Povzetek sestanka medresorske projektne skupine na MK za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi
July 4th, 2009

18. junija 2009 se je na Ministrstvu za kulturo sestala medresorska projektna skupina za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi. V projektni skupini poleg predstavnikov Ministrstva za kulturo sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za finance, thumb Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter predstavniki samozaposlenih v kulturi (Odprta zbornica, Asociacija, Artservis, Suki).

Na sestanku se je projektna skupina najprej seznanila s svojimi nalogami, nato pa je vodja projektne skupine predstavila dosedanja prizadevanja Ministrstva za kulturo na podro?ju samozaposlenih: gre za kratkoro?ne spremembe v okviru Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ena od ve?jih predlaganih sprememb je dvig cenzusa za 25 % odstotkov. Predstavniki samozaposlenih so izrazili mnenje, da bi bilo pri ugotavljanju cenzusa treba omogo?iti možnost odštevanja nagrad, delovnih štipendij in sredstev, pridobljenih na razpisih, kar je po njihovem mnenju primernejša rešitev od dviga cenzusa. Predstavnica Ministrstva za kulturo je zagotovila, da bodo predlagane spremembe uredbe pred posredovanjem v vladno proceduro objavljene na spletnih straneh ministrstva, zainteresirana javnost pa povabljena k posredovanju pripomb nanje.

Nato je sledila predstavitev mnogih predlogov za celovito rešitev statusa samozaposlenih, ob ?emer se je razvila razprava, kjer so bile izpostavljene težave, s katerimi se soo?ajo samozaposleni ter ovire za ureditev njihovega statusa. Ob koncu razprave je vodje projektne skupine vse ?lane pozvala, da posredujejo svoje predloge v pisni obliki do 17. 7. 2009, nato pa bo projektna skupina na svojem naslednjem sestanku, ki bo predvidoma septembra, skušala identificirati tiste predloge, ki bi jih bilo mogo?e uresni?iti in tudi instrumente, s katerimi bi bilo to mogo?e dose?i.

Ravno tako so ?lani projektne skupine menili, da bi bilo treba pripraviti dobro podlago za kakršnekoli spremembe na tem podro?ju, torej dobro opredeliti, zakaj so samozaposleni v kulturi posebna skupina, kakšen je njen pomen in zakaj jo je treba obravnavati druga?e. Ministrstvo za kulturo bo pripravilo tak dokument v sodelovanju s predstavniki samozaposlenih, v ta namen pa bo projektna skupina dala tudi pobude za izvedbo ustreznih študij, ki bi prinesle potrebne podatke o samozaposlenih v kulturi.

Follow responses through the RSS 2.0 feed.

Comments are closed.