko uveljavljajo po veljavni zakonodaji in splošni kolektivni pogodbi (dopust, izobraževanje, varstvo pri delu, dodatki, povra?ila stroškov ipd.).

Po prepri?anju predlagateljev aneksa, ki želijo izena?iti pogoje dela za samozaposlene z redno zaposlenimi v javnih zavodih, bi moral naro?nik dela po pogodbi samozaposlenemu namre? priznati in izpla?ati tudi strošek, kakršnega kot delodajalec obracunava za vsako svoje delovno mesto v rednem delovnem razmerju (kar bi naneslo približno 56 odstotkov dodatka na obi?ajno bruto izpla?ilo). Tak strošek bi naro?nika oz. delodajalca med drugim prisilil k tehtnejšemu premisleku, ali se spla?a sklepati pogodbe z nekaterimi umetniki in strokovnjaki v nedogled in ali ni bolj smotrno z njimi skleniti delovno razmerje, prispeval pa bi tudi h kakovostni selekciji med samozaposlenimi ter k odpravljanju t. i. socialnega dampinga na tem podro?ju. (Sicer pa so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti uvedbe predlaganega aneksa podrobneje predstavljene v analizi sindikalne konference FTV.)

Kot je napovedal Miklav?i?, bo treba osnutek aneksa prilagoditi pravkar podpisanemu dogovoru o sistemu pla? v javnem sektorju, nato pa ga predložiti ministrstvu za kulturo, ki naj bi v pogajanjih in pri njegovem uveljavljanju zastopalo javne zavode oz. prora?unske porabnike iz javnih virov v kulturi (kar pomeni, da v na?rtovana pogajanja ne bodo zajete velike medijske hiše, kot RTV Slovenija, Pop TV ipd.). Udeleženci so se ob povedanem spraševali, kdaj bodo javni zavodi (npr. galerije) v t. i. razstavnino vklju?ili dejanske materialne stroške za postavitev razstavljenih stvaritev in ustrezno pla?ilo avtorjevega dela, kako bodo zajeli v avtorsko delo tudi ?as priprav zanj (npr. v uprizoritvenih umetnostih) ter od kod bodo zasebne galerije, društva in druge nevladne organizacije jemale denar za pošteno pla?ilo razstav, performansov in drugih stvaritev sodobnih vizualnih umetnikov.

 Slavko Pezdir

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Respond

You must be logged in to post a comment.